РІШЕННЯ № 788

Про включення до переліку земельних ділянок  права оренди, на які виставляються на земельні торги окремими лотами, земельну ділянку на вул.Міцкевича у м.Бориславі Львівської області (кадастровий номер 4610300000:04:052:0226) та продаж права оренди на неї на  конкурентних засадах (на земельних торгах у формі електронного аукціону)

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
23 грудня 2021 року Борислав №788
 
 
Про включення до переліку земельних ділянок  права оренди, на які виставляються на земельні торги окремими лотами, земельну ділянку на вул.Міцкевича у м.Бориславі Львівської області (кадастровий номер 4610300000:04:052:0226) та продаж права оренди на неї на  конкурентних засадах (на земельних торгах у формі електронного аукціону)
 
Відповідно до п.34 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, 127, 135 - 139  Земельного кодексу України, Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо продажу земельних ділянок та набуття права користування ними через електронні аукціони”, з метою забезпечення ефективного використання земель, сприяння соціального та економічного розвитку, на виконання надходжень до бюджету міської ради, розглянувши доповідну записку начальника управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури Бреня Любомира, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури від  22.12.2021 р. №36/2, міська рада
 
В И Р І Ш И Л А: 
          1. Включити до переліку земельних ділянок для продажу права оренди на них на конкурентних засадах (на земельних торгах у формі електронного аукціону) окремими лотами  земельну ділянку площею 0,0044 га, що розташована на вул..Міцкевича у м.Бориславі Львівської області (кадастровий номер 4610300000:04:052:0226), категорія земель – землі житлової та громадської забудови; цільове призначення – для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (тимчасової споруди) (КВЦПЗ 03.07).
 
2. Продати право оренди земельної ділянки площею 0,0044 га, що розташована на вул.Міцкевича в м.Бориславі Львівської області (кадастровий номер: 4610300000:04:052:0226), категорія земель – землі житлової та громадської забудови; цільове призначення – для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (тимчасової споруди), (КВЦПЗ 03.07) на земельних торгах у формі електронного аукціону.
 
3. Затвердити стартовий розмір річної орендної плати за користування земельною ділянкою в розмірі 5% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
 
4. Встановити термін оренди 5 років.
 
5. Встановити умови користування земельною ділянкою, зазначеної в цьому Рішенні: використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням та відповідно до умов договору оренди землі з дотриманням обмежень, встановлених згідно з Порядком ведення Державного земельного кадастру.
6. Торги провести в порядку, визначеному статтями 135-139 Земельного Кодексу України.
 
7. Опублікувати в торговій системі через особистий кабінет, створений через оператора електронного майданчика e-somgiz.com, підключеного до електронної торгової системи, на виконання умов Договору з ПП “Фірма “СОМГІЗ” про організацію та проведення земельних торгів, оголошення про проведення земельних торгів та документи і матеріали на Лот (документацію), що підтверджують виконання вимог, визначених частиною третьою статті 135 і частиною першою статті 136 Земельного кодексу України.
 
8. Дату проведення земельних торгів у формі електронного аукціону визначити у межах термінів, визначених п.6 ст.137 Земельного кодексу України.
 
9. Зобов’язати Переможця земельних торгів, на виконання п.24 ст.137 ЗКУ, відшкодувати витрати, здійсненні на підготовку Лоту до проведення земельних торгів, згідно з виставленими рахунками у порядку та строки, визначені Кабінетом Міністрів України.
 
10. Уповноважити міського голову Яворського Ігоря від імені  Організатора  підписати протокол про результати земельних торгів, договір оренди земельної ділянки, право на яку виставляється на земельні торги та інші документи з питань проведення земельних торгів у формі електронного аукціону.
 
11. Затвердити проект договору оренди землі, згідно з додатком 1.
 
12. Визнати таким, що втратило чинність рішення Бориславської міської ради Львівської області від 20 квітня 2021 року за №260 “Про проведення з земельних торгів у формі аукціону та затвердження умов продажу права оренди земельної ділянки на вул.Міцкевича у м.Бориславі для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (тимчасової споруди)”.
 
