ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № №837-mr6-2019

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
 
___________________ Борислав № ________
 
Про затвердження статуту Комунального підприємства «Комунальне некомерційне підприємство «Стоматологічна поліклініка» Бориславської міської ради Львівської області у новій редакції
 
 
 Відповідно до п.30 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.57  Господарського кодексу України, беручи до уваги  клопотання  директора КП «КНП «Стоматологічна поліклініка» від ______№__, міська рада
           
В И Р І Ш И Л А :
 
 1. Затвердити Статут Комунального підприємства «Комунальне некомерційне підприємство «Стоматологічна поліклініка» Бориславської міської ради Львівської області у новій редакції, що додається
                  
 1. Директору комунального підприємства «Комунальне некомерційне підприємство «Стоматологічна поліклініка» Бориславської міської ради Львівської області (Б.Шумило) здійснити заходи щодо реєстрації Статуту Комунального підприємства «Комунальне некомерційне підприємство «Стоматологічна поліклініка» Бориславської міської ради Львівської області у новій редакції.
 
 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань (Р. Гарасимів), постійну комісію з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення (Б.Шумило) та постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики (Б.Городиський).
 
 
 
Міський голова
 
                          І.Р. Яворський                                                                     
СТАТУТ
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
 «КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО   “СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА”
БОРИСЛАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(нова редакція)
 
 
 1. Загальні положення.
 
          1.1. КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА” БОРИСЛАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (далі - Підприємство) є закладом охорони здоров’я – комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає медичні послуги населенню м. Борислава Львівської області, (далі – Населення)
1.2. Підприємство створено рішенням Бориславської міської ради від 29.09.2016  року № 356 «Про створення комунального некомерційного підприємства „Стоматологічна поліклініка” Бориславської міської ради Львівської області»
1.3. Підприємство засноване на базі відокремленої частини майна територіальної громади м. Борислава, частка якої передана Підприємству. Представником Власника є фінансове управління Бориславської міської ради (далі - Уповноважений орган управління).
1.5. Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.
1.6. Підприємство діє на підставі Конституції України, Основ законодавства України про охорону здоров’я, Господарського, Цивільного кодексів України та законодавства України  про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, інших законів України, указів Президента України, Постанов Кабінету Міністрів України, загальнообов’язкових для всіх закладів охорони здоров’я наказів та інструкцій Міністерства охорони здоров’я України, відповідних рішень місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, актами Уповноваженого орган управління та цього Статуту.
 
 1. Найменування та місцезнаходження.
 
    2.1. Найменування:
- повне українською мовою: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА” БОРИСЛАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ;
- скорочене українською мовою КНП «Стоматполіклініка».
    2.2. Місцезнаходження та юридична адреса: вул. Коваліва, 42,  м. Борислав, Львівська область, 82300.
 
 1. Мета і предмет діяльності.
 
3.1.    Метою діяльності підприємства є задоволення потреб населення в усіх видах стоматологічного лікування, покращення якості, забезпечення гарантованої державою безоплатної стоматологічної допомоги.
3.2. Предметом діяльності Підприємства є здійснення таких видів медичної практики:       
 • організація і управління охороною здоров'я;
 • проведення якісного лікувально-профілактичного процесу серед дитячого і
  дорослого населення міста та інших населених пунктів;
 
 • широке впровадження первинної комплексної профілактики
  стоматологічних захворювань.
 • раннє лікування зубощелепових деформацій, які формуються;
 • активне впровадження сучасних методів зубного протезування, якісне
  надання зубопротезної допомоги населенню;
 • дитяча, терапевтична, ортопедична, хірургічна стоматологія;
 • ортодонтія, рентгенологія, фізіотерапія;
 • вивчення і впровадження передового досвіду, нових наукових досліджень у практику охорони здоров'я;
 • організація взаємодії з іншими лікувально-профілактичними закладами України та закордоном;
 • розробка здійснення заходів для підвищення кваліфікації медичних кадрів, проходження виробничої практики та інтернатури;
 • придбання, збереження, відпускання, застосування, знищення прекурсорів, дорогоцінних металів.
 
