РІШЕННЯ № 863

Про затвердження  Програми та паспорту оновлення та розроблення містобудівної документації на території Бориславської міської територіальної громади на 2022-2025 роки  

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 РІШЕННЯ
 
 _______________2022 р.__ Борислав                       № ________
 
 
Про затвердження  Програми та паспорту оновлення та розроблення містобудівної документації на території Бориславської міської територіальної громади на 2022-2025 роки
 

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні, ст.ст.10, 17 Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності” та Закону України  “Про землеустрій”, беручи до уваги доповідну записку начальника управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури Бреня Любомира, з метою подальшого вдосконалення і розвитку ринкових земельних відносин, здійснення пріоритетних заходів в галузі ефективного використання та охорони земель, забезпечення реалізації громадянами, юридичними особами, територіальними громадами права власності на землю  беручи до уваги доповідну записку начальника управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури Бреня Любомира, рішення постійної комісії з питань земельних відносин, будівництва та архітектури від____________2022року №________, постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики  від __________2022 року №_______,   міська рада

 
В И Р І Ш И Л А:
 
            1. Затвердити   Програму  та паспорт оновлення та розроблення містобудівної документації на території Бориславської міської територіальної громади на 2022-2025 роки, що додається.
 
  2. Управлінню комунальної власності, земельних відносин та архітектури  міської ради (Бреньо Любомир) рішення розмістити на офіційному веб - сайті міської ради.
 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Химина Юрія та постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури (Герман Дмитро) та з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики (Зелінський Руслан).
 
 
Міський голова   Ігор ЯВОРСЬКИЙ
 


Додаток
 до рішення міської ради
 
 
 
 
ПРОГРАМА
 оновлення та розроблення містобудівної документації на території Бориславської міської територіальної громади на 2022-2025 роки
                                                      
           В сучасних умовах зростає роль планування територій як ефективного засобу державного регулювання її використання, яке забезпечує взаємоузгодження в цій сфері інтересів особистості, суспільства та держави, центру і регіонів, галузей і адміністративно - територіальних одиниць. Прийнятим у березні 2011 року Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності" та низкою відповідних підзаконних актів чітко визначені вимоги щодо містобудівної документації як інструменту державного регулювання планування територій, яка поділяється на документацію державного, регіонального та місцевого рівнів і рішення якої є обов’язковими для виконання всіма суб’єктами містобудування. Відповідно до Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності", планування територій на місцевому рівні здійснюється шляхом розроблення та затвердження комплексного плану просторового розвитку території громади, генеральних планів населених пунктів, історико-архітектурного опорного плану міста і детальних планів території. Відповідно до статті 5 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" програми розвитку регіонів та населених пунктів, програми господарського, соціального та культурного розвитку повинні узгоджуватися з містобудівною документацією відповідного рівня.
          Програма розроблення (оновлення) містобудівної документації міста Борислава та сіл, які входять до Бориславської міської  територіальної громади на 2022-2025 роки (далі Програма) призначена вирішити проблемні питання стимулювання і розвитку сіл та міста, раціонального використання ресурсів та встановлення відповідного режиму забудови території громади. Програма спрямована на визначення необхідних потреб фінансування, на створення топографо-геодезичної основи та розробки містобудівної документації (комплексного плану просторового розвитку території Бориславської міської територіальної громади, генеральних планів сіл, історико-архітектурного опорного плану міста та детальних планів територій) Бориславської міської територіальної громади на період до 2025 року.
 
          Програму складено на підставі та відповідно до Законів України:  "Про місцеве самоврядування",  "Про регулювання містобудівної діяльності",  "Про Генеральну схему планування території України", "Про основи містобудування", "Про архітектурну діяльність",  ДБН В.1.2-4-2006 "Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)",  ДБН Б.1.1-5:2007 "Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження, розділу інженерно - технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації".
 
