РІШЕННЯ № 1141

Про затвердження нової редакції Положення про управління культури, молоді, фізичної культури та спорту Бориславської міської ради та його відділів

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  Р І Ш Е Н Н Я

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­01 грудня 2022 року Борислав №1141
 
Про затвердження нової редакції Положення
про управління культури, молоді, фізичної
культури та спорту Бориславської міської
ради та його відділів
 
Відповідно до  ч.4 ст. 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», беручи до уваги рішення постійної комісії з гуманітарних питань, депутатської етики та законності від 24.11.2022 р. №33/3,  лист управління культури, молоді, фізичної культури та спорту від 10.11.2022 року №143/01-12 міська рада
 ВИРІШИЛА:
 
 1. Затвердити Положення про управління культури, молоді, фізичної культури Бориславської міської ради та спорту в новій редакції, що додається.
 2. Затвердити Положення про відділ культури управління культури, молоді, фізичної культури та спорту Бориславської міської ради в новій редакції, що додається.
 3. Затвердити Положення про відділ молоді і спорту управління культури, молоді, фізичної культури та спорту Бориславської міської ради в новій редакції, що додається.
 4. Управлінню культури, молоді, фізичної культури та спорту (Володимир Рахель) забезпечити необхідні реєстраційні дії згідно з вимогами чинного законодавства.
 5. Вважати такими, що втратили чинність п.п. 19, 20, 21 рішення міської ради від 23.12.2016 року №510 «Про затвердження структури і штату апарату Бориславської міської ради та її виконавчих органів».
 6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Роксоляну Гарасимів та постійну комісію з гуманітарних питань, депутатської етики та законності (Андрій Спас).

 
Міський голова                                                                              Ігор ЯВОРСЬКИЙ
 
  
ЗАТВЕРДЖЕНО
  рішенням  міської ради
від 01.12.2022 р.  №1141
 
ПОЛОЖЕННЯ
про управління культури, молоді, фізичної культури та спорту
Бориславської міської ради
 
1. Загальні положення.
1.1. Управління культури, молоді, фізичної культури та спорту Бориславської міської ради (далі – Управління) є виконавчим органом Бориславської міської ради, що забезпечує реалізацію державної політики та рішень міської ради в галузі культури та мистецтв, фізичної культури та спорту, сфері молодіжної політики на території Бориславської міської територіальної громади. У своїй діяльності є підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядкованим виконавчому комітету та міському голові.
1.2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, Міністерства молоді та спорту України, Міністерства культури та інформаційної політики України, рішеннями Бориславської міської ради, рішеннями та розпорядженнями виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, постановами колегій, наказами, інструкціями вищих органів виконавчої влади, що здійснюють управління в галузі культури та мистецтв, фізичної культури та спорту, сфері молодіжної політики, а також цим Положенням.
1.3. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, бланки, печатку з зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.
1.4. Управління при виконанні покладених на нього функцій, взаємодіє з іншими виконавчими органами Бориславської міської ради, а також з іншими органами державної влади, підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями громадян.
1.5. Посадові особи, що працюють в Управлінні здійснюють свою діяльність на постійній основі, є посадовими особами місцевого самоврядування і, відповідно до цього Положення, мають повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих  та консультативно-дорадчих функцій і отримують заробітну плату за рахунок міського бюджету.
 
2.Головні завдання та функції Управління:

 1. Забезпечення реалізації державної політики у галузі культури і мистецтв, фізичної культури та спорту, сфері молодіжної політики.
 2. Здійснення відповідно до законодавства управління і контролю у галузі  культури та мистецтв, фізичної культури і спорту, сфері молодіжної політики.
 3. Здійснення координації з управліннями Львівської обласної державної адміністрації та іншими підрозділами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, контроль за дотриманням законодавства в питаннях реалізації державної політики у сфері молодіжної політики, фізичної культури та спорту, культури та мистецтв.
 4. Захист відповідно до законодавства прав і законних інтересів громадян та громадських організацій, спілок, а також закладів, підприємств і організацій, що діють у галузі культури та мистецтв, фізичної культури і спорту, сфері молодіжної політики, на території Бориславської міської територіальної громади.
 5. Здійснення управління відповідно до чинного законодавства і в межах своєї компетенції закладами, підприємствами, організаціями, що належить до комунальної власності міста, організації їх матеріально-технічного і фінансового забезпечення, координації їх діяльності.
 6. Забезпечення в межах своєї компетенції кваліфікованими кадрами.
 7. Здійснення контролю за дотриманням вимог чинного законодавства та виконанням завдань у галузі культури і мистецтв, фізичної культури та спорту, сфері молодіжної політики.
 8. Підготовка пропозицій до проєктів програм соціально-економічного та культурного розвитку міста та проєктів міського бюджету. Розробляє стратегічні напрямки та цільові комплексні програми розвитку у галузі культури та мистецтв, фізичної культури та спорту, сфері молодіжної політики і подає на розгляд міської ради.
 9. Здійснення контролю за цільовим використанням бюджетних коштів закладами, установами, підприємствами і організаціями у галузі культури, мистецтв фізичної культури та спорту, сфері молодіжної політики, що належать до комунальної власності міста.
 10.  Організація, разом з управлінням обласної державної адміністрації, зацікавленими закладами, підготовки та перепідготовка кадрів, підвищення кваліфікації працівників.
 11. Проведення фестивалів, свят, конкурсів; організація загальноміських та регіональних заходів (масові дійства, акції, походи,  мандрівки, презентації тощо).
 12. Організація, вивчення, узагальнення і впровадження передового досвіду у практику роботи закладів у галузі культури та мистецтв, фізичної культури та спорту, сфері молодіжної політики Бориславської міської територіальної громади.
 13. Організація проведення в установленому порядку тарифікації, атестації працівників підпорядкованих структур Управління.
 14. Сприяння розвитку мережі та зміцнення матеріально-технічної бази закладів у галузі культури та мистецтв, фізичної культури та спорту, сфері молодіжної політики.
 15. Сприяння формуванню духовних потреб і естетичних смаків у населення Бориславської міської територіальної громади.
 16. Сприяння роботі молодіжних громадських рухів, спортивних організацій, творчих спілок, національно-культурних товариств, інших товариств та організацій спрямованих на розбудову і розвиток України.
 17. Здійснення інформаційно-пропагандистської діяльності з питань правового, етичного, естетичного та ідейного виховання.
 18. Здійснення у межах компетенції заходів з охорони та збереження майна у закладах підпорядкованих Управлінню, що належать до комунальної власності.
 19. Забезпечення контролю за дотриманням правил охорони праці, пожежної безпеки, технологічних та екологічних вимог у закладах і організаціях, підпорядкованих Управлінню Бориславської міської територіальної громади.
 20. Заохочення у благодійній діяльності установ, підприємств і організацій, громадських об’єднань, релігійних організацій і окремих громадян.
 21. Здійснення пошуку, використання і поширення нових організаційно-творчих підходів у діяльності закладів підпорядкованих Управлінню, вдосконалення господарського механізму в їх діяльності, інформаційно-методичне забезпечення, впровадження нових моделей організації діяльності.
 22. Здійснення міжнародних та міжміських зв’язків відповідно до чинного законодавства.
 23. Здійснення видавничої діяльності.
 24. Подання пропозицій до міської ради про створення, реорганізацію та ліквідацію закладів, підприємств і організацій, що належать до комунальної власності міста.
 25. Подання пропозицій про нагородження працівників, що особливо відзначалися, державними нагородами, президентськими відзнаками та до присвоєння почесних звань України; застосування у межах своєї компетенції інших форм морального і матеріального заохочення працівників за досягнення у творчій, педагогічній, культурно-освітній та виробничій діяльності.
 26. Взаємодія, при виконанні покладених на нього завдань, з відділами, управліннями та іншими виконавчими органами міської ради, органами місцевого самоврядування, а також з розташованими на території Бориславської міської територіальної громади закладами, підприємствами, організаціями, установами, громадськими об’єднаннями.
 27. Взаємодія з постійними  комісіями  міської ради.
 28. Заснування, у випадках та у межах передбачених законодавством, цільових благодійних фондів.
 29. Звіт про роботу Управління перед міською радою, її виконавчим комітетом, управліннями Львівської обласної державної адміністрації, а також на зборах перед мешканцями громади. Готує статистичну звітність з питань, що входять до його компетенції.
 30. Розгляд листів (заяв і скарг) громадян з питань, що стосуються компетенції Управління і прийняття по них необхідних заходів.
 31. Здійснення організаційно-правових заходів із збереження пам’яток   культурної спадщини та їх облік.
 