 1. Юридичний статус.
 
4.1. Підприємство є юридичною особою. Права і обов'язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.
Підприємство користується закріпленим за ним комунальним майном на правах оперативного управління.
4.2. Підприємство організовує свою діяльність відповідно до фінансового плану, затвердженого Уповноваженим органом управління.
4.3. Підприємство самостійно організовує виробництво продукції (робіт, послуг) і реалізує її за цінами (тарифами), що визначаються в порядку, встановленому законодавством.
4.4. Для закупівель товарів, робіт чи послуг Підприємство застосовує процедури закупівель, визначені законодавством України.
4.5. Збитки, завдані Підприємству внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом неконституційними або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.
4.6. Для здійснення господарської некомерційної діяльності Підприємство залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.
4.7. Підприємство має самостійний баланс, рахунки в банках, органах Державного казначейства, печатку із своїм найменуванням.
4.8. Власник та Уповноважений орган управління не відповідають за зобов'язаннями Підприємства, а Підприємство не відповідає за зобов'язаннями Власника та Уповноваженого органу управління.
4.9. Підприємство має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути особою, яка бере участь у справі, що розглядається в судах України, третейських та міжнародних судах, крім випадків передбачених п.6.2.3 Статуту.
4.10. Підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і затверджує штатний розпис.
4.11. Підприємство надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну практику.
4.12. Підприємство має право здійснювати лише ті види медичної практики, які дозволені органом ліцензування при видачі ліцензії на медичну практику.
 
 
 1. Права та обов'язки.
 
5.1. Підприємство має право:
5.1.1.Звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до центральних та місцевих органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Підприємство завдань.
5.1.2.Укладати договори з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до законодавства України по наданню медичних послуг з метою залучення додаткових коштів.
5.1.3. В рамках своєї компетенції здійснювати міжнародну діяльність відповідно до законодавства України.
5.1.4. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у порядку, визначеному законодавством України.
5.1.5. Здійснювати інші права, що не суперечать законодавству України.
5.2. Підприємство:
5.2.1.Забезпечує своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством України.
5.2.2.Здійснює оперативну діяльність з матеріально-технічного забезпечення своєї роботи.
5.2.3.Визначає потребу Підприємства та забезпечує придбання матеріальних ресурсів у підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності, а також у фізичних осіб відповідно до законодавства.
5.2.4.Створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.
5.2.5.Здійснює заходи з вдосконалення оплати праці працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості як в результатах особистої праці, так і в загальних підсумках роботи Підприємства, забезпечує своєчасні розрахунки.
5.3. Підприємство здійснює бухгалтерський облік, веде фінансову та статистичну звітність згідно з законодавством України.
5.4. Директор Підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної і бухгалтерської звітності.
6. Управління Підприємством.
 
