РІШЕННЯ № 1299

Про затвердження Програми  енергозбереження та енергоефективності Бориславської міської територіальної громади  на 2023 – 2025 роки

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
27 квітня 2023 року Борислав №1299
 
Про затвердження Програми  енергозбереження та енергоефективності Бориславської міської територіальної  громади  на 2023 – 2025 роки
 
Відповідно до п.22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч. 10 ст. 4 Закону України «Про енергетичну ефективність»,                             ст. 91 Бюджетного кодексу України, Стратегії розвитку Львівської області на період               2021-2027 років затвердженої рішенням Львівської обласної ради від 24.12.2019р.       № 948, беручи до уваги  рішення виконавчого комітету від 20 квітня 2023 року № 97 «Про схвалення проєкту Програми енергозбереження та енергоефективності Бориславської міської територіальної громади на 2023-2025 роки», рішення постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення держаної регуляторної політики від 26.04.203 р.  р. №38/12, з питань житлово-комунального  господарства, транспорту та зв’язку, оборонної роботи від  25.04.2023 року №32/3 та клопотання управління житлово-комунального господарства та енергозбереження міської ради від 22.04.2023 року  № 01-10/78 , міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
  1. Затвердити Програму енергозбереження та енергоефективності Бориславської міської територіальної громади на 2023 – 2025 роки (далі – Програма), що додається.
 
  1. Фінансовому управлінню міської ради (Петрів Юрій) при формуванні бюджету міста передбачити кошти на реалізацію заходів Програми, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів бюджету Бориславської міської територіальної громади.
 
  1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Химина Юрія, першого заступника міського голови Садлівського Романа, заступників міського голови Солоненко Світлану, Гарасимів Роксоляну, згідно з розподілом їх функціональних обов’язків та постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики (Зелінський Руслан).
 
 
Міський голова                                                                                           Ігор ЯВОРСЬКИЙ
 
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
від 27.04.2023 р. 1299      
 
ПРОГРАМА
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ БОРИСЛАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2023 – 2025  РОКИ
 
  1. Загальні положення
Здійснення комплексу заходів з енергозбереження та підвищення енергоефективності є важливим чинником впливу на енергетичну безпеку України. У зв`язку з підвищенням вартості енергоресурсів реалізація заходів, які забезпечать їх ефективне та раціональне використання є одним із найважливіших стратегічних завдань на національному та регіональному рівнях.
В бюджетних установах оплата за спожиті паливно-енергетичні ресурси та комунальні послуги становить значну частину витрат на їх утримання. Забезпечити зменшення обсягів споживання енергоресурсів установами бюджетної сфери можливо за допомогою реалізації заходів системного характеру та запровадження постійно діючої системи управління енергоспоживанням.
 
  1. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма
За результатами проведеного аналізу існуючого стану установ бюджетної сфери, а також враховуючи можливості впливу на вирішення існуючих проблем на обласному рівні визначено основні проблемні питання, які вимагають першочергового розв’язання :
– в бюджетних закладах на рівні головних розпорядників коштів відсутній комплексний підхід до вирішення проблем енергозбереження, згідно існуючої на сьогодні практики, кошти галузей на заходи з енергозбереження розпорошуються невеликими сумами по багатьох об’єктах, що у свою чергу, не дає економічного ефекту від їх використання;
– здійснені заходи з енергозбереження не завжди є економічно та технологічно виваженими;
– в бюджетних закладах спостерігається недостатній облік тa контроль за споживанням енергоносіїв;
– недостатній рівень знань у персоналу, що експлуатує об’єкт у сфері енергозбереження та економії паливно-енергетичних ресурсів та неефективна експлуатація об’єктів в опалювальний період;
– високий рівень тепловтрат будівель, внаслідок незадовільного стану огороджуючих конструкцій;
– незадовільний стан теплогенеруючого обладнання.
Вирішити проблему підвищення енергетичної ефективності можна тільки комплексно за допомогою впровадження системи енергетичного менеджменту, проведення енергообстеження для визначення ефективності енерговикористання і потенціалу енергозбереження, розроблення заходів з підвищення ефективності енерговикористання.
 