1. Загальні положення
 
         У цій Програмі наведені терміни вживаються у такому значенні:
1) містобудівна документація - затверджені текстові та графічні матеріали з питань регулювання планування, забудови та іншого використання територій;
2) генеральний план населеного пункту - містобудівна документація, що визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови та іншого використання території населеного пункту;
3) детальний план території - містобудівна документація, що визначає планувальну організацію та розвиток території;
4) історико-архітектурний опорний план міста - це науково-проєктна документація, яка розробляється у складі генеральних планів історичних населених місць.;
5) комплексний план просторового розвитку території територіальної громади - одночасно містобудівна документація на місцевому рівні та документація із землеустрою, що визначає планувальну організацію, функціональне призначення території, основні принципи і напрями формування єдиної системи громадського обслуговування населення, дорожньої мережі, інженерно-транспортної інфраструктури, інженерної підготовки і благоустрою, цивільного захисту території та населення від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони земель та інших компонентів навколишнього природного середовища, формування екомережі, охорони і збереження культурної спадщини та традиційного характеру середовища населених пунктів, а також послідовність реалізації рішень, у тому числі етапність освоєння  території.
           Планування територій на місцевому рівні забезпечується виконавчими органами Бориславської міської ради відповідно до повноважень, визначених законом, і полягає у розробленні та затвердженні комплексного плану просторового розвитку території, генеральних планів населених пунктів, схем планування територій на місцевому рівні та іншої містобудівної документації, регулюванні використання їх територій, ухваленні та реалізації відповідних рішень про дотримання містобудівної документації.
           За рішенням органу виконавчої влади для розроблення комплексного плану просторового розвитку території, детального плану території крім коштів державного та місцевих бюджетів можуть залучатися кошти  міжнародної технічної та/або фінансової допомоги, у тому числі у вигляді грантів за умови виконання функцій замовника відповідним органом місцевого самоврядування.
            Генеральний план населеного пункту є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території населеного пункту.
Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності" передбачено розроблення у складі генерального плану населеного пункту історико-архітектурного опорного плану міста та детального плану території населеного пункту та розроблення Комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади.
Комплексний план просторового розвитку території територіальної громади - одночасно містобудівна документація на місцевому рівні та документація із землеустрою, що визначає планувальну організацію, функціональне призначення території, основні принципи і напрями формування єдиної системи громадського обслуговування населення, дорожньої мережі, інженерно-транспортної інфраструктури, інженерної підготовки і благоустрою.
            Згідно з вимогами Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» містобудівна документація розробляється на паперових і електронних носіях на оновленій картографічній основі в цифровій формі як набори профільних геопросторових даних у державній геодезичній системі координат УСК-2000 і єдиній системі класифікації та кодування об'єктів будівництва для формування баз даних містобудівного кадастру з урахуванням даних державного земельного кадастру. В цьому напрямку Програмою передбачені заходи щодо приведення картографічних матеріалів у відповідність до вимог Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності” та діючих норм і правил, створенню цифрової топографічної основи території для ведення містобудівного кадастру.
 
                                 2.Мета та завдання Програми

          Головною метою Програми є розроблення містобудівної документації сучасного рівня населених пунктів громади для забезпечення сталого соціально-економічного розвитку території. Програма спрямована на забезпечення цілеспрямованої діяльності підприємств, установ, організацій, громадян, об'єднань громадян по створенню повноцінного життєвого середовища, яка включає прогнозування розвитку і планування територій, проєктування, будівництво і реконструкцію об'єктів житлово-цивільного, виробничого призначення, спорудження інших об'єктів, створення інженерної і транспортної інфраструктури.
Розроблення генеральних планів населених пунктів буде сприяти реалізації плану соціально-економічного розвитку Бориславської міської територіальної громади.
Комплексний план просторового розвитку території, генеральні плани, поєднані з детальними планами територій, визначать потреби в територіях для забудови та іншого її використання; потреби у зміні меж населених пунктів, черговість і
пріоритетність забудови та іншого використання територій; межі функціональних зон, пріоритетні та допустимі види використання та забудови територій, сприятиме залученню інвестицій.
          Матеріали генеральних планів населених пунктів, Комплексний план просторового розвитку території, використовуються як вихідні дані при розробленні іншої планувальної документації та проєктів забудови, інвестиційних програм і проєктів, програм соціально-економічного розвитку, схем визначення земель населених пунктів для приватизації, планів земельно-господарського устрою населених пунктів, спеціальних проєктів, схем і програм охорони навколишнього природного середовища та здоров'я населення, пам'яток історії і культури, інженерного захисту і підготовки території, комплексних схем транспорту, проєктів та схем організації дорожнього руху, систем управління дорожнім рухом, схем розвитку систем інженерного обладнання і галузей сільського господарства, виконанні грошової оцінки земель, створенні містобудівного та земельного кадастрів, тощо.
          При здійсненні планування і забудови територій на місцевому рівні, обов'язковою умовою є врахування громадських інтересів, що полягає у визначенні потреби територіальної громади в територіях, необхідних для розташування, утримання об'єктів житлово-комунального господарства, соціальної, інженерно-транспортної інфраструктури, вирішення інших завдань забезпечення сталого розвитку населених пунктів, та врахування приватних інтересів, що полягає у забезпеченні фізичним та юридичним особам рівних можливостей набуття у власність або у користування земельних ділянок, захист майнових прав, а також безпечного функціонування об'єктів нерухомості.
 
