ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 1114-mr6-2020

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
_______________ Борислав _________
 
 
Про затвердження  Програми соціально-економічного та культурного розвитку м. Борислава на 2020 рік

Відповідно до п.22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.11 Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», беручи до уваги рішення виконавчого комітету Бориславської міської ради від 05 березня 2020 року № ____ та рішення постійної  комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від ________ р.  № _____, доповідну записку начальника відділу економіки та торгівлі міської ради Л.Попеля від  06 березня 2020 року, міська  рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму соціально-економічного та культурного розвитку м.Борислава на 2020 рік, що додається.
2. Організацію щодо виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку м. Борислава на 2020 рік здійснюють виконавчі органи міської ради, які розробили відповідні розділи Програми відповідно до чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Р.Садлівського, заступників міського голови С.Солоненко та Р.Гарасимів згідно з розподілом їх функціональних обов’язків та постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики (Б.Городиський).
 
 
Міський   голова                                                                                        І.Р.Яворський  
 

 
                 ЗАТВЕРДЖЕНО
 рішення міської ради
                                                                                                      __________________
 
Програма соціально-економічного та культурного розвитку м. Борислава
на 2020 рік
 
ВСТУП
Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста Борислава на 2020 рік (далі – Програма) визначає основні цілі та завдання економічного та соціального розвитку міста, реалізацію перспективних проектів, економічних, соціальних та культурних заходів, виконання яких сприятиме підвищенню якості медичного обслуговування, освіти, житлово-комунального господарства, подальшому поліпшенню інвестиційного клімату та активізації інноваційної діяльності.
Методичною основою розроблення Програми є Закон України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”.
Програма визначає мету та пріоритетні напрями дій на 2020 рік щодо забезпечення стабільного зростання в реальному секторі економіки й на цій основі – поліпшення якості життя населення.
Основною метою Програми є створення умов для динамічного розвитку виробничого комплексу, зайнятості населення, поліпшення комунальної інфраструктури міста, залучення інвестицій, розвиток малого і середнього підприємництва, підвищення добробуту населення та стандартів життя, забезпечення сталого соціально-економічного зростання міста.
Головним чинником та основою реалізації Програми є сталий та збалансований економічний розвиток як передумова збільшення доходів населення та забезпечення соціальних гарантій, підвищення якості послуг та покращення навколишнього середовища.
Формування виваженої місцевої політики потребує глибокого аналізу проблем соціально-економічного розвитку міста, визначення пріоритетних напрямків та шляхів його динамічного, збалансованого розвитку. Програма враховує головні цілі розвитку міста, конкретні завдання щодо підвищення ефективності наявного природного, виробничого і трудового потенціалів, грунтується на комплексі галузевих прогнозів.
Реалізація Програми дозволить покращити інвестиційну привабливість, створити умови для підвищення рівня конкурентних переваг та потенціалу міста, досягти належних стандартів життя та доступності якісних послуг для населення.
Програма на 2020 рік розроблена відповідно до Закону України від 23 березня 2000 року № 1602-III «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 року № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету», основних показників Програми економічного і соціального розвитку Львівської  області на 2020 рік, бюджету міста на 2020 рік.
Програма розроблена відділом економіки та торгівлі міської ради і відображає наміри виконавчих органів міської ради, з урахуванням пропозицій підприємств, організацій та установ усіх форм власності, громадських організацій, профспілок, депутатів міської ради щодо їх діяльності в наступному році та основних напрямів розвитку на 2020-2021 роки.
Організацію щодо виконання Програми здійснює виконавчий комітет міської ради спільно з структурними підрозділами, які розробили відповідні розділи Програми відповідно до чинного законодавства України.
Програма визначає основні цілі та завдання економічного і соціального розвитку м. Борислава на 2020 рік та основні напрями розвитку на 2020-2021 роки, передбачає комплекс взаємоузгоджених заходів, спрямованих на досягнення поставлених цілей, відповідно до визначених напрямів.
Фінансування передбачених Програмою заходів буде здійснюватися за рахунок коштів підприємств, місцевого бюджету, інвесторів, а також коштів державного бюджету, що спрямовуються на реалізацію державних цільових програм, та інших джерел не заборонених чинним законодавством.
Програма реалізуватиметься шляхом співпраці сторін соціального партнерства: органів державної влади, органів місцевого самоврядування, профспілок та роботодавців.
Програма залишається відкритою для доповнень та коригувань. Зміни і доповнення до Програми затверджуються міською радою.
ЦІЛІ І ПРІОРИТЕТИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО
РОЗВИТКУ В 2020 РОЦІ
  Відповідно до результатів та тенденцій розвитку 2019 року, наявних проблем та впливу очікуваних змін внутрішньо та зовнішньо-економічної і зовнішньо-політичної ситуації на економіку міста у Програмі визначено пріоритети соціально-економічного розвитку міста у 2020 році:
       - збереження та зростання економічного потенціалу міста;
 - утримання, відновлення та розвиток міської інфраструктури;
 - покращення благоустрою міста, підтримання належного санітарного стану,  створення безпечних умов життя для мешканців;
  - ефективне використання земельних ресурсів міста та об’єктів комунальної власності міської територіальної громади;
  - підвищення рівня енергозбереження та ефективності використання енергоресурсів у всіх сферах господарювання;
   - розширення мережі сучасних закладів торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування;
    - забезпечення стабільної роботи міського транспорту у сфері пасажирських перевезень;
   - участь у проектах міжнародної технічної допомоги та євроінтеграційних процесах;
  - поліпшення соціального захисту, рівня та якості життя населення, збільшення обсягу та підвищення якості соціальних і адміністративних послуг;
  - розвиток інфраструктури відпочинку та рекреації в місті;
  - зростання духовно-інтелектуального потенціалу мешканців міста;
  - підтримка та розвиток місцевих осередків культури;
  - розвиток партнерських відносин між владою та громадою.
  Досягнення намічених показників передбачається здійснювати в основному за допомогою проведення організаційних та економічних заходів міської ради, спрямованих на підтримку та розвиток комунальних підприємств, промисловості міста, розвиток підприємництва, раціональне використання місцевих ресурсів та посилення виконавської дисципліни у всіх ланках управління.
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
                                               Промисловість
 