  1. Мета Програми
Мета Програми полягає в зменшенні споживання енергоресурсів об’єктами бюджетної сфери та видатків, пов’язаних з їх енергозабезпеченням, підвищенні класу енергоефективності в будівлях установ бюджетної сфери обласного підпорядкування,  за умови забезпечення  рівня комфорту в будівлях бюджетних установ з дотриманням санітарних норм. Крім того, Програма передбачає розробку основних напрямків політики енергоефективності та енергозбереження з метою удосконалення системи управління енергозбереженням в місті та створення умов для залучення у сферу енергозбереження вітчизняних і іноземних інвестицій.
 
  1. Завдання і заходи Програми, напрями використання бюджетних коштів та результативні показники
4.1. Впровадження системи енергоменеджменту і моніторингу енерговитрат
Енергетичний менеджмент є основним інструментом скорочення споживання енергії та підвищенням ефективності її використання, що дає змогу отримати детальну картину споживання енергоресурсів та дати оцінку проектам, які заплановано впроваджувати.
Для ефективного управління енергоспоживанням в бюджетній сфері у кожному закладі  призначаються особи (енергоменеджери), які мають безпосередній вплив на енергоспоживання підпорядкованих їм закладів. Відповідальні особи призначаються керівником бюджетної установи.
До основних функцій енергоменеджера належить:
– щоденний збір та аналіз інформації про споживання енергоресурсів;
– контроль за дотриманням лімітів споживання енергоносіїв;
– розробка пропозицій по впровадженню енергозберігаючих заходів;
  •  здійснення заходів по економії енергоресурсів, що не потребують капіталовкладень.
Постійне підвищення кваліфікації енергоменеджерів, розширення їх бази знань та обізнаності щодо ефективного використання енергоресурсів є запорукою якісного управління їх витратами та усунення випадків нераціонального використання енергетичних ресурсів.
Найважливішою функцією енергоменеджменту є енергетичний моніторинг – збір та аналіз інформації про споживання енергоносіїв, що забезпечить:
– комплексний аналіз інформації про рівень споживання енергетичних ресурсів;
– контроль за перевитратами енергоресурсів у порівнянні з нормативними показниками;
– встановлення плану щомісячних максимальних величин споживання відповідного виду енергоресурсів (теплова енергія, природний газ, електроенергія тощо).
Моніторинг споживання паливно-енергетичних ресурсів заплановано впровадити наступними етапами:
– призначити осіб, відповідальних за енергомоніторинг в кожній бюджетній установі;
– здійснити аналіз стану енергоспоживання в бюджетних закладах;
– встановити план щомісячних максимальних величин споживання відповідного виду енергоресурсів (теплова енергія, природний газ, електроенергія тощо) для кожної бюджетної установи на основі аналізу енергоспоживання;
– забезпечити звітність про дотримання лімітів енергоспоживання бюджетними закладами.
Для повноцінного функціонування системи моніторингу споживання енергоносіїв заплановано  використовувати програмне забезпечення, призначене для комплексного аналізу даних та забезпечення контролю за їх споживанням, а також оперативного виявлення впливу зовнішніх і внутрішніх чинників на ефективність використання паливно-енергетичних ресурсів та прогнозування щодо їх споживання.
 
4.2.Проведення енергетичного аудиту та технічне обслуговування систем енергопостачання в бюджетних закладах
Енергетичний аудит проводиться з метою пошуку можливостей енергозбереження та допомоги суб'єктам господарювання у визначенні напрямів ефективного енерговикористання, а також:
<>–––
Впровадження заходів з енергозбереження
Аналіз енергоспоживання, ранжування об’єктів за рівнем споживання
Проведення енергетичного аудиту енергоємних будівель, розробка техніко-економічних обгрунтувань
Підготовка технічного завдання на виконання проекту
Розробка проектно-кошторисної  документації, проходження експертизи
Впровадження заходів з енергозбереження
Моніторинг споживання енергоносіїв
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мал.1. Алгоритм впровадження енергоощадних заходів, контроль за якістю їх впровадження та верифікація результатів
 
Виконання робіт з енергоаудиту, підготовка об’єктів до опалювального сезону, контроль за дотриманням організаційних та малозатратних заходів з енергозбереження забезпечується управліннями (відділами) Бориславської міської ради.
 
4.3. Залучення інвестиційних коштів
Залучення приватних інвестицій до реалізації проектів з енергомодернізації передбачається у відповідності до Закону України від 9 квітня 2015 року № 327-VIII «Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації».
З метою реалізації на території міста інвестиційних проектів щодо реконструкції/будівництва/облаштування котелень для забезпечення теплопостачання  об’єктів бюджетної сфери, які б забезпечили оптимальний соціально-економічний ефект, здійснюється відбір інвестиційних проектів у порядку визначеному законодавством.
 