             3. Обґрунтування необхідності та важливості реалізації Програми

        Підвищення ролі містобудівельної діяльності є питанням актуальним і першочерговим для розвитку міста та сіл громади. Комплексний план просторового розвитку території та нові й оновлені генеральні плани створюють умови для залучення інвестиційних коштів.
         Реалізація завдань, передбачених Програмою, дозволить досягти сталого розвитку з планування території, зокрема
- забезпечити територію населених пунктів планово-висотною основою та картографічними матеріалами на базі національної системи відліку та державної системи координат;
- оновити містобудівну документацію із застосуванням сучасних геоінформаційних технологій, що дозволить сформувати бази даних для роботи муніципальних геоінформаційних систем, що впроваджуються у систему управління територією;
            - удосконалити механізм державного регулювання процесу оновлення містобудівної документації;
- поліпшити роботу щодо збереження, охорони та використання пам’яток архітектури та містобудування, а також районів історичної забудови;
            - поліпшити інвестиційний клімат у населених пунктах та забезпечити їх збалансований соціально-економічний розвиток;
- значно зменшити у подальшому витрати часу та коштів на оновлення містобудівної документації, а також налагодити автоматизований моніторинг її виконання.
        На цей час основним містобудівним документом в громаді є затверджений генеральний план міста Борислава та села Попелі. До 2025 року на всі населені пункти громади повністю має бути розроблена містобудівна документація на основі містобудівного та земельного кадастрів та Комплексний план просторового розвитку території Бориславської міської територіальної громади.

                                              4. Сучасний стан проблеми

         Станом на листопад  2021 року потребують розроблення генеральні плани сіл Бориславської міської територіальної громади, а саме: Уріж, Мокряни, Винники, Підмонастирок, Ясениця-Сільна та існує потреба в розробленні Комплексного плану просторового розвитку території Бориславської міської територіальної громади.

         Інформація щодо наявності містобудівної документації:
 
  Генеральні плани населених пунктів, які потребують оновлення, розроблення
№н/п Назва населеного пункту Рік розроблення генплану
1. Місто Борислав 1978
2. Село Попелі 2017
3. Село Ясениця - Сільна відсутній
4. Село Уріж відсутній
5. Село Винники відсутній
6. Село Підмонастирок відсутній
7. Село Мокряни відсутній

         Наведені в таблиці дані дають підстави для висновку про невідповідність містобудівної документації населених пунктів на території Бориславської міської територіальної громади сучасним вимогам. При нормативному розрахунковому терміні дії містобудівної документації (15 – 20 років), більшість взагалі  відсутня, по місту Бориславу – більше 40 років тому розроблена, тобто потребує оновлення.


