РІШЕННЯ № 2225

Про  затвердження Статуту  Бориславської Дитячо-юнацької спортивної школи у новій редакції

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
20 грудня  2019  року Борислав №2225

 
Про  затвердження Статуту  Бориславської
Дитячо-юнацької спортивної школи у новій редакції
 
           Відповідно до п.30 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанови Кабінету Міністрів України від 05 листопада 2008 року №993 «Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу», беручи до уваги доповідну записку начальника відділу освіти від 25.10.2019 року №01-18/723,  рішення постійної  комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від 19.12.2019 р. №80/12 та з питань освіти, культури, сім’ї і молоді, фізкультури і спорту від 17.12.2019 р. №46/1, міська рада

ВИРІШИЛА

           1.  Затвердити Статут Бориславської Дитячо-юнацької спортивної школи у новій редакції (додається).

           2. Відділу освіти міської ради (Е.Качмарчик) забезпечити здійснення організаційних заходів, пов’язаних з поданням у встановленому законом порядку необхідних документів для державної реєстрації Статуту у новій редакції.
 
           3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Р.Гарасимів, постійну комісію з питань освіти, культури,  сім’ї і молоді, фізкультури і  спорту (А.Спас) та з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики (Б.Городиський).
 
 
Міський голова                                                                                                   І.Р. Яворський

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
від 20.12.2019 р. №2225
 
 
Міський голова                                           І.Яворський
 
 
 

 
СТАТУТ
 
БОРИСЛАВСЬКОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ
 СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ
 
(нова редакція)
 
 
 
І. Загальні  положення
 
1.1. Бориславська Дитячо-юнацька спортивна школа (далі – ДЮСШ)  є позашкільним закладом освіти спортивного профілю - закладом фізичної культури і спорту, який забезпечує розвиток здібностей вихованців в обраному виді спорту, визнаному в Україні, створює необхідні умови для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту.
1.2. Повна назва –   Бориславська Дитячо-юнацька спортивна школа, скорочена назва - ДЮСШ.
1.3. Засновником Дитячо-юнацької  спортивної  школи є Бориславська міська рада Львівської області ( далі - Засновник), уповноваженим органом управління є відділ освіти Бориславської міської ради Львівської області.
1.4. Юридична адреса ДЮСШ: 82300, Львівська область, м. Борислав, вул.Шкільна,25.
1.5. ДЮСШ  є юридичною особою публічного права, може мати  самостійний баланс, рахунок в установі банку, ідентифікаційний код, печатку, кутовий штамп та фірмовий бланк.
1.6. ДЮСШ у своїй діяльності керується Конституцією, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Мінмолодьспорту, МОН, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями Бориславської міської ради, цим Статутом.
1.7.  У своїй діяльності   ДЮСШ підпорядковується Засновнику, відділу освіти міської  ради.
1.8.  ДЮСШ є неприбутковою установою та не має на меті отримання доходів.
 