4.4. Напрями використання бюджетних коштів та результативні показники
На виконання вищенаведених завдань та заходів кошти бюджету спрямовуються за наступними напрямами:
< >впровадження системи моніторингу споживання енергоресурсів установами бюджетної сфери області з використанням програмного забезпечення для централізованого збору даних в режимі online та ґрунтовного аналізу результатів;проведення енергетичних обстежень та аудитів на об’єктах бюджетної сфери міста;виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію будівель, споруд та об'єктів за результатами проведеного енергетичного аудиту;комплексна термомодернізація будівель;утеплення зовнішніх огороджувальних конструкцій (стіни, горища, перекриття, дахи, вхідні двері тощо);заміна вікон;встановлення вентиляційних системреконструкція систем опалення, автоматизація процесів підтримання температурних режимів;проведення реконструкції зовнішніх  та внутрішніх теплових мереж, що знаходяться на балансі установ та організацій із заміною труб на попередньо ізольовані; проведення реконструкції систем освітлення в будівлях, шляхом заміни ламп на енергоощадні  та встановлення систем автоматичного регулювання;для будівель, що приєднані до централізованого теплопостачання–встановлення індивідуальних теплових пунктів з влаштуванням автоматики погодного регулювання. реконструкція систем генерування теплової енергії з переходом на альтернативні (відновлювальні) джерела енергії місцевого видобутку та виробництва; технічне обслуговування систем опалення бюджетних установ.Перелік об’єктів, які потребують проведення енергетичних аудитівНа основі аналізу даних моніторингу споживання енергоресурсів бюджетними установами Бориславської міської територіальної громади визначає найбільш енергозатратні об’єкти,  які потребують впровадження енергоощадних заходів.№з/п
 
Назва
установи,
опалювальна
площа, м2
Заплановані заходи
Необхідний
обсяг коштів на реалізацію заходів, за результатами енергоаудиту,
 тис. грн.
Термін окупності проекту, років
 
Кількість осіб, що перебувають в установі
Річний обсяг економії енергоресурсів кВт*год, (ГКал,м3)
Cкорочення бюджетних видатків
  на  оплату  енергоносіїв  порівняно   з
відповідними   показниками   до   реконструкції, грн.
Можливість співфінансування  проекту за рахунок коштів інших джерел, обсяг коштів, грн
6.2.4. З врахуванням показників економічної ефективності впровадження заходів перелік проектів для яких буде виготовлена проетно-кошторисна документація з метою подальшого впровадження енергоощадних заходів затверджується Бориславською міською радою.
6.2.5. Враховуючи затверджені переліки проектів, розпорядники коштів, в разі необхідності, готують пропозиції до уточнення показників бюджету Бориславської міської територіальної громади .
Перерахування коштів з обласного бюджету здійснюється на підставі заявок головного розпорядника коштів щодо їх потреби в межах затверджених обсягів видатків на цю мету в бюджет Бориславської міської територіальної громади.
6.2.6. Після виготовлення проектно-кошторисної документації профільні управління (відділи) надають Бориславській міській раді перелік об’єктів із зазначенням обсягу коштів, які необхідні для реалізації заходів з енергозбереження.
6.2.7. Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів покладається на профільні управління (відділи) міської ради, що будуть визначені головними розпорядниками коштів, замовників та виконавців робіт.
6.2.8. Інформація про використання коштів та виконані роботи в розрізі об'єктів головними розпорядниками коштів подається у формі звіту в Бориславську міську раду за встановленою ними формою в тижневий термін після закінчення звітного місяця.
6.2.9. Профільні управління (відділи) Бориславської міської ради після завершення впровадження головним розпорядником коштів бюджету Бориславської міської територіальної громади енергозберігаючих заходів здійснюють моніторинг споживання енергоносіїв у натуральних показниках та визначають економічний ефект від впроваджених заходів, про що повідомляє Бориславську міську раду та управління житлово-комунального господарства та енергозбереження Бориславської міської ради.
Обсяг фінансових ресурсів на виконання Програми щорічно визначається  рішенням Бориславської міської ради (додаток ).
 
