ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № №834-mr6-2019

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
    
____________ 2019 року Борислав                            ______
 
Про затвердження    Програми надання одноразової грошової допомоги мешканцям міста на 2019-2020  роки

 
 
 
  
 
            Відповідно до п.22 ч.1 ст.26 Закону України  „ Про місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетного кодексу України, рішення міської ради від 20.12.2018 р. №1629 « Про міський бюджет міста Борислава на 2019 рік», рішення виконавчого комітету від 07.02.2019 р. № 26 «Про погодження Програми надання одноразової грошової допомоги мешканцям міста на 2019-2020  роки»  , беручи до уваги доповідну записку  начальника управління праці та соціального захисту населення І.Цапів від 13.02.2019 року №202  та рішення постійної  комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики  від ______2019 р. №____, міська рада
                       
В И Р І Ш ИЛ А:
 
1. Затвердити Програму надання одноразової грошової допомоги мешканцям міста на 2019-2020  роки та паспорт до неї згідно з додатком.
 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Р.Гарасимів та постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики.
 
 
 
Міський голова                                                                                     І. Яворський


ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
______________2019 р.№____
 
 
ПРОГРАМА
надання одноразової грошової допомоги мешканцям міста на 2019-2020 роки
 
І. Загальні положення
Програма про надання одноразової грошової допомоги мешканцям міста розроблена  відповідно до п.22 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.91 Бюджетного кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року № 99 „Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалась поховати померлого”, рішення Бориславської міської ради від 28 листопада 2007 року № 482 „Про надання повноважень міському голові м.Борислава”, рішення виконавчого комітету Бориславської міської ради від 14 квітня 2015 року № 68 „Про встановлення розміру вартості одноразової грошової допомоги особам, які повернулися з місця позбавлення волі”, рішення міської ради від 20 грудня 2018 року № 1629 „Про міський бюджет міста Борислава на 2019 рік” та рішення виконавчого комітету               від 19.12.2018 р. № 306 « Про стан соціального забезпечення мешканців міста Борислава».
Допомога надається з асигнувань, що передбачені у бюджеті на 2019 рік.
Допомога є одноразовою і надається громадянину один раз на рік.
Грошова допомога є однією з видів допомог, що надається громадянам, які постійно проживають у місті Бориславі і опинилися у скрутному матеріальному становищі через хворобу, стихійне лихо, втрату близьких родичів, повернення з місць позбавлення волі.
Грошова допомога надається жителям міста, які віднесені до таких категорій:
- громадяни, які зобов’язалися поховати померлого або особи виконавці волевиявлення померлого;
- громадяни, які постраждали від стихійного лиха;
- громадяни, які потребують довготривалого та дороговартісного лікування;
- громадяни, які повернулися з місць позбавлення волі.
 
ІІ. Мета Програми 
Сприяти частковому вирішенню побутових, медичних, соціальних проблем малозабезпечених громадян, сімей, які втратили близьких родичів, громадян, які повернулися із місць позбавлення волі та громадян, які постраждали від стихійного лиха і які опинилися у складних життєвих обставинах через хворобу.
 
ІІІ. Джерела фінансування Програми
Кошти міського бюджету у межах обсягу, затвердженого міською радою на 2019 рік   як „Інші виплати населенню” .
 
 
 
ІV. Очікувані результати виконання Програми
- Часткове вирішення побутових проблем мешканців міста, які постраждали внаслідок стихійного лиха.
-  Соціальна підтримка осіб , які є виконавцем волевиявлення померлого або осіб, які зобов’язались поховати померлого.
- Часткове вирішення медичних проблем громадян, які потребують довготривалого та дороговартісного  лікування.
-  Забезпечення предметами першої необхідності і документування паспортом громадян, які повернулись з місць позбавлення волі.
 
V. Заходи щодо реалізації Програми
Розмір матеріальної допомоги на поховання та забезпечення предметами першої необхідності і документування паспортом громадян, які повернулись з місць позбавлення волі встановлюється рішенням виконавчого комітету міської ради.
Грошова допомога на поховання та на забезпечення предметами першої необхідності і документування паспортом громадян, які повернулись з місць позбавлення волі надається без врахування доходів осіб, що звертаються.
Грошова допомога на лікування надається з врахуванням затрат на лікування та матеріального стану заявника та можливостей міського бюджету.
Розмір матеріальної допомоги громадянам міста, які постраждали внаслідок стихійного лиха надається із врахуванням завданих матеріальних збитків, а також можливостей міського бюджету.
 