У 2019 році промислові підприємства міста реалізували промислової продукції (товарів, послуг) на 1700,9 млн.грн (1,6% від загальнообласного показника). Підприємствам переробної промисловості належало 11,2% усієї реалізованої продукції, з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 3,3%, з водопостачання, каналізації, поводження з відходами – 1,1%.
Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одну особу становив 47,3 тис.грн (в області – 41,6 тис.грн). За цим показником місто посіло 10 місце в області.
Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності[1]
у Бориславі у 2019 році
 
  Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу
тис.грн у % до підсумку
Промисловість 1700919,4 100,0
     з неї:    
Переробна промисловість
 
189925,4 11,2
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
 
55384,8 3,3
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 18734,9 1,1
           
 Введення в дію цеху з виробництва меблів в ТзОВ «Белуко» дасть змогу наростити у 2020 році обсяги виробництва промислової продукції та створити додаткові робочі місця.
Торгівля
Сфера роздрібної торгівлі та ресторанного господарства є важливою складовою внутрішнього ринку і відіграє значну роль як у формуванні загальноекономічного потенціалу, так і у забезпеченні потреб міста в товарах і послугах.
Товарооборот підприємств роздрібної торгівлі у січні-вересні 2019 року становив 262,6 млн.грн і за порівнянними цінами збільшився проти січня-вересня 2018 року на 17,4%. Частка міста в загальнообласному обсязі роздрібного товарообороту становила 0,7%.
У розрахунку на одного мешканця у 2019 році в м. Бориславі реалізовано товарів на суму 6,6 тис.грн. Ріст роздрібного товарообороту пояснюється, насамперед, ростом цін на всі види продовольчих та промислових товарів, що зумовлено девальвацією гривні, зростанням ціни на пальне та енергоресурси.
 
Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі Борислава
у січні-вересні
    
  2019 2018
Роздрібний товарооборот, тис.грн 262630,5 208530,2
  у % до відповідного періоду попереднього року
117,4
113,7
 
            У 2020 році очікується  введення  в експлуатацію торгового центру в районі вулиці Коваліва, де планується  створити  до 50 робочих місць.
 
Діяльність малих підприємств та елементів ринкової інфраструктури
 
            На початок 2019 року  чисельність малих підприємств  становила 184 одиниці, з яких 147 – мікропідприємства. На малих підприємствах міста було зайнято 1002 особи. В середньому на 10 тис. наявного населення припадало 51 мале підприємство. Протягом   минулого  року підприємствами малого бізнесу було реалізовано 51,3% від загального обсягу продукції (товарів, послуг).
           Упродовж 2019 року було зареєстровано 36 юридичних осіб, знято з державної реєстрації –1  юридичну особу - суб´єкта  малого підприємництва.
За цей же період  було зареєстровано 229, а  знято з державної реєстрації 170 фізичних  осіб-підприємців. Кількість фізичних осіб - підприємців станом на  1 січня 2020 року становила 1474 особи.
            В минулому році  на території міста Борислава  функціонувало  4 філії комерційних банків та  кредитна спілка, прогнозується, що їх кількість у  2020 році  залишиться на цьому ж рівні.
            У Бориславі здійснюють діяльність агенція регіонального розвитку та Асоціація підприємців та роботодавців, метою яких є розвиток та підтримка підприємницької діяльності  у місті.
            Також  функціонують  філії 5 страхових компаній та представництво аудиторської фірми.
          За попередніми розрахунками, очікується, що кількість малих підприємств в Бориславі у 2020 році зросте до 200 одиниць. Має місце тендеція до зростання обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) малих підприємств, прогнозовано в 2020 році даний показник складе 500,0 млн. грн., чисельність зайнятих збільшиться до 1200 осіб.
 
 
 
Регуляторна політика
 
  Реалізація державної регуляторної політики в м. Бориславі здійснюється згідно з Законом України „Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності ”.
Регуляторним органом в місті є Бориславська міська рада та її виконавчий комітет.
Підготовка проектів регуляторних актів у 2019 році здійснювалась згідно із затвердженими Планами діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Бориславської міської ради та її виконавчого комітету з відповідними змінами та доповненнями до них. Відповідно до ст.7 Закону України „Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності” затверджені  Плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів були  оприлюднені  на офіційному сайті Бориславської  міської ради (https://boryslavrada.gov.ua/) у розділі «Регуляторна політика»  підрозділі «Планування регуляторної діяльності».
З метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, всі проекти регуляторних актів з відповідним аналізом регуляторного впливу та повідомленнями про їх оприлюднення розміщувались на офіційному сайті Бориславської міської ради у розділі «Регуляторна політика» підрозділі «Оприлюднення проектів регуляторних актів» та у народному часописі „Нафтовик Борислава”.
   
Впродовж 2019 року було прийнято такі регуляторні акти:
-рішення Бориславської міської ради «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Бориславської міської ради «Про затвердження Порядку визначення та відшкодування Бориславській міській раді збитків, заподіяних внаслідок використання земельних ділянок комунальної власності з порушенням законодавства»
-рішення Бориславської міської ради "Про затвердження Положення про порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста Борислава у новій редакції»";
-рішення Бориславської міської ради "Про встановлення місцевих податків і на території міста Борислава на 2020 рік";
-рішення Бориславської міської ради “Про заборону продажу пива (крім безалкогольного),алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами господарювання  (крім закладів ресторанного господарства) в нічний час доби на території м. Борислава» ”
-рішення Бориславської міської ради “Про встановлення мінімальної вартості місячної оренди1 кв.м загальної площі нерухомого майна фізичних осіб, розміщеного на території м.Борислава на 2020 рік»
 Згідно затверджених планів діяльності з підготовки регуляторних актів міської ради та її виконавчого комітету на 2020 рік передбачено розробку  семи проектів  регуляторних актів, а саме:
-рішення міської ради «Про затвердження Положення про комісію з питань самоврядного контролю за використанням  та охороною земель»
- Рішення міської ради «Про встановлення місцевих податків та зборів на території міста Борислава на 2021 рік»
- рішення міської ради «Про затвердження Положення про земельний сервітут та порядок визначення плати за землю при встановленні земельного сервітуту»
           - рішення міської ради «Про порядок встановлення пам’ятних знаків та меморіальних дощок на території міста Борислава »;
- рішення міської ради «Про затвердження Методики розрахунку і порядку використання орендної плати за користування майном, що належить територіальній громаді міста Борислава  у новій редакції»
-рішення міської ради «Про затвердження Положення про порядок приватизації комунального майна територіальної громади міста Борислава»
- рішення виконавчого комітету ”Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами у м. Бориславі у новій редакції»”