                          ІІ.  Організаційно-правові засади діяльності спортивних шкіл
 
2.1. ДЮСШ  у своїй структурі має відділення з наступних видів спорту: волейбол (хлопчики і дівчатка), легка атлетика, спортивна акробатика, бокс, кікбоксинг, гірські лижі. Відкриття (закриття) відділень з певних видів спорту здійснюється за рішенням засновника, погодженим із виконавчим органом міської ради, Львівським обласним відділенням Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України.  
ДЮСШ у місті повинна мати у штатному розписі не менше ніж вісім ставок тренера-викладача, з них не менше чотирьох штатних одиниць; а також власну або орендовану матеріально-технічну базу, науково-методичне і медичне забезпечення, необхідні кошти, зокрема фонд оплати праці.
Допускається також зараховування до відділень з видів спорту дитячо-юнацьких спортивних шкіл, за бажанням, особи з інвалідністю для занять видами спорту, що визнані в Україні, з урахуванням специфіки таких видів спорту та медичної довідки про стан здоров’я.
2.2. Відділення з певного виду спорту  ДЮСШ може включати такі групи:
- початкової підготовки, в яких здійснюється навчально-тренувальний процес на початковому етапі підготовки для виявлення здібностей вихованців з урахуванням специфіки обраного виду спорту, забезпечення мотивації щодо продовження занять, опанування основ техніки і тактики обраного виду спорту, всебічної загальної та фізичної підготовки, формування морально-етичної і вольової поведінки;
- базової підготовки, в яких продовжується підготовка вихованців, що завершили навчання у групах початкової підготовки, та/або здійснюється додатковий набір до груп за встановленими контрольними нормативами на етапах попередньої базової підготовки протягом першого - третього років навчання та спеціалізованої базової підготовки протягом четвертого - п’ятого років навчання для виявлення майбутньої спеціалізації обраного виду спорту із застосуванням способів, що дають змогу підвищувати функціональний потенціал спортсменів для поступового виконання тренувальних та змагальних навантажень;
- спеціалізованої підготовки, в яких продовжується навчально-тренувальний процес на етапі спеціалізованої базової підготовки перспективних вихованців, які пройшли спортивну підготовку в групах базової підготовки з метою розвитку спеціальних фізичних якостей та підвищення фізичної працездатності за рахунок поступового збільшення обсягу тренувальних навантажень, для поповнення складу збірних команд для участі у змаганнях відповідного рівня;
- підготовки до вищої спортивної майстерності, в яких здійснюється удосконалення індивідуальної техніки та тактики в обраному виді спорту на етапі підготовки до вищих досягнень, збільшення обсягу навчально-тренувальної роботи та змагальної практики для максимальної реалізації індивідуальних можливостей на всеукраїнських та міжнародних спортивних змаганнях.
 
