РІШЕННЯ № 2648

Про затвердження Програм в сфері охорони  здоров’я на 2020-2022 роки

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
29 жовтня  2020 року Борислав                               №2648
 
Про затвердження Програм в сфері охорони  здоров’я на 2020-2022 роки
 
 
 Відповідно до п.п.1 п.а. ч.1 ст.27  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, беручи до уваги рішення виконавчого комітету Бориславської міської ради Львівської області від 23 січня 2020р №8, клопотання в.о.директора комунального некомерційного підприємства «Центральна міська лікарня» Бориславської міської ради Трускавецького Юрія від 15 жовтня 2020 року № 953 /01, міська рада
           
В И Р І Ш И Л А :
 
  1.  Затвердити Програму:
       1.1) безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань, що додається.
                1.2)  допомоги хворим на фенілкетонурію, що додається.
                    
 2. Фінансовому управлінню (Петрів Юрій) здійснювати загальну координацію, фінансування та моніторинг виконання заходів цієї Програми.
 
 
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови  Гарасимів Роксоляну.
 
 
 
Міський голова                 Ігор ЯВОРСЬКИЙ                                                                         

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
від 29.10.2020 р. №2648
 
 ПРОГРАМА
безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів , забезпечення технічними та іншими засобами у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань
 
 
І. Загальні положення
Програма спрямована на оптимальне забезпечення доступності окремих груп населення та певних категорій хворих до якісної медичної допомоги і вдоволеністю їх такою допомогою.
 
ІІ. Визначення мети програми (мета програми)
Метою Програми є забезпечення безоплатного або пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів, у разі амбулаторного лікування окремим групам населення та за категоріями захворювань , забезпечення технічними та іншими засобами інвалідів та дітей-інвалідів за рахунок коштів міського бюджету,
 
Ш. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсяг та джерела фінансування, строки та етапи виконання програми
Виконання Програми забезпечить зниження ризиків загострень, рецидивів, ускладнень наявних захворювань та появи нових, продовженню активного життя і зниження рівня передчасної смертності з керованих причин смерті серед окремих груп населення та певних категорій хворих.
Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюватиметься за рахунок міського бюджету в суммі 1500,0 тис.грн., передбаченого на охорону здоров’я, а також коштів фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи ,  соціального захисту населення в частині безоплатного забезпечення лікарськими засобами населення відповідно до Закону України «Про соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» та інших незаборонених джерел.
Ресурсне забезпечення здійснюватиметься за рахунок коштів міського бюджету протягом 2020-2022  років (згідно Додатку1 до Програми).
 
ІV. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники
Основне завдання Програми полягає у покращенні здоров’я окремих груп населення та певних категорій хворих, збільшення тривалості та якості їх життя.
Результативним показником є забезпечення окремих груп населення за певними категоріями захворювань безоплатним та пільговим відпуском лікарських засобів за рецептами лікарів, забезпечення технічними та іншими засобами інвалідів та дітей –інвалідів.
 
            V. Напрями діяльності та заходи програми
Головний напрям діяльності Програми – це здійснення заходів, спрямованих на забезпечення окремих груп населення за певними категоріями захворювань безоплатним та пільговим відпуском лікарських засобів за рецептами лікарів , забезпечення технічними та іншими засобами інвалідів та дітей-інвалідів (згідно Додатку 2 до Програми).
Перелік груп населення наведений згідно Додатку 2А до Програми.
Орієнтовний перелік категорій захворювань та кількість хворих, яких необхідно забезпечити безоплатними або пільговими медикаментами, технічними та іншими засобами з необхідними обсягами фінансування надається згідно Додатку 2Б до Програми.
 
VІ. Координація та контроль за ходом виконання програми
Координацію дій спрямованих на виконання заходів Програми покласти на директора КНП «Центральна міська лікаря м. Борислава» В.Головчака.
Відповідальний виконавець програми щоквартально готує та подає фінансовому управлінню узагальнену інформацію про стан її виконання .
 
 
 
 
Секретар міської ради                                                                                    Юрій ХИМИН
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПАСПОРТ ПРОГРАМИ
безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів , забезпечення технічними та іншими засобами у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань
 
1.
 
Ініціатор розроблення програми
 
КНП «ЦМЛ м. Борислава»
 
2. Підстава для розроблення програми Програма розроблена відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 р. № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань» та № 1301 від 03.12.2009 р. «Про затвердження порядку забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними та іншими засобами».
Стаття 26 п.22 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
 
3. Розробник програми КНП «ЦМЛ м. Борислава»
4. Співрозробники програми -
5. Головний розпорядник коштів Фінансове управління
Бориславської міської ради
 
5.1 Відповідальний виконавець програми КНП «ЦМЛ м. Борислава»
6. Учасники програми  
7. Термін реалізації програми
 
2020-2022  роки
7.1. Етапи виконання програми
(для довгострокових програм)
І етап – 2020 р.;  П етап – 2021р. ;
Ш етап – 2022р.
 
