РІШЕННЯ № 1110

Про включення до переліку земельних ділянок для продажу права оренди на них на  конкурентних засадах (на земельних торгах у формі електронного аукціону) окремими лотами, затвердження втрат сільськогосподарського виробництва та продаж права оренди земельної ділянки в провул.Губицькому у м.Бориславі Львівської області на конкурентних засадах (на земельних торгах у формі електронного аукціону)

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
29 вересня  2022 року Борислав №1110
 
Про включення до переліку земельних ділянок для продажу права оренди на них на  конкурентних засадах (на земельних торгах у формі електронного аукціону) окремими лотами, затвердження втрат сільськогосподарського виробництва та продаж права оренди земельної ділянки в провул.Губицькому у м.Бориславі Львівської області на конкурентних засадах (на земельних торгах у формі електронного аукціону)
 
Відповідно до п.34 ч. 1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, 83, 93, 123, 124, 127, 135 - 139 Земельного кодексу України,  п.5 ст.16 Закону України “Про Державний земельний кадастр”, з метою ефективного використання земель,  сприяння соціального та економічного розвитку, на виконання надходжень до бюджету територіальної громади, розглянувши службрву записку начальника  управління комунальної власності земельних відносин та архітектури Любомира Бреня, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури від 28.09.2022 року №49/11, міська рада
 
В И Р І Ш И Л А:
 
1. Включити до переліку земельних ділянок для продажу права оренди на них на  конкурентних засадах (на земельних торгах у формі електронного аукціону) окремими лотами земельну ділянку площею 20,00 га, що розташована в провул.Губицькому у м.Бориславі Львівської області, кадастровий номер: 4610300000:13:033:0005; категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення; цільове призначення – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (КВЦПЗ 11.02).
 
2. Затвердити розрахунок втрат сільськогосподарського виробництва  земельної ділянки площею 20,00 га в провулку Губицькому  у м.Бориславі Львівської області в сумі 17 257 039,11  гривень.
 
3. Продати право оренди земельної ділянки площею 20,00 га що розташована в провул.Губицькому у м.Бориславі Львівської області, кадастровий номер: 4610300000:13:033:0005; категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення; цільове призначення – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (КВЦПЗ 11.02).
 
4.  Затвердити стартовий розмір річної орендної плати за користування земельною ділянкою в розмірі 2,1% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
 
5. Встановити термін оренди 5  років.
 
6. Використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням та відповідно умов договору оренди землі з дотриманням обмежень, встановлених згідно Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого Постановою Кабінету міністрів України від 17.10.2012 №  1051.
 
7.  Торги провести в порядку визначеному ст.135-139 Земельного Кодексу України.
 
8. Опублікувати в торговій системі через особистий кабінет, створений через оператора електронного майданчика e-somgiz.com, підключеного до електронної торгової системи, на виконання умов Договору з ПП “Фірма “СОМГІЗ” про організацію та проведення земельних торгів, оголошення про проведення земельних торгів та документи і матеріали на Лот (документацію), що підтверджують виконання вимог, визначених частиною третьою статті 135 і частиною першою статті 136 ЗКУ.
 
9. Дату проведення земельних торгів у формі електронного аукціону визначити у межах термінів, визначених п.6 ст.137 Земельного кодексу України.
 
   10. Зобов’язати Переможця земельних торгів на виконання п.24 ст.137 ЗКУ відшкодувати витрати, здійсненні на підготовку лоту до проведення земельних торгів, згідно з виставленими рахунками у порядку та строки,  визначені Кабінетом Міністрів України та відповідно до ст.207 Земельного кодексу України відшкодувати втрати сільськогосподарського виробництва у сумі 17 257 039 грн.11 коп.  (Сімнадцять мільйонів двісті п’ятдесят сім тисяч тридцять дев’ять грн. 11коп.) у терміни та на рахунки, визначені чинним законодавством України.
11. У разі, якщо Переможцем земельних торгів визначено підприємство або особу, яка, відповідно до  підпункту 4 частини 27 Перехідних положень ЗКУ є особою,  виробничі потужності яких підлягають переміщенню (евакуації) із зони бойових дій, що розміщує виробничі потужності підприємств, переміщених (евакуйованих) із зони бойових дій (у тому числі тих, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави),  то відповідно до підпункту 11 частини 27 Перехідних положень ЗКУ  звільнити такого Переможця   від сплати втрат сільськогосподарського виробництва, зумовлених вилученням сільськогосподарських угідь  земельної ділянки площею 20,00 га у провулку Губицькому в м.Бориславі Львівської області в сумі 17 257 039,11  гривень.
 