ІІІ.  Організація діяльності ДЮСШ
 
3.1. Навчально-тренувальна та спортивна робота ДЮСШ проводиться за навчальними програмами з видів спорту, що затверджуються Мінмолодьспортом, а також навчальним планом груп з кожного виду спорту.
Основними формами навчально-тренувальної роботи є групові навчально-тренувальні заняття, тренування за індивідуальними планами, виховні заходи, медико-відновні заходи, навчально-тренувальні збори, практика суддівства спортивних змагань.
Основною формою спортивної роботи є участь вихованців у спортивних змаганнях різного рівня.
3.2. Навчальний рік у ДЮСШ починається з 1 вересня.
Річний навчальний план для кожної групи розраховується на 52 тижні. У межах зазначеного плану передбачається проведення протягом шести тижнів навчально-тренувальних занять в умовах спортивно-оздоровчого табору та/або за індивідуальними планами вихованців на період їх активного відпочинку.
3.3. Тривалість навчальної години в ДЮСШ становить 45 хвилин.
Тривалість одного навчально-тренувального заняття не може перевищувати:
у групах початкової та фізкультурно-реабілітаційної підготовки - двох навчальних годин;
у групах базової підготовки першого - третього років навчання - трьох навчальних годин;
у групах базової підготовки четвертого - п’ятого років навчання, спеціалізованої підготовки та підготовки до вищої спортивної майстерності - чотирьох навчальних годин.
3.4. Режим щоденної роботи ДЮСШ визначається розкладом занять, що затверджується на навчальний рік директором ДЮСШ, правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором між адміністрацією ДЮСШ та профспілковим комітетом, а у разі відсутності профспілкового комітету - представниками трудового колективу, що обрані та уповноважені ним.
У період канікул у закладах загальної середньої освіти  ДЮСШ працює за окремим планом, затвердженим її директором.
Адміністрація ДЮСШ створює для вихованців, тренерів-викладачів та інших працівників безпечні умови для навчально-тренувальної, спортивної та іншої роботи.
3.5. Норми наповнюваності груп відділень з видів спорту і тижневий режим навчально-тренувальної роботи ДЮСШ установлюються Мінмолодьспортом.
Наповненість груп початкової підготовки та груп базової підготовки у канікулярний період корегується директором ДЮСШ і повинна становити не менше 50 відсотків норми наповнюваності.
3.6. Проект плану комплектування відділень з видів спорту на наступний навчальний рік подає директор ДЮСШ у відділ освіти до 25 серпня поточного року для затвердження.
3.7.Списки вихованців груп відділень з видів спорту затверджуються директором ДЮСШ до 1 вересня, а для груп початкової підготовки - до 1 жовтня поточного року. Протягом навчального року у зазначені списки у разі потреби можуть вноситися в установленому порядку зміни.
3.8.Списки вихованців груп спеціалізованої підготовки і груп підготовки до вищої спортивної майстерності погоджуються відповідно з Львівським обласним відділенням Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України. 
До ДЮСШ приймаються всі особи, що бажають займатися фізичною культурою і спортом, які виконали нормативи з загальнофізичної та/або фізичної підготовки, встановлені навчальними програмами з видів спорту, та не мають медичних протипоказань.
Зарахування до ДЮСШ здійснюється на підставі заяви батьків або осіб, що їх замінюють, та/або дитини, яка досягла 16-річного віку, медичної довідки про стан здоров’я та відсутність медичних протипоказань для занять
Мінімальний вік дитини, що підлягає зарахуванню до ДЮСШ, залежить від специфіки виду спорту та визначається Мінмолодьспортом за погодженням з МОЗ.
3.9. Переведення вихованців спортивної школи відповідно з групи початкової підготовки до групи базової підготовки, групи спеціалізованої підготовки та групи підготовки до вищої спортивної майстерності здійснюється після виконання ними встановлених вимог, зазначених у навчальних програмах з видів спорту.
Вихованці, які досягли 18 років, залишаються у ДЮСШ у групах базової підготовки четвертого і п'ятого року навчання, групах спеціалізованої підготовки та групах підготовки до вищої спортивної майстерності за наявності позитивної динаміки показників підготовленості та високих спортивних результатів за погодженням з Львівським обласним відділенням Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України. 
Вихованці можуть перебувати у ДЮСШ до 23 років включно. У разі досягнення вихованцями граничного віку під час навчального року вони мають право продовжити навчання до закінчення поточного навчального року.