8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних рограмм) Міський бюджет
9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього,
у тому числі:
1500,0 тис.грн.
9.1. коштів міського бюджету 1500,0 тис.грн
  коштів інших джерел -
 
 
 
 
Секретар ради                                                                     Юрій ХИМИН
 
Додаток 1
 
Ресурсне забезпечення міської Програми безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів , забезпечення технічними та іншими засобами у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань
 
 

тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми Етапи виконання програми Усього витрат на виконання програми
І ІІ ІІІ ІV
2020 рік 2021 рік 2022 рік  
Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: 600,0 450,0 450,0   1500,0
міський бюджет 600,0 450,0 450,0   1500,0
районні, міські (міст обласного підпорядкування) бюджети          
кошти не бюджетних джерел          
інші          
 
 
Секретар ради                                                                                                                                                                  Юрій ХИМИН
 
                                                               Додаток 2
 
Перелік заходів і завдань
міської Програми безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів , забезпечення технічними та іншими засобами у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань
 

з/п
Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) Перелік заходів програми Строк виконання заходу Виконавці Джерела фінансування Обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у тому числі: Очікуваний результат
І етап ІІ етап ІІІ етап ІV етап І етап ІІ етап ІІІ етап ІV етап
2020 рік 2021 рік 2022 рік          
1. Медикаментозне забезпечення Забезпечення окремих груп населення за певними категоріями захворювань безоплатним та пільговим відпуском лікарських засобів за рецептами лікаря
 
Протягом
2020-2022 р.
КНП «ЦМЛ
м. Борислава»
Міський бюджет                
2. Забезпечення технічними та іншими засобами  інвалідів і дітей-інвалідів Забезпечення засобами реабілітації за рекомендаціями МСЕК
 
Протягом
2020-2022 р.
КНП «ЦМЛ
м. Борислава»
Міський бюджет                
 
 
 
 
Секретар міської ради                                                                                                                                                 Юрій ХИМИН

 
                                                                                       Додаток  2А
 
 
П Е Р Е Л І К
груп населення, у разі амбулаторного лікування яких
лікарські засоби за рецептами лікарів
відпускаються безоплатно або на пільгових умовах
 
 • Групи населення, у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються безоплатно:
 • особи, яким передбачено безоплатний відпуск лікарських засобів згідно із Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
 • особи, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною відповідно до Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»;
 • особи, яким передбачено безоплатний відпуск лікарських засобів згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;
 • пенсіонери, з числа колгоспників, робітників, службовців, які одержують пенсію за віком, по інвалідності та, у разі втрати годувальника в мінімальних розмірах (за винятком осіб, які одержують пенсію на дітей у разі втрати годувальника);
 • діти, віком до трьох років;
 • діти – інваліди, віком до 18 років;
 • діти, віком до 18 років, які перенесли у 1988 році хімічну інтоксикаційну алопецію у м. Чернівцях;
 • дівчата-підлітки та жінки з проти показаннями вагітності, а також жінки, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, забезпечуються безоплатно засобами контрацепції відповідно до «Національної програми планування сім’ї», затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 13.09.1995 року № 736.
 
 • Групи населення, при амбулаторному лікуванні яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються з оплатою 50% їх вартості:
 1. інваліди першої та другої груп, внаслідок трудового каліцтва, професійного або загального захворювання;
 2. інваліди з дитинства першої та другої груп;
 3. діти віком від трьох до шести років;
 4. особи, реабілітовані відповідно до Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на України», які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами;
 5. особи, нагороджені Знаком «Почесний донор України» та «Почесний донор СРСР» відповідно до Закону України «Про донорство крові та її компонентів».
 
 
Секретар міської ради                                                          Юрій ХИМИН
 
 
 
 
 
                                                 Додаток 2 Б
 
Перелік категорій захворювань
у разі амбулаторного лікування яких
лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються безоплатно
або на пільгових умовах
 
1 Онкологічні захворювання
2 Гематологічні захворювання
3 Діабет нецукровий
4 Ревматизм
5 Ревматоїдний поліартрит
6 Системні, хронічні тяжкі захворювання шкіри
7 Цукровий діабет ІІ тип
8 Пухирчатка
9 Хвороба Бехтєрєва
10 Аддісонова хвороба
11 Післяопераційний гіпотіреоз
12 Гіпопаратіреоз
13 Пангіпопітуітаризм
14 Шизофренія
15 Епілепсія
16 Психічні захворювання (інваліди І та ІІ групи)
17 Муковісцидоз
18 Бронхіальна астма
19 Міостенія
20 Міопатія
21 Хвороба Паркінсона
22 Дитячий церебральний параліч
23 Стан після операції протезування клапанів
24 Інфаркт міокарду (перші 6 міс.)
25 Ветерани війни
26 Реабілітовані
27 Почесні донори
28 Інваліди І-ІІ групи
29 Інваліди дитинства І-ІІ групи
30 Діти 0-3 роки
31 Діти 3-6 років
32 Особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною
33 СНІД, ВІЧ-інфекція
 
 
 
Секретар міської ради                                                                            Юрій ХИМИН
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
від 29.10.2020 р. №2648
 
                                                        
 
ПРОГРАМА
допомоги хворим на фенілкетонурію
 
1. Загальні положення.
 
