РІШЕННЯ № 1057

Про перейменування «Міжшкільного навчально-виробничого комбінату» в «Бориславський міжшкільний ресурсний центр»

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
30 серпня  2022  року Борислав №1057
 
Про перейменування «Міжшкільного навчально-виробничого комбінату»
в «Бориславський міжшкільний ресурсний центр»
 
            Відповідно до п.30 ч.1 ст.26, ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  статті 9, п.п.13 п.3 розділу ХІІ Закону України “Про освіту”, статті 35 Закону України “Про повну загальну середню освіту”, наказу Міністерства освіти і науки України від 09.11.2018 № 1221 «Про затвердження Положення про міжшкільний ресурсний центр», з  метою приведення назви та установчих документів закладу освіти у відповідність до вимог чинного законодавства, беручи до уваги рішення постійної комісії з гуманітарних питань, депутатської етики та законності від 29.08.2022 р. №31/2,   доповідну записку начальника відділу освіти від 07.07.2022 року № 01-18/311,   міська рада
 
ВИРІШИЛА
 
            1. Перейменувати заклад освіти  Бориславської міської ради  Львівської області  “Міжшкільний навчально-виробничий комбінат” в “Бориславський міжшкільний ресурсний центр”.
 
           2. Затвердити Статут  «Бориславського міжшкільного ресурсного центру»,  у новій редакції, що додається.
      
           3. Керівнику закладу освіти Шосткевич Надії Михайлівні здійснити організаційні заходи щодо державної реєстрації закладу освіти Бориславської міської ради  відповідно до чинного законодавства .
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Гарасимів Роксоляну та постійну комісію з гуманітарних питань, депутатської етики та законності    (Спас Андрій ).
 
 
 
       Міський голова                                                                                  Ігор ЯВОРСЬКИЙ