Транспорт
Для покращення  якості  пасажирських перевезень  змінюються вимоги до перевізників щодо забезпечення автобусних маршрутів транспортними засобами середньої та великої місткості.   
          Загальна довжина маршрутів по місту складає 66,7 км. Щоденно на міських маршрутах загального користування працюють 13 автобусів. Перевезення пасажирів на міських маршрутних автобусах загального користування здійснює перевізник ПП «Галич-Авто», який посів друге місце на конкурсі з визначення перевізника на міських маршрутних автобусах загального користування  у м. Бориславі.  На всі міські маршрути виконавчим комітетом міської ради затверджено схеми та графіки руху, а також  тариф на послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом на маршрутах загального користування у м. Бориславі .
         Транспортне обслуговування в режимі „таксі” на сьогоднішній день надає ПП «Бориславтранстур», офіційно зареєстровано 10 водіїв таксі.
 
Житлово-комунальне господарство
 
Житлово-комунальне господарство є основою життєзабезпечення та розвитку інфраструктури міста Борислава. Проте, технічний стан споруд та об’єктів житлово-комунального господарства оцінюється як критичний (знос основних фондів більше 70 %) і вимагає суттєвого поліпшення. Морально застаріле та енергоємне обладнання призводить до зростання тарифів на послуги з водо теплопостачання та водовідведення, а понаднормативні втрати води та теплової енергії негативно впливають на фінансово-господарську діяльність комунальних підприємств.  Є нагальна необхідність у виконанні невідкладних ремонтних роботах на проїзних частинах міських доріг. У зв’язку із недостатнім обсягом фінансування не виконуються ремонтні роботи у  ветхих багатоквартирних житлових будинках.
Підприємствам комунальної власності на поповнення обігових коштів з  бюджету міста Борислава на  2020 рік заплановано - 7721,0 тис. грн.
Заплановані видатки бюджету міста Борислава на 2020 рік для потреб експлуатації та технічного обслуговування  житлового фонду складають 460,0 тис. грн.
Для забезпечення споживачів в повному обсязі якісними житлово-комунальними послугами  необхідно вжити організаційні заходи та виконати необхідні будівельні роботи:
 
У сфері водопостачання
         
           - Привести втрати води у міських водопровідних мережах до нормативних;
- налагодити  поквартирний та пооб’єктний облік  води  в м. Бориславі та             смт. Східниця;
- забезпечити якість та обсяги подачі води у відповідності до нормативних вимог;
            - виготовити та затвердити в установленому порядку перспективну оптимізовану схему водопостачання та водовідведення в м. Бориславі;
            -виготовити проектно-кошторисну документацію для будівництва резервуарів чистої води об'ємом  500 м3 на вул. Коваліва;
           - виготовити проектно-кошторисну документацію на реконструкцію споруд  та будівель ВОС «Бухів»;
          - провести модернізацію технологічного обладнання насосних станцій на бойлерних № 1 та № 2 по вул. Коваліва;
- продовжити роботи із реконструкції міських водопровідних мереж , в т. ч. і в рамках реалізації «Регіональної програми «Питна вода України» у Львівській області на  2012-2020 роки»;
             - розпочати роботи із влаштування трубопроводів побутової каналізації на вулицях С. Петлюри, І. Сеник, Бічній Джерельній;
             - виготовити проектно-кошторисну документацію та виконати роботи  з влаштування питтєвих галерей та благоустрою на вулицях Джерельна, Транспортна, Хвильового.
Для ефективного виконання ремонтних робіт та росту продуктивності праці із обслуговування об’єктів водоканалізаційного міського господарства необхідно придбати будівельну спецтехніку та обладнання,  для придбання яких фінансування планується здійснювати за рахунок поповнення статутного фонду КП «Вододар».
 
Обсяг фінансування
№ п/п Назва об’єкту Всього                                      (тис.грн.) В тому числі 2020 рік (тис.грн.)
1. Реконструкція трубопроводу побутової каналізації в районі  будинкіу № 4 на вул. Шевченка в м. Бориславі Львівської області» 260,920
 
150,000–кошти  бюджету
м. Борислава
2 Підключення індивідуальних житлових  будинків на вулиці Довбуша, які розташовані в районі озера у мікрорайоні «Тустановичі», до міської мережі побутової каналізації   (четверта черга)» 299,000 299,000–кошти  бюджету
м. Борислава
3 Влаштування трубопроводу побутової каналізації  на вулиці Модрицькій 300,000 300,000–кошти  бюджету
м. Борислава
4 Каналізування вулиці Бічної-Джерельної 300,000 300,000–кошти  бюджету
м. Борислава
5 Реконструкція трубопроводу побутової каналізації в районі забудови будинків №№ 20-64 на вулиці Ірини Сеник в м. Бориславі Львівської області. 980,000 100,000–кошти  бюджету
м. Борислава
6 Підключення індивідуальних житлових будинків на вул. В. Великого від буд. 213 до буд. 289 до реконструйованого водопроводу на вул. Володимира Великого  в м. Бориславі Львівської області
 
139,439 139,439–кошти  бюджету
м. Борислава
7 Реконструкція водопроводу на вулиці Січових Стрільців в м. Бориславі Львівської області 933,002 100,000–кошти  бюджету
м. Борислава
8 Реконструкція водопроводу на  Івасюка в м. Бориславі Львівської області 496,928
 
100,000–кошти  бюджету
м. Борислава
9 Реконструкція водопроводу на вулиці І. Мазепи в м. Бориславі Львівської області 7500,000 100,000– кошти  бюджету
м. Борислава
 
10 Реконструкція водопроводу на вулиціях Потік та Церковній в м. Бориславі 5100,000 100,000–кошти  бюджету
м. Борислава
 
