ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № №838-mr6-2019

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
 
___________________ Борислав № ________
 
Про затвердження Програми фінансової підтримки Комунального підприємства «Комунальне некомерційне підприємство «Стоматологічна поліклініка» Бориславської міської ради Львівської області на 2019 рік
 
 
 Відповідно до п.22 ч.1 ст.26  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.91 Бюджетного кодексу України, рішення Бориславської міської ради від 20.12.2018р. №1629 «Про міський бюджет міста Борислава на 2019 рік», беручи до уваги  клопотання  директора КП «КНП «Стоматологічна поліклініка» від __________2019р №____/01_ та з метою забезпечення ефективного функціонування комунального підприємства «Комунальне некомерційне підприємство «Стоматологічна поліклініка» Бориславської міської ради,  міська рада
           
В И Р І Ш И Л А :
 
        1. Затвердити Програму фінансової підтримки Комунального підприємства «Комунальне некомерційне підприємство «Стоматологічна поліклініка» Бориславської міської ради Львівської області на 2019 рік, що додається.
                    
 2. Фінансовому управлінню (Ю. Петрів) здійснювати загальну координацію, фінансування та моніторинг виконання заходів Програми.
 
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань (Р. Гарасимів) 
 
 
Міський голова
 
                          І.Р. Яворський                                                                    
 

                                                                                  Затверджено
                                                                                   рішення міської ради
                                                                                                «____»_______2019  № ____
 
 
ПРОГРАМА
фінансової підтримки  Комунального підприємства «Комунальне некомерційне підприємство «Стоматологічна поліклініка» Бориславської міської ради Львівської області на 2019 рік
 
            1. Загальні положення.
 
Програма фінансової підтримки  Комунального підприємства «Комунальне некомерційне підприємство «Стоматологічна поліклініка» Бориславської міської ради Львівської області на 2019 рік (надалі Програма) розроблена відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 91 Бюджетного кодексу України, а також згідно  рішення Бориславської  міської ради № 1629 від 20 грудня 2018 року «Про міський бюджет міста Борислава  на 2019 рік».
          Цією Програмою передбачено фінансування комунальних підприємств міста для забезпечення якісного надання стоматологічних послуг населенню м. Борислава та смт Східниця та надання стоматологічних послуг пільговим категоріям населення за соціальною вартістю, безкоштовне обслуговування дітей віком до 18 років.
Діючі тарифи на комунальні послуги та вартість витратних матеріалів не повністю забезпечують відшкодування витрат на їх надання.
Зазначене вище стало причиною недостатнього обсягу коштів у комунальному підприємстві для надання якісної стоматологічної допомоги соціально незахищеним верствам населення. Потребує оновлення матеріальна база підприємства за рахунок капітальних вкладень.
Зважаючи на те, що підвищення тарифів на стоматологічні послуги вкрай негативно  сприймається громадою міста, враховуючи фінансову ситуацію, в якій перебуває комунальне підприємство та необхідність виконання зобов’язань із виплати заробітної плати працівникам, функціональних призначень, виникає гостра потреба у надані фінансової підтримки КП «КНП «Стоматологічна поліклініка»  з міського бюджету  для забезпечення виконання вищезазначених заходів.
 
2. Мета Програми.
 
Забезпечення стабільності роботи комунального підприємства згідно функціональних призначень, виконання зобов’язань із виплати заробітної плати працівникам, забезпечення надання якісної та доступної стоматологічної допомоги населенню міста Борислава .
    
     3. Обгрунтування шляхів і способів вирішення проблеми.
 
Надання фінансової підтримки комунальному підприємству буде здійснюватись двома напрямками:
1) надання фінансової допомоги на поточні видатки підприємств за рахунок коштів міського бюджету, трансферти з міського бюджету підприємствам ;
2) здійснення внесків до статутного капіталу комунального підприємства за рахунок бюджету розвитку міського бюджету як капітальні трансфери підприємств.
При цьому підприємство має бути включено до мережі одержувача бюджетних коштів та використовувати відділені кошти згідно відповідного рішення про використання бюджетних коштів. Керівник підприємства є відповідальною особою за освоєння коштів відповідно до призначень.
  