I. Загальні положення
1.1.Бориславський міжшкільний ресурсний центр - юридична особа, що здійснює ресурсне забезпечення освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти та знаходиться у власності Бориславської  міської територіальної громади в особі Бориславської міської ради.
1.2. Повне найменування: Бориславський міжшкільний ресурсний центр;
скорочене найменування: МРЦ.
1.3. Засновником  Міжшкільного ресурсного центру є Бориславська міська територіальна громада  в особі Бориславської міської ради  Львівської області (далі -  Засновник).
 Уповноваженим органом Засновника є відділ освіти  Бориславської міської ради  (далі - відділ освіти).
Майно закладу освіти є власністю Бориславської міської територіальної громади та перебуває в оперативному управлінні МРЦ.
1.4. Юридична адреса закладу освіти: 82300, Львівська область, м. Борислав, вул. Шевченка, б.5 .
1.5. МРЦ є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, банківський рахунок, печатку, бланк, штампи, код ЄДРПОУ.
1.6. МРЦ є бюджетною неприбутковою установою та не має на меті отримання доходів.
1.7. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) серед працівників МРЦ  (окрім плати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску) та членів органів управління, інших пов'язаних з ними осіб. Доходи прибутків МРЦ використовуються виключно для фінансування видатків на утримання МРЦ, реалізації мети, (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.
1.8. МРЦ у своїй діяльності керується Конституцією України, Кодексом законів про працю, Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та іншими актами законодавства у сфері освіти і науки та міжнародних договорів України, рішеннями  Засновника або відділу освіти  та  цим Статутом.
1.9. МРЦ має статус закладу освіти, видом його діяльності є освітня діяльність.
          МРЦ забезпечує  здобуття освіти на рівні   загальної середньої освіти.
          МРЦ маючи ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти, може надавати на договірній основі відповідні освітні послуги за кошти фізичних або юридичних осіб.
МРЦ може здійснювати інші види освітньої діяльності відповідно до наявних ліцензій.
1.10. Головною метою закладу є здійснення спільної діяльності із закладами освіти для виконання вимог державних стандартів загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти.
1.11. Головними завданнями  є:
- всебічний розвиток, навчання, виховання, виявлення обдарувань, соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і здобуття освіти впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності, дбайливого ставлення до родини, своєї країни, довкілля, спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству;
- організація освітнього процесу, що ґрунтується на цінностях та принципах, визначених Законами України  та “Про повну загальну середню освіту”“Про освіту”
- створення безпечного освітнього середовища для учасників освітнього процесу;
- виявлення та розвиток індивідуальних здібностей учнів, досягнення ними результатів навчання, прогресу в розвитку, зокрема формування і застосування відповідних компетентностей, що визначені Законами України “Про освіту” та “Про повну загальну середню освіту”;
- організація здійснення професійного консультування учнів, профорієнтаційної роботи та вибору професії учнями;
- вивчення предметів варіативної та інваріативної складових річних планів, які не може забезпечити заклад загальної середньої освіти.
1.12. МРЦ має право:
 • розробляти освітні програми або використовувати типові програми, які розробляються і затверджуються відповідно до чинного законодавства;
 • визначати контингент і форми трудової підготовки учнів, громадян;
 • організовувати курси, гуртки, клуби, секції, студії, тощо:
 • виробляти товари народного споживання, готувати і розповсюджувати методичну, науково-практичну та довідкову продукцію;
 • надавати платні послуги населенню;
 • встановлювати форми заробітної плати і матеріального заохочення для працівників, в межах власного кошторису;
 • застосовувати гнучкий режим праці;
 • на договірних засадах об’єднуватися з іншими юридичними особами, здійснювати співпрацю у рамках державно-приватного партнерства, входити до складу освітніх округів у порядку, визначеному законодавством.
1.13. МРЦ несе відповідальність перед суспільством і державою за:
 • безпечні умови освітньої діяльності;
 • дотримання Державних стандартів освіти;