11 Реконструкція водопроводу на вулиціях Палія та Транспортній в м. Бориславі 15000,000 100,000–кошти  бюджету
м. Борислава
 
12 «Реконструкція водопроводу по вул. Куліша та вул. О. Тихого  в м. Бориславі   Львівської області» 1300,000 1300,000–кошти  бюджету
м. Борислава
13 Реконструкція водопроводу діаметром 90-160 мм. на вулицях  Дорошенка-                     В. Великого від перехрестя із вул. Довженка до перехрестя із вул. Весела в м. Бориславі  Львівської області». 1060,871 1060,871–кошти  бюджету
м. Борислава
 
14 Реконструкція водопроводу по вул. Дорошенка в м. Бориславі Львівської області (4 черга) 300,000 300,000–кошти  бюджету
м. Борислава
 
У сфері теплопостачання
1. Визначити стратегічні напрямки розвитку системи централізованого теплопостачання міста Борислава - погодження та затвердження Схеми оптимізації роботи системи теплопостачання міста Борислава на 2019-2024 роки.
2. Встановлення загально будинкових  приладів обліку  теплової енергії, яка подається до багатоквартирних житлових будинків.
3. Впровадження  системи  когенерації в існуючих опалювальних  котельнях з метою продукування електричної та теплової енергії;
4. Впровадження системи диспетчеризації роботи  котелень, які можуть працювати з мінімальним  обслуговуючим персоналом;
5. Зменшити понаднормативні втрати теплової енергії у трубопроводах міських теплових мереж, а саме:  
5.1) заміна існуючих трубопроводів теплотрас  на  попередньо   теплоізольовані труби;
            5.2) заміна теплоізоляції  існуючих трубопроводів;
            5.3) знизити енергоємність продукування теплоенергії  шляхом реконструкції  котелень із заміною старих неекономічних котлів на котли з високим  коефіцієнтом  корисної  дії;
            6. У перспективі об'єкти соціальної сфери  та культури перевести на  опалення із використанням нетрадиційних джерел теплової енергії, енергоефективних стаціонарних електронагрівальних приладів або влаштування котелень на твердому паливі.
 
У сфері санітарного очищення
- забезпечити стовідсоткове охоплення населення, установ та підприємств міста Борислава централізованим сортуванням (збиранням) та вивезенням твердих побутових відходів (ТПВ);
- планово ліквідовувати стихійні сміттєзвалища;
- планово впроваджувати систему роздільного сортування відходів на майданчиках для збирання ТПВ;
- придбання спецтехніки для КП «ЕКО-МІСТО» -  фінансування планується здійснювати за рахунок поповнення статутного фонду комунального підприємства;
-   формування кронів дерев та кущів;
.- проведення санітарно-оздоровчих заходів.
 
У сфері експлуатації та технічного обслуговування  житлового фонду
 1. Забезпечити укладання  договорів  між  надавачами послуг із управління багатоквартирних житлових будинків та мешканцями будинків.
2. Ефективно використовувати нежитлові приміщення.
4. Забезпечити виконання робіт із  капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків відповідно до Програми «Сприяння діяльності співвласників багатоквартирних житлових будинків у місті Борислав на 2019-2025 роки».
 
Обсяг фінансування

з/п
Назва об’єкту Всього  (тис.грн.) В тому числі  2020 рік (тис. грн.)
1 Проведення реконструкції внутрішньобудинкової електромережі  ( в тому числі виготовлення ПКД) будинку № 46 на вул. Коваліва у зв’язку із переобладнням централізованого опалення квартир цього будинку на опалення із використанням електронагрівальних приладів
 
400,000 400,000 – кошти бюджету м. Борислава
 
У сфері благоустрою та дорожнього господарства
 
1. Налагодити функціонування ефективної системи поточного ремонту та утримання доріг у відповідності до нормативних вимог.
За рахунок коштів міського бюджету у 2020 році планується виконати ремонтні роботи із капітального ремонту проїзних частин доріг із твердим покриттям  на загальну суму  16656,956 тис. грн.., а також заплановано виконати роботи із капітального ремонту тротуарів доріг на вулицях Володимира Великого та  С. Бандери в м. Бориславі на загальну суму 1124,076 тис. грн..
2. Планово впроваджувати енергозберігаючі системи вуличного освітлення. Заплановано виконати роботи із капітального ремонту світильників зовнішнього освітлення  вулиць м. Борислава на загальну суму  125,0 тис. грн. за рахунок коштів міського бюджету.
3. Забезпечити дороги відповідними дорожніми знаками та впорядкувати рух транспорту у відповідності до їх розрахунково-допустимого навантаження.
4. Укомплектувати дорожні бригади засобами малої механізації.
           5.  Здійснення протипаводкових заходів.
6. Виготовлення паспорту водойми озера в мікрорайоні Тустановичі.
7. Виготовлення проектно-кошториснної документації очищення водойми озера в мікрорайоні Тустановичі.
 
  Обсяг фінансування
 
 
з/п
Назва об’єкту Всього  (тис.грн.) В тому числі  2020 рік (тис. грн.)
1. Виготовлення містобудівної документації "Схеама санітарної очистки   м. Борислава" 120,000 120,000–кошти  бюджету м. Борислава
2. Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул.Мазепи в м.Бориславі
 
100,000 100,000–кошти бюджету
м. Борислава
3 Влаштування вуличного освітлення по вул. С.Бандери ( від будинку №207 по будинок №247б) в м. Бориславі Львівської області 25,000 25,000–кошти бюджету
м. Борислава
4 Капітальний ремонт озера по вулиці Озерній (навпроти будинку №73) в місті Бориславі Львівській області - виготовлення проектнокошторисної документації
 
350,000 350,000–кошти бюджету
м. Борислава
5 Облаштування спортивно-оздоровчого комплексу на прибудинковій території житлового будинку №39 на вулиці Коваліва в місті Бориславі Львівської області - громадський бюджет
 
40,998 40,998–кошти бюджету
м. Борислава
6 Влаштування гімнастичного комплексу з баскетбольним щитом на дитячому ігровому майданчику в районі житлових будинків № 44,45,58,40 на вулиці Коваліва  в місті Бориславі Львівської області  - громадський бюджет
 