    12. Уповноважити міського голову Яворського Ігоря від імені  Організатора  підписати протокол про результати земельних торгів, договір оренди земельної ділянки, право на яку виставляється на земельні торги та інші документи з питань проведення земельних торгів у формі електронного аукціону.
 
    13. Затвердити проект договору оренди землі, згідно з додатком.
 
    14. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Химина Юрія та постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури (Герман Дмитро).
 
 
Міський голова   Ігор ЯВОРСЬКИЙ
 
 
 
 
 
Додаток
до рішення  міської ради
від 29.09.2022 р. №1110
 
проект
ДОГОВІР   ОРЕНДИ ЗЕМЛІ
 
м. Борислав Львівської області                                                                    «____» _____ 2022 рік
 
           Бориславська міська рада Львівської області в особі міського голови Яворського Ігоря Романовича, діючого на підставі  статті 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, надалі  “Орендодавець” з одного боку, та
ОРЕНДАР _____________________________________________________________________, з другого, уклали цей договір про нижченаведене:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1. Орендодавець на підставі протоколу результатів електронних земельних торгів з продажу права оренди земельної ділянки від __________________2022 року №________ надає, а Орендар приймає в строкове платне користування земельну ділянку несільськогосподарського призначення для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, з кадастровим номером 4610300000:13:033:0005, яка розташована за адресою: провул.Губицький, м.Борислав, Львівська область.
ОБ’ЄКТ ОРЕНДИ
2. В оренду передається земельна ділянка кадастровий номер: 4610300000:13:033:0005, загальною площею: 20,00 га.
3. На земельній ділянці не розміщені об'єкти нерухомого майна, а також інші об'єкти інфраструктури.
4. Земельна ділянка передається в оренду без об'єктів нерухомого майна Орендодавця.
 5.Нормативна грошова оцінка земельної ділянки кадастровий номер 4610300000:13:033:0005 на дату укладення договору  становить _______________ гривень виданого відділом №2 управління надання адміністративних послуг Головного управління Держгеокадастру у Львівській області  від  ___________  2022 року №_______. 
6. Земельна ділянка, яка передається в оренду недоліків  не виявлено, що можуть перешкоджати її ефективному використанню.
7. Інші особливості об'єкта оренди, які можуть вплинути на орендні відносини відсутні.
СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
8. Договір укладено на ___ (______) років.
ОРЕНДНА ПЛАТА
9. За оренду земельної ділянки Орендар сплачує орендну плату у грошовій формі, у національній валюті України. Розмір річної орендної плати визначається за результатами земельних торгів (Протокол №____ про результати земельних торгів з продажу права оренди земельної ділянки від «___» _____ 20___р.) і становить ___грн.__коп. (______ грн.___коп.)  без ПДВ в рік, що становить ______% від нормативної грошової оцінки сплачується на розрахунковий рахунок місцевого бюджету _______________ ради: п/р: UA_________,  ЄДРПОУ отримувача коштів: ________, Банк отримувача: Казначейство України (ЕАП), отримувач: _________/_______ТГ, код платежу ______.
10. Обчислення розміру річної плати за користування (оренду) земельної ділянки здійснюється з урахуванням їх цільового призначення та коефіцієнтів індексації, визначених законодавством, затвердженими Кабінетом Міністрів України формами, що заповнюється під час укладання або зміни умов договору оренди чи продовження його дії.
11. Орендна плата за перший рік оренди підлягає сплаті Орендарем у порядку та строки, визначені Кабінетом Міністрів України. 
Відповідно до ч. 21 ст.137 Земельного кодексу України,  гарантійний внесок, сплачений до початку торгів (за вирахуванням винагороди оператора електронного майданчика, через який учасник став переможцем електронних торгів) зараховується до сплати річної орендної плати.
 Орендар доплачує за перший рік оренди земельної ділянки в сумі ______грн.___коп. (______ грн.______коп.)  без ПДВ, яка перераховується на розрахунковий рахунок місцевого бюджету ________ ради: п/р: UA_________,  ЄДРПОУ отримувача коштів: ________, Банк отримувача: Казначейство України (ЕАП), отримувач: _________/_ТГ, код платежу ______.
Гарантійний внесок (за вирахуванням винагороди оператора електронного майданчика з гарантійного внеску переможця) оператор електронного майданчика  у строк, перераховує на розрахунковий рахунок місцевого бюджету ________ ради у строк, встановлений Кабінетом Міністрів України відповідно до ч. 22 ст. 137 Земельного кодексу.
 12. Орендна плата за наступні роки оренди земельної ділянки перераховується Орендарем відповідно до Податкового кодексу України.
13.Орендна плата Орендарем вноситься виключно в грошовій формі.
14. Розмір орендної плати переглядається щорічно у разі:
-   зміни умов господарювання, передбачених договором;
- зміни граничних розмірів орендної плати, визначених Податковим кодексом України, підвищення цін, тарифів, зміни коефіцієнтів індексації, визначених законодавством;
- погіршення стану орендованої земельної ділянки не з вини Орендаря, що підтверджено документами;
- зміни нормативної грошової оцінки орендованої  земельної ділянки;
-  в інших випадках, передбачених законом.
Розмір орендної плати за земельну ділянку комунальної власності, яка передана в оренду за результатами земельних торгів, не може переглядатися у бік зменшення.
15. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором:
стягується пеня, яка нараховується на суму податкового боргу із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на день виникнення такого податкового  боргу або на день його (його частини) погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожний календарний день прострочення у його сплаті.
УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
16. Земельна ділянка передається в оренду для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.
17. Цільове призначення земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості .
Категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.
18. Умови збереження стану об’єкта оренди:
- Орендар несе відповідальність за неналежне використання земельної ділянки та погіршення її стану;
- у разі погіршення Орендарем корисних властивостей орендованої земельної ділянки, пов’язаних із зміною її стану, Орендодавець має право на відшкодування збитків;
- забороняється самовільна забудова земельної ділянки.
19. У разі, якщо орендарем є підприємство або особа, яка, відповідно до  підпункту 4 частини 27 Перехідних положень ЗКУ є особою,  виробничі потужності яких підлягають переміщенню (евакуації) із зони бойових дій, що розміщує виробничі потужності підприємств, переміщених (евакуйованих) із зони бойових дій (у тому числі тих, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави),  то: 
- Орендар не має права змінювати цільове призначення земельної ділянки;
-  відчуження, застава (іпотека) права користування земельною ділянкою забороняється;
- передача земельної ділянки в суборенду забороняється;
- Орендар зобов’язаний здійснити розміщення об’єктів, для яких земельна ділянка передана в оренду, протягом строку, визначеного договором оренди земельної ділянки (з припиненням орендодавцем дії такого договору, якщо орендар не виконав це зобов’язання, в односторонньому порядку, без урахування волевиявлення орендаря).
 
УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
20. Після припинення дії договору Орендар повертає Орендодавцеві земельну ділянку у стані, не гіршому порівняно з тим, у якому він одержав її в оренду.
Орендодавець у разі погіршення корисних властивостей орендованої земельної ділянки, пов’язаних із зміною її стану, має право на відшкодування збитків у розмірі, визначеному сторонами. Якщо сторонами не досягнуто згоди про розмір відшкодування збитків, спір розв’язується у судовому порядку.
21. Здійснені Орендарем без згоди Орендодавця витрати на поліпшення орендованої земельної ділянки, які неможливо відокремити без заподіяння шкоди цій ділянці, не підлягають відшкодуванню.
22. Поліпшення стану земельної ділянки, проводиться Орендарем за письмовою згодою сторін.
У разі погіршення якості ґрунтового покриву та інших корисних властивостей орендованої земельної ділянки (орендованих земельних ділянок) або приведення її (їх) у непридатний для використання за цільовим призначенням стан збитки, що підлягають відшкодуванню, визначаються відповідно до Порядку визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 р. № 284 (ЗП України, 1993 р., № 10, ст. 193);
23. Орендар має право на відшкодування збитків, заподіяних унаслідок невиконання Орендодавцем зобов’язань, передбачених цим договором.
Збитками вважаються:
- фактичні втрати, яких Орендар зазнав у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням умов договору Орендодавцем, а також витрати, які Орендар здійснив або повинен здійснити для відновлення свого порушеного права;
- доходи, які Орендар міг би реально отримати в разі належного виконання Орендодавцем умов договору.
24. Розмір фактичних витрат Орендаря визначається на підставі документально підтверджених даних.
ОБМЕЖЕННЯ (ОБТЯЖЕННЯ) ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
          25. На орендовану земельну ділянку не встановлено  обмеження (обтяження)  та інші права  третіх осіб.
           26. Передача в оренду земельної ділянки не  є  підставою  для припинення або зміни обмежень (обтяжень) та інших прав третіх осіб на цю ділянку.
          
ІНШІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
27. Права Орендодавця:
Орендодавець гарантує, що:
- земельна ділянка є у його власності і він має законні повноваження передавати цю ділянку в оренду;
- жодна із умов та жодне із положень цього договору не порушує чинного законодавства України;
- особа, яка підписує цей договір, є належним чином уповноважена на те, щоб діяти від імені Орендодавця для цілей укладення цього договору і на умовах, визначених в ньому.
Орендодавець має право:
- вимагати від Орендаря використання земельної ділянки у відповідності до мети, визначеної у пункті 16, 17 цього договору; забезпечення екологічної безпеки землекористування шляхом додержання вимог земельного і природоохоронного законодавства України, державних та місцевих стандартів, норм і правил щодо використання землі; своєчасного внесення орендної плати;
- вільного доступу до переданої в оренду земельної ділянки для контролю за додержанням Орендарем умов договору.
- вимагати від Орендаря збільшення розмірів орендної плати у разі збільшення, відповідно до законодавства України, розмірів земельного податку та з інших мотивів, визначених у пункті 14 цього договору;
- вимагати дострокового припинення дії договору в разі суспільної необхідності зміни цільового призначення земельної ділянки.
28. Обов’язки Орендодавця:
Орендодавець зобов’язаний:
- забезпечувати, відповідно до закону, права третіх осіб щодо орендованої земельної ділянки;
- передати Орендарю земельну ділянку у належному стані та у визначених межах згідно з цим договором;
- не втручатись у господарську діяльність Орендаря і не створювати йому будь-яких перешкод при виконанні умов цього договору.
29. Права Орендаря.
Орендар має право:
- використовувати орендовану земельну ділянку на власний розсуд у відповідності до мети, обумовленої у договорі; одержувати доходи від її використання;
- переважного придбання у власність орендованої земельної ділянки у відповідності до закону та переважного права за різних інших умов на поновлення договору оренди.
30. Обов’язки Орендаря:
Орендар зобов’язаний:
- в п’ятиденний термін з дня державної реєстрації договору оренди земельної ділянки подати його копію  відповідному органу доходів і зборів
- приступити до використання орендованої земельної ділянки після державної реєстрації договору оренди;
- використовувати орендовану земельну ділянку відповідно до мети, визначеної у пункті 16 цього договору, дотримуючись при цьому вимог чинного земельного і екологічного законодавства, державних і місцевих стандартів, норм і правил щодо використання землі;
- у відповідності з пунктом 9-14 цього договору своєчасно вносити орендну плату;
- враховувати при використанні земельної ділянки права третіх осіб, набуті відповідно до закону і цього договору;
- у належному стані повернути Орендодавцю земельну ділянку після закінчення строку оренди;
- на вимогу Орендодавця вчасно звільнити земельну ділянку в разі суспільної необхідності;
- відповідно до ч.24 137 відшкодувати витрати, здійсненні на підготовку Лоту до проведення земельних торгів в сумі ______грн._____коп.(_______ грн._____коп.) згідно виставлених рахунків. 
- відповідно до ст.207 Земельного кодексу України відшкодувати втрати сільськогосподарського виробництва у сумі 17 257 039 грн.11 коп.  (Сімнадцять мільйонів двісті п’ятдесят сім тисяч тридцять дев’ять грн. 11коп.) у терміни та на рахунки, визначені чинним законодавством України. У разі, якщо Орендарем визначено підприємство або особу, яка, відповідно до  підпункту 4 частини 27 Перехідних положень ЗКУ є особою,  виробничі потужності яких підлягають переміщенню (евакуації) із зони бойових дій, що розміщує виробничі потужності підприємств, переміщених (евакуйованих) із зони бойових дій (у тому числі тих, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави),  то відповідно до підпункту 11 частини 27 Перехідних положень ЗКУ   звільнити його від сплати втрат сільськогосподарського виробництва, зумовлених вилученням сільськогосподарських угідь  земельної ділянки площею 20,00 га в провулку Губицькому  у м.Бориславі Львівської області в сумі 17 257 039,11  гривень.
31. Ризик випадкового знищення або пошкодження об’єкта оренди чи його частини несе Орендар.
СТРАХУВАННЯ ОБ’ЄКТА ОРЕНДИ
32. Згідно з цим договором об’єкт оренди не підлягає страхуванню на весь період дії цього договору за згодою сторін, у порядку встановленому законодавством України.
ЗМІНА УМОВ ДОГОВОРУ І ПРИПИНЕННЯ ЙОГО ДІЇ
33. Зміна умов договору здійснюється у письмовій формі за взаємною згодою сторін.
У разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору спір розв’язується у судовому порядку.
34. Дія договору припиняється у разі:
- закінчення строку, на який його було укладено;
- придбання Орендарем земельної ділянки у власність;
- викупу земельної ділянки для суспільних потреб або примусового відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності в порядку, встановленому законом;
- ліквідації юридичної особи-Орендаря.
Договір припиняється також в інших випадках, передбачених законом.
35. Дія договору припиняється шляхом його розірвання за:
- взаємною згодою сторін;
- рішенням суду на вимогу однієї із сторін унаслідок невиконання другою стороною обов’язків, передбачених договором та внаслідок випадкового знищення, пошкодження орендованої земельної ділянки, яке істотно перешкоджає її використанню, а також з інших підстав, визначених законом.
36. Розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку допускається.
Умовами розірвання договору в односторонньому порядку є:
- несплата орендарем орендної плати терміном більше трьох місяців підряд;
- недосягнення  згоди між сторонами щодо умов, передбачених п.14 цього договору;
- передача земельної ділянки в суборенду без згоди Орендодавця;
- використання земельної ділянки не за цільовим призначенням.
Розірвання договору в односторонньому порядку здійснюється за рішенням міської ради.
37. Перехід права власності на орендовану земельну ділянку до другої особи, а також реорганізація юридичної особи - Орендаря не є підставою для зміни умов або розірвання договору.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА НЕВИКОНАННЯ АБО НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ
38. За невиконання або неналежне виконання договору сторони несуть відповідальність відповідно до закону та цього договору.
39. Сторона, яка порушила зобов’язання, звільняється від відповідальності, якщо вона доведе, що це порушення сталося не з її вини.
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
40. Цей договір набирає чинності після підписання сторонами.
Цей договір укладено у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких знаходиться в Орендодавця, другий – в Орендаря, третій – в органі, що здійснив державну реєстрацію.
Невід’ємними частинами договору є:
- акт приймання - передачі об'єкта оренди;  
- протокол №____про результати земельних  торгів з продажу права оренди земельної ділянки   від ________ 20_____р.
- кадастровий план  земельної ділянки;     
          - витяг з технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
 