 • дотримання договірних зобов'язань перед іншими суб'єктами освітньої діяльності;
 • прозорість та інформаційна відкритість;
 • дотримання фінансової дисципліни.
1.14. Трудовий колектив МРЦ  складаєтся з керівника МРЦ, педагогічних та інших працівників.
1.15. На працівників МРЦ, які здійснюють викладацьку діяльність та/або мають педагогічне навантаження, поширюються вимоги до педагогічних працівників, встановлені Законами України «Про освіту»«Про загальну середню освіту».
1.16. Штатні розписи МРЦ затверджуються засновником.
1.17. МРЦ забезпечує на своєму веб-сайті  (сайті засновника) відкритий доступ до такої інформації та документів:
 • статут закладу освіти;
 • ліцензії на впровадження освітньої діяльності;
 • сертифікати про акредитацію освітніх програм, сертифікат про інституційну акредитацію закладу вищої освіти;
 • структура та органи управління закладу освіти;
 • кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;
 • освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;
 • територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником (для закладів дошкільної та загальної середньої освіти);
 • ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти;
 • мова (мови) освітнього процесу;
 • наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);
 • матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами);
 • напрями наукової та/або мистецької діяльності (для закладів вищої освіти);
 • наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання;
 • результати моніторингу якості освіти;
 • річний звіт про діяльність закладу освіти;
 • правила прийому до закладу освіти;
 • умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;
 • розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти;
 • перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати;
 • інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства.
II. Організація освітнього процесу
2.1. МРЦ здійснює самостійну та/або спільну діяльність із закладами освіти для виконання вимог державних стандартів загальної середньої освіти та стандартів спеціалізованої освіти.
   2.2. МРЦ  відповідно до цивільно-правових договорів, укладених із закладами освіти, фізичними та юридичними особами, забезпечує  поглиблене вивчення окремих предметів інваріантної складової освітніх програм (соціальної і здоров’язбережувальної освітньої галузі, інформатичної освітньої галузі, технологічної освітньої галузі, навчального предмета «Захист України»)  та варіативної (курсів за вибором, факультативів профорієнтаційного та іншого спрямування), навчання здобувачів освіти за мережевою формою здобуття освіти.
2.3. Заклади освіти, які направляють учнів (вихованців) до МРЦ, передають йому відповідно до цивільно-правових договорів педагогічне навантаження з предметів інваріантної та варіативної складових навчального плану, в обсязі якого забезпечується якісне оволодіння обраного напряму навчання.
2.4. Освітній процес у МРЦ може здійснюватися відповідно до затверджених в установленому законодавством порядку освітніх програм, на підставі навчальних планів МРЦ та/або навчальних планів закладів освіти, з якими укладено відповідні цивільно-правові договори.
Освітня програма схвалюється педагогічною радою та затверджується його директором. На основі освітньої програми заклад складає та затверджує річний навчальний план, що конкретизує організацію освітнього процесу. Освітня програма за рішенням педагогічної ради може бути наскрізною або для окремих професій.
2.5. Учасниками освітнього процесу в МРЦ є учні (вихованці), слухачі, педагогічні працівники, інші спеціалісти, батьки або інші законні представники, представники інших закладів освіти, підприємств, установ, організацій, які беруть участь в його роботі.
2.6. Права та обов’язки учасників освітнього процесу визначаються Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими актами законодавства, а також статутом, колективним договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку МРЦ.
2.7. З метою забезпечення вивчення окремих предметів, дисциплін МРЦ може створювати навчальні кабінети, майстерні, навчальні ділянки, стаціонарні та пересувні лабораторії, укомплектовані необхідними дидактичними матеріалами, засобами навчання та навчальним обладнанням, у тому числі приладами, пристроями та матеріалами.
2.8. МРЦ  сприяє вибору учнями напряму профільного навчання у закладах загальної середньої освіти шляхом:
 • проведення профорієнтаційної роботи серед учнів;
 • розроблення індивідуальної освітньої траєкторії з урахуванням індивідуальних особливостей учнів, їх інтересів, потреб ринку праці та майбутніх ризиків побудови кар’єри;
 • впровадження професійно-спрямованих курсів за вибором, факультативів, гуртків;
 • проведення інформаційних та консультаційних заходів.
2.9. Для здобувачів освіти МРЦ забезпечує умови для перевірки можливостей самореалізації в різних видах професійної діяльності:
 • водій транспортних засобів категорії В (класифікатор професій 8322.2);
 • секретар керівника (установи, організації, підприємства) (класифікатор професій 4115);
 • агент з організації туризму (класифікатор професій 4221);
 • інформаційно-комунікаційні технології (основи програмування, мультимедійні технології, електронний документообіг, вебдизайн);
 • підприємництво і туристичний бізнес;
 • українська народна вишивка; швейна справа та основи дизайну;
 • захист України;
 • інших професій та профілів навчання відповідно до потреб здобувачів освіти.
2.10.  Тривалість навчального року в МРЦ обумовлюється виконанням навчальних програм. Навчальні заняття для учнів закладів загальної середньої освіти розпочинаються 01 вересня і закінчуються не пізніше 01 липня наступного року.
Для учнів закладів загальної середньої освіти, що навчаються за спеціальністю “ Водій транспортних засобів категорії В” навчальні заняття можуть розпочинатися і закінчуватися в інші терміни, що пов’язано з реєстрацією і виконанням навчальних програм. Для здобувачів освіти  з числа дорослого населення навчальні заняття проводяться по мірі наступного набору груп.
2.11. Структура навчального року встановлюється МРЦ у межах часу, передбаченого освітньою програмою (навчальним планом), та погоджується із закладами освіти відповідно до укладених цивільно-правових договорів.
2.12. Зарахування здобувачів освіти до МРЦ здійснюється наказом  керівника на підставі відповідної заяви слухачів, батьків або інших законних представників учнів.
2.13. Навчальні класи (групи) формуються згідно з нормативами їх наповнюваності, встановленими законодавством України, з урахуванням наявності приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення освітнього процесу, та відповідно до кількості поданих заяв про зарахування до МРЦ.
Формування навчальних класів (груп) завершується не пізніше 15 вересня поточного року.
2.14.  Діяльність БМРЦ будується на принципах кодексу академічної доброчесності, доступності, гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, громадських і релігійних об'єднань, взаємозв'язку морального, фізичного і естетичного виховання, рівності можливостей кожної людини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку, органічного зв'язку з національною історією, культурою, традиціями, диференціації змісту і форм освіти, науковості, розвиваючого характеру навчання, поєднання державного управління і громадського самоврядування.
2.15. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом урокiв, що складається на семестр вiдповiдно санітарних вимог, погоджується радою МРЦ і затверджується директором.
2.16. Окрім обов'язкових навчальних занять у МРЦ проводяться індивідуальні, групові, факультативні, інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на замовлення освітніх інтересів здобувачів освіти та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.
2.17. Визначення рівня досягнень учнів у навчанні в МРЦ здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання, ведеться тематичний облік знань.
2.18. Результати семестрового, рiчного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів і направляються у заклади загальної середньої освіти.
2.19. Звільнення учнів від кваліфікаційних екзаменів проводиться у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.
2.20. Виробнича практика здобувачів освіти проводиться МРЦ на підприємствах, установах та організаціях вiдповiдно до договорів.
2.21. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації робітників з числа громадян здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (листа підприємства-замовника кадрiв), медичної довiдки та документа, що підтверджує оплату вартості навчання;
2.22. МРЦ здійснює освітній процес за денною та вечірньою формами навчання.
2.23. Випускникам, які завершили навчання у МРЦ успішно пройшли кваліфікаційну атестацію, видається документ, зразок якого затверджується  Кабінетом міністрів України.
 
