РІШЕННЯ № 853

Про затвердження Програми надання одноразової грошової допомоги мешканцям Бориславської міської територіальної громади  на 2022 рік

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
____________2022 року Борислав №____
 Про затвердження Програми надання одноразової
грошової допомоги мешканцям Бориславської
міської територіальної громади  на 2022 рік
 
Відповідно до п.22 ч.1 ст.26 Закону України  „ Про місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетного кодексу України, рішення міської ради від 23.12.2021 р. №755               « Про бюджет Бориславської міської територіальної громади на 2022 рік», рішення виконавчого комітету від 13.01.2022 р. №8 «Про схвалення проєкту Програми надання одноразової грошової допомоги мешканцям Бориславської міської територіальної громади на 2022 рік », беручи до уваги доповідну записку  начальника управління праці та соціального захисту населення Цапів Ірини від 17.01.2022 року №47, рішення постійної  комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики  від __.__.2022 р. №__/__,  з гуманітарних питань, депутатської етики та законності від __.__.2022 р. №__/__, міська рада
                       
В И Р І Ш ИЛ А:
 
           1. Затвердити Програму надання одноразової грошової допомоги мешканцям Бориславської міської територіальної громади на 2022 рік та паспорт до неї згідно з додатком.
 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Гарасимів Роксоляну, постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики (Зелінський Руслан) та з гуманітарних питань, депутатської етики та законності (Спас Андрій) .
 


Міський голова                                                                                        Ігор ЯВОРСЬКИЙ
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення  міської ради 
_________2022 року № _____
 
ПРОГРАМА
надання одноразової грошової допомоги мешканцям Бориславської міської територіальної громади на 2022рік
 
І. Загальні положення
Програма про надання одноразової грошової допомоги мешканцям міста розроблена  відповідно до п.22 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.91 Бюджетного кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року № 99 „Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалась поховати померлого рішення виконавчого комітету Бориславської міської ради від 21 січня 2021 року №17 „Про встановлення розміру вартості ритуальних послуг на поховання деяких категорій осіб”, рішення виконавчого комітету Бориславської міської ради від 21 січня 2021 року №18 „Про встановлення розміру вартості одноразової грошової допомоги особам, які повернулися з місця позбавлення волі”, рішення міської ради від 23 грудня 2021 року № 755 „Про бюджет Бориславської міської територіальної громади на 2022 рік”.
Допомога надається з асигнувань, що передбачені у бюджеті Бориславської міської територіальної громади на 2022 рік. Допомога є одноразовою.
Грошова допомога є однією з видів допомог, що надається жителям Бориславської міської територіальної громади, які опинилися у скрутному матеріальному становищі через хворобу, стихійне лихо, втрату близьких родичів, повернення з місць позбавлення волі.
Грошова допомога надається жителям Бориславської міської територіальної громади, які віднесені до таких категорій:
- громадяни, які зобов’язалися поховати померлого або особи виконавці волевиявлення померлого;
- громадяни, які постраждали від стихійного лиха;
- громадяни, які потребують довготривалого та дороговартісного лікування;
- громадяни, які повернулися з місць позбавлення волі.
 
ІІ. Мета Програми 
Сприяти частковому вирішенню побутових, медичних, соціальних проблем малозабезпечених громадян, сімей, які втратили близьких родичів, громадян, які повернулися із місць позбавлення волі та громадян, які постраждали від стихійного лиха і які опинилися у складних життєвих обставинах через хворобу.
 
ІІІ. Джерела фінансування Програми
Кошти бюджету Бориславської міської територіальної громади у межах обсягу, затвердженого міською радою на 2022 рік як „Інші виплати населенню”
.
ІV. Очікувані результати виконання Програми
Часткове вирішення побутових проблем мешканців Бориславської міської територіальної громади, які постраждали внаслідок стихійного лиха.
Соціальна підтримка осіб, які є виконавцем волевиявлення померлого або осіб, які зобов’язались поховати померлого.
Часткове вирішення медичних проблем громадян, які потребують довготривалого та дороговартісного лікування.
Забезпечення предметами першої необхідності і документування паспортом громадян, які повернулись з місць позбавлення волі.
 