  13. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Химина Юрія та постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури (Герман Дмитро).
 
 
 
Міський голова   Ігор ЯВОРСЬКИЙ
                  
                                    
 
 
 
 
 
 
 
Додаток  1
до рішення Бориславської  міської ради
від 23.12.2021 р. р. №788
ПРОЕКТ
ДОГОВІР ОРЕНДИ  ЗЕМЛІ
 
м. Борислав Львівської області                                             "___" ______________20____ рік 
      
Орендодавець  Бориславська міська рада , (код ЄДРПОУ 26181298), в особі Бориславського міського голови Яворського Ігоря Романовича, діючого на підставі  статті 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”   з одного боку, та  
Орендар _____________________________________________________________________,   з другого боку, уклали цей  договір про нижченаведене:

Предмет договору 1. Орендодавець на підставі протоколу земельних торгів у формі електронного аукціону з продажу права оренди земельної ділянки від ___________________ року №_____________________ надає, а орендар приймає в строкове платне користування земельну ділянку несільськогосподарського призначення для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (тимчасової споруди), яка знаходиться на вул.Міцкевича у м.Бориславі, кадастровий номер земельної ділянки   4610300000:04:052:0226

Об'єкт оренди 2.  В оренду передається земельна ділянка загальною площею  0,0044 га на вул.Міцкевича  у м.Бориславі на підставі протоколу земельних торгів у формі електронного аукціону з продажу права оренди земельної ділянки від _______________ року №_______________________, із земель житлової та громадської забудови.

3. На земельній ділянці розміщені об'єкти нерухомого майна відсутні.

4. Земельна ділянка передається в оренду без об'єктів нерухомого майна Орендодавця. 

5. Нормативна  грошова  оцінка  земельної  ділянки  становить  __________ грн. (____________________________________________________________________________),  відповідно до витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки виданого  Міськрайонним управлінням у Дрогобицькому районі та м. Дрогобичі Головного управління Держгеокадастру у Львівській області №_______. 
 
6. Земельна  ділянка,  яка  передається  в  оренду,  недоліків  не виявлено, що можуть перешкоджати її ефективному використанню.

7. Інші особливості об'єкта оренди,  які можуть  вплинути  на орендні відносини  відсутні
 
Строк дії договору

8. Договір  укладено  на  5 (п’ять) років .
     Після закінчення строку дії договору  орендар  має  переважне право  поновити його на новий строк. У цьому разі орендар повинен не пізніше ніж за  30  днів  до  закінчення  строку  дії договору повідомити письмово орендодавця про намір продовжити його дію. Якщо Орендар після закінчення договору оренди не має бажання продовжити термін дії договору на новий строк і по акту приймання-передачі не передав земельну ділянку Орендодавцеві, Орендар зобов'язаний відшкодувати Орендодавцю збитки в розмірі не отриманої орендної плати, нарахованої на підставі нормативної грошової оцінки, яка діяла на момент нарахування збитків, за весь період до моменту передачі земельної ділянки Орендодавцю, або до моменту набрання чинності нового договору оренди.
Орендна плата


9. Орендна  плата  за оренду земельної ділянки, Орендар сплачує у грошовій формі, у національній валюті України. Розмір річної орендної плати визначений за результатами земельних торгів, які відбулися _________________ року (Протокол земельних торгів у формі електронного аукціону з продажу права оренди земельної ділянки №_______________________від ________________________ року)  і становить ____________ грн.         коп.(________________________________) в рік сплачується на рахунок UA__________________________________________ казначейство України (ел.адм.подат.), код класифікації доходів бюджету _______________________, код отримувача ЄДРПОУ 38008294, отримувач ГУК  Львів /Бориславська тг/____________________”.
       
10.   Обчислення розміру  орендної  плати   за   земельні   ділянки державної  або комунальної власності здійснюється з урахуванням їх цільового  призначення  та  коефіцієнтів  індексації,   визначених законодавством.
 