3.10. Вихованці ДЮСШ, які направлені для підвищення рівня спортивної майстерності до спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів олімпійської підготовки і команд з ігрових видів спорту, які беруть участь у чемпіонатах України серед команд вищих ліг, не включаються до кількісного складу груп ДЮСШ, але можуть брати участь у спортивних змаганнях у складі команд спортивної школи протягом двох років з часу їх направлення за рахунок коштів ДЮСШ виходячи з її фінансових можливостей. За тренером-викладачем ДЮСШ  зберігаються протягом двох років з часу направлення зазначених вихованців раніше встановлені надбавки (доплати) за їх підготовку.
3.11. У разі потреби у загальноосвітніх закладах (для вихованців з інвалідністю у спеціальних школах-інтернатах) можуть відкриватися спеціалізовані класи з видів спорту з продовженим днем навчання для проведення додаткової навчально-тренувальної та спортивної роботи за умови забезпечення вихованців харчуванням і додержання норм санітарно-гігієнічного законодавства на підставі відповідної угоди, укладеної між ДЮСШ та навчальним закладом.
Спеціалізовані класи відкриваються в установленому порядку до початку навчального року.
В угоді зазначаються обов'язки сторін щодо фінансового забезпечення, комплектації класу, раціонального поєднання навчання із заняттями відповідним видом спорту, організацією медичного контролю, проведення медико-відновних заходів, харчування вихованців тощо.
Директор ДЮСШ за погодженням з педагогічною радою загальноосвітнього закладу освіти (спеціальної школи-інтернату) та батьками учнів або особами, що їх замінюють, може вносити пропозиції щодо зміни в установленому порядку строку закінчення навчального року, початку та закінчення півріччя, складення іспитів з урахуванням результатів виконання учнями спеціалізованого класу навчальної програми з виду спорту.
3.12. Для забезпечення безперервності навчально-тренувального процесу та активного відпочинку вихованців організовуються спортивно-оздоровчі табори на власній або орендованій базі у канікулярний період. Під керівництвом одного тренера-викладача може займатися 15-20 вихованців у денних спортивно-оздоровчих таборах та 10 вихованців - у цілодобових.
3.13. ДЮСШ  виходячи із своїх фінансових можливостей має право проводити відповідно до вимог законодавства навчально-тренувальні збори для підготовки команд, спортсменів до місцевих, обласних, всеукраїнських, міжнародних змагань та організовувати спортивно-оздоровчі табори із забезпеченням вихованців харчуванням, фармакологічними медико-відновлювальними засобами, вітамінами, білково-глюкозними препаратами, спортивною екіпіровкою та інвентарем, необхідними транспортними засобами і пально-мастильними матеріалами до них для супроводження і забезпечення безпеки вихованців під час навчально-тренувального процесу відповідно до порядку та норм, затверджених Мінмолодьспортом, та інших нормативних актів.
Тривалість навчально-тренувальних зборів становить у групах базової підготовки не більше 100 днів, у групах спеціалізованої підготовки - не більше 150 днів на рік.
Для вихованців, які входять до складу національних збірних команд України з видів спорту відповідних вікових груп, затвердженого наказом Мінмолодьспорту, та груп підготовки до вищої спортивної майстерності і спеціалізованої підготовки, можуть проводитися постійно діючі навчально-тренувальні збори строком до 24 днів на місяць, але не більше 250 днів на рік.                
Спортивна школа відповідно до затвердженого календарного плану може проводити внутрішкільні і відкриті першості, матчеві зустрічі, турніри та інші змагання.
3.14. Організація медичного супроводження підготовки вихованців спортивної школи здійснюється відповідно до спільних нормативних документів Мінмолодьспорту і МОЗ.
Лікар або середній медичний працівник спортивної школи забезпечує здійснення медичного контролю за проведенням навчально-тренувальної та спортивної роботи, а також у разі потреби надає першу медичну допомогу.
З метою запобігання погіршенню здоров'я вихованців спортивної школи лікар або середній медичний працівник здійснює:
 • контроль за проходженням вихованцями диспансерного обстеження (не менше двох разів на рік);
 • додатковий медичний огляд перед участю у змаганнях, після захворювання або травми;
 • контроль за використанням вихованцями медико-відновлювальних та заборонених до вживання засобів;
 • відсторонення вихованців від занять за станом здоров'я; контроль за додержанням строків поновлення занять після захворювання або травми;
 • контроль за додержанням санітарно-гігієнічних норм у місцях проведення навчально-тренувальних занять та змагань, а також під час їх проведення;
      -    облік та аналіз нещасних випадків і травм учнів під час занять.
3.15. Робота медичних працівників спортивної школи повинна бути організована відповідно до вимог законодавства.
 