III.  Учасники освітнього процесу
3.1. Учасниками навчально-виховного процесу в МРЦ є:
 • учні 10-12 класів, громадяни;
 • директор;
 • педагогічні працівники;
 • батьки або особи, які їх замінюють;
 • представники підприємств, установ, організацій, які беруть участь в освітньому та виробничому процесах.
3.2. Здобувачі освіти МРЦ мають гарантоване державою право на:
 • здобуття освіти відповідно до їх здібностей, обдарувань, уподобань та інтересів;
 • добровільний вибір спеціальності у МРЦ;
 • безпечні та нешкідливі умови навчання і праці;
 • користування навчально-виробничою,  науковою, матеріально-технічною базою закладу;
 • участь у різних видах навчальної тa науково-практичної роботи, у конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах та інших масових заходах;
 • участь в органах громадського самоврядування МРЦ;
 • вiльне вираження поглядів, переконань;
 • захисту від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства від дій педагогічних працівників, що порушують їх права, принижують честь гідність.
3.3. Здобувачі освіти МРЦ зобов'язані:
 • виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності) та дотримуватись принципу академічної доброчесності;
 • оволодiвати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальний культурний рівень;
 • дотримуватися морально-етичних норм;
 • брати посильну участь у різних видах трудової діяльності;
 • бережливо ставитись до комунального, громадського і особистого майна;
 • дотримуватись вимог законодавства, Статуту, правил для учнів і слухачів  МРЦ.
3.4. Учні мають також інші права та обов'язки передбачені законодавством та установчими документами закладу освіти.
3.5. Педагогічними працівниками МРЦ мають бути особи, які дотримуються норм академічної доброчесності, особи з високими моральними якостями, які мають належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи.
3.6. Педагогічні працівники та інші працівники МРЦ мають право на:
 • внесення керівництву МРЦ, Відділу освіти Бориславської міської ради пропозиції щодо поліпшення освітнього процесу, подання на розгляд керівництву МРЦ та педагогічної ради пропозиції про моральне та матеріальне заохочення, застосування стягнень до тих, хто порушує правила для здобувачів освіти, що діють у МРЦ;
 • вільний вибір освітніх програм, форм навчання, підвищення педагогічної майстерності та кваліфікації;
 • участь у роботі методичних об'єднань, творчих груп, нарад, зборів, інших органів самоврядування МРЦ, в заходах, пов'язаних з організацією  освітньої роботи;
 • проведення в установленому порядку дослідно-експериментальної, пошукової роботи;
 • вибір педагогічно обґрунтованих форм, методів, засобів роботи з учнями слухачами;
 • захист професійної честі, гідності відповідно до законодавства;
 • соціальне та матеріальне заохочення за досягнення вагомих результатів у виконанні покладених на них завдань;
 • об’єднання у професійні спілки, участь в інших об'єднаннях громадян діяльність яких не заборонена законодавством.
3.7. Педагогічні та інші працівники МРЦ зобов'язані:
 • виконувати навчальні плани та програми;
 • надавати знання, формувати вміння і навички з різних напрямків  освіти диференційовано,  відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів нахилів, здібностей здобувачів освіти;
 • сприяти розвитку інтелектуальних і творчих здібностей, фізичних якостей здобувачів освіти вiдповiдно до їх задатків та нахилів, а також збереженню здоров'я;
 • здійснювати педагогічний контроль за дотриманням здобувачами морально-етичних норм поведінки, правил внутрішнього трудового розпорядку МРЦ, вимог інших документів, що регламентують організацію освітнього процесу;
 • дотримуватися педагогічної етики, поважати гідність учня і громадянина, захищати його від будь-яких форм фізичного, психічного насильства, виховувати своєю діяльністю повагу до принципів загальнолюдської моралі;
 • берегти здоров'я здобувачів, захищати їх інтереси, пропагувати здоровий спосіб життя;
 • виховувати повагу до батьків, жінки, старших за віком, до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань України;
 • постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;
 • вести документацію, пов'язану з виконанням посадових обов'язкiв (журнали, плани роботи тощо);
 • виховувати особистим прикладом і настановами повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;
 • дотримуватись вимог Статуту МРЦ,  виконувати правила внутрішнього розпорядку та посадові обов'язки;
 • виконувати накази і розпорядження директора БМРЦ та відділу освіти;
 • брати участь у роботі педагогічноï ради.
3.8. Педагогічні працівники МРЦ працюють відповідно до розкладу занять, затвердженого директором.
3.9. Обсяг педагогічного навантаження в МРЦ визначається директором згiдно iз законодавством і затверджується відділом освіти Бориславської міської ради.   Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року можливий у разі зміни кількості годин за окремими навчальними програмами, що передбачаються навчальним планом, у разі вибуття або зарахування учнів, громадян МРЦ протягом навчального року або за письмовою згодою педагогічного, а також іншого працівника з додержанням законодавства про працю.
3.10. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків, крім випадків, передбачених законодавством.
3.11. Педагогічні працівники МРЦ підлягають атестації, як правило, один раз на п'ять рокiв вiдповiдно до порядку, встановленого  Міністерством освіти і науки.
3.12. Батьки учнів або законні представники, громадяни мають право:
 • обирати і бути обраним до батьківських комітетів та ради МРЦ;
 • звертатись до Відділу освіти Бориславської  міської ради, директора МРЦ та органів громадського самоврядування МРЦ з питань навчання та виховання;
 • приймати рішення про участь дитини в інновацiйнiй дiяльності МРЦ;
 • брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази МРЦ;
 • захищати законні інтереси здобувачів в органах громадського самоврядування МРЦ та у відповідних державних, судових органах.
 