< >Очікувані результатискорочення бюджетних видатків на оплату паливно-енергетичних ресурсів;підвищення рівня кліматичного комфорту в закладах бюджетної сфери;підвищення рівня управління енергозбереженням в бюджетній сфері;зменшення викидів парникових газів;продовження терміну експлуатації будівель; формування ощадливого відношення  до споживання енергоресурсів.
 
8. ОСНОВНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ ПРОГРАМИ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ БОРИСЛАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2023 – 2025 РОКИ
№    Назва заходу Термін
виконання
Виконавці Орієнтовний обсяг фінансування
(тисяч гривень)
1 2 3 4 6
1 Здійснення щоденного моніторингу споживання енергоносіїв у бюджетній сфері міста Протягом дії Програми Управління житлово-комунального господарства міської ради
 
Згідно з кошторисними призначеннями
2 Проведення енергетичного аудиту в бюджетних установах міста Протягом дії Програми Керівники виконавчих органів Бориславської міської ради.
Залучені організації
Згідно з кошторисними призначеннями
3 Здійснення інвентаризації енергоспоживаючого обладнання Протягом дії Програми Відповідальні особи виконавчих органів Бориславської міської ради.
Керівники підпорядкованих бюджетних установ
 
4 Визначення переліку обладнання з низьким значенням коефіцієнта корисної дії, яке під час експлуатації призводить до перевитрат паливно-енергетичних ресурсів, з метою подальшої його заміни
 
Протягом дії Програми Відповідальні особи виконавчих органів Бориславської міської ради.
Керівники підпорядкованих бюджетних установ. Комунальні підприємства міста
 
5 Створення та постійне поновлення бази енергозберігаючих проектів. Пошук та залучення джерел фінансування для впровадження цих проектів (кошти державного бюджету та приватних інвесторів, донорські кошти, цільові кредити і гранти тощо) Протягом дії Програми Управління житлово-комунального господарства  міської ради
Керівники виконавчих органів Бориславської міської ради та підпорядкованих бюджетних установ. Залучені підприємства та організації
 
6 Оснащення бюджетних установ і житлового фонду міста засобами обліку та регулювання споживання енергоносіїв, зокрема теплової енергії Протягом дії Програми Керівники виконавчих органів Бориславської міської ради та підпорядкованих бюджетних установ. Експлуатуючі організації.
 
Згідно з кошторисними призначеннями
7 Підвищення енергетичної ефективності будівель бюджетної сфери та багатоповерхових житлових будинків у м. Бориславі (утеплення фасадів, заміна старих вікон на енергозберігаючі, реконструкція теплових вводів тощо) Протягом дії Програми Керівники виконавчих органів Бориславської міської ради та підпорядкованих бюджетних установ. Експлуатуючі організації.
 
Згідно з кошторисними призначеннями
8 Повна заміна в бюджетних установах міста ламп розжарювання на сучасні енергозберігаючі лампи Протягом дії Програми Керівники виконавчих органів Бориславської міської ради та підпорядкованих бюджетних установ Згідно з кошторисними призначеннями
9 Проведення заходів з популяризації енергозбереження, які спрямовані на формування
в суспільстві свідомого ставлення до необхідності підвищення енергоефективності (проведення днів сталої енергії чи тижнів енергоефективності
в місті, проведення семінарів, тренінгів, факультативних занять в навчальних закладах,) та обмін досвідом у сфері енергозбереження шляхом участі в робочих зустрічах, навчальних семінарах, форумах, конференціях, "круглих столах"
Протягом дії Програми Управління житлово-комунального господарства міської ради
Керівники виконавчих органів Бориславської міської ради та підпорядкованих бюджетних установ.
Залучені організації
Згідно з кошторисними призначеннями
10 Впровадження Плану дій сталого енергетичного розвитку міста до 2020 року в рамках виконання Європейської ініціативи "Угода мерів" Протягом дії Програми Управління житлово-комунального господарства міської ради. Виконавчі органи Бориславської міської ради Згідно з кошторисними призначеннями
 