 ІV. Учасники навчально-тренувальної та спортивної роботи
 
4.1. Учасниками навчально-тренувальної та спортивної роботи в спортивній школі є:
- вихованці;
- тренери-викладачі, медичні працівники та інші фахівці;
- батьки або особи, що їх замінюють;
- директор та його заступники.
4.2. Вихованці спортивної школи мають право на:
- здобуття позашкільної освіти спортивного профілю, одержання свідоцтва  про закінчення спортивної школи та оригіналу особистої картки спортсмена, форми яких затверджуються Мінмолодьспортом та МОН;
- добровільний вибір виду спорту;
- проходження підготовки відповідно до навчальних програм з видів спорту під керівництвом тренера-викладача;
- безпечні та нешкідливі умови для навчання;
- користування матеріально-технічною, спортивною базою та за наявності - оздоровчою базою спортивної школи;
- одержання в установленому порядку спортивного інвентарю індивідуального користування виходячи з фінансових можливостей спортивної школи;
- забезпечення в установленому порядку, виходячи з фінансових можливостей ДЮСШ, спортивним одягом та спортивним взуттям, а також харчуванням, організація проживання під час навчально-тренувальних зборів і спортивних змагань, проїзду до місця проведення таких зборів і змагань.
- медичне обслуговування та фармакологічне забезпечення відповідно до законодавства виходячи з фінансових можливостей  ДЮСШ;
- одержання нагород, цінних подарунків, призів, премій, грамот, дипломів та на інші види заохочення за досягнуті спортивні успіхи;
- представлення в органах громадського самоврядування ДЮСШ;
- захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій працівників школи, які порушують їх права, принижують честь і гідність.
4.3. Вихованці ДЮСШ зобов'язані:
- поєднувати заняття в ДЮСШ з навчанням у закладі загальної освіти та інших закладах освіти;
- виконувати навчальні програми з метою досягнення запланованих спортивних результатів;
- підвищувати свою спортивну майстерність та загальний культурний рівень;
- додержуватися здорового способу життя, норм морально-етичної поведінки, установленого спортивного режиму та правил особистої гігієни;
- брати участь у змаганнях та навчально-тренувальних зборах, передбачених індивідуальними і календарними планами;
- додержуватися вимог медичного контролю та проходити двічі на рік
- виконувати положення антидопінгового законодавства;
- берегти державне, громадське і особисте майно;
- додержуватися вимог статуту, правил поведінки вихованця ДЮСШ.
4.4. Тренером-викладачем може бути особа, що має високі моральні якості, вищу освіту за спеціальністю фізична культура і спорт та ступенем “бакалавр” чи "магістр".
4.5. Тренери-викладачі та інші фахівці, залучені до роботи у ДЮСШ, мають право на:
- внесення керівництву  ДЮСШ та органам виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту пропозицій щодо поліпшення навчально-тренувального та виховного процесу, подання на розгляд керівництву ДЮСШ і тренерської ради пропозицій щодо заохочення вихованців, застосування стягнень до осіб, які порушують правила (інструкції) внутрішнього трудового розпорядку ДЮСШ та посадові інструкції;
- участь у роботі методичних об'єднань, нарад, зборів, інших органів самоврядування  ДЮСШ, у заходах, пов'язаних з організацією спортивної роботи;
- підвищення кваліфікації за рахунок коштів ДЮСШ та інших джерел;
- вибір науково та методично обґрунтованих форм, методів і засобів навчально-тренувальної та спортивної роботи;
- захист професійної честі та гідності відповідно до законодавства;
- моральне і матеріальне заохочення за досягнення значних результатів у виконанні покладених на них завдань;