47,863 47,863–кошти бюджету
м. Борислава
7 Влаштування пішоходного переходу в районі ЗОШ №9 на вулиці Дрогобицькій  у місті Бориславі з елементом обмеження швидкості руху автомобілів - громадський бюджет
 
54,000 54,000–кошти бюджету
м. Борислава
8 Будівництво мінералопроводу питтєвої галереї по вулиці Хвильового у місті Бориславі Львівської області
 
150,000 150,000–кошти бюджету
м. Борислава
9 Будівництво питтєвої галереї на вулиці Джерельній у місті Бориславі Львівської області ( виготовлення проектно-кошторисної документації)
 
100,000 100,000–кошти бюджету
м. Борислава
 
ОСВІТА
Розвиток освітньої галузі передбачає реалізацію системного реформування всіх ланок освіти, організаційно-методичне, матеріально-технічне та кадрове забезпечення закладів освіти. Забезпечення належних умов для організації навчально-виховного процесу є одним із найважливіших завдань міської ради.
Для реалізації пріоритетних напрямків розвитку освітньої галузі необхідно:
- розвивати особистісну орієнтацію освіти;
- створити рівні можливості для дітей і молоді для здобуття якісної освіти;
- удосконалити систему безперервної освіти;
- розвивати україномовний і культурний простір;
- формувати християнські і національні цінності;
- створити умови для професійної самореалізації педагогічних працівників;
- впровадити сучасні інформаційні технології;
- забезпечити доступність інформації, навчальної і довідкової літератури;
- забезпечити інтеграцію освіти у світовий освітній простір.
 
 
 
Запланований обсяг фінансування 
на 2020 рік згідно кошторисів
 
№з/п Назва об’єкту Грн.
1 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (ємкості для води, газові плити, холодильники, пральні машини, компютерів) 200000,00
 
2 Капітальний ремонт фасаду в закладі дошкільної освіти №5 ( Капітальний ремонт фасаду Бориславського ДНЗ №5 по вул.Промислова, 32 в смт.Східниця Львівської області) 80000,00
 
3 Капітальний ремонт даху в закладі дощкільної освіти №14  ( Капітальний ремонт покрівлі ДНЗ №14 по вул.Трускавецькій, 61 у м.Бориславі) 80000,00
 
4 Капітальний ремонт в частині заміни дверей в закладі дошкільної освіти  №18 50000,00
 
5 Капітальний ремонт даху в закладі дошкільної освіти №4 250000,00
 
6 Капітальний ремонт туалетів в закладі дошкільної освіти №17 50000,00
 
7 Капітальний ремонт заміна електропроводки в закладі дошкільної освіти №11 100000,00
 
8 Капітальний ремонт заміна електропроводки в  закладі дошкільної освіти №14 100000,00
 
9 Капітальний ремонт прилеглої території в закладі дошкільної освіти №11                     
 
100000,00
 
10 Капітальний ремонт стіни в  закладі дошкільної освіти  №18                               
 
50000,00
 
11 Кап.ремонт системи опалення в  закладі дошкільної освіти №20 100000,00
 
12 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (компютерів) 250000,00
 
13 Капітальний ремонт в частині заміни вікон в закладі загальної середньої  освіти №1 100000,00
 
14 Капітальний ремонт внутрішніх дверей в закладі загальної середньої освіти №3 ( Капітальний ремонт в частині заміни внутрішніх дверних блоків ЗЗСО І-ІІІ  ст. №3 на вул.Шкільна, 19 у м.Бориславі Львівської обл.) 50000,00
 
15 Капітальний ремонт в частині заміни вікон в в закладі загальної середньої  освіти №4 30000,00
 
16 Капітальний ремонт в частині заміни вікон в в закладі загальної середньої  освіти №5 80000,00
 
17 Капітальний ремонт в частині заміни вікон та дверей в загальноосвітньому закладі освіти НВК №6 (Капітальний ремонт в частині заміни вікон приміщень у навчально-виховному комплексі "Бориславська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №6 - дошкільний навчальний заклад" по вул.С.Бандери , 102 у м.Бориславі Львівської області) 60000,00
 
18 Капітальний ремонт в частині заміни вікон в закладі загальної середньої освіти №7 (Капітальний ремонт в частині заміни вікон приміщень в ЗЗСО І-ІІІ ступенів №7 на вул. В.Великого в м.Бориславі Львівської області) 80000,00
 
19 Капітальний ремонт в частині заміни вікон та дверей в закладі загальної середньої освіти №8 (Майстерня) ( Капітальний ремонт в частині заміни вхідних дверей школи та вікон шкільної майстерні в приміщенні ЗЗСО №8 на вул.Січових Стрільців, 28 в м.Бориславі Львівської області) 80000,00
 
20 Капітальний ремонт даху в закладі загальної середньої освіти №1 500000,00
 
  Капітальний ремонт внутрішніх туалетів в закладі загальної середньої освіти №1 ( Капітальний ремонт санітарних вузлів (туалетів) першого та другого поверхів лівого крила ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 , що на вул. Шкільній ,11 у м.Бориславі Львівської області) 80000,00
 
21 Капітальний ремонт парапетів скатного даху в закладі загальної середньої освіти  №3 110000,00
 
22 Капітальний ремонт внутрішніх туалетів в закладі загальної середньої освіти №4 (Капітальний ремонт санвузлів ЗОШ І-ІІІ ступенів №4 ім.С.Коваліва  на вул.Зеленій, 44 у м.Бориславі) 80000,00
 
23 Капітальний ремонт внутрішніх туалетів загальноосвітнього закладу №6 (Бориславська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №6 - дошкільний навчальний заклад) 50000,00
 
24 Капітальний ремонт внутрішніх туалетів в закладі загальної середньої освіти №7 120000,00
 
25 Укріплення балок несучих конструкцій другого та третього поверхів каркасно-цегляного корпусу в закладі загальної середньої освіти №3 100000,00
 
26 Капітальний ремонт в частині утеплення фасаду та укріплення стін в закладі загальної середньої освіти  №9 ( Капітальний ремонт фасаду школи №9 по вул.Дрогобицькій,415 м.Борислав Львівської обл.) 120000,00
 
27 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями групами) 60000,00
 
28 Капітальний ремонт системи електропроводки  в закладі загальної середньої освіти освіти №3 100000,00
 
