РІШЕННЯ № 1539

Про затвердження Програми охорони об’єктів культурної спадщини Бориславської міської територіальної громади  на 2023 – 2024 роки

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
 
26 жовтня 2023 року м.Борислав №1539
 
Про затвердження Програми охорони об’єктів культурної спадщини Бориславської міської територіальної громади  на 2023 – 2024 роки
 
Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні,  Закону України «Про охорону культурної спадщини», беручи до уваги рішення постійної комісії з гуманітарних питань, депутатської етики та законності від 23.10.2023 р. №46/2,  з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від 26.10.2023 р. №45/7,  лист управління культури, молоді, фізичної культури та спорту від 19 жовтня 2023 року №177,  міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Затвердити Програму охорони об’єктів культурної спадщини Бориславської міської територіальної громади  на 2023 – 2024 роки, що додається.
2. Начальнику фінансового управління  Бориславської міської ради Петріву Юрію передбачати кошти на реалізацію Програми згідно з пунктом 1 цього рішення
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Гарасимів Роксоляну та постійну комісію з гуманітарних питань, депутатської етики та законності (Спас Андрій).
 
 
 
Міський голова                    Ігор ЯВОРСЬКИЙ
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
від 26.10.2023 р. №1539
 
Програма
 охорони об’єктів культурної спадщини Бориславської міської територіальної громади  на 2023 – 2024 роки
 
І. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
Програма охорони об’єктів культурної спадщини Бориславської міської територіальної громади на 2023-2024 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону культурної спадщини», «Про охорону археологічної спадщини», «Про регулювання містобудівної діяльності», інших нормативно-правових актів у сфері охорони культурної спадщини.
Програма спрямована на забезпечення охорони та збереження пам’яток культурної спадщини, які  розміщені на території Бориславської міської територіальної громади. Розробка Програми викликана необхідністю запровадження ефективних механізмів обліку, контролю за збереженням та використанням об’єктів культурної спадщини, реалізації повноважень органу місцевого самоврядування у сфері охорони культурної спадщини.
Сьогодні на державному обліку перебуває 25 пам’яток культурної спадщини: 7 пам’яток архітектури (з них 1 – національного значення), 10 пам’яток історії, 5 пам’яток монументального мистецтва,  3 щойно виявлені об’єкти культурної спадщини.
Постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2001 № 878 «Про затвердження Списку історичних населених місць України» м.Борислав внесено до Списку історичних населених місць України
 
ІІ. Мета Програми
Метою Програми є виготовлення облікової документації, збереження та популяризація об’єктів культурної спадщини, визначення науково обґрунтованих режимів охорони та користування об’єктами культурної спадщини, забезпечення повноти і доступності інформації про щойно виявлені об’єкти культурної спадщини та здійснення заходів щодо подальшого віднесення їх до Переліку щойно виявлених пам’яток культурної спадщини.
 
IІІ.  Завдання програми.
1. Виготовлення облікової документації (паспортизація) на існуючі та на нововиявлені об’єкти культурної спадщини, що знаходяться на території Бориславської міської територіальної громади.
2. Контроль за виконанням користувачами, власниками, уповноваженими органами зобов’язань щодо утримання пам’яток у належному стані та їх охоронних зон.
4. Обстеження пам'яток культурної спадщини  з метою виявлення об'єктів, на яких необхідно першочергово провести дослідницькі і протиаварійні роботи.
5. Здійснення контролю за виконанням робіт по реставрації та ремонту пам'яток  культурної спадщини.
7. Створення умов для комплексного використання пам’яток культурної спадщини  для ефективного розвитку екскурсійного туризму.
 
 
 
ІУ. Основні заходи програми
 
№ з/п Зміст заходу Термін виконання Відповідальний за виконання
1 Підготовка документів до складання «Облікової документації», в частині виготовлення облікових карток, фотофіксацій сучасного стану та Актів збереження постійно Відділ культури управління культури, молоді, фізичної культури та спорту, виконавчі органи міської ради, наукові установи у сфері охорони культурної спадщини
2 Укладання охоронних договорів об’єктів культурної спадщини з Департаментом архітектури та розвитку містобудування Львівської ОДА постійно Відділ культури управління культури, молоді, фізичної культури та спорту, власники об’єктів
3 Обстеження пам'яток культурної спадщини з метою визначення об'єктів, на яких необхідно першочергово провести дослідницькі або протиаварійні роботи постійно
 
