РІШЕННЯ № 2650

Про створення комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Бориславської міської ради Львівської області

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
29 жовтня 2020 року Борислав №2650
Про створення комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Бориславської міської ради Львівської області
            Відповідно до п. 30 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ,   ч. 5 розділу  Х прикінцевих та перехідних положень, абз.2 ч.3 ст.52 Закону України «Про повну загальну середню освіту»,ст..57 Господарського кодексу України, ст.87 Цивільного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 № 672 «Деякі питання професійного розвитку педагогічних працівників», розглянувши лист відділу освіти виконавчого комітету Бориславської міської ради від 28.05.2020 року № 01-18283, міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Створити комунальну установу «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Бориславської міської ради Львівської області.
2. Затвердити Статут комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Бориславської міської ради Львівської області, що додається.
3. Затвердити структуру комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Бориславської міської ради Львівської області, згідно з додатком 1.
4. Визначити уповноваженим органом управління комунальною установою «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Бориславської міської ради Львівської області відділ освіти   Бориславської міської  ради.               
5. Відділу освіти  Бориславської міської ради (Качмарчик Елла)  :
            5.1). організувати здійснення державної реєстрації комунальної установи ««Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Бориславської міської ради Львівської області відповідно до встановленого законодавством порядку.
5.2). вчинення дії щодо включення до мережі розпорядників та одержувачів коштів державного, обласного та міського бюджетів міста Борислава комунальну установу «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Бориславської міської ради Львівської області».
6. Фінансовому управлінню Бориславської міської ради  (Петрів Юрій) щорічно передбачати фінансування видатків на утримання комунальної установи з міського бюджету.
            7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови  Гарасимів Роксоляну.
 
Міський  голова                                                                                    Ігор ЯВОРСЬКИЙ

 
 ЗАТВЕРДЖЕН0
 рішення   міської ради
                                                                             від   29.10.2020 р.  №2650
 
 Міський голова                              Ігор ЯВОРСЬКИЙ
 
 
 