 
9. ПЕРЕЛІК ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ БОРИСЛАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2023 – 2025 РОКИ
9.1 Управління культури, молоді, фізичної культури та спорту
№п/п Назва заходів Прогнозований обсяг фінансування для виконання завдань(тис.грн)
В тому  числі по роках
2023 2024 2025
1 2 4 5 6
1 Капітальний ремонт даху  Бориславського міського палацу культури м.Борислава по вул. Д.Галицького, 34 1000,00
2 Капітальний ремонт фасаду із заміною скляних металоконструкцій КП "Кінотеатр "Каменяр" по вул.Шевченка, 25, в м.Бориславі 2000,00
3 Капітальний ремонт (заміна скляних металоконструкцій)  КП "Кінотеатр"Каменяр" по вул.Шевченка, 25 800,00
4 Придбання енергозберігаючих вікон та дверей  для бібліотек - філій ЗК «БПБ» 49,00
5 Проведення утеплення фасаду в приміщенні бібліотек філій 5,6 на вул.Коваліва, 32 700,00
6 Проведення утеплення даху в приміщенні бібліотек філій 5,6 на вул.Коваліва, 32 1000,00
 
9.2 Відділ освіти
 
№ п/п Найменування заходів Прогнозований обсяг фінансування для виконання завдань(тис.грн)
В тому  числі по роках
2023 2024 2025
1 2 4 5 6
1 Заміна вхідних дверей в закладі дошкільної освіти (ясла-садок)   № 3 "Жайворонок" в корпусі №2 30,00
2 Заміна вхідних дверей в закладі дошкільної освіти (ясла-садок)  №11 "Калинонька" 30,00
3 Капітальний ремонт даху в закладі дошкільної освіти (ясла-садок) №14 "Малятко" 600,00
4 Капітальний ремонт даху в закладі дошкільної освіти (ясла-садок) №4 "Сонечко" 450,00
5 Капітальний ремонт системи опалення в закладі дошкільної освіти (ясла-садок) №20 "Дивосвіт" 320,00
6 Капітальний ремонт закладів загальної середньої освіти  №№1,3,4,5,7,8, гімназія № 6 , гімназія № 9, Попелівський ЗЗСО І-ІІІ ст., Ясенице – Сільнянська гімназія, Урізький ЗЗСО І-ІІІ ст. - (на термінові роботи  по капітальному ремонту) 2200,00
7 Заміна вікон на енергозберігаючі у закладі загальної середньої освіти №7 1000,00
8 Встановлення (заміна) теплових лічильників (5шт.)                ЗЗСО №1, ЗЗСО № 7,Ясенице – Сільнянська гімназія, ЗДО (ясла-садок)  №11 "Калинонька" , ЗДО (Ясла-садок)            № 14 "Малятко" 135,00
 
9.3 КНП «Центральна міська лікарня»
 
№п/п Назва заходів Прогнозований обсяг фінансування для виконання завдань(тис.грн)
В тому  числі по роках
2023 2024 2025
1 2 4 5 6
1 Капітальний ремонт даху поліклініки і терапевтичного відділення, вул.Куліша 41А. 1800,00
2 Капітальний ремонт даху дитячого відділення по вул.Весняна, 36 1000,00
3 Капітальний ремонт фасаду акушерсько-гінекологічного відділення по вул.Весняна, 26 1200,00
 
Секретар міської ради                                                                                                                                         Юрій ХИМИН
 
 
 

Додаток
до Програми енергозбереження  та енергоефективності Бориславської міської територіальної громади  на 2023 – 2025 роки
 
ПАСПОРТ
Програми  енергозбереження та енергоефективності Бориславської міської територіальної громади  на 2023 – 2025 роки
1 Ініціатор розроблення Програми Управління житлово-комунального господарства та енергозбереження
2 Дата, номер і назва документу
про прийняття програми
Рішення  міської ради
від 27.04.2023р.  №1299
«Про затвердження Програми  енергозбереження та енергоефективності Бориславської міської територіальної громади  на 2023 – 2025 роки»
3 Розробник Програми Управління житлово-комунального господарства та енергозбереження
4 Відповідальний виконавець Програми Управління житлово-комунального господарства та енергозбереження
5 Учасники Програми Бориславська міська рада, управління житлово-комунального господарства та енергозбереження міської ради, відділ освіти міської ради, фінансове управління міської ради, КНП «Центральна міська лікарня», управління культури, молоді, фізичної культури та спорту міської ради, управління праці та соціального захисту населення
6 Етапи та терміни реалізації Програми 2023 – 2025 роки
7 Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми (для комплексних програм) Кошти державного бюджету,  кошти обласного бюджету, кошти міського бюджету, залучені кошти
8 Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього тис.грн. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього 14 314 000 грн. 00 коп.
 
 
 
 Секретар міської ради                                                                  Юрій ХИМИН