29 Капітальний ремонт приміщень Бориславської державної гімназії ( Капітальний ремонт приміщень Бориславської гімназії І-го поверху м.Борислав Львівської області, вул.Грушевського,29) 69877,00
 
30 Благоустрій подвір"я початкової школи ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 ( корпус №2 у Бориславському міському парку культури та відпочинку)  - громадський бюджет 60938,00
 
31 Придбання та встановлення дитячих ігрових атракціонів на пришкільній території ЗОШ №5- громадський бюджет 88000,00
 
32 Створення дитячо-юнацького освітньо-відпочинкового простору на території ЗОШ №7 (громадський бюджет) 77950,00
 
33 Капітальний ремонт туалетів в центрі дитячої та юнацької творчості 25000,00
 
34 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування ( компютерів для централізованої бухгалтерії відділу освіти, групи по обслуговуванню, міжшкільного навчально-виробничого комбінату) 130000,00
 
35 Капітальний ремонт даху ДЮСШ ( Капітальний ремонт покрівлі (частковий) Бориславської дитячо-юнацької спортивної школи на вул.Шкільна,25 в м.Борислав, Львівської області) 80000,00
 
36 Реконструкція закладу дошкільної освіти №6 500000,00
 
37 Заміна та встановлення теплового лічильника в закладі дошкільної освіти №3 35000,00
 
38 Заміна та встановлення теплового лічильника в   закладі загальної середньої освіти №7 35000,00
 
39 Встановлення теплового лічильника в загальноосвітньому закладі №8 30000,00
 
40 Заміна та встановлення теплового лічильника в центрі дитячої та юнацької творчості 35000,00
 
 
МЕДИЦИНА
В умовах соціально-економічних перетворень, що відбуваються в Україні, проблеми здоров’я населення залишаються одними з найбільш складних і актуальних.
Медичну допомогу населенню м.Борислава та смт.Східниця надають поліклініка для дорослих, дитяча поліклініка, стоматологічна поліклініка, жіноча консультація, ПМСД та стаціонарні відділення: терапевтичне, інфекційне, дитяче, акушерсько-гінекологічне, неврологічне, травматологічне, хірургічне, відділення  анестезіології з палатами інтенсивної терапії. Допоміжно-діагностичні підрозділи: клініко-діагностична лабораторія, рентгенологічні кабінети, кабінети ультразвукової діагностики, кабінети функціональної діагностики, флюорографічний кабінет.
На соціально-економічний розвиток міста впливають рівень інвалідності дитячого населення та рівень інвалідності населення працездатного віку.
Високими залишаються захворюваність населення на серцево-судинні захворювання, захворювання органів дихання, онкопатологію.
Основними напрямками реалізації Програми є:
- впровадження в дію медичної реформи вторинної ланки із поступовим переходом до третинної ланки (спеціалізована та високоспеціалізована допомога);
- зміцнення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних установ,  закладів первинної медико-санітарної допомоги та вторинної ланки, зокрема –оснащення і переоснащення медичною апаратурою та обладнанням;
- реконструкція і ремонти відділень лікарні для забезпечення належних санітарно-технічних умов;
  - інформатизація закладів охорони здоров’я міста, впровадження медичної інформаційної системи, електронного документообігу
- впровадження енергозберігаючих заходів;
- забезпечення контролю, координації, планування та ефективного використання ресурсів для виконання Програми.
Передбачається, що виконання Програми дасть змогу оснастити медичні заклади міста сучасною медичною апаратурою, медичним обладнанням, привести стан будівель медичних закладів міста в належний санітарно-технічний стан, впровадити в дію медичну реформу вторинної ланки із поступовим переходом до третинної ланки (спеціалізована та високоспеціалізована допомога), підвищить ефективність і якість надання кваліфікованої допомоги населенню міста і смт Східниці:
- покращиться проведення систематичних профілактичних медичних оглядів, як наслідок зменшиться виявлення хвороб на пізніх стадіях;
- зменшиться ріст захворюваності на туберкульоз, онкопатологію, хронічні захворювання органів дихання та серцево-судинної патології;
- поліпшиться надання медичної допомоги дітям та підліткам;
- знизиться рівень інвалідності населення працездатного віку.
№ з/п Назва заходу Вико-навці Термін виконан-ня заходу Джерела фінансуван-ня Орієнтовні обсяги фінансування
 
 
1.
Придбання комп’ютерної техніки для вторинної ланки
 ( 11комплектів)
 
ЦМЛ
2020 Міський бюджет
Інші джерела
 
245,0 тис.грн.
2. Капітальний ремонт  покрівлі неврологічного відділення КНП «ЦМЛ м. Борислава»по вул.Куліша,41А  
ЦМЛ
 
 
2020-2021
Міський бюджет
Інші джерела
 
700,0тис.грн
 
 
 
3. Капітальний ремонт покрівлі  поліклініки КНП «ЦМЛ м. Борислава»по вул.Куліша,41А  
ЦМЛ
 
2020-2021
Міський бюджет
Інші джерела
 
1000,0 тис.грн
4. Капітальний ремонт травматологічного відділення КНП «ЦМЛ м. Борислава»по вул.Потік,40  
ЦМЛ
2020-2021 Міський бюджет
Інші джерела
 
600,0тис.грн.
5. Придбання санітарного автотранспорту Придбання  рентгенапарату для травматологічного відділення КНП «ЦМЛ м. Борислава»по вул.Потік,40   
ЦМЛ
 