11. Орендна плата за перший рік оренди підлягає сплаті Орендарем у порядку та строки, визначені Кабінетом Міністрів України. 
Відповідно до ч. 21 ст.137 Земельного кодексу України,  гарантійний внесок, сплачений до початку торгів (за вирахуванням винагороди оператора електронного майданчика, через який учасник став переможцем електронних торгів) зараховується до сплати річної орендної плати.
 Орендар доплачує за перший рік оренди земельної ділянки в сумі ______грн.___коп. (______ грн.______коп.)  без ПДВ, яка перераховується на розрахунковий рахунок UA____________________,  код отримувача ЄДРПОУ 38008294, отримувач ГУК  Львів /Бориславська тг/____________________”.
Гарантійний внесок (за вирахуванням винагороди оператора електронного майданчика з гарантійного внеску переможця) оператор електронного майданчика  у строк, перераховує на розрахунковий рахунок місцевого бюджету Бориславської міської ради у строк, встановлений Кабінетом Міністрів України відповідно до ч. 22 ст. 137 Земельного кодексу.
     
12. Орендна плата за наступні роки оренди земельної ділянки перераховується Орендарем відповідно до Податкового кодексу України.
 
13.Орендна плата Орендарем вноситься виключно в грошовій формі.
 
14. Розмір орендної плати переглядається один раз на рік  у разі:
зміни умов господарювання, передбачених договором;
     зміни  граничних розмірів орендної плати, визначених  Податковим кодексом України, підвищення цін і тарифів, зміни коефіцієнтів індексації, визначених законодавством;
     погіршення стану орендованої  земельної  ділянки  не  з  вини  орендаря, що підтверджено документами;
     зміни нормативної грошової оцінки земельної ділянки комунальної власності;
     в інших випадках, передбачених законом.
Розмір орендної плати за земельну ділянку комунальної власності, яка передана в оренду за результатами земельних торгів, не може переглядатися у бік зменшення.
 
15. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором стягується пеня, яка нараховується на суму податкового боргу із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на день виникнення такого податкового  боргу або на день його (його частини) погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожний календарний день прострочення у його сплаті.
 
Умови використання земельної ділянки


16. Земельна     ділянка    передається    в    оренду    для  будівництва та обслуговування будівель торгівлі (тимчасової споруди).
       
17. Цільове призначення земельної ділянки  для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (тимчасової споруди).
Категорія земель – землі житлової та громадської забудови.
 
18. Умови збереження стану об'єкта оренди   забороняється самовільна забудова земельної ділянки.
 
Умови повернення земельної ділянки


19. Після    припинення   дії   договору   орендар   повертає орендодавцеві земельну ділянку у стані,  не  гіршому  порівняно  з тим, у якому він одержав її в оренду.
     Орендодавець у    разі   погіршення   корисних   властивостей орендованої земельної ділянки,  пов'язаних із зміною її стану, має право  на відшкодування збитків у розмірі,  визначеному сторонами.  Якщо  сторонами  не  досягнуто  згоди  про  розмір   відшкодування збитків, спір розв'язується у судовому порядку.
У разі погіршення якості грунтового покриву та інших корисних властивостей орендованої земельної ділянки або приведення її у непридатний для використання за цільовим призначенням становлять  збитки, що підлягають відшкодуванню, визначаються відповідно до Порядку визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 року №284.
 
20. Здійснені  орендарем  без  згоди  орендодавця  витрати на поліпшення   орендованої   земельної   ділянки,   які    неможливо відокремити  без  заподіяння  шкоди  цій  ділянці,  не  підлягають відшкодуванню.
 
21. Поліпшення стану земельної ділянки, проведені  орендарем за письмовою згодою з орендодавцем землі, підлягають відшкодуванню. Умови, обсяги і строки відшкодування орендарю витрат за проведені ним поліпшення стану земельної ділянки визначаються окремою угодою сторін.
 