3. Права Управління:
3.1. Одержувати від закладів, підприємств, організацій Бориславської міської територіальної громади інформацію та звітність, що стосується їх діяльності.
3.2. Залучати спеціалістів інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.
3.3. Аналізувати роботу закладів, підприємств, організацій у галузі культури та мистецтв, фізичної культури та спорту, сфері молодіжної політики, та одержувати в установленому порядку від відділів, управлінь, та інших виконавчих органів міської ради, підприємств, організацій та установ інформацію, документи та інші матеріали, що входять до компетенції Управління, а від місцевих органів державної статистики – безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
3.4. Здійснювати контроль за використанням коштів підпорядкованих закладів, установ, організацій Бориславської міської територіальної громади.
3.5. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.
3.6. Сприяти організації та проведенню аукціонів, лотерей, виставок продажу згідно з чинним законодавством.
 
4. Керівництво Управлінням та його структура
4.1. Управлінню підпорядковуються у межах компетенції установи, заклади, підприємства, організації культури, фізичної культури та спорту, що належать до комунальної власності міста, а саме: історико-краєзнавчий музей міста Борислава, Бориславський міський Палац культури, Бориславська дитяча школа мистецтв, заклад культури «Бориславська публічна бібліотека», КНП «Бориславський міський парк культури і відпочинку», КП «Кінотеатр «Каменяр», КНП «Спортивно-оздоровчий комплекс «Нафтовик», Бориславська дитячо-юнацька спортивна школа.
4.2. Управління очолює начальник, який, у відповідності до законодавства України, призначається на посаду і звільняється з посади міським головою за результатами конкурсного відбору або іншою процедурою.
4.3. Працівники Управління призначаються на посаду і звільняються з посади міським головою на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою чинним законодавством України.
4.4. Начальник Управління:
4.4.1. здійснює керівництво діяльністю Управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Управління завдань і здійснення ним своїх функцій;
4.4.2. видає в межах компетенції Управління накази, якими керуються  працівники відділу, підпорядковані установи і посадові особи. Накази Управління, видані у межах повноважень, є обов’язковими для організацій, установ незалежно від форми власності та підпорядкування;
4.4.3. затверджує кошториси, штатні розписи та тарифікаційні списки, працівників закладів, що належать до комунальної власності і є в компетенції Управління;
4.4.4. контролює здійснення добору, розстановки та формування резерву кадрів;
4.4.5. у відповідності до чинного законодавства укладає контракти з керівниками підприємств, що належать до комунальної власності міста і є в компетенції Управління.
4.5. Управління може ініціювати створення закладів, підприємств, організацій, які утримуються за рахунок поступлень від власної діяльності у галузі культури та мистецтв, фізичної культури та спорту, сфері молодіжної політики, у встановленому законодавством України порядку.
4.6.        Для розробки перспективних питань розвитку у галузі культури та мистецтв, фізичної культури та спорту, сфері молодіжної політики громади та поліпшення  обслуговування населення при Управлінні можуть створюватись науково-методичні та інші ради, комісії з включенням до їх складу представників відповідних органів та організацій за погодженням з ними. Склад цих рад, комісій і положення про них затверджуються начальником Управління.
4.7. Структуру, граничну чисельність працівників, витрати на утримання Управління затверджує міська рада.
4.8. До складу Управління входять :
 1. відділ культури;
 2. відділ молоді та спорту.
4.9. Положення про відділи Управління затверджується міською радою.
4.10. Посадові інструкції працівників відділів Управління затверджуються міським головою за поданням начальника Управління після погодження із заступником міського голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків.
4.11. Спеціалісти відділів забезпечують виконання покладених на них завдань і обов'язків, передбачених цим Положенням, положеннями про відділи та посадовими інструкціями.
 
5. Фінансування Управління.
5.1. Фінансування управління проводиться за рахунок коштів бюджету Бориславської міської територіальної громади.
5.2. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників та видатки на утримання Управління за пропозицією міського голови затверджується міською радою.
5.3. Оплата праці працівників Управління здійснюється згідно з чинним законодавством.
 
6. Реорганізація та припинення діяльності Управління.
6.1. Реорганізація та припинення діяльності Управління проводиться рішенням міської ради з дотриманням вимог чинного законодавства.
 