6.1. Управління Підприємством здійснюється відповідно до цього Статуту на основі поєднання прав Власника, Уповноваженого органу управління щодо господарського використання комунального майна і участі в управлінні трудового колективу.
6.2. Власник:
         6.2.1. Затверджує статут та зміни до статуту Підприємства.
         6.2.2. Приймає рішення  про реорганізацію і ліквідацію Підприємства, призначає голову ліквідаційної комісії, затверджує ліквідаційний баланс.
6.2.3.Погоджує Підприємству договори про спільну діяльність, за якими використовується майно, що перебуває в його оперативному управлінні, кредитні договори та договори застави.
6.3.Поточне керівництво діяльності Підприємства здійснює директор, який призначається на посаду на умовах контракту. Призначення директора на посаду та звільнення з посади здійснюється міським головою.
6.4.  Директор Підприємства:
            6.4.1.Безпосередньо підпорядковується міському голові та уповноваженому органу управління.
6.4.2. Діє без доручення від імені Підприємства, представляє його в усіх установах та організаціях.
6.4.3. Розпоряджається коштами та майном Підприємства відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.
6.4.4. Укладає договори, видає доручення, відкриває в установах банків та органах Державного казначейства рахунки тощо.
6.4.5. У межах своєї компетенції видає накази та інші розпорядчі акти, дає вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів та працівників Підприємства.
6.4.6. Подає на затвердження до Уповноваженого органу управління проект фінансового плану Підприємства.
6.4.7. Призначає заступників директора  Підприємства та розподіляє обов'язки між ними.
6.4.8. Визначає та затверджує організаційну структуру Підприємства, граничну чисельність працівників, штатний розпис, умови оплати праці.
6.4.9. Призначає на посади та звільняє керівників структурних підрозділів, інших працівників.
6.4.10. Затверджує положення про структурні підрозділи Підприємства за поданням керівників цих підрозділів.
6.4.11. Обирає форми і системи оплати праці, встановлює працівникам конкретні розміри посадових окладів, премій, винагород, надбавок і доплат на умовах, передбачених колективним договором.
6.4.12. Укладає колективний договір з працівниками.
6.4.13. Вирішує всі питання господарської діяльності Підприємства, за винятком тих, що віднесені до компетенції Власника чи Уповноваженого органу управління.
6.5. Директор Підприємства є представником Підприємства, діє в межах своїх повноважень та представляє інтереси Підприємства у державних органах, установах та організаціях, а також у взаємовідносинах з українськими та іноземними організаціями та фізичними особами.
6.6. Директор Підприємства, його заступники та керівники підрозділів у межах своїх повноважень здійснюють поточне керівництво Підприємством та його підрозділами.
6.7. Уповноважений орган управління відповідно до покладених на нього завдань здійснює повноваження щодо реалізації прав Власника майна, переданого Підприємству, пов'язаних з володінням, користуванням і розпоряджанням ним у межах, визначених законодавством України, з метою задоволення соціальних та інших потреб.
6.8. Уповноважений орган управління:
6.8.1. Визначає головні напрямки діяльності Підприємства, затверджує плани діяльності та форми звітів про їх виконання.
6.8.2. Затверджує фінансовий план та контролює його виконання.
6.8.3. Проводить моніторинг фінансової діяльності Підприємства.
6.8.4. Здійснює контроль за фінансовою (бюджетною) та штатною дисциплінами Підприємства.
6.8.5. Забезпечує приведення у відповідність із законодавством Статуту та внутрішніх положень Підприємства.
6.8.6. Контролює виконання орендарями інвестиційних і технічних програм, якщо такі передбачені договором оренди.
6.8.7. Здійснює інші повноваження, встановлені законодавством.
6.8.8. Здійснює контроль за використанням та збереженням належного Підприємству майна і має право вилучити у Підприємства майно, яке не використовується або використовується не за призначенням.
6.8.9. Уповноважений орган управління здійснює контроль за використанням та збереженням майна Підприємства, не втручаючись в оперативно-господарську діяльність Підприємства.
6.9. За рішенням Власника для здійснення контролю за виробничою, фінансово-господарською діяльністю Підприємства може створюватись Наглядова рада у складі п’яти членів (якщо інше не встановлено спеціальним рішенням Засновника). Директор не може входити до складу Наглядової ради.
Компетенція Наглядової ради та порядок прийняття нею рішень визначаються спеціальним рішенням Власника.
 
 
 1. Господарська діяльність.
 
7.1. Підприємство зобов'язане приймати та виконувати доведені до нього в установленому законодавством порядку державні замовлення та замовлення Уповноваженого органу управління, враховувати їх при формуванні фінансового плану, визначенні перспектив економічного і соціального розвитку та виборі контрагентів, а також складати і виконувати фінансовий план (річний та з поквартальною розбивкою) на кожен наступний рік.
7.2. Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно іншим юридичним особам чи громадянам, крім випадків, передбачених законодавством
7.3. Фінансовий план підприємства затверджується Уповноваженим органом управління.
7.4. Списання з балансу основних фондів Підприємства можуть проводитися в порядку визначеному Власником за згодою Уповноваженого органу управління.
7.5. Надання населенню платних медичних послуг та послуг на госпрозрахунковій основі здійснюються відповідно до постанов Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства охорони здоров’я  та інших нормативних актів.
7.6. Вартість робіт та послуг, що здійснюються Підприємством, встановлюються відповідно до законодавства.
7.7. Доходи (прибутки) або їх частини, отримані Підприємством не можуть розподілятися серед засновників та серед працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших, пов’язаних з ним осіб.
7.8. Доходи (прибутки) Підприємства використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Підприємства, реалізації мети ( цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених цим статутом.
 