- забезпечення в установленому порядку спортивною формою і спортивним взуттям виходячи з фінансових можливостей ДЮСШ, індивідуальним інвентарем для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи;
- безпечні та нешкідливі для здоров'я умови.
4.6. Тренери-викладачі та інші фахівці, які залучені до навчально-тренувальної роботи зобов’язані:
      -    користуватися в роботі навчальними програмами з видів спорту;
 • навчати вихованців, формувати у них вміння і навички з різних напрямів навчально-тренувальної та спортивної роботи диференційовано з урахуванням індивідуальних можливостей, інтересів, схильностей вихованців;
 • сприяти розвитку фізичних якостей відповідно до задатків та запитів вихованців, а також збереженню здоров'я;
 • здійснювати контроль за додержанням вихованцями норм морально-етичної поведінки, дотримуватися вимог документів, що регламентують організацію навчально-тренувальної роботи;
 • додержуватись етики, поважати гідність вихованців, захищати їх від будь-яких форм фізичного, психічного насильства;
 • здійснювати контроль та нести відповідальність за додержанням норм антидопінгового законодавства;
 • берегти здоров'я вихованців, пропагувати здоровий спосіб життя, не допускати до навчально-тренувальної та спортивної роботи вихованців, які не пройшли медичне обстеження в установленому порядку;
 • постійно підвищувати свій професійний рівень знань, загальну культуру;
 • вести документацію з питань виконання посадових обов'язків (журнали, плани роботи тощо);
 • сприяти особистим прикладом і настановами вихованню поваги до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;
 • проходити щороку в установленому порядку медичне обстеження;
 • додержуватися вимог статуту спортивної школи, виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку та посадові обов'язки, накази і розпорядження керівництва ДЮСШ;
 • брати участь у роботі тренерської ради ДЮСШ;
      - додержуватися норм санітарно-гігієнічного та антидопінгового законодавства під час проведення навчально-тренувальних занять і спортивної роботи.
4.7. Тренери-викладачі працюють відповідно до розкладу занять, затвердженого директором ДЮСШ.
4.8. Обсяг навантаження тренерів-викладачів визначається згідно з тарифікаційним списком, який затверджується в установленому порядку.
Оплата праці тренерів-викладачів здійснюється відповідно до умов, затверджених в установленому порядку Мінмолодьспортом за погодженням з Мінфіном.
4.9. Перерозподіл або зміна навантаження тренера-викладача протягом навчального року здійснюється директором ДЮСШ у разі виникнення обґрунтованої потреби з додержанням вимог законодавства про працю.
4.10. Тренери-викладачі можуть утворювати бригади з окремого виду спорту. Склад бригади та регламент її роботи затверджує директор ДЮСШ на підставі відповідного рішення тренерської ради ДЮСШ.
4.11. Тренери-викладачі спортивної школи організовують і здійснюють навчально-тренувальну та спортивну роботу, несуть відповідальність перед директором за її результати та підлягають атестуванню один раз на чотири роки.
4.12. Батьки вихованців або особи, що їх замінюють, мають право:
- обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування ДЮСШ;
- звертатися до органів управління фізичною культурою і спортом,відділу освіти, директора і органів громадського самоврядування ДЮСШ з питань її роботи;
- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-тренувального процесу та зміцнення матеріально-технічної бази ДЮСШ;
- захищати законні права та інтереси дітей в органах місцевого самоврядування та у відповідних державних і судових органах.
 