3.13. Батьки учнів або законні представники, громадяни зобов'язані:
- виховувати у дітей повагу до гідності, прав свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров'я оточуючих і довкілля;
- поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;
- виховувати у дітей повагу до основних свобод людини.
 
IV. Управління МРЦ
 Управління  МРЦ здійснюють:
засновник;
відділ освіти ;
керівник МРЦ;
педагогічна рада;
вищий колегіальний орган громадського самоврядування .
4.1.Засновник
 Права та обов’язки Засновника  визначаються Законом України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні» рішенням Бориславської міської ради та іншими нормативно-правовими актами та установчими документами закладу освіти.
4.1.1. Засновник МРЦ:
 • затверджує статут (його нову редакцію), укладає засновницький договір у випадках, визначених законом;
 • утворює та ліквідує структурні підрозділи;
 • затверджує стратегію МРЦ;
 • фінансує виконання стратегії розвитку МРЦ, у тому числі здійснення інноваційної діяльності закладом.
4.1.2 Засновник МРЦ зобов’язаний забезпечити:
 • утримання та розвиток заснованого ним закладу освіти, його матеріально-технічної бази на рівні, достатньому для виконання вимог державних стандартів, ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти, вимог трудового законодавства, оплати праці педагогічних та інших працівників, охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки тощо;
 • дотримання принципів універсального дизайну та/або розумного пристосування під час проєктування, будівництва та реконструкції будівель, споруд, приміщень закладу освіти;
4.1.3. Засновник або відділ освіти не можуть делегувати керівнику, педагогічній чи піклувальній радам, органу громадського самоврядування МРЦ власні повноваження, визначені  «Про освіту» та Законом України «Про повну загальну середню освіту».
4.2. Відділ освіти.
4.2.1.Права та обов’язки відділу освіти визначаються  Законом України «Про освіту», Законом України «Про повну загальну середню освіту»  та іншими актами законодавства.
4.2.2. Відділ освіти:
 • укладає строковий договір (контракт) з керівником МРЦ;
 • розриває строковий трудовий договір (контракт) з керівником з підстав та у порядку, визначених законодавством та установчими документами МРЦ;
 • здійснює контроль за дотриманням установчих документів МРЦ, визначає форми контролю за діяльністю керівника;
 • здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю МРЦ;
 • здійснює контроль за використанням МРЦ публічних коштів;
 • здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками віку, статі, раси, кольору шкіри, стану здоров’я, інвалідності, особливих освітніх потреб, громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, місця проживання, мови спілкування, походження, сімейного, соціального та майнового стану, складних життєвих обставин, наявності судимості та іншими ознаками;
 • затверджує кошторис МРЦ, у тому числі обсяг коштів, що передбачається на підвищення кваліфікації педагогічних працівників, та контролює його виконання;
 • контролює оприлюднення всієї публічної інформації відповідно до вимог законів України “Про освіту»,«Про доступ до публічної інформації» а «Про відкритість використання публічних коштів».
 • реалізує інші права , передбачені законодавством та цим Статутом.
     4.3. Керівник МРЦ.
4.3.1 Керівництво МРЦ здійснює директор, повноваження якого визначаються Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», цим Статутом та трудовим договором.
Керівник МРЦ призначається на посаду начальником відділу освіти відповідно до чинного законодавства.   Посаду керівника МРЦ може обіймати особа, яка є громадянином України, має вищу освіту не нижче ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.
4.3.2. Керівник МРЦ освіти має право:
 • діяти від імені закладу без довіреності та представляти заклад у відносинах з іншими особами;
 • підписувати документи з питань освітньої, фінансово-господарської та іншої діяльності закладу;
 • приймати рішення щодо діяльності закладу в межах повноважень, визначених законодавством та строковим трудовим договором, у тому числі розпоряджатися в установленому порядку майном закладу та його коштами;
 • призначати на посаду, переводити на іншу посаду та звільняти з посади працівників, визначати їхні посадові обов’язки, заохочувати та притягати до дисциплінарної відповідальності, а також вирішувати інші питання, пов’язані з трудовими відносинами, відповідно до вимог законодавства;
 • визначати режим роботи;
 • ініціювати перед засновником або уповноваженим ним органом питання щодо створення або ліквідації структурних підрозділів;
 • видавати відповідно до своєї компетенції накази і контролювати їх виконання;
 • укладати угоди (договори, контракти) з фізичними та/або юридичними особами відповідно до своєї компетенції;
 • звертатися до центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти із заявою щодо проведення позапланового інституційного аудиту, зовнішнього моніторингу якості освіти та/або громадської акредитації закладу;
 • приймати рішення з інших питань діяльності закладу освіти.
3.3.3  Керівник  МРЦ зобов’язаний:
 • виконувати  Закон України «Про повну загальну середню освіту», Закон України «Про освіту» та інші акти законодавства, а також забезпечувати та контролювати їх виконання працівниками Ліцею, зокрема в частині організації освітнього процесу державною мовою;
 • планувати та організовувати діяльність закладу;
 • розробляти проєкт кошторису та подавати його відділу освіти на затвердження;
 • організовувати фінансово-господарську діяльність закладу в межах затвердженого кошторису;
 • забезпечувати розроблення та виконання стратегії розвитку;
 • затверджувати правила внутрішнього розпорядку закладу;
 • затверджувати посадові інструкції працівників;
 • організовувати освітній процес та видачу документів про освіту;
 • затверджувати освітню (освітні) програму (програми);
 • створювати умови для реалізації прав та обов’язків усіх учасників освітнього процесу, в тому числі реалізації академічних свобод педагогічних працівників, індивідуальної освітньої траєкторії та/або індивідуальної програми розвитку учнів, формування у разі потреби індивідуального навчального плану;