 4. Основні завдання Програми.
 
4.1. Програмою визначено такі основні завдання на виконання яких буде надаватися фінансова допомога:
-     надання стоматологічної допомоги пільговим категоріям населення;
-     надання безоплатної стоматологічної допомоги дітям віком до 18 років;
-    покращення матеріально-технічної бази підприємства.
 
4.2. Здійснення внесків до статутних фондів комунальних підприємств буде проводитись на такі основні завдання:
-     спів фінансування у придбання дорого вартісного обладнання для покращення надання стоматологічних послуг.
 
   5. Організація реалізації Програми та здійснення контролю за її виконанням
 
5.1. Реалізація програми покладається на фінансове управління Бориславської міської ради у партнерстві з Комунальним підприємством «Комунальне некомерційне підприємство «Стоматологічна поліклініка» Бориславської міської ради. У випадку необхідності коригування даної Програми,  відповідні зміни до неї вносяться рішенням Бориславської міської ради.
     5.2. Безпосередній контроль за виконанням завдань програми здійснює відповідний виконавець, а за цільовим та ефективним використанням коштів – постійна депутатська комісія ради з питань планування бюджету та фінансів.
 
   6. Фінансова забезпеченість Програми
 
Фінансування Програми здійснюється виключно за умови затвердження бюджетних призначень на її виконання рішенням міської ради про міський бюджет на 2019 рік (при необхідності рішенням про внесення змін до міського бюджету на відповідний рік) згідно з розписом міського бюджету та його фінансової спроможності.
Обсяг фінансування Програми додається (Додаток № 2 до цього Рішення).
 
   7. Очікувальні результати виконання Програми
 
 Виконання Програми дозволить:
  • Забезпечити відрахування в бюджет в межах бюджетного розпису.
  • Покращити якість надання стоматологічних послуг
  • Забезпечити рентабільність комунального підприємства
  • Здійснити придбання необхідного обладнання, для покращення якості надання стоматологічних послуг пільговим категоріям населення
 
Секретар міської ради                                                                             Ю. М. Химин
 
 
 
Додаток №1
до Програми фінансової підтримки
КП «КНП «Стоматологічна поліклініка»
 
 
ПАСПОРТ
Програма фінансової підтримки комунальних підприємств
м. Борислава на 2019 рік
 
1. Ініціатор розроблення програми КП «КНП «Стоматологічна поліклініка»
2. Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми Лист КП «КНП «Стоматологічна поліклініка» від  ________2019                  року №____ з резолюцією міського голови та рішення міської ради від                  20.12.2018 року № 1629 «Про міський бюджет міста Борислава                          на 2019 рік»
3. Розробник програми Директор КП «КНП «Стоматологічна поліклініка»
4. Головний розпорядник бюджетних коштів 1)Фінансове управління Бориславської міської ради;
 
 
5. Одержувач коштів КП «КНП «Стоматологічна поліклініка»
6. Термін реалізації програми 2019 рік
7. Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми Бюджет міста Борислава на 2019 рік
8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього,
у тому числі:
3084,664 тис. грн
8.1. кошти міського бюджету розвитку 250,000 тис.грн
 
Секретар міської ради                                         Ю. М. Химин
 
 Додаток 2
до Програми фінансової підтримки
КП «КНП «Стоматологічна поліклініка»
 
 
 
Напрямки фінансової підтримки комунального підприємства
 
Обсяги фінансування, грн
Фінансова допомога на поточні видатки підприємства
 
2834664,00
Здійснення внесків до статутного капіталу комунального підприємства
 
250000,00
РАЗОМ 3084664,00
 
 
 
Секретар міської ради                                                                                       Ю. М Химин