Секретар міської ради                        Юрій ХИМИН


 ЗАТВЕРДЖЕНО
  рішенням міської ради
01.12.2022 р.  №1141
 
 
ПОЛОЖЕННЯ
про відділ культури управління культури, молоді, фізичної культури та спорту  Бориславської міської ради
 
1. Загальні положення
1.1. Відділ культури управління культури, молоді, фізичної культури та спорту Бориславської міської ради (далі-Відділ) є виконавчим органом Бориславської міської ради та підзвітний і підконтрольний раді, підпорядкований виконавчому комітету та міському голові.
1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури та інформаційної політики України, Міністерства освіти і науки України, рішеннями міської ради, рішеннями та розпорядженнями виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, постановами колегій, наказами, інструкціями вищестоящих органів виконавчої влади, що здійснюють управління в сфері культури та мистецтв, Положенням про управління культури, молоді, фізичної культури та спорту Бориславської міської ради, цим Положенням та іншими нормативними актами.
2. Основні завдання та функції Відділу

 1. Забезпечення реалізації державної політики у сфері мистецтв.
 2. Здійснення відповідно до законодавства управління і контролю за дотриманням вимог чинного законодавства та виконанням завдань у сфері культури та мистецтв, охорони культурної спадщини в адміністративних межах Бориславської міської територіальної громади.
 3. Здійснення координації з управліннями Львівської обласної державної адміністрації та іншими підрозділами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, контроль за дотриманням законодавства в питаннях реалізації державної політики у сфері культури та мистецтв.
 4. Захист відповідно до законодавства прав і законних інтересів громадян та громадських організацій, спілок, а також закладів, підприємств і організацій, що діють у сфері культури та мистецтв на території Бориславської міської територіальної громади.
 5. Здійснення управління відповідно до чинного законодавства і в межах компетенції Відділу закладами, підприємствами, організаціями, що належить до комунальної власності міста, організації їх матеріально-технічного і фінансового забезпечення, координації їх діяльності.
 6. Забезпечення в межах компетенції Відділ кваліфікованими кадрами.
 7. Підготовка пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку міста та проектів міського бюджету. Розробляє стратегічні напрямки та цільові комплексні програми розвитку у сфері культури та мистецтв і подає на розгляд міської ради.
 8. Здійснення контролю за цільовим використанням бюджетних коштів закладами, установами, підприємствами і організаціями у сфері культури  та мистецтв, що належать до комунальної власності міста.
 9.  Організація, разом з управлінням обласної державної адміністрації, зацікавленими закладами, підготовки та перепідготовка кадрів, підвищення кваліфікації працівників.
 10. Проведення фестивалів, свят, конкурсів; організація загальноміських та регіональних заходів (масові дійства, акції, походи,  мандрівки, презентації тощо).
 11. Організація, вивчення, узагальнення і впровадження передового досвіду у практику роботи закладів у сфері культури та мистецтв  громади.
 12. Організація проведення в установленому порядку тарифікації, атестації працівників у сфері культури та мистецтв.
 13. Сприяння розвитку мережі та зміцнення матеріально-технічної бази закладів у сфері культури та мистецтв.
 14. Сприяння формуванню духовних потреб і естетичних смаків у суспільстві.
 15. Здійснення інформаційної діяльності з питань правового, етичного, естетичного та ідейного виховання.
 16. Здійснення, у межах компетенції, заходів з охорони та збереження майна у закладах підпорядкованих Відділу, що належать до комунальної власності.
 17. Забезпечення контролю за дотриманням правил охорони праці, пожежної безпеки, технологічних та екологічних вимог у закладах і організаціях, підпорядкованих Відділу.
 18. Заохочення у благодійній діяльності установ, підприємств і організацій, громадських об’єднань, релігійних організацій і окремих громадян.
 19. Здійснення пошуку, використання і поширення нових організаційно-творчих підходів у діяльності закладів підпорядкованих Відділу, вдосконалення господарського механізму в їх діяльності, інформаційно-методичне забезпечення, впровадження нових моделей організації діяльності.
 20. Здійснення міжнародних та міжміських зв’язків відповідно до чинного законодавства.
 21. Подання пропозицій про нагородження працівників, що особливо відзначалися, державними нагородами, президентськими відзнаками та до присвоєння почесних звань України; застосування, у межах своєї компетенції, інших форм морального і матеріального заохочення працівників за досягнення у творчій, педагогічній, культурно-освітній та виробничій діяльності.
 22. Взаємодія, при виконанні покладених на нього завдань, з відділами, управліннями та іншими виконавчими органами міської ради, органами місцевого самоврядування, а також з розташованими на території Бориславської громади закладами, підприємствами, організаціями, установами, громадськими об’єднаннями.
 23. Взаємодія з постійними депутатськими комісіями міської ради.
 24. Розгляд листів (заяв і скарг) громадян з питань, що стосуються компетенції Відділу.
 25. Здійснення організаційно-практичних заходів із збереження пам’яток історичної та культурної спадщини та їх облік.
 