СТАТУТ
КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ
“ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ» БОРИСЛАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
м.Борислав
2020
 І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. «ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ»  БОРИСЛАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (далі – Центр) є комунальною установою і знаходиться у комунальній власності.
Повне найменування українською мовою: КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА « ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ»  БОРИСЛАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ  РАДИ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ.
Скорочене найменування українською мовою:   ЦПРПП.
2. Центр створений рішенням Бориславської міської ради від 29.10.2020 року №2650 (85 сесія  7 демократичного скликання).
3. Засновником Центру  є Бориславська міська рада Львівської області (далі – Засновник). Уповноваженим органом управління е відділ освіти Бориславської міської ради (далі – орган управління). Центр підконтрольний  і підзвітний Засновнику і органу управління.
Засновник здійснює фінансування комунальної установи, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування.
4. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», іншими актами законодавства та цим Статутом.
5. Юридична адреса Центру: Львівська область, м.Борислав, вул.Шевченка, 42, (каб.44), 82300
6. Центр є юридичною особою, має печатку і штампи, бланки встановленого зразка, може мати самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства.
7. Центр є неприбутковою установою та немає на меті отримання доходів.          Забороняється розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частини для розподілу серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.
Доходи (прибутки) Центру використовуються винятково для фінансування видатків на утримання Центру, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених його установчими документами.
8. Центр здійснює свою діяльність у межах території Бориславської міської ради.
 9. Засновник та уповноважений орган управління не відповідають за зобов’язаннями Центру, а Центр не відповідає за зобов’язаннями Засновника та   органу управління.
ІІ. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ
1. Центр створений з метою сприяння професійному розвитку педагогічних працівників закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, інклюзивно-ресурсних центрів (далі – педагогічні  працівники), для психологічної підтримки та консультування.
2. Відповідно до поставленої мети, предметом діяльності Центру є:
2.1). узагальнення та поширення інформації з питань професійного розвитку педагогічних працівників;
2.2). координація діяльності професійних спільнот педагогічних працівників;
2.3). формування та оприлюднення на власному веб-сайті бази даних програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників, інших джерел інформації (веб-ресурси), необхідних для професійного розвитку педагогічних працівників;
2.4). забезпечення надання психологічної підтримки педагогічним працівникам;
2.5). організація та проведення консультування педагогічних працівників, зокрема з питань:
планування та визначення траєкторії їх професійного розвитку;
проведення супервізії;
розроблення документів закладу освіти;
особливостей організації освітнього процесу за різними формами здобуття освіти, у тому числі з використанням технологій дистанційного навчання;
впровадження компетентнісного, особистісно орієнтованого, діяльнісного, інклюзивного підходів до навчання здобувачів освіти і нових освітніх технологій.
2.6) взаємодія та співпраця з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, органами та установами забезпечення якості освіти, закладами загальної середньої, дошкільної, позашкільної освіти, інклюзивно-ресурсними центрами, вищими навчальними закладами, міжнародними та громадськими установами та організаціями, засобами масової інформації з питань діяльності Центру;
2.7). інші функції, що випливають із покладених на Центр завдань.
3. Центр самостійно приймає рішення щодо організаційно-методичних форм роботи, консалтингової діяльності із педагогічними працівниками, які затверджуються в річному плані роботи, з урахуванням інноваційних тенденцій в галузі педагогіки, методики, психології та в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством і цим Статутом.
 4. Центр провадить діяльність з урахуванням таких принципів, як демократизм і гуманізм, людиноцентризм, навчання впродовж життя, множинності форм підвищення кваліфікації та свободи їх вибору, мобільності застосування професійних здібностей педагогічних працівників, їх академічної свободи та доброчесності, інтеграції у міжнародний освітній та науковий простір.
5. Центр не може виконувати завдання, не передбачені цим Статутом та іншими актами законодавства.
 ІІІ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ
1. Центр має право:
1.1). звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій, незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Центр завдань;
1.2). укладати господарські угоди з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, в також фізичними особами відповідно до законодавства;
1.3). набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути особою, яка бере участь у справі, що розглядається в судах України, міжнародних та третейських судах;
1.4). вносити   Засновнику, органу управління  пропозиції щодо удосконалення діяльності Центру;
1.5). залучати у разі потреби додаткових фахівців, у тому числі науково-педагогічних працівників для здійснення професійної підтримки педагогічних працівників, підвищення їх кваліфікації;
1.6). залучати і використовувати  матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, для здійснення господарської діяльності, використання яких не заборонено законодавством;
1.7). реалізувати інші права, що не суперечать чинному законодавству.
2. забезпечувати дотримання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування, з метою якісного виконання покладених завдань Центр зобов’язаний створювати належні умови для високопродуктивної праці працівників Центру.