РЕКВІЗИТИ СТОРІН
ОРЕНДОДАВЕЦЬ                                                               
Бориславська міська рада Львівської області
ЄДРПОУ 26181298,
Адреса: 82300,Львівська обл.,
м.Борислав, вул.Шевченка,42
Реквізити для сплати орендної плати за землю: UA_____________________________
(для юридичних осіб), код доходу 18010600
п/р IBAN UA___________________________
(для фізичних осіб), код доходу 18010900
Казначейство України (ЕАП),
МФО 899998,
ЄДРПОУ отримувача коштів 38008294
Отримувач коштів:
             ОРЕНДАР                                                                              
 
Підписи сторін
ОРЕНДОДАВЕЦЬ                                                              ОРЕНДАР 
 
___________________ Ігор ЯВОРСЬКИЙ                                _________________
         МП                                                                                         МП                                                                                                                                                                          
 
 
 
 
 
АКТ ПРИЙОМУ – ПЕРЕДАЧІ
ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
 
м. Борислав                                                                                   «___» __________ 2022р.
 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ Бориславська міська рада Львівської області в особі міського голови Яворського Ігоря Романовича, що діє на підставі Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з однієї сторони, та Орендар ______________________________, з іншої сторони, уклали цей Акт прийому – передачі земельної ділянки площею 20,00 га. несільськогосподарського призначення комунальної власності для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, з кадастровим номером 4610300000:13:033:0005, яка розташована за адресою: провул.Губицький, м.Борислав, Львівська область, Орендодавець передає Орендарю земельну ділянку у належному стані та і визначених межах згідно з умовами договору.
  1. Датою набуття Орендарем права користування земельною ділянкою є дата складання цього акту.
  2. Цей акт прийому – передачі земельних ділянок є невід’ємною частиною договору оренди землі.
 
ПЕРЕДАВ
Від «Орендодавця»
Бориславська міська рада Львівської області
ЄДРПОУ 26181298,
Адреса: 82300,Львівська обл.,
м.Борислав, вул.Шевченка,42
Реквізити для сплати орендної плати за землю: UA_____________________________
(для юридичних осіб), код доходу 18010600
п/р IBAN UA___________________________
(для фізичних осіб), код доходу 18010900
Казначейство України (ЕАП),
МФО 899998,
ЄДРПОУ отримувача коштів 38008294
Отримувач коштів:
 
ПРИЙНЯВ
Від «Орендаря»
 
Підписи сторін
ОРЕНДОДАВЕЦЬ                                                                          ОРЕНДАР 
 
___________________ Ігор ЯВОРСЬКИЙ                                _________________
         МП                                                                                         МП     
 
 
Секретар міської ради   Юрій ХИМИН