3. Відділ має право
 1. Одержувати в установленому порядку від інших виконавчих органів ради, органів державної статистики, підприємств, установ і організацій інформаційні матеріали  та статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
 2. Залучати спеціалістів відділів, управлінь та виконавчих органів ради, експертів до розгляду питань, що належать що його компетенції.
 3. Аналізувати роботу закладів, підприємств, організацій у сфері культури, мистецтв та одержувати в установленому порядку від відділів, управлінь, та інших виконавчих органів міської ради, підприємств, організацій та установ інформацію, документи та інші матеріали, що входять до компетенції Відділу, а від місцевих органів державної статистики – безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
 4. Здійснювати контроль за використанням коштів підпорядкованих закладів, установ, організацій.
 5. Сприяти організації та проведенню аукціонів, лотерей, виставок продажу згідно з чинним законодавством.
3.6.    Скликати в установленому порядку наради, постійні та тимчасові комісії з питань, що належать до його компетенції.
 
4. Керівництво Відділом
 
4.1.  Відділ очолює начальник відділу, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою, за результатами конкурсного відбору або іншою процедурою.
4.2.     Начальник відділу:
 1. здійснює керівництво Відділом та несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань, визначає ступінь відповідальності працівників відділу;
 2. дає у межах своєї компетенції доручення і вказівки працівникам, організовує контроль і контролює їх виконання;
 3. планує роботу Відділу і забезпечує виконання поточних планів роботи;
 4. розробляє посадові інструкції працівників Відділу та забезпечує виконання завдань покладених на Відділ;
 5. забезпечує взаємодію Відділу в процесі виконання покладених на нього завдань з іншими виконавчими органами ради.

 5. Реорганізація та ліквідація Відділу
5.1. Ліквідація і реорганізація Відділу проводиться Бориславською міською радою в порядку, встановленому чинним законодавством України.
 

Секретар міської ради                                                                 Юрій ХИМИН

ЗАТВЕРДЖЕНО
  рішенням  міської ради
01.12.2022 року  №1141  
ПОЛОЖЕННЯ
про відділ молоді та спорту
управління культури, молоді, фізичної культури та спорту
Бориславської міської ради
 