22. Орендар має право на  відшкодування  збитків, заподіяних у наслідок  невиконання орендодавцем зобов'язань,передбачених цим договором.
     Збитками вважаються:
     фактичні втрати, яких орендар зазнав у зв'язку з невиконанням або  неналежним  виконанням  умов  договору орендодавцем,  а також витрати,  які  орендар  здійснив   або   повинен   здійснити   для відновлення свого порушеного права;
     доходи, які  орендар міг би реально отримати в разі належного виконання орендодавцем умов договору.
    
23. Розмір фактичних витрат орендаря визначається на підставі документально підтверджених даних.
 
Обмеження (обтяження) щодо використання земельної ділянки

24. На орендовану земельну ділянку не встановлено  обмеження (обтяження)  та інші права  третіх осіб.
 
25. Передача в оренду земельної ділянки не  є  підставою  для припинення або зміни обмежень (обтяжень) та інших прав третіх осіб на цю ділянку.
 
Інші права та обов'язки сторін*


26 Орендодавець гарантує, що:
- земельна ділянка є у його власності і він має законні повноваження передавати цю ділянку в оренду;
- жодна із умов та жодне із положень цього договору не порушує чинного законодавства України;
- особа, яка підписує цей договір, є належним чином уповноважена на те, щоб діяти від імені Орендодавця для цілей укладення цього договору і на умовах, визначених в ньому.
Орендодавець має право:
- вимагати від Орендаря використання земельної ділянки у відповідності до мети, визначеної у пункті 16, 17 цього договору; забезпечення екологічної безпеки землекористування шляхом додержання вимог земельного і природоохоронного законодавства України, державних та місцевих стандартів, норм і правил щодо використання землі; своєчасного внесення орендної плати;
- вільного доступу до переданої в оренду земельної ділянки для контролю за додержанням Орендарем умов договору.
- вимагати від Орендаря збільшення розмірів орендної плати у разі збільшення, відповідно до законодавства України, розмірів земельного податку та з інших мотивів, визначених у пункті 14 цього договору;
- вимагати дострокового припинення дії договору в разі суспільної необхідності зміни цільового призначення земельної ділянки.
 
27. Обов’язки Орендодавця:
Орендодавець зобов’язаний:
- забезпечувати, відповідно до закону, права третіх осіб щодо орендованої земельної ділянки;
- передати Орендарю земельну ділянку у належному стані та у визначених межах згідно з цим договором;
- не втручатись у господарську діяльність Орендаря і не створювати йому будь-яких перешкод при виконанні умов цього договору.

28. Права Орендаря.
Орендар має право:
- використовувати орендовану земельну ділянку на власний розсуд у відповідності до мети, обумовленої у договорі; одержувати доходи від її використання;
- переважного придбання у власність орендованої земельної ділянки у відповідності до закону та переважного права за різних інших умов на поновлення договору оренди.
 
29. Обов’язки Орендаря:
Орендар зобов’язаний:
- в п’ятиденний термін з дня державної реєстрації договору оренди земельної ділянки подати його копію  відповідному органу доходів і зборів
- приступити до використання орендованої земельної ділянки після державної реєстрації договору оренди;
- використовувати орендовану земельну ділянку відповідно до мети, визначеної у пункті 16 цього договору, дотримуючись при цьому вимог чинного земельного і екологічного законодавства, державних і місцевих стандартів, норм і правил щодо використання землі;
- у відповідності з пунктом 9-14 цього договору своєчасно вносити орендну плату;
- враховувати при використанні земельної ділянки права третіх осіб, набуті відповідно до закону і цього договору;
- у належному стані повернути Орендодавцю земельну ділянку після закінчення строку оренди;
- на вимогу Орендодавця вчасно звільнити земельну ділянку в разі суспільної необхідності;
- відповідно до ч.24 137 відшкодувати витрати, здійсненні на підготовку Лоту до проведення земельних торгів в сумі ______грн._____коп.(_______ грн._____коп.) згідно виставлених рахунків.  
 