 
 1. Майно та порядок утворення статутного капіталу.
 
8.1. Майно Підприємства є комунальною власністю м. Борислава.
8.2. Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно іншим юридичним особам чи громадянам, крім випадків, передбачених законом.
8.3. Джерелами формування майна Підприємства є:
- комунальне майно;
- кошти та інше майно, одержані від реалізації продукції (робіт, медичних послуг) Підприємства;
-  кошти місцевого бюджету;
-  цільові кошти;
-  кредити банків;
-  інші джерела, не заборонені законом.
Статутний капітал Підприємства складає 1000 грн.
8.4. Підприємство може одержувати кредити для виконання статутних завдань за згодою Власника.
8.5. Підприємство відповідає за своїми зобов'язаннями лише коштами, що перебувають у його розпорядженні.
8.6. Порядок розподілу та використання коштів Підприємства, отриманих від здійснення господарської некомерційної діяльності, визначається фінансовим планом, який затверджується до 1 вересня року, що передує плановому.
 
 1. Повноваження трудового колективу.
 
9.1. Працівники мають право брати участь в управлінні Підприємством через загальні збори (конференції), ради трудових колективів, професійні спілки, які діють у трудовому колективі, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Підприємства, а також з питань захисту соціально-економічних і трудових прав працівників.
Представники первинної профспілкової організації, а у разі їх відсутності - вільно обрані працівниками представники, представляють інтереси працівників в органах управління Підприємства відповідно до законодавства.
Підприємство зобов'язане створювати умови, які б забезпечували участь працівників в його управлінні.
9.2. Трудовий колектив Підприємства складається з усіх громадян, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Підприємством.
9.3. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства регулюються колективним договором.
9.4. Право укладення колективного договору надається директору Підприємства, а від імені трудового колективу - Уповноваженому ним органу.
9.5. Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат можуть встановлюватися у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством.
Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством України мінімального розміру заробітної плати.
9.6. Оплата праці працівників Підприємства здійснюється в першочерговому порядку. Всі інші платежі здійснюються Підприємством після виконання зобов'язань щодо оплати праці.
9.7. Працівники Підприємства провадять свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору та посадових інструкцій, правил внутрішнього трудового розпорядку та чинного законодавства України.
 
 
 1. Припинення діяльності Підприємства.
 
10.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації - за рішенням Власника, а у випадках, передбачених законом України, за рішенням суду.
10.2. У разі реорганізації Підприємства вся сукупність його прав та обов'язків переходить до його правонаступників.
10.3. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Власником або за рішенням суду.
10.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред'явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим, ніж два місяці та більше шести місяців з дня публікації рішення про ліквідацію, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію Підприємства.
10.5. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Підприємством. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Підприємства і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його на затвердження органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені в установленому законодавством України порядку.
Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Підприємства, що ліквідується.
10.6. Претензії кредиторів до Підприємства, що ліквідується, задовольняються за рахунок його майна, якщо інше не передбачено законодавством України.
10.7. Якщо вартість майна Підприємства є недостатньою для задоволення вимог кредиторів, Підприємство ліквідується в порядку, встановленому законом про відновлення платоспроможності або визнання банкрутом.
10.8. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства України.
10.9. Працівникам Підприємства, які звільняються у зв'язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства України про працю.
10.10. Підприємство є таким, що припинило діяльність, від дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення діяльності юридичної особи.
 10.11.   У разі припинення юридичної особи ( у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи Підприємства зараховуються до доходу місцевого бюджету.