Програма допомоги хворим на фенілкетонурію, (надалі Програма) розроблена відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань» від 17.08.1998 р № 1303, », наказу МОЗ України від  13.11.2001 року № 457 “Про заходи щодо удосконалення медичної допомоги хворим на фенілкетонурію в Україні”, відповідно до п. 22 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
        
 
ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма
 
Програма спрямована на забезпечення здоров’я, якості та тривалості повноцінного життя хворих на фенілкетонурію.
Фенілкетонурія - це спадкове захворювання, яке, за умови відсутності лікування, призводить до розумової відсталості.
Фенілкетонурія - це хвороба, яка змінює метаболізм (здатність організму засвоювати їжу). Діти, народжені з фенілкетонурією, не здатні метаболізувати фенілаланін (частина протеїну), який через це накопичується в крові. Така ненормальна  висока  кількість  фенілаланіну  перешкоджає нормальному розвитку мозку.
 
ІІІ. Визначення мети програми (мета програми)
 
Метою програми є забезпечення безоплатного лікувального харчування хворих на фенілкетонурію для покращення якості та продовження тривалості життя.
 
ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсяг та джерела фінансування, строки та етапи виконання програми
 
Основним і єдиним на сьогоднішній день методом лікування фенілкетонурії є дієтотерапія. Специфічну дієту при фенілкетонурії слід дотримуватися протягом тривалого часу (понад 10 років з моменту підтвердження діагнозу). Лікування дієтою починається при рівні фенілаланіну в крові 15 мг % і вище, допустима норма споживання фенілаланіну визначається в залежності від віку хворого.
Дієтичне лікування хворих проводять під суворим контролем вмісту фенілаланіну в крові.
Фінансове забезпечення Програми здійснюватиметься за рахунок коштів міського бюджету та інших не заборонених законодавством джерел.
Необхідний розмір коштів міського бюджету м. Борислава для забезпечення лікувального харчування  хворих на фенілкетонурію , становить 767,8 тис. грн.
Термін реалізації заходів програми розрахований на бюджетний період – 2020-2022 роки.
 
V. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники
 
Головним завданням та заходом програми є забезпечення осіб замінним харчуванням, покращення якості та продовження тривалості їх життя.
 
VІ. Напрями діяльності та заходи програми
 
Програма передбачає забезпечення безоплатного лікувального харчування хворих на фенілкетонурію. Таким чином, хворим будуть надаватися безкоштовно необхідна кількість білка відповідно до віку пацієнта (відповідно до наказу МОЗ України № 51 від 20.01.14 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 25 вересня 2013 № 829») .
 

VІІ. Координація та контроль за ходом виконання програми

 
Координацію дій, пов’язаних з виконанням заходів Програми, здійснює директор КНП «ЦМЛ м. Борислава» В.Головчак.
Відповідальний виконавець програми щоквартально готує та подає фінансовому управлінню Бориславської міської ради узагальнену інформацію про стан її виконання .
 
 
 
 
Секретар міської ради                                                                                  Юрій ХИМИН
 
 
 
 
                                                      ПАСПОРТ
Програми допомоги хворим на фенілкетонурію
 
1. Ініціатор розроблення програми
 
КНП «ЦМЛ м. Борислава»
2. Підстава для розроблення програми Програма розроблена відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань» від 17.08.1998 р № 1303, », наказу МОЗ України від  13.11.2001 року № 457 “Про заходи щодо удосконалення медичної допомоги хворим на фенілкетонурію в Україні”, відповідно до п. 22 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
3. Розробник програми КНП «ЦМЛ м. Борислава»
4. Співрозробники програми -
5. Головний розпорядник коштів Фінансове управління Бориславської міської ради
6 Відповідальний виконавець програми КНП «ЦМЛ м. Борислава»
7. Термін реалізації програми 2020-2022 роки
8. Загальний обсяг фінансовий ресурсів, необхідних для реалізації програми , всього
у  тому числі           2020 рік
                                  2021 рік 
                                  2022 рік    
 
 
767,8 тис.грн
100,0 тис.грн.
333,4 тис.грн.
334,4 тис.грн.
 
 
 
 
Секретар міської ради                                                                                   Юрій ХИМИН