                                 
 
5. Фінансове забезпечення Програми
            
         Фінансування робіт містобудівної документації населених пунктів громади здійснюється за рахунок коштів  місцевого бюджету, коштів міжнародної технічної та/або фінансової допомоги, у тому числі у вигляді грантів.
         Обсяги фінансування Програми на відповідний бюджетний період визначаються при формуванні місцевого бюджету з урахуванням їх реальних можливостей. Виділення коштів із обласного бюджету проводиться на умовах співфінансування із місцевих бюджетів у межах коштів, передбачених Програмою.
         Загальний обсяг фінансування Програми –2,450млн.грн. (з урахуванням детальних планів, генеральних планів та  Комплексного плану просторового розвитку території Бориславської міської територіальної громади, історико-архітектурного опорного плану міста).
         Прогнозований обсяг витрат для оновлення та розроблення містобудівної документації (генеральних планів, Комплексного плану, історико-архітектурного опорного плану міста та детальних планів території) на 2022–2025 роки, вміщено в Додатку 1.
          Орієнтовна вартість проектно-вишукувальних робіт вказана в цінах станом на 26 листопада 2021року з використанням уточнених індексів та показників визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт. Дійсна вартість проєктно-вишукувальних робіт у кожному конкретному випадку буде встановлюватися проєктною установою та замовником із урахуванням усіх особливостей та факторів, обумовлених станом розвитку, потреби в територіях населеного пункту або території на час виготовлення містобудівної документації. Черговість виконання проєктно-вишукувальних робіт визначена з урахуванням потреби в розробленні містобудівної документації на села територіальної громади.
 
                                            6. Заходи програми
 
         Розроблення генеральних планів,  Комплексного плану просторового розвитку території Бориславської міської територіальної громади та оновлення містобудівної документації населених пунктів громади здійснюється при  співпраці відділу архітектури та містобудування управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури Бориславської міської ради, головного архітектора,
Держгеокадастру, інформативно з дотриманням вимог чинного законодавства.
          Розроблена та затверджена містобудівна документація населених пунктів Бориславської міської територіальної громади є основою для розробки проектної документації планів земельно-господарського устрою. В ході виконання даних заходів забезпечити охорону історико-культурних територій,
земель державного лісового фонду та водного фонду. Особливу увагу звернути на екологічні та інженерно- геологічні умови при розміщенні проектних ділянок, забезпечити нормативний транспортний доступ до кожної ділянки.
           Розроблення генеральних планів населених пунктів здійснювати на основі актуальності, обґрунтованості та достовірності інформаційних ресурсів.

                                                  7.Очікуваний результат

          Розв’язання проблеми розроблення (оновлення) містобудівної документації здійснюватиметься шляхом реалізації Програми, яка визначає організаційні, економічні та технічні механізми і шляхи створення (оновлення) містобудівної документації як інструменту державного регулювання у сфері
містобудування. Реалізація Програми надасть можливість:
  • налагодити дієвий контроль за дотриманням чинних законодавчих і нормативних актів у сфері містобудування, регулюванням забудови та використанням територій населених пунктів, врахуванням державних, громадських та приватних інтересів під час забудови територій;
  • забезпечити виконання положень законодавства у сфері містобудування при вирішенні питань забудови територій;
  • забезпечити надання доступної та повної інформації про наявність на території відповідних земель державної та комунальної власності, які не надані у користування та можуть бути використані під
    забудову, а також інформацію щодо містобудівних умов та обмежень земельних ділянок тощо;
  • залучити інвестиції у розвиток території громади.
5. Організація реалізації Програми та здійснення контролю за її виконанням
 
Реалізація Програми покладається на управління комунальної  власності, земельних відносин та архітектури Бориславської міської ради та фінансове управління Бориславської міської ради.
 
 
 
Секретар міської ради                                                                                   Юрій ХИМИН
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       Додаток   до Програми
 
 
 
 
Паспорт прогнозованого обсягу витрат для оновлення та розроблення
містобудівної документації на 2022 – 2025 роки
 
1. Ініціатор розроблення програми Управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури Бориславської міської ради
2. Розробник програми Відділ архітектури та містобудування Управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури Бориславської міської ради
3. Головний розпорядник бюджетних коштів Управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури Бориславської міської ради
4. Відповідальний виконавець Управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури Бориславської міської ради
5. Термін реалізації програми 2022-2025роки
6. Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми Бюджет Бориславської міської територіальної громади
7. Загальний обсяг фінансових ресурсів необхідних для реалізації програми, всього 2 450 000 грн (два мільйони чотириста п’ятдесят тисяч гривень)
 
 
 
 
Секретар міської ради                                                                                   Юрій ХИМИН