 • затверджувати положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти, забезпечити її створення та функціонування;
 • контролювати виконання педагогічними працівниками та учнями (учнем) освітньої програми, індивідуальної програми розвитку, індивідуального навчального плану;
 • забезпечувати здійснення контролю за досягненням учнями результатів навчання, визначених державними стандартами повної загальної середньої освіти, індивідуальною програмою розвитку, індивідуальним навчальним планом;
 • створювати необхідні умови для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами;
 • сприяти проходженню атестації педагогічними працівниками;
 • створювати умови для здійснення дієвого та відкритого громадського нагляду (контролю) за діяльністю ;
 • сприяти та створювати умови для діяльності органів громадського самоврядування;
 • формувати засади, створювати умови, сприяти формуванню культури здорового способу життя учнів та працівників ;
 • створювати в закладі безпечне освітнє середовище, забезпечувати дотримання вимог щодо охорони дитинства, охорони праці, вимог техніки безпеки;
 • забезпечувати відкритість і прозорість діяльності МРЦ зокрема шляхом оприлюднення публічної інформації відповідно до вимог законів України «ПрHYPERLINK "https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19"о освіту»«Про доступ до публічної інформації»«Про відкритість використання публічних коштів» та інших законів України;
 • здійснювати зарахування, переведення, відрахування учнів, а також їх заохочення (відзначення) та притягнення до відповідальності відповідно до вимог законодавства;
 • організовувати документообіг, бухгалтерський облік та звітність відповідно до законодавства;
 • звітувати щороку на загальних зборах (конференції) колективу про свою роботу та виконання стратегії розвитку МРЦ;
 • виконувати інші обов’язки, покладені на нього законодавством, засновником, установчими документами закладу, колективним договором.
3.3.4 Керівник здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу.
3.3.5 Керівник є представником МРЦ у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах своїх повноважень.
3.3.6 Керівник має права та обов’язки педагогічного працівника, визначені Законом України «Про освіту», та несе відповідальність за виконання обов’язків, визначених законодавством, установчими документами закладу.
3.4  Педагогічна рада є основним постійно діючим колегіальним органом управління закладу освіти. Повноваження педагогічної ради визначаються Законом України «Про повну загальну середню освіту», цим Статутом. Педагогічна рада утворюється за наявності не менше трьох педагогічних працівників. Усі педагогічні працівники зобов’язані брати участь у засіданнях педагогічної ради. Головою педагогічної ради є керівник .
3.4.1 Педагогічна рада:
 • схвалює стратегію розвитку  та річний план роботи;
 • схвалює освітню (освітні) програму (програми), зміни до неї (них) та оцінює результати її (їх) виконання;
 • схвалює правила внутрішнього розпорядку, положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти;
 • приймає рішення щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;
 • приймає рішення щодо переведення учнів на наступний рік навчання, їх відрахування, притягнення до відповідальності за невиконання обов’язків, а також щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів та інших учасників освітнього процесу;
 • розглядає питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, професійної майстерності, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, формує та затверджує річний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • приймає рішення щодо визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічного працівника, отриманих ним поза закладами освіти, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою;
 • приймає рішення щодо впровадження в освітній процес педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;
 • може ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту, громадської акредитації, зовнішнього моніторингу якості освіти та/або освітньої діяльності закладу загальної середньої освіти;
 • розглядає інші питання, віднесені законом та/або статутом закладу освіти до її повноважень.
3.4.2 Рішення педагогічної ради, прийняті в межах її повноважень, вводяться в дію наказами керівника закладу освіти та є обов’язковими до виконання всіма учасниками освітнього процесу у закладі освіти.
3.5. Загальні збори.
Органи громадського самоврядування та наглядова  (піклувальна) рада мають право брати участь в управлінні МРЦ у порядку та межах, визначених Законом України «Про освіту», Законом «Про повну загальну середню освіту» та установчими документами МРЦ.
 Вищим колегіальним органом громадського самоврядування є загальні збори (конференція) колективу, що скликаються не менш як один раз на рік.
Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються пропорційно від таких трьох категорій:
‒ працівників  - зборами трудового колективу;
‒ здобувачів освіти- класними зборами;
‒ батьків - класними батьківськими зборами.
Кожна категорія обирає делегатів по кількості класів. Термін їх повноважень становить 1 рік.
3.5.1. Загальні збори (конференція) :
‒ заслуховують звіт керівника, оцінюють його діяльність і за результатами оцінки можуть ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту ліцею;
‒ розглядають питання освітньої, методичної, фінансово-господарської діяльності закладу освіти;
‒ затверджують основні напрями вдосконалення освітнього процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності закладу освіти;
‒ приймають рішення про стимулювання праці керівника та інших працівників закладу освіти.
3.6. У МРЦ можуть діяти:
 • органи самоврядування працівників;
 • органи учнівського самоврядування;
 • органи батьківського самоврядування.
Інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу можуть утворюватися і діяти відповідно до установчих документів закладу освіти.
 