VКерівництво Дитячо-юнацькою спортивною школою
 
5.1. Безпосереднє керівництво ДЮСШ здійснює директор, який призначається на посаду (звільняється з посади) засновником (власником) або уповноваженим ним органом відповідно до законодавства.
На посаду директора ДЮСШ призначається особа, яка є громадянином України, має вищу освіту за спеціальністю фізична культура і спорт та ступенем “магістр”, стаж роботи за фахом не менш як три роки.
5.2. Директор ДЮСШ:
здійснює загальне керівництво ДЮСШ, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, забезпечує створення належних умов для підвищення фахового рівня працівників;
 • забезпечує та контролює проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи, несе відповідальність перед засновником (власником) за її результати;
 • в установленому порядку розробляє структуру, штатний розпис ДЮСШ та подає на затвердження начальнику відділу освіти, контролює додержання виконавської та фінансової дисципліни;
 • забезпечує додержання вимог охорони здоров'я, антидопінгового законодавства, праці і господарської діяльності, санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і норм техніки безпеки та несе за це відповідальність;
 • представляє ДЮСШ  на підприємствах, в установах, організаціях та органах влади;
 • розпоряджається в установленому порядку майном і коштами ДЮСШ, укладає угоди, відкриває рахунки в установах банків або органах Державного казначейства;
 • видає у межах своїх повноважень накази та розпорядження і контролює їх виконання; затверджує посадові інструкції працівників;
 • приймає на роботу і звільняє з роботи тренерів-викладачів та інших фахівців відповідно до законодавства;
 • установлює в межах затвердженого фонду заробітної плати надбавки і розглядає питання щодо надання доплат, премій і матеріальної допомоги тренерам-викладачам та іншим фахівцям ДЮСШ, вживає інших заходів заохочення, а також дисциплінарного впливу;
-  несе відповідальність за виконання покладених на ДЮСШ завдань, за результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження будівель та іншого майна, переданого в користування і володіння ДЮСШ.
5.3. Заступник директора ДЮСШ з навчально-тренувальної роботи повинен мати вищу освіту за спеціальністю фізична культура і спорт та ступенем “магістр”, стаж роботи за фахом не менш як три роки.
5.4. Заступник директора ДЮСШ з навчально-тренувальної роботи:
- несе відповідальність за організацію та здійснює контроль за проведенням навчально-тренувальних занять;
- контролює проведення відбору вихованців, комплектацію навчальних груп, виконання вихованцями встановлених вимог для переведення їх з однієї групи підготовки до іншої;
-  організовує роботу інструкторів-методистів;
- здійснює контроль за виконанням вихованцями індивідуальних планів підготовки;
- готує пропозиції щодо тарифікації тренерів-викладачів;
- координує роботу з науково-методичного та медичного забезпечення;
- несе відповідальність за додержанням санітарно-гігієнічних вимог, антидопінгового законодавства, правил техніки безпеки під час проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи;
- організовує роботу з узагальнення досвіду роботи тренерів-викладачів.
5.5. Заступник директора ДЮСШ з адміністративно-господарської роботи повинен мати вищу освіту за ступенем “молодший бакалавр”, “бакалавр” чи "магістр" та досвід адміністративно-господарської роботи.
Посада заступника директора ДЮСШ з адміністративно-господарської роботи передбачається за наявності власної матеріально-технічної бази( при відсутності в штаті заступника директора з адміністративно-господарської роботи , обов´язки виконує завгосп
( завідувач з господарської роботи).
5.6. Заступник директора ДЮСШ з адміністративно-господарської роботи:
- несе відповідальність за додержанням матеріально-технічних умов для проведення навчально-тренувальної роботи, збереження майна та інвентарю, експлуатацію будинків, приміщень ДЮСШ, утримання їх у належному стані;
         - забезпечує ефективну експлуатацію спортивної бази, організацію профілактичного нагляду за її станом та проведення поточного ремонту спортивних споруд, обладнання, інвентарю.
5.7. На посаду інструктора-методиста призначається фахівець, який має вищу освіту за спеціальністю фізична культура і спорт та ступенем “бакалавр” чи "магістр".
5.8. Інструктор-методист ДЮСШ:
- здійснює методичне забезпечення та координацію роботи тренерів-викладачів ДЮСШ з відбору вихованців, організацію навчально-тренувальної роботи, контроль за комплектуванням груп, результатами навчально-тренувальної роботи, контролює проходження підвищення кваліфікації тренерами-викладачами, проведення відкритих навчально-тренувальних занять;
- веде статистичний облік та проводить аналіз результатів роботи спортивної школи, відділень, груп, бере участь у підготовці статистичного звіту про роботу ДЮСШ, а також відповідає за ведення документації з питань проведення методичної роботи;
- здійснює контроль за проведенням навчально-тренувальних занять, виконанням індивідуальних планів та відповідає за складення і додержання розкладу занять.
5.9. Старший тренер-викладач виконує обов'язки, визначені для тренерів-викладачів:
- здійснює контроль за діяльністю тренерів-викладачів з видів спорту,
- несе відповідальність за організацію навчально-тренувального процесу, комплектування та проведення тренерських рад відділень,
- організацію заходів з підвищення кваліфікації тренерів-викладачів і за результати виступу спортсменів на змаганнях;
- здійснює контроль і несе відповідальність за додержання норм антидопінгового законодавства.
5.10. З метою забезпечення розвитку та удосконалення навчально-тренувальної та спортивної роботи, професійної діяльності працівників у ДЮСШ утворюється тренерська рада, яку очолює її директор.
Тренерська рада ДЮСШ:
 • вивчає плани, результати та актуальні питання навчально-тренувальної та спортивної роботи у школі, розглядає питання організації роботи відділень,
 • розробляє пропозиції щодо поліпшення діяльності ДЮСШ;
 • визначає заходи щодо підвищення кваліфікації кадрів, упровадження під час навчально-тренувальних занять досягнень науки і кращого досвіду роботи;
 • розробляє рекомендації з питань удосконалення навчально-тренувальної та спортивної роботи;
 • вносить керівництву ДЮСШ пропозиції щодо налагодження міжнародних спортивних зв'язків;
 • захищає права працівників на виявлення ініціативи, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, аналізує форми, методи і засоби навчання та скасовує такі, що не придатні для використання під час проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи;
 • розглядає інші питання, пов'язані з діяльністю ДЮСШ.
Засідання тренерської ради ДЮСШ проводяться у разі потреби, але не рідше одного разу на два місяці.
5.11. Органом громадського самоврядування ДЮСШ є загальні збори колективу, в яких можуть брати участь наукові та інші працівники, які залучаються до навчально-тренувальної та спортивної роботи, і представники батьківського комітету. Загальні збори колективу ДЮСШ  скликаються не рідше одного разу на рік.
5.12. У ДЮСШ за рішенням її загальних зборів можуть утворюватись і діяти піклувальна рада та батьківський комітет.
 