30. Ризик випадкового знищення або пошкодження об’єкта оренди чи його частини несе Орендар.
  
 
 
Страхування об'єкта оренди
 
31. Згідно     з     цим     договором     об'єкт    оренди  не підлягає  страхуванню  на  весь  період  дії   цього   договору.                                         
                                                                                        
 Зміна умов договору і припинення його дії
 
32. Зміна умов договору здійснюється  у  письмовій  формі  за взаємною згодою сторін.  У разі  недосягнення  згоди  щодо  зміни  умов  договору спір розв'язується у судовому порядку.


33. Дія договору припиняється у разі:
      закінчення строку, на який його було укладено;
      викупу земельної   ділянки   для   суспільних   потреб або примусового  відчуження  земельної  ділянки  з  мотивів суспільної необхідності в порядку, встановленому законом;
поєднання в одній особі власника земельної ділянки та орендаря;
якщо орендар не почав використовувати земельну ділянку відповідно до умов укладеного договору;
      ліквідації юридичної особи-Орендаря.
істотної зміни обставин, які на момент укладення договору, не можуть бути передбачені.
      Договір припиняється також  в  інших  випадках,  передбачених законом.


34. Дія договору припиняється шляхом його розірвання за:
      взаємною згодою сторін;
       рішенням суду   на   вимогу   однієї  із  сторін  у  наслідок невиконання другою стороною обов'язків, передбачених договором, та внаслідок випадкового знищення,  пошкодження орендованої земельної ділянки,  яке істотно перешкоджає її використанню, а також з інших
підстав, визначених законом.
У разі розірвання договору оренди землі з ініціативи орендаря орендодавець має право на отримання орендної плати на землях несільськогосподарського призначення - за рік, якщо протягом зазначеного періоду не надійшло пропозицій від інших осіб на укладення договору оренди цієї ж земельної ділянки на тих самих умовах, за винятком випадків, коли розірвання договору було обумовлено невиконанням або неналежним виконанням орендодавцем договірних зобов’язань.
    
35. Розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку допускається.
Умовами розірвання договору в односторонньому порядку є:
- несплата орендарем орендної плати терміном більше трьох місяців підряд;
- недосягнення  згоди між сторонами щодо умов, передбачених п.14 цього договору;
- передача земельної ділянки в суборенду без згоди Орендодавця;
- використання земельної ділянки не за цільовим призначенням.
Розірвання договору в односторонньому порядку здійснюється за рішенням міської ради.
 
36. Перехід права власності на орендовану земельну ділянку до другої особи, а також реорганізація юридичної особи - Орендаря не є підставою для зміни умов або розірвання договору.
 
Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання договору


37. За невиконання або неналежне виконання договору сторони несуть відповідальність відповідно до закону та цього договору.
 
38. Забороняється передавати право оренди за цим договором в заставу та/ або вносити до статутного капіталу юридичної особи. Сторона, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності, якщо вона доведе,  що це порушення сталося не з її вини.

Прикінцеві положення 39. Цей  договір  набирає чинності після підписання сторонами.
 
     Цей договір укладено у двох примірниках,  що мають  однакову юридичну силу,  один з яких знаходиться в орендодавця,  другий - в орендаря.  
     
     Невід'ємними частинами договору є:
     акт приймання - передачі об'єкта оренди;  
протокол №_______________про результати земельних  торгів з продажу права оренди земельної ділянки   від ________ 20_____р.
     кадастровий план  земельної ділянки;     
     витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки.
     
Реквізити сторін

Орендодавець:
Бориславська міська рада Львівської ради  
в особі  Бориславського міського голови
 Яворського Ігоря Романовича, діючого на підставі  ст.42 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні” 
Орендар: 

  

  
 
 

 
82300, Львівська обл. м.Борислав, вул.Шевченка,42               
 


Підписи сторін

Орендодавець

Бориславський міський голова
Орендар 

 
_________________ Ігор ЯВОРСЬКИЙ

_____________ 

 
 
 
Секретар міської ради                                                                       Юрій ХИМИН