Відділ культури управління культури, молоді, фізичної культури та спорту, спаціалізовані організації
4 Виготовлення, складання і передачі центральному органові виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини наукової документації з описами та фіксацією об'єктів культурної спадщини, а в разі отримання дозволу на їх переміщення (перенесення) - демонтаж із них елементів, які становлять культурну цінність, з метою збереження; 2023 рік Відділ культури управління культури, молоді, фізичної культури та спорту, наукові установи у сфері охорони культурної спадщини
5 Утримання охоронних зон  та прилеглих територій до  обєктів культури у належному стані, згідно правил благоустрою постійно Управління житлово-комунального господарства та енергозбереження Бориславської міської ради, балансоутримувачі, власники пам’яток
 
V. Фінансове забезпечення програми.
Фінансування заходів, передбачених програмою, здійснюється з урахуванням реальних можливостей бюджету Бориславської міської територіальної громад, із залученням коштів власників та користувачів пам'яток та інших джерел, не заборонених законодавством.
 
 
 
 
 
Напрямки скерування коштів на реалізацію Програми
Перелік заходів
програми
Виконавці Джерела фінансування Орієнтовні обсяги фінансування
2023 рік 2024 рік
1. Виготовлення облікової документації на об’єкти культурної спадщини Управління культури, молоді, фізичної культури та спорту, наукові установи у сфері охорони культурної спадщини Бюджет
Бориславської міської територіальної громади
20000 грн В межах кошторисних призначень
2. Виготовлення науково-проектної документації на об'єкт культурної спадщини для отримання дозволу на його переміщення (перенесення) Управління культури, молоді, фізичної культури та спорту, наукові установи у сфері охорони культурної спадщини Бюджет
Бориславської міської територіальної громади
20000 грн В межах кошторисних призначень
3.Укладання охоронних договорів на пам’ятки культурної спадщини та щойно виявлені об’єкти культурної спадщини Управління культури, молоді, фізичної культури та спорту, власники Бюджет
Бориславської міської територіальної громади, інші кошти
- В межах кошторисних призначень
4.Утримання охоронних зон  та прилеглих територій до  об’єктів культури у належному стані, згідно правил благоустрою управління житлово-комунального господарства та енергозбереження Бориславської міської ради, власники, баланслутримувачі Бюджет
Бориславської міської територіальної громади, інші кошти
- В межах кошторисних призначень
 
VІ. Очікувані результати
Забезпечення належного обліку і збереження об'єктів культурної спадщини на території міста.
 
УІІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми
 
Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює постійна комісія постійної комісії з гуманітарних питань, депутатської етики та законності (Андрій Спас) та управління культури, молоді, фізичної культури та спорту Бориславської міської ради.
 
 
Секретар міської ради                                                                                   Юрій ХИМИН
 
 
Додаток 1
до Програми охорони об’єктів культурної спадщини
Бориславської міської територіальної громади
 на 2023 – 2024 роки
 
 
 
ПАСПОРТ
Програми охорони об’єктів культурної спадщини Бориславської міської територіальної громади  на 2023 – 2024 роки
 
Ініціатор розроблення Програми
 
Управління культури, молоді, фізичної культури та спорту Бориславської міської ради
 
Дата, номер документа про затвердження Програми Рішення Бориславської міської ради
від 26.10.2023 р. №1539
Розробник Програми Управління культури, молоді, фізичної культури та спорту Бориславської міської ради
 
Відповідальний виконавець Програми Управління культури, молоді, фізичної культури та спорту Бориславської міської ради
 
Учасники Програми Управління культури, молоді, фізичної культури та спорту Бориславської міської ради, управління житлово-комунального господарства та енергозбереження Бориславської міської ради, власники об’єктів культурної спадщини,  наукові установи у сфері охорони культурної спадщини
 
Терміни реалізації Програми 2023 – 2024 роки
 
Номер та назва завдань  Стратегії розвитку Бориславської міської територіальної громади до  2027 року Стратегічної цілі 1 - «Економічне зростання»
Операційна ціль  1.4. «Розвиток туристично рекреаційного потенціалу»
Завдання  1.4.5. «Збереження природної та історикокультурної спадщини, розвиток народних традицій і культури, розвиток народних промислів»
 
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми
 
кошти міського бюджету:
- 2023 рік – 40 000 грн.
- 2024 рік – у межах бюджетних призначень;
 
 
 

Секретар міської ради                                                                                 Юрій ХИМИН