 ІУ. УПРАВЛІННЯ ТА КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦЕНТРОМ
1. Управління Центром здійснюється відповідно до цього Статуту та діючого законодавства.
2.  Засновник:
2.1). визначає основні напрямки діяльності Центру;
2.2). затверджує статут Центру та зміни до нього;
2.3). приймає рішення про реорганізацію та ліквідацію Центру, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.
3. Орган управління:
3.1). затверджує положення про конкурс на заміщення посади директора Центру;
3.2). організовує та проводить конкурс на заміщення посади директора та педпрацівників Центру;
3.3). призначає на посаду за результатами конкурсу та звільняє з посади директора Центру, затверджує його посадову інструкцію;
3.4). заслуховує звіт про діяльність Центру;
3.5). затверджує стратегію розвитку Центру;
3.6). надає пропозиції засновнику щодо структури Центру;
3.7). організовує розгляд звернень щодо діяльності Центру;
3.8). погоджує штатний розпис Центру;
3.9). здійснює інші повноваження, визначені законодавством.
4. Безпосереднє керівництво діяльністю Центру здійснює його директор, який призначається на посаду органом управління за результатами конкурсу та звільняється ним з посади.
5.  Директор центру:
5.1). розробляє стратегію розвитку Центру та подає на затвердження органу управління;
5.2).  затверджує план діяльності Центру та організовує його роботу відповідно до стратегії розвитку Центру, подає органу управління  пропозиції щодо  структури  та кошторису Центру;
5.3). призначає на посаду працівників Центру, звільняє їх із займаної посади відповідно до законодавства, затверджує посадові інструкції працівників центру, заохочує працівників центру і накладає на них дисциплінарні стягнення;
5.4). залучає юридичних та фізичних осіб до виконання завдань Центру шляхом укладення з ними цивільно-правових договорів відповідно до своєї компетенції;
5.5).  створює належні умови для ефективної роботи працівників Центру, підвищення їх фахового і кваліфікаційного рівня;
5.6).  видає відповідно до компетенції накази, контролює їх виконання;
5.7). використовує в установленому засновником порядку майно Центру та його кошти, укладає цивільно-правові договори;
5.8). забезпечує ефективність використання майна Центру;
5.9). затверджує штатний розпис Центру за погодженням з органом управління;
5.10). забезпечує охорону праці, дотримання законності у діяльності Центру;
5.11). діє від імені Центру без довіреності;
5.12). може вносити Засновнику та органу управління  пропозиції щодо вдосконалення діяльності Центру;
5.13). подає органу управління Центру річний звіт про виконання стратегії розвитку центру.
            Обов’язки директора та інших працівників Центру визначаються законодавством, їх посадовими інструкціями.
6. Структуру Центру затверджує його Засновник відповідно до законодавства.     Кількість посад консультантів, психологів,   працівників, які виконують функції з обслуговування визначаються засновником. За рішенням Засновника до штатного розпису Центру можуть вводитися додаткові посади за рахунок спеціального фонду.
7. На посади директора, інших педагогічних працівників Центру призначаються особи, які є громадянами України, вільно володіють державною мовою, мають вищу педагогічну освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менш як п’ять років та які пройшли конкурсний відбір і визнані переможцями конкурсу відповідно до порядку, затвердженого органом управління.
            V.  ФІНАНСОВО – ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
 1. Фінансування Центру здійснюється його Засновником відповідно до законодавства.
2. Матеріально-технічну базу Центру складає майно, вартість якого відображена у балансі. Майно, закріплене за центром, належить йому на праві оперативного управління та не може бути вилучене, крім випадків, визначених законодавством.
3. Фінансово-господарська діяльність Центру провадиться відповідно  до бюджетного законодавства, законодавства про освіту та інших нормативно-правових актів. Джерелами фінансування Центру є кошти засновника та інші джерела, не заборонені законодавством.
4. Бухгалтерський облік Центру здійснюється централізованою бухгалтерією відділу освіти Бориславської міської ради.
5. Центр може надавати платні освітні та інші послуги у порядку, визначеному законодавством (крім послуг, що надаються центром для виконання завдань, визначених Положенням про центр професійного розвитку педагогічних працівників та іншими актами законодавства).
6. Контроль за дотриманням Центром вимог законодавства, зокрема цього Статуту, здійснюють Засновник Центру та  орган управління.
 VІ. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ  ЦЕНТРУ
1. Діяльність Центру припиняється в результаті його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. Рішення про реорганізацію або ліквідацію Центру приймається Засновником.
Припинення діяльності Центру здійснюється комісією з припинення (комісією з реорганізації, ліквідаційною комісією), утвореною в установленому законодавством порядку.
У разі припинення Центру (ліквідації, злиття, приєднання, поділу, перетворення) усі активи Центру передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.
2. Під час реорганізації Центру його права та обов’язки переходять до правонаступника, що визначається Засновником.
 3. Центр вважається реорганізованим (ліквідованим) з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відповідного запису в установленому порядку.
 VІІ. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ
 1. Зміни та доповнення до цього Статуту у разі потреби вносяться Засновником шляхом викладення його у новій редакції та реєструються в установленому законом порядку.
 
 
  
Додаток 
   до рішення  міської ради
                                                                                від  29.10.2020 р. №2650
 
 
С Т Р У К Т У Р А
Комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників  Бориславської міської ради Львівської області»
 
№з/п Назва посади Кількість штатних посад
1 Директор 1
2 Консультант 3
3 Психолог 1
4 Оператор комп’ютерного набору 1
  ВСЬОГО 6
 
 
 
 Секретар міської ради                                                                               Юрій ХИМИН