ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 723-mr6-2023

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
                        2023   року Борислав № _______
 
Про затвердження  Програми прийому та створення умов для належного
 перебування дітей зі східних областей України на 2023 рік
 
 
            Відповідно до п.1 ч.2 ст.52 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні», з метою підвищення рівня захисту дітей з окупованих територій, підтримання їх належного морально-психологічного стану, ознайомлення з культурною спадщиною Бориславської міської територіальної громади, беручи до уваги лист начальника відділу освіти міської ради Елли  Качмарчик від      .08.2023 року № 01-18/   ,  міська рада
 
  ВИРІШИЛА:
 
            1. Затвердити Програму прийому та створення умов для належного перебування дітей зі східних областей України на 2023 рік, що додається.
 
           2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Роксоляну ГАРАСИМІВ.
 
 
Міський голова                                                                             Ігор ЯВОРСЬКИЙ

                   
                                           ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                  рішення міської ради
                                                                                  «___»________2023 р. №____
 
Програма
прийому та створення умов для належного перебування
дітей зі східних областей України на 2023 рік
 
І. Загальні положення
 Психологічна підтримка школярів, збереження здоров’я, відновлення їх життєвих сил, ефективний культурний обмін і дружні стосунки між підлітками з різних регіонів є важливим напрямком політики громад на сучасному етапі. Програму створено для забезпечення надання послуг з належного перебування дітей зі східних областей України, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, створення оптимальних умов для організації їх дозвілля та відпочинку.
 
 
ІІ. Мета і завдання Програми
Метою Програми є забезпечення належної якості та доступності послуг з прийому та створення умов належного безпечного перебування на території громади школярів із східних областей України, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.
Завданням Програми є
- створення належних умов для повноцінного перебування та дозвілля дітей;
- проведення ефективної інформаційної кампанії щодо можливостей отримання якісних послуг під час перебування на території громади;
- здійснення оплати вартості їх перебування та відпочинку.
Поліпшення стану здоров'я дітей, відновлення їх життєвих сил, запобігання бездоглядності, створення умов для продовження виховного процесу та розвитку творчих здібностей забезпечується шляхом проведення ряду заходів.
 
ІІІ. Реалізація Програми
         Досягнення мети цієї Програми планується шляхом реалізації таких заходів:
- забезпечення комфортних умов проживання учнів;
- надання якісних послуг з організації харчування;
- організації змістовного відпочинку дітей;
- проведення виховних, культурологічних заходів, спортивних змагань;
  • розширення маршрутів  туристичних поїздок, подорожей, походів;
- залучення підприємців громади до організації поїздок на виробництва необхідних для розвитку територіальної громади;
- забезпечення довозу учнів.
     
IV. Очікувані результати виконання Програми
          Виконання Програми дасть змогу реалізувати ряд заходів соціального, виховного, національно-патріотичного, спортивного характеру, що забезпечують протягом відпочинкової зміни організацію дозвілля дітей, відновлення фізичних і психічних функцій дитячого організму, сприяють розвитку духовності та соціальної активності дітей.
 
 
 
 
 
V. Фінансове забезпечення Програми
Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів  бюджету Бориславської міської територіальної громади та коштів інших джерел. Обсяг коштів
на виконання  зазначеної  Програми складає 250 тис. грн відповідно до паспорта Програми та програмних заходів з організації дозвілля, що додаються.
Головним розпорядником коштів і виконавцем є відділ освіти Бориславської міської ради. Фінансування виконання заходів Програми буде здійснюватися в межах коштів, передбачених бюджетом. Обсяги бюджетних асигнувань визначені виходячи з необхідності забезпечення виконання конкретних заходів Програми, орієнтовних витрат на їх реалізацію, обрахованих на підставі встановлених норм та нормативів, прогнозних цін та тарифів з урахуванням індексу росту