2020-2021
Міський бюджет
Інші джерела
 
2500,0 тис.грн.
6. Придбання медичного обладнання  і апаратури ЦМЛ 2020-2021
 
Міський бюджет
 
2000,0 тис.грн
 
КУЛЬТУРА
Важливою складовою духовної сфери суспільно-громадського життя кожного міста є культура, надбання якої доносяться до їх мешканців через мережу закладів культури, яку вдалося зберегти.
Одним із осередків культурно-просвітницької роботи є міський Палац культури та його філії (Народні доми), які забезпечують збереження етнокультурних зв’язків, відновлюють і популяризують народні звичаї та обряди. На базі Палацу культури діють студії різного напрямку та аматорські художні колективи.
Актуальним залишається питання проведення капітальних ремонтів та поповнення книжкових фондів бібліотек у зв’язку з обмеженими обсягами фінансування цієї мети міським бюджетом.
На високому професійному рівні працює Бориславська дитяча школа мистецтв, але охоплюваність дітей шкільного віку початковою мистецькою освітою бажає бути вищою.
Основною проблемою закладів культури є відсутність належного матеріально-технічного забезпечення.
Для створення належних умов для активного і культурного відпочинку мешканців міста важливою ділянкою є відновлення роботи Бориславського міського парку культури і відпочинку
Для розвитку культури необхідно:
- сприяти подальшому розвитку аматорського мистецтва та народних художніх промислів;
- забезпечити належну підтримку художнім колективам міста;
- забезпечити надання мешканцям міста культурно-видовищних послуг провідними творчими колективами;
- визначити основні напрями щодо поліпшення матеріально-технічної бази установ культури міста, залучивши кошти міського бюджету та кошти інших джерел;
- не допускати необґрунтованого зростання батьківської плати за навчання у дитячих мистецьких закладах;
- сприяти працевлаштуванню молодих спеціалістів, скерованих до закладів культури;
- забезпечити фінансування діяльності  Бориславського міського парку культури і відпочинку, поповнення бібліотечних фондів.
 
Обсяг фінансування
№ п/п Назва об’єкта На 2020 рік тис. грн. Всього
тис.грн.
  Участь у мікропроекті Створення інформаційно-іноваційного простору (придбання обладнання) у центральній міській бібліотеці Бориславської МЦБС по вул.Шевченка,20 в м.Бориславі ьвівської обл. 20,5 20,5
  Участь у мікропроекті влаштування пандусу та оптимізація повітряно-температурного режиму в приміщеннях народного дому «Просвіта№3» по вул.С.Бандери 94 в м.Бориславі 82,9 82,9
  Участь у мікропроекті придбання обладнання Бориславській міській дитячій школі мистецтв у м.Бориславі Львівської обл. 90,0 90,0
  Участь у мікропроекті Капітальний ремонт частини фасаду та частини даху кінотеатру «каменяр» по вул.Шевченка,25 у м.Бориславі Львівської області 499,9 499,9
5 Реконструкція пішохідної доріжки міського парку культури на спортивно-відпочинкову алею «Львівська»    
ВСЬОГО 693,3 693,3
 
ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ
Пріоритетним напрямком у розвитку міста є фізичне виховання громадян,  як ефективний засіб профілактики та зміцнення здоров’я громадян. Для забезпечення потреб громадян у руховій активності необхідно зміцнювати матеріальну базу фізичної культури і спорту шляхом будівництва нових спортивних споруд та приведення до належного стану уже існуючі спортивні бази.
Необхідно:
- створення належних умов для занять фізичною культурою у місцях масового відпочинку населення шляхом будівництва сучасних спортивних майданчиків;
- збереження мережі позашкільних навчальних закладів фізичної культури і спорту;
- забезпечення участі збірних команд міста у Чемпіонатах Львівської обл.
 
Обсяги фінансування
№ з/п Назва об’єкта На 2020 рік тис.грн. Всього
тис.грн.
1.  Участь у мікропроекті Придбання і встановлення спортивних комплексів «Воркаут» в Бориславському міському парку культури 363,1 363,1
2. Реконструкція стадіону КП «СОК «Нафтовик» за адресою Львівська обл., м.Борислав, вул.Коновальця,6 13000,0 39806,1
3. Будівництво спортивного майданчика розміром 42х22м. з влаштуванням штучного (трав’яного) покриття в м.Борислав, вул.Шкільна 25, Львівської області 1557,9 1557,9
4. Будівництво майданчика зі штучним покриттям смт. Східниця, вул.Промислова,5 2176,2 2176,2
Всього 3734,1 43903,3
 
 
Розвиток курортно-оздоровчої та туристичної галузі
 
             Особливого значення для Борислава в останні роки набуває питання розвитку курортно-оздоровчої та туристичної галузі. При сьогоднішній ситуації, коли знищено багато промислових підприємств, цей напрям розвитку міста і його перспектив щодо задіяння великих покладів мінеральних вод набуває дуже важливого економічного значення. Адже у нас є великий потенціал і свердловини, що можуть давати 120-150 кубометрів цілющої мінеральної води. В попередні роки підготовлено гідрогеологічний висновок про наявність мінеральних вод у Бориславі, зокрема, визначено ряд перспективних джерел мінеральної води.
             2020 рік повинен стати роком практичної реалізації перших кроків зі становлення та розвитку курортно-оздоровчої галузі в місті. Разом з продовженням досліджень мінеральних вод планується будівництво питтєвих галерей та мінералопроводу, реалізація інших заходів.
                 Іншим, не менш важливим кроком розвитку Борислава є розвиток туристичної галузі. Тут теж уже є перші зрушення, зокрема споруджено будівлю музею-аптеки Йогана Зега. На 2020 рік в рамках реалізації спільного з польськими партнерами проєкту «Нафтова колиска Європи: забута історія Польщі і України» планується виготовлення та встановлення в Бориславі пам’ятника (скульптури) Йогана Зега. Також будуть реалізовані інші заходи, що сприятимуть туристичній привабливості Борислава.
 
 
 
№ пп Захід Вартість, тис.грн
1 Капітальний ремонт озера по вул.Озерній  (навпроти будинку № 73) в місті Бориславі Львівської області – виготовлення проєктно-кошторисної документації 350,0
2 Будівництво мінералопроводу  з вулиці Джерельної  до вулиці Транспортної у місті Бориславі Львівської області 400,0
3 Будівництво мінералопроводу питтєвої галереї по вулиці Хвильового  у місті Бориславі Львівської області 150,0
4 Будівництво питтєвої галереї на вулиці Транспортній у місті Бориславі Львівської області (виготовлення проєктно-кошторисної документації) 100,0
5 Влаштування пам’ятного меморіального скверу в мікрорайоні Тустановичі в районі загальноосвітнього закладу освіти № 5 200,0
6 Виготовлення та встановлення пам’ятника (скульптури) Йогану Зегу на вулиці Шевченка в місті Бориславі 167,5
 