VІ. Порядок надання допомоги
Для одержання матеріальної допомоги жителі міста подають до загального відділу Бориславської міської ради такі документи:
1. Для виплати допомоги на лікування:
- заяву на ім’я міського голови із зазначенням обставин, причин звернення за допомогою;
-  довідку за місцем реєстрації про склад сім’ї;
- документ, що підтверджує обставини з якими пов’язана необхідність надання грошової допомоги (довідка з лікувальної установи, акт обстеження умов проживання, тощо);
- копію паспорта та ідентифікаційного номер заявника;
- довідки про доходи всіх членів сім’ї заявника за останні шість місяців.
2. Для виплати допомоги на поховання померлої особи:
- заяву особи, яка здійснила поховання;
- копія паспорта заявника;
- копію ідентифікаційного номера заявника;
- копію свідоцтва про смерть громадянина чи витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть;
- документ, що  підтверджує місце проживання померлого на день смерті у місті Бориславі;
- довідку Бориславського міського центру зайнятості населення про те, що покійний на день смерті на обліку не перебував;
- копія першої та останньої сторінки трудової книжки померлого ( при  наявності);
- довідку з Пенсійного фонду про наявність або відсутність на обліку померлої особи і отримання або неотримання нею пенсії.
3. Для виплати допомоги постраждалим від стихійного лиха:
- заяву;
- копію паспорта заявника;
- копію ідентифікаційного номер заявника;
- довідку про склад сім’ї;
- довідки про доходи заявника та осіб, що зазначенні в довідці про склад сім’ї;
- акт обстеження комісією міської ради;
- у випадку пожежі копія акту про пожежу.
4. Для виплати одноразової грошової допомоги особам, які повернулися з місця позбавлення волі для документування паспортом громадянина України та придбання предметів першої необхідності і продуктів харчування :
- заява;
- довідка з Бориславського міського центру зайнятості населення про те, що не перебуває на обліку;
- довідка про звільнення з місця позбавлення волі;
            - копії ідентифікаційного номер (за наявності).
На підставі поданих документів виконавці вказані в п.4 Паспорту Програми (додаток до Програми) готують розпорядження міського голови про надання допомоги відповідно до їх компетенції в порядку передбаченому нормативно-правовими актами.
Фінансування видатків на виплату допомоги громадянам проводиться управлінням праці та соціального захисту населення міської ради за рахунок коштів міського бюджету, передбачених як „Інші виплати населенню”.
Виплата допомоги громадянам здійснюється через банківські установи на підставі таких документів:
- розпорядження міського голови;
- копії паспорта одержувача допомоги;
- копії ідентифікаційного номер одержувача допомоги;
- номер банківського рахунку (довідка про його відкриття).
 
Секретар міської ради                                                                           Ю. Химин
 
 
 ДОДАТОК
до Програми надання одноразової грошової допомоги мешканцям міста на 2019-2020 роки
 
 
ПАСПОРТ
Програми надання одноразової грошової допомоги
мешканцям міста на 2019-2020 роки
 
1. Ініціатор розроблення Програми Бориславська міська рада
2. Дата, номер рішення про 
    затвердження Програми
   
3. Розробник Програми Управління праці та соціального захисту населення міської ради
4. Відповідальні виконавці
    Програми
 
Управління праці та соціального захисту населення міської ради, юридичний відділ міської ради, загальний відділ міської ради, відділ надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради
5. Термін реалізації Програми 2019-2020 роки
6. Етапи виконання Програми Згідно з помісячним розписом асигнувань міського бюджету на 2019   та наступні роки
7. Загальний обсяг фінансових
    ресурсів, необхідних для
    реалізації Програми в 2019 році
100 тис. грн,
 
 
 
 
 
 
  
Секретар міської ради                                                                          Ю.Химин