1. Загальні положення
1.1. Відділ молоді та спорту управління культури, молоді, фізичної культури та спорту Бориславської міської ради (далі-Відділ) є виконавчим органом Бориславської міської ради та підзвітний і підконтрольний раді, підпорядкований виконавчому комітету та міському голові.
1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, Міністерства молоді та спорту України, Міністерства культури України, рішеннями міської ради, рішеннями та розпорядженнями виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, постановами колегій, наказами, інструкціями вищестоящих органів виконавчої влади, що здійснюють управління в сфері молодіжної політики, фізичної культури та спорту, Положенням про управління культури, молоді, фізичної культури та спорту Бориславської міської ради, цим Положенням та іншими нормативними актами.
2. Основні завдання та функції Відділу
 1. Забезпечення реалізації державної політики у сфері молодіжної політики, фізичної культури та спорту.
 2. Здійснення відповідно до законодавства управління і контролю у сфері молодіжної політики, фізичної культури та спорту.
 3. Здійснення координації з управліннями Львівської обласної державної адміністрації та іншими підрозділами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, контроль за дотриманням законодавства в питаннях реалізації державної політики у сфері молодіжної політики, фізичної культури та спорту.
 4. Захист відповідно до законодавства прав і законних інтересів громадян та громадських організацій, спілок, а також закладів, підприємств і організацій, що діють у сфері молодіжної політики, фізичної культури та спорту на території міста Борислава.
 5. Забезпечення в межах компетенції своєї кваліфікованими кадрами.
 6. Здійснення контролю за дотриманням вимог чинного законодавства та виконанням завдань у сфері молодіжної політики, фізичної культури та спорту.
 7. Підготовка пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку міста та проектів міського бюджету. Розробляє стратегічні напрямки та цільові комплексні програми розвитку у сфері молодіжної політики, фізичної культури та спорту і подає на розгляд міської ради.
 8. Здійснення контролю за цільовим використанням бюджетних коштів закладами, установами, підприємствами і організаціями у сфері молодіжної політики, фізичної культури та спорту, що належать до комунальної власності міста.
 9.  Організація, разом з управлінням обласної державної адміністрації, зацікавленими закладами, підготовки та перепідготовка кадрів, підвищення кваліфікації працівників.
 10. Організація, вивчення, узагальнення і впровадження передового досвіду у практику роботи закладів у сфері молодіжної політики, фізичної культури та спорту
 11. Сприяння розвитку мережі та зміцнення матеріально-технічної бази закладів у сфері молодіжної політики, фізичної культури та спорту.
 12. Сприяння роботі молодіжних громадських рухів, спортивних організацій інших організацій спрямованих на розбудову і розвиток української держави.
 13. Здійснення, у межах компетенції, заходів з охорони та збереження майна у закладах підпорядкованих Управлінню, що належать до комунальної власності.
 14. Забезпечення контролю за дотриманням правил охорони праці, пожежної безпеки, технологічних та екологічних вимог у закладах і організаціях, підпорядкованих Управлінню .
 15. Подання пропозицій про нагородження працівників, що особливо відзначалися, державними нагородами, президентськими відзнаками та до присвоєння почесних звань України; застосування, у межах своєї компетенції, інших форм морального і матеріального заохочення працівників за досягнення у творчій, педагогічній, культурно-освітній та виробничій діяльності.
 16. Взаємодія, при виконанні покладених на нього завдань, з відділами, управліннями та іншими виконавчими органами міської ради, органами місцевого самоврядування, а також з розташованими на території Бориславської громади закладами, підприємствами, організаціями, установами, громадськими об’єднаннями.
 17. Взаємодія з постійними депутатськими комісіям міської ради.
 18. Розгляд листів (заяв і скарг) громадян з питань, що стосуються компетенції Управління.
 
3. Відділ має право
 1. одержувати в установленому порядку від інших виконавчих органів ради, органів державної статистики, підприємств, установ і організацій інформаційні матеріали  та статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
 2. залучати спеціалістів відділів, управлінь та виконавчих органів ради, експертів до розгляду питань, що належать що його компетенції;
 3. аналізувати роботу закладів, підприємств, організацій у сфері молодіжної політики, фізичної культури та спорту та одержувати в установленому порядку від відділів, управлінь, та інших виконавчих органів міської ради, підприємств, організацій та установ інформацію, документи та інші матеріали, що входять до компетенції Управління, а від місцевих органів державної статистики – безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
 4. здійснювати контроль за використанням коштів підпорядкованих закладів, установ, організацій.
 5. сприяти організації та проведенню аукціонів, лотерей, виставок продажу згідно з чинним законодавством.
 6. скликати в установленому порядку наради, постійні та тимчасові комісії з питань, що належать до його компетенції;
4. Керівництво Відділом
5.1. Відділ очолює начальник відділу, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою, за результатами конкурсного відбору, або іншою процедурою.
4.2. Начальник відділу:
 1. здійснює керівництво Відділом та несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань, визначає ступінь відповідальності працівників відділу;
 2. дає у межах своєї компетенції доручення і вказівки працівникам, організовує контроль і контролює їх виконання;
 3. планує роботу Відділу і забезпечує виконання поточних планів роботи;
 4. розробляє посадові інструкції працівників Відділу та забезпечує виконання завдань покладених на Відділ;
 5. забезпечує взаємодію Відділу в процесі виконання покладених на нього завдань з іншими виконавчими органами ради.
 5. Реорганізація та ліквідація Відділу
5.1. Ліквідація і реорганізація відділу проводиться Бориславською міською радою в порядку, встановленому чинним законодавством України.
 
 
Секретар міської ради                                                                                 Юрій ХИМИН