Оборонна робота, цивільний захист та охорона довкілля
 
  Назва заходу Заплановано   Профінансовано Примітка
обласний бюджет міський бюджет обласний бюджет міський бюджет
1 Завершення будівництва берегоукріплення річки Тисмениця на вул. Д.Галицького у м. Бориславі Львівської області»;
 
 
 
-
 
 
59579,00
    виконаний захід запобігатиме розвитку небезпечних геологічних процесів, як захист території від підтоплення; буде відновлено і підтримано сприятливий гідрологічний режим та санітарний стан річки Тисмениця 
2 Відновлення берегоукріплення правого берега р. Тисмениця в районі вул. Д.Галицького в м. Бориславі. Об’єкт ліквідації наслідків стихійного лиха  23-27 липня 2008 р. (капітальний ремонт).  
1500000,00
 
300000,00
    виконані заходи запобігатимуть розвитку небезпечних геологічних процесів, як захист території від підтоплення; буде відновлено і підтримано сприятливий гідрологічний режим та санітарний стан річки Тисмениця 
3 Придбання машини для збору, транспортування твердих побутових відходів «СБМ – 304/1 на шасі МАЗ – 5340 євро 5»  
2385000,00
 
265000,00
    призведе до покращення стану навколишнього природного середовища міста Борислава, мінімізація утворення стихійних звалищ сміття та зменшення їх впливу на здоров’я людей та навколишнє середовище, покращення екологічного стану та підвищення рівня екологічної безпеки, впорядкування майданьчиків збор ТПВ та систематизація вивозу до центрального сміттєзвалищана, покращення санітарно – епідеміологічного  стану річок в місті.
4 Реконструкція системи шурфів з метою зниження рівня забруднення атмосферного   повітря на території прилеглій до житлового будинку № 12 по вул. Чорновола, м. Борислав  
1350000,00
 
149218,00
    Призведе до зниження рівня загазованості та запобігання забрудненню прибудинкової території та підвального приміщення  нафто-водяною сумішшю.
5  Проведення екологічного моніторингу підземних вод, загазованості та забруднення грунтів на території м.Борислава 99000,00  
-
    На основі проведених досліджень буде виявлено небезпечні райони та джерела їх забруднення токсичними речовинами; реалізована  можливість стеження за динамікою цих забруднень в часі; стане можливою організація оперативного втручання щодо ліквідації забруднень в процесі виконання досліджень.
6  Будівництво  берегоукріплення річки Раточинка на вул. Наливайка  в районі  ШБУ-7 у м. Бориславі Львівської області  
240000,00
 
59996,00
    виконані заходи запобігатимуть розвитку небезпечних геологічних процесів, як захист території від підтоплення; буде відновлено і підтримано сприятливий гідрологічний режим та санітарний стан річки Раточинка 
7 Першочергові заходи по збору та відведення фільтрату сміттєзвалища ТПВ м. Борислав, Львівської області  
1477918,00
 
-
    природоохоронний ефект від проведення заходу полягає в тому що за допомогою дренажної системи значна кількість фільтрату буде відводитись у емність для збору фільтрату та очищатись, а значить зменшиться рівень забруднення  грунтових вод та грунту , що дасть змогу покращити санітарний стан на території м. Борислава.
8 Будівництво  берегоукріплення річки Тисмениця  в районі  будинків №75-77 по  вул. С. Бандери в м. Бориславі Львівської області  
240000,00
 
59870,00
    виконані заходи запобігатимуть розвитку небезпечних геологічних процесів, як захист території від підтоплення; буде відновлено і підтримано сприятливий гідрологічний режим та санітарний стан річки Тисмениця 
9  Будівництво  берегоукріплення річки «Тисмениця» на вул. Сосюри  в районі  пішохідного переходу біля заводу РЕМА у м. Бориславі Львівської області  
240000,00
 
59990,00
    виконані заходи запобігатимуть розвитку небезпечних геологічних процесів, як захист території від підтоплення; буде відновлено і підтримано сприятливий гідрологічний режим та санітарний стан річки Тисмениця 
 
Соціальне забезпечення
         Показники соціальної підтримки населення
Показники Один. виміру 2018 р. звіт 2019 р.
звіт
2020 р.
очікуване
2020 р. до 2019 р., %
Надання допомоги у зв’язку з вагітністю і пологами осіб 266 207 220 106
Надання допомоги при усиновленні дитини осіб 6 5 6 120
Надання допомоги при народженні дитини осіб 1658 1351 1400 103
Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування осіб 35 38 38 100
Надання допомоги на дітей одиноким матерям осіб 286 274 300 109
Надання тимчасової державної допомоги дітям осіб 22 11 15 136
Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям осіб 587 535 610 102
Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю осіб 545 582 610 114
Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають право на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд осіб 100 103 120 116
Надання допомоги на догляд за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу осіб 114 116 120 103
Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату осіб 2 6 10 166
Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80 - річного віку осіб 620 611 500 82
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги осіб 13 13 130 1000
Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей - сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках,  тому числі сімейного типу, прийомних сім’ях, сім’ях патронатного вихователя осіб 1 1 2 200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток
до «Програми соціально-економічного
та культурного розвитку м.Борислава на 2020 рік»
ПАСПОРТ
Програми соціально-економічного та культурного розвитку
м.Борислава на 2020 рік
1 Ініціатор розроблення Програми Бориславська міська рада
2 Дата, номер і назва документу про прийняття програми від «___» _______ № ____ рішення міської ради „Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку м.Борислава на 2020 рік”
3 Розробник Програми Відділ економіки та торгівлі міської ради
4 Відповідальний виконавець Програми Відділ економіки та торгівлі міської ради
5 Учасники Програми Виконавчий комітет міської ради, управління житлово-комунального господарства та енергозбереження міської ради, відділ освіти міської ради, управління культури, молоді, фізичної культури та спорту міської ради, фінансове управління міської ради, управління праці та соціального захисту населення, центральна міська лікарня
6 Етапи та терміни реалізації Програми 2020 рік
7 Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми (для комплексних програм) Кошти державного бюджету, кошти обласного бюджету, кошти міського бюджету, залучені кошти
8 Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього тис.грн. 61060,251 тис.грн.
 
 
Секретар міської ради                                                                                        Ю.Химин