VІ. Фінансово-господарська діяльність та матеріально-технічна база ДЮСШ
 
6.1. Фінансово-господарська діяльність ДЮСШ провадиться відповідно до законодавства та статуту.
6.2. Фінансування ДЮСШ здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, інших джерел, не заборонених законом.
6.3. ДЮСШ у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має право:
- самостійно розпоряджатися коштами, одержаними від господарської та іншої діяльності відповідно до статуту;
- модернізувати власну матеріально-технічну базу, базу спортивно-оздоровчих таборів;
- володіти, користуватися і розпоряджатися майном відповідно до законодавства та статуту, у тому числі спеціалізованим транспортом для супроводження і забезпечення безпеки вихованців під час здійснення навчально-тренувальної та спортивної роботи, або орендувати такий транспорт на договірних   засадах;
- користуватися безоплатно земельними ділянками, на яких розташована спортивна школа;
- надавати в установленому порядку платні послуги;
виконувати інші функції, що не суперечать законодавству і статуту спортивної школи.
6.4. Доходи (прибутки) або їх частини, отримані закладом не можуть розподілятися серед засновників та серед працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску).
6.5. Доходи (прибутки) закладу використовуються виключно для фінансування видатків на утримання закладу, реалізації мети (цілей,завдань) та напрямків діяльності, визначених цим статутом.
6.6. Матеріально-технічна база ДЮСШ включає адміністративні приміщення та спортивні бази, підсобні приміщення, обладнання, засоби зв'язку, оргтехніку, майданчики, земельні ділянки, рухоме і нерухоме майно, що перебуває в її користуванні.
6.7. Для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи ДЮСШ можуть надаватися в користування безоплатно або на пільгових умовах спортивні об'єкти (спортивні споруди), культурні, оздоровчі та інші заклади за умови додержання санітарно-гігієнічних норм і не погіршення стану таких закладів. Порядок надання зазначених об'єктів (споруд) у користування визначається органами місцевого самоврядування відповідно до законодавства.
6.8. Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності в ДЮСШ  здійснюється у порядку, визначеному нормативно-правовими актами.
 
 
 
VІІ .  Діяльність ДЮСШ у рамках міжнародного співробітництва
 
7.1. ДЮСШ  за наявності належної матеріально-технічної бази, власних фінансових коштів має право підтримувати міжнародні спортивні контакти із спортивними організаціями інших країн, брати участь у міжнародних заходах, проводити обмін спортивними делегаціями з метою вивчення міжнародного досвіду роботи.
7.2. ДЮСШ  має право укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв'язки з органами управління освітою, фізичною культурою і спортом, закладами освіти, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн в установленому законодавством порядку.
За наявності відповідних умов ДЮСШ може здійснювати прийом іноземних делегацій.
 
VІІІ. Документація  ДЮСШ, порядок обліку та звітності
 
8.1. Перелік документів, які повинна мати ДЮСШ, порядок обліку та звітності затверджуються Мінмолодьспортом.
 
ІХ. Припинення діяльності
 
9.1. Діяльність ДЮСШ припиняється в результаті його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. Рішення про реорганізацію або ліквідацію ДЮСШ приймається засновником. Припинення діяльності ДЮСШ здійснюється комісією з припинення (комісією з реорганізації, ліквідаційною комісією), утвореною в установленому законодавством порядку.
9.2. Під час реорганізації ДЮСШ його права та обов’язки переходять до правонаступника, що визначається засновником.
9.3. ДЮСШ, що є юридичною особою, вважається реорганізованим (ліквідованим) з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відповідного запису в установленому порядку.
9.4 У разі припинення ДЮСШ ( у результаті його ліквідації, злиття приєднання, поділу або перетворення) активи ДЮСШ зараховуються до доходу місцевого бюджету.
 
Х.  Внесення змін та доповнень до Статуту
 
10.1.  Зміни та доповнення до цього Статуту у разі потреби вносяться Засновником шляхом викладення його у новій редакції та реєструється в установленому законом порядку.
 
 
Секретар міської ради                                                                                          Ю.Химин