V. Заходи щодо реалізації Програми
Розмір матеріальної допомоги на поховання та забезпечення предметами першої необхідності і документування паспортом громадян, які повернулись з місць позбавлення волі встановлюється рішенням виконавчого комітету міської ради.
Грошова допомога на поховання та на забезпечення предметами першої необхідності і документування паспортом громадян, які повернулись з місць позбавлення волі надається без врахування доходів осіб, що звертаються.
Грошова допомога на лікування надається з врахуванням затрат на лікування та матеріального стану заявника та можливостей міського бюджету.
Розмір матеріальної допомоги громадянам міста, які постраждали внаслідок стихійного лиха надається із врахуванням завданих матеріальних збитків, а також можливостей міського бюджету.
 
VІ. Порядок надання допомоги
Для одержання матеріальної допомоги жителі Бориславської міської територіальної громади подають до загального відділу Бориславської міської ради такі документи:
 
1. Для виплати допомоги на лікування:
- заяву на ім’я міського голови із зазначенням обставин, причин звернення за допомогою;
- довідку за місцем реєстрації про склад сім’ї;
- документ, що підтверджує обставини з якими пов’язана необхідність надання грошової допомоги  довідка з лікувальної установи;
- копію паспорта та ідентифікаційного номер заявника.
 
2. Для виплати допомоги на поховання померлої особи:
- заяву особи, яка здійснила поховання;
- копія паспорта заявника;
- копію ідентифікаційного номера заявника;
- копію свідоцтва про смерть громадянина чи витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть;
- документ, що підтверджує місце проживання померлого на день смерті на території  Бориславської міської територіальної  громади;
- довідку про те, що покійний на день смерті не перебував на обліку в центрі зайнятості;
- копія першої та останньої сторінки трудової книжки померлого (за наявності);
- довідку Пенсійного фонду України про наявність або відсутність на обліку померлої особи і отримання або неотримання нею пенсії.
 
3. Для виплати допомоги постраждалим від стихійного лиха:
- заяву;
- копію паспорта заявника;
- копію ідентифікаційного номер заявника;
- довідку про склад сім’ї;
- довідки про доходи заявника та осіб, що зазначенні в довідці про склад сім’ї;
- акт обстеження комісією міської ради;
- у випадку пожежі копія акту про пожежу.
 
4. Для виплати одноразової грошової допомоги особам, які повернулися з місця позбавлення волі для документування паспортом громадянина України та придбання предметів першої необхідності і продуктів харчування :
- заява;
- довідка про те, що не перебуває на обліку як безробітний ;
- довідка про звільнення з місця позбавлення волі;
- копії ідентифікаційного номер (за наявності).
На підставі поданих документів виконавці вказані в п.4 Паспорту Програми (додаток до Програми) готують розпорядження міського голови про надання допомоги відповідно до їх компетенції в порядку передбаченому нормативно-правовими актами.
Фінансування видатків на виплату допомоги громадянам проводиться управлінням праці та соціального захисту населення міської ради за рахунок коштів бюджету Бориславської міської територіальної громади, передбачених як „ Інші виплати населенню ”.
Виплата допомоги громадянам здійснюється через банківські установи на підставі таких документів:
- розпорядження міського голови;
- копії паспорта одержувача допомоги;
- копії ідентифікаційного номер одержувача допомоги;
- номер банківського рахунку (довідка про його відкриття).
 
 
 
Секретар міської ради                                                             Юрій  ХИМИН
 
 
ДОДАТОК
до Програми надання одноразової грошової допомоги мешканцям Бориславської міської територіальної громади на 2022 рік
 
 
ПАСПОРТ
Програми надання одноразової грошової допомоги мешканцям Бориславської міської територіальної громади на 2022 рік
 
1. Ініціатор розроблення Програми Бориславська міська рада
2. Дата, номер рішення про 
    затвердження Програми
Рішення міської ради
 
3. Розробник Програми Управління праці та соціального захисту населення міської ради
4. Відповідальні виконавці
    Програми
 
Управління праці та соціального захисту населення міської ради,   відділ правового забезпечення міської ради, загальний відділ міської ради, відділ оборонної роботи,  цивільного захисту та охорони довкілля
 міської ради
5. Термін реалізації Програми 2022 рік
6. Етапи виконання Програми Згідно з помісячним розписом асигнувань бюджету Бориславської міської територіальної громади  на 2022 рік
7. Загальний обсяг фінансових
    ресурсів, необхідних для
    реалізації Програми в 2022 році
100 тис. грн.
 
 
 
 
Секретар міської ради                                                             Юрій  ХИМИН