РІШЕННЯ № 2649

Про затвердження Програми фінансової підтримки Комунального некомерційного Підприємства  «Центральна міська лікарня м.Борислава»  Бориславської міської ради  на 2020-2022 роки

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
 
29 жовтня  2020 року Борислав                               №2649
 
Про затвердження Програми фінансової підтримки Комунального некомерційного
Підприємства  «Центральна міська лікарня м.Борислава»  Бориславської міської ради  на 2020-2022 роки
 
 
 Відповідно до п.22 ч.1 ст.26  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.91 Бюджетного кодексу України, рішення Бориславської міської ради від 20.12.2019 р. № 2208 «Про міський бюджет міста Борислава на 2020 рік», згідно рішення виконавчого комітету Бориславської міської ради Львівської області від 23 січня 2020р №9, беручи до уваги  клопотання в.о.директора КНП «ЦМЛ м. Борислава» Юрія Трускавецького від 15 жовтня 2020р №954/01 та з метою забезпечення ефективного функціонування комунального некомерційного підприємства «Центральна міська лікарня м. Борислава» Бориславської міської ради, міська рада
                                                                                                                                                             
В И Р І Ш И Л А :
 
  1. Затвердити Програму фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства «Центральна міська лікарня м. Борислава» Бориславської міської ради на 2020-2022 роки, що додається.
                    
  2. Фінансовому управлінню (Петрів Юрій) здійснювати загальну координацію, фінансування та моніторинг виконання цієї Програми.
 
 
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови   Гарасимів Роксоляну.
 
 
 
Міський голова                      Ігор ЯВОРСЬКИЙ                                                                     
 
 
 
                                                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                               рішення міської ради
                                                                                               від 29.10.2020 р. № 2649
                                                          
 
ПРОГРАМА
фінансової підтримки  Комунального некомерційного підприємства «Центральна міська лікарня м. Борислава» Бориславської міської ради
 на 2020-2022 роки
 
            1. Загальні положення.
 
Програма фінансової підтримки  Комунального некомерційного підприємства «Центральна міська лікарня м.Борислава» Бориславської міської ради на 2020-2022 роки, (надалі Програма) розроблена відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 91 Бюджетного кодексу України, а також згідно  рішення Бориславської  міської ради від 20.12.2019 року № 2208 «Про міський бюджет міста Борислава на 2020 рік»
          Цією Програмою передбачено фінансування комунального підприємства  для забезпечення якісного надання первинної і вторинної медичної допомоги  населенню м. Борислава та смт Східниця та вжиття заходів з профілактики захворювань населення, підтримки громадського здоров’я.
Покращення якості медичної допомоги можливо лише при впровадженні нових інноваційних методів лікування, закупівлі сучасного медичного обладнання та матеріальній мотивації праці медичних працівників. Досягнення даної мети можливо лише за умови раціонального використання наявних фінансових та кадрових ресурсів, консолідації бюджетів різних рівнів для оплати послуг, які будуть надаватися комунальним некомерційним підприємством.
 Прийняття Програми фінансової підтримки створює правові засади для запровадження фінансування
 
2. Мета Програми.
 
Метою програми є забезпечення зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення шляхом формування та налагодження ефективного функціонування системи надання доступної й якісної медичної допомоги, зокрема:
— забезпечення своєчасної першої невідкладної допомоги при нещасних випадках, гострих захворюваннях тощо;
— забезпечення лікувально-профілактичної допомоги;
— попередження, лікування, локалізацію та ліквідацію масових інфекційних захворювань;
— запобігання демографічній кризі, забезпечення здоров’я майбутніх поколінь і профілактики спадкових захворювань;
— забезпечення своєчасного виявлення у громадян захворювання на туберкульоз на ранніх стадіях, що здійснюється шляхом проведення туберкулінодіагностики;
— заохочення материнства;
— контроль за охороною здоров’я дітей;
— надання медичних та інших послуг фізичним та юридичним особам на  безвідплатній та відплатній основі у випадках та на умовах, визначених законами України, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та виданими на їх виконання нормативними актами місцевих органів  виконавчої влади, а також на підставі та умовах, визначених договорами про  медичне обслуговування;
— проведення перепідготовки, удосконалення та підвищення кваліфікації медичних кадрів.
 
     3. Обсяг та джерела фінансування Програми
 
Фінансове забезпечення Програми здійснюється відповідно до законодавства України за рахунок:
— коштів міського бюджету на поточні та капітальні видатки;
— коштів державного бюджету  у вигляді субвенції;
— коштів отриманих від  Національної Служби здоров’я України відповідно до укладеного договору;
— надання підприємством платних послуг;
— інших джерел фінансування не заборонених законодавством України;
— внесків у статутний капітал підприємства.
Кошти, отримані за результатами діяльності, використовуються підприємством на виконання запланованих заходів Програми.
Фінансова підтримка є безповоротною. Орієнтовані суми фінансової підтримки наведені в додатку  до Програми.
Обсяг фінансування Програми визначається виходячи з конкретних завдань та реальних можливостей.
  
 4. Очікувані результати виконання Програми
 
Виконання програми дозволить :
-     покращити якість надання медичних послуг ;
- збільшити власні надходження підприємства, зменшити навантаження на бюджетні кошти ;
- забезпечити рентабельність підприємства,
- впровадити реформу фінансування системи охорони здоров’я у м. Бориславі та смт.Східниця
 
   5. Організація реалізації Програми та здійснення контролю за її виконанням
 
  Реалізація програми покладається на фінансове управління Бориславської міської ради у партнерстві з Комунальним некомерційним підприємством «Центральна міська лікарня м.Борислава» Бориславської міської ради. У випадку необхідності коригування цієї Програми,  відповідні зміни до неї вносяться за рішенням Бориславської міської ради.
   
 
 
Секретар міської ради                                                                                 Юрій ХИМИН
 
 
 
 
 
 
 
                                       Додаток
                                                                                       до Програми фінансової підтримки
                                                                       КНП «ЦМЛ м.Борислава»
 
 
 
ПАСПОРТ
Програма фінансової підтримки комунальних підприємств
м. Борислава на 2020-2022 роки
 
1. Ініціатор розроблення програми
 
КНП «ЦМЛ м.Борислава »
2. Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми
 
Рішення міської ради
від 29.10.2020 р. №2649
3. Розробник програми
 
Директор КНП «ЦМЛ м. Борислава»
4. Головний розпорядник бюджетних коштів Фінансове управління Бориславської міської ради
 
5. Одержувач коштів КНП «ЦМЛ м.Борислава»
 
6. Термін реалізації програми 2020-2022 роки
 
7. Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми
 
Бюджет міста Борислава
8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього,
у тому числі:
 
13230,79 тис. грн
8.1. кошти міського бюджету розвитку
 
1850,3 тис.грн
 
 
 
 
Секретар міської ради                                                                                   Юрій ХИМИН