РІШЕННЯ № 2069

Про затвердження Програми з відшкодування різниці в тарифах за послуги з водопостачання та водовідведення для населення за період квітень-вересень 2018 року КП «Вододар»

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
 
04 жовтня 2019 року Борислав 2069
 
Про затвердження Програми з відшкодування різниці в тарифах за послуги з водопостачання та водовідведення для населення за період квітень-вересень 2018 року КП «Вододар»
 
Відповідно до п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 5, п. 21 ст. 91 Бюджетного Кодексу України, ст. 4 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», розглянувши клопотання КП «Вододар» від 28 серпня 2019 року № 355, беручи до уваги рішення виконавчого комітету Бориславської міської ради  від 05 вересня 2019 року № 222 та рішення постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від 03.10. 2019 року №77/4, міська рада
           
ВИРІШИЛА:
1.  Затвердити Програму з відшкодування різниці в тарифах за послуги з водопостачання та водовідведення для населення за період квітень-вересень 2018 року КП «Вододар», що додається.
 
2. Начальнику фінансового управління (Ю.Петрів) здійснювати фінансування заходів Програми в межах коштів, затверджених бюджетом міста на 2019 рік.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови С.Солоненко.
 
 
Міський голова                                                                                   І.Яворський
 
«ЗАТВЕРДЖЕНО»
рішення міської ради
від 04.10.2019 р. №2069
 
ПРОГРАМА
з відшкодування різниці в тарифах за послуги з водопостачання та водовідведення для населення за період квітень-вересень 2018 року КП «Вододар»
 
1.Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована програма
 
Згідно зі статтею 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 24 червня 2004 року № 1875-IV орган місцевого самоврядування встановлює тарифи на житлово-комунальні послуги в розмірі не нижче економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання). У разі встановлення органом місцевого самоврядування тарифів на житлово-комунальні послуги на рівні, що унеможливлює отримання прибутку, орган, який їх затвердив, зобов’язаний відшкодувати з відповідного місцевого бюджету виконавцям/виробникам (КП «Вододар») різницю між встановленим розміром цін/тарифів та економічно обґрунтованими витратами на виробництво цих послуг.
Послуги з водопостачання та водовідведення для населення міста надає комунальне підприємство Бориславської міської ради «Вододар».
 
На сьогоднішній день відсутність відшкодовування витрат комунальних підприємств в розмірі різниці між фактичними витратами та нарахуваннями за надані послуги відповідно до діючих тарифів ставить під загрозу стабільність забезпечення населення житлово-комунальними послугами належної якості і може призвести до:
- припинення або суттєвого обмеження надання цих послуг;
- збільшення заборгованості за спожиту електроенергію і інші товарно-матеріальні цінності;
- виникнення заборгованості із заробітної плати;
- нарахування підприємству штрафних санкцій і пені за несвоєчасні і неповні розрахунки за енергоносії та несвоєчасну оплату податкових зобов’язань.
Таким чином, виділення коштів з міського бюджету на відшкодування різниці між фактичною вартістю послуг і тарифами для населення є найбільш реальним джерелом забезпечення фінансової діяльності КП «Вододар» за період січень – квітень 2018 року .
Відповідно до п. 5, 21 ст. 91 Бюджетного кодексу України місцеві бюджети можуть здійснювати видатки на програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів та інші програми, пов’язані з виконанням власних повноважень.
Враховуючи вищезазначене, відшкодування міською радою різниці в тарифах можливе за рахунок коштів міського бюджету за умови прийняття відповідної Програми.
Для відображення видатків на відшкодування різниці в тарифах Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» зі змінами передбачено код 6071 «Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)».
Ця Програма розроблена на виконання та з дотриманням вимог Бюджетного кодексу України, Законів України «Про Місцеве самоврядування в Україні», «Про житлово-комунальні послуги», «Про теплопостачання», постанови Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги».
2. Мета Програми
Прийняття Програми має за мету:
         - прогнозування та виділення з міського бюджету коштів для відшкодування різниці між діючими тарифами та економічно обґрунтованими витратами, пов’язаними з наданням послуг з водопостачання та водовідведення для населення міста;
         - забезпечення беззбиткової діяльності КП «Вододар» відповідно до вимог Закону України «Про житлово-комунальні послуги»;
         - збереження кількості і покращення якості послуг з водопостачання та водовідведення населенню міста;
         - забезпечення своєчасного розрахунку за надані послуги;
         - гарантування своєчасної оплати податків, зборів та інших платежів, належного виконання зобов’язань роботодавця перед працівниками КП «Вододар» з оплати праці. 
3. Завдання програми
Основними завданнями Програми є:
         - надання фінансової підтримки КП «Вододар», що надає послуги у місті Бориславі з водопостачання та водовідведення населенню за тарифами, затвердженими рішенням міської ради, які є нижчими від економічно обґрунтованих витрат на її виробництво і транспортування;
         - сприяння стабільній роботі КП «Вододар», покращенню його матеріально-технічної бази;
         - підвищення якості послуг, які надаються населенню міста.
 
4. Напрямки діяльності та заходи програми
Напрями діяльності та заходи програми викладені у додатку до Програми.
 
5. Координація та контроль за ходом виконання програми
Координацію та контроль за ходом виконання програми здійснює у межах повноважень, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бориславська міська рада та її виконавчий комітет.
Контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів здійснює виконавчий комітет Бориславської міської ради.
 
6. Паспорт програми
 
1. Ініціатор розроблення програми виконавчий комітет Бориславської міської ради
2. Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми Бюджетний Кодекс України,
 ст. 4 Закону України «Про житлово-комунальні послуги»
3. Розробник програми відділ економіки та торгівлі Бориславької міської ради
4. Співрозробник програми КП «Вододар»
5. Відповідальний виконавець програми виконавчий комітет Бориславськоїміської ради, КП «Вододар»
6. Учасники програми КП «Вододар»
7. Термін реалізації програми 2019 рік
7.1. Етапи виконання програми протягом 2019 року
 
 
7. Обсяги та джерела фінансування
 
Джерела фінансування Обсяг фінансування, грн. 2019
бюджет міста 1362548,29 1362548,29
УСЬОГО: 1362548,29 1362548,29
 
 
 
рограми
 
Додаток
до Програми
 
Перелік напрямів, завдань і заходів Програми з відшкодування різниці в тарифах за послуги з водопостачання та водовідведення для населення за період квітень-вересень 2018 року
КП «Вододар»
 
№ п/п
 
Назва напряму (пріоритетні завдання) Заходи програми Строк виконання Виконавці Орієнтовні обсяги фінансування, грн.
 
Джерела фінансування, грн. Очікуваний результат
1 Сприяння розвитку та беззбитковому функціонуванню підприємств житлово-комунального господарства міста Відшкодування різниці між затвердженим розміром тарифів та економічно-обґрунтованими витратами на водопостачання та водовідведення для населення міста між затвердженими тарифами
та фактичними тарифами за квітень-вересень 2018 року
2019 Виконавчий комітет Бориславської міської ради,
КП «Вододар»
1362548,29 Бюджет міста Забезпечення беззбиткової роботи КП «Вододар», надання населенню міста якісних послуг з водопостачання та водовідведення для населення міста
  ВСЬОГО:       1362548,29    
 
                                 
 
                  Секретар міської ради                                                                                                                                                                    Ю.Химин