ІV. ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД (КОНТРОЛЬ) ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ МРЦ
 
4.1. Державний нагляд (контроль) діяльності МРЦ здійснюється державною службою якості освіти України та її відповідним територіальним органом – Управлінням Державної служби якості освіти у Львівській області відповідно до чинного законодавства.
4.2. Зміст, форми, періодичність контролю, не пов’язаного з освітнім процесом, здійснюються відповідно до чинного законодавства України.
 
V. Матеріально-технічна база та фінансово-господарська діяльність
5.1. До матеріально-технічної бази МРЦ належать будівлі, споруди, земля, комунікації, обладнання,  інше майно, вартість яких відображено у балансі.
Утримання та розвиток матеріально-технічної бази МРЦ, у тому числі в частині створення в закладі освіти безперешкодного середовища для учасників освітнього процесу, зокрема для осіб з особливими освітніми потребами, фінансуються за рахунок коштів його засновника (засновників) та інших джерел, не заборонених законодавством.
5.2. Майно, закріплене за МРЦ  належить йому на праві оперативного управління.
5.3. Фінансування МРЦ здійснюється його засновником
Фінансово-господарська діяльність МРЦ здійснюється відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України «Про освіту»«Про загальну середню освіту»«Про місцеве самоврядування в Україні» та інших нормативних актів.
Джерелами формування кошторису БМРЦ є:
- кошти місцевого (державного) бюджету, що надходять у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі держаних стандартів освіти;
- прибутки вiд реалізації продукції навчально-виробничих майстерень (дільниць);
- плата за надання додаткових освітніх послуг;
- кошти, одержані за підготовку кадрів відповідно до укладених договорiв;
- прибутки від надання в оренду приміщень, споруд, обладнання;
- добровільні грошові внески і матеріальні цінності, передані підприємствами, установами, організаціями, а також окремими громадянами;
- iншi прибутки.
5.4. МРЦ має право придбати та орендувати необхідне обладнання й інші матеріальні ресурси, або в інший спосіб набувати права власності або користування майном, немайнові права, користуватися послугами підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, фінансувати за рахунок власних коштів заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов працівників, відповідно до законодавства України.
5.5. Бухгалтерський облік та фінансова звітність МРЦ здійснюється через централізовану бухгалтерію відділу освіти.
VI. Міжнародне співробітництво
6.1. МРЦ має право встановлювати прямі зв’язки з закладами освіти, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями, окремими громадянами за межами території України, укладати договори про співробітництво для досягнення мети діяльності, виконання завдань та здійснення функцій МРЦ відповідно до законодавства та міжнародних договорів.
6.2. МРЦ має право укладати договори із закладами освіти інших країн про обмін педагогічними працівниками, учнями (вихованцями), слухачами, проводити спільні заходи (конференції, конкурси тощо), а також бути членом міжнародних організацій відповідно до законодавства та міжнародних договорів.
VII. Ліквідація або реорганізація МРЦ
7.1. Діяльність МРЦ припиняється в результаті його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.
Рішення про реорганізацію або ліквідацію МРЦ приймається засновником. Припинення діяльності здійснюється комісією з припинення (комісією з реорганізації, ліквідаційною комісією), утвореною в установленому законодавством порядку.
7.2. Під час  реорганізації, ліквідації чи перепрофілюванні (зміні типу) закладу освіти її працівникам, учням гарантовано дотримання їх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства з питань праці та освіти.
7.3. Під час реорганізації  його права та обов’язки переходять до правонаступника, що визначається засновником.
7.4. МРЦ , що є юридичною особою, вважається реорганізованим (ліквідованим) з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідного  запису в установленому законом порядку.
7.5.  У разі припинення діяльності МРЦ (ліквідація, злиття, поділу, приєднання або перетворення) усі активи закладу освіти передаються одному або кільком неприбутковим закладам відповідного виду або зараховуються засновнику.