РІШЕННЯ № 1355

Про затвердження Програми організаційного забезпечення діяльності Бориславського міського суду  Львівської області на 2023 рік

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
                      2023  року Борислав ____            
 
Про затвердження Програми організаційного
забезпечення діяльності Бориславського
міського суду  Львівської області на 2023 рік
 
Відповідно до п.22 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення виконавчого комітету Бориславської міської ради від 04.05.2023 року № 106 „Про схвалення проекту Програми організаційного забезпечення діяльності Бориславського міського суду Львівської області на 2023 рік”, беручи до уваги рішення постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від ______2023 року №___, лист Бориславського міського суду Львівської області від 10.03.2023 року № 02/54/2023, міська рада
ВИРІШИЛА:  
 
1. Затвердити Програму організаційного забезпечення діяльності Бориславського міського суду Львівської області на 2023 рік, що додається.
 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Солоненко Світлану, керуючого справами виконавчого комітету  Кобилецького Ігоря відповідно до розподілу їх функціональних обов’язків та постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів, економіки, державної регуляторної політики  (Зелінський Руслан).
 
 
 
                   Міський голова                                                                                         Ігор ЯВОРСЬКИЙ
 
 
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
               від              2023 р. №
 
 
ПРОГРАМА
організаційного забезпечення діяльності Бориславського міського суду Львівської області на 2023 рік
 
Загальні положення
 
Суд є однією з найважливіших складових державної влади, а тому створення дієвої системи правосуддя, яка гарантуватиме захист прав та свобод людини, утвердження принципів верховенства права, підвищення рівня правосвідомості в українському суспільстві є одним з пріоритетних завдань як держави, так і територіальних громад, представницьким органом якої  є міська рада.
Належне забезпечення діяльності судів є однією з гарантій незалежності судів та суддів. Зважаючи на надзвичайну важливість якісного функціонування судової системи, у судах повинні бути створені усі необхідні умови для виконання завдань, пов’язаних зі здійсненням правосуддя. А тому для забезпечення можливості виконання вимог процесуального законодавства під час розгляду справ суди повинні бути забезпечені облаштованими приміщеннями, технічними засобами та матеріалами, які є необхідні для якісного здійснення правосуддя. Зазначене є, безумовно, необхідним для комфортного відвідування мешканцями міста приміщень органів правосуддя, перебування в залах судових засідань, залах очікування тощо.
Враховуючи те, що відповідно до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, необхідне створення відповідних умов для можливості реалізації зазначених прав, передбачених міжнародними документами та чинним законодавством України.
Програма організаційного забезпечення діяльності Бориславського міського суду Львівської області на 2023 рік (далі - Програма) розроблена для створення належного рівня реалізації правосуддя в місті, поступового покращення рівня забезпеченості судів та сприяння більш швидкому розгляду справ у судах за допомогою сучасних технічних засобів, попередження та профілактики вчинення корупційних діянь, а також у зв’язку з необхідністю зміцнення громадського порядку, дотримання та захисту прав мешканців у суді.
 
 Мета і завдання Програми
 
Метою Програми є:
- створення в Бориславському міському суді Львівської області належних умов для здійснення правосуддя на рівні, достатньому для гарантування права кожного на судовий захист незалежним та неупередженим судом;
- створення передумов для здійснення якісного та швидкого правосуддя в суді та максимального доступу громадян до інформації про розгляд справ у суді;
- забезпечення захисту конституційних прав та свобод людини на основі чітко визначених пріоритетів.
 Основні завдання Програми:
- створення в Бориславському міському суді Львівської області належних умов для громадян та представників юридичних осіб, які беруть участь в судових процесах (поточні видатки придбання обладнання (приладів для електричного опалення);
- забезпечення комфортних умов перебування в органах правосуддя мешканців і гостів міста та як наслідок складення у них позитивного враження про місто.
 
 Фінансування Програми
 
Фінансування Програми проводитиметься  за рахунок коштів загального фонду бюджету Бориславської міської територіальної громади шляхом перерахування субвенції з бюджету Бориславської міської територіальної громади державному бюджету на реєстраційний рахунок Територіального управління Державної судової адміністрації України в Львівській області, відповідно до затверджених бюджетних асигнувань.
Обсяг коштів на виконання зазначеної Програми на 2023 рік складає 50 000 грн. відповідно до паспорта Програми, що додається.
Програма розроблена на 2023 рік.
 
 Очікувані результати від реалізації Програми
 
Реалізація заходів Програми дасть змогу:
- підвищити рівень дотримання прав і свобод людини і громадянина при здійсненні правосуддя;
- сприяти якісному дотриманню виконання вимог процесуального законодавства України;
- покращити умови доступу громадян, підприємств, установ, організацій до правосуддя та отримання усієї необхідної для цього інформації.
 
 
Додаток
до Програми організаційного забезпечення діяльності Бориславського міського суду Львівської області на 2023 рік
 
 
ПАСПОРТ
програми організаційного забезпечення діяльності Бориславського міського суду Львівської області на 2023 рік
 
 
1. Ініціатор розроблення програми Бориславська міська рада Львівської області
 
2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу місцевого самоврядування про розроблення Програми Рішення Бориславської міської ради Львівської області від       2023 р. №  «Про затвердження Програми організаційного забезпечення діяльності Бориславського міського суду Львівської області на 2023 рік»
 
3. Розробник програми Відділ правового забезпечення  Бориславської міської ради
 
4. Співрозробники Програми
 
-
5. Відповідальний виконавець Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Львівській області
 
6. Учасники Програми Виконавчий комітет Бориславської міської ради, депутати міської ради
 
7. Термін реалізації програми
 
2023 рік
8. Перелік місцевих бюджетів, що беруть участь у виконанні Програми бюджет Бориславської міської територіальної громади
 
9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього
 
50 000 грн.
 
 
Секретар міської ради                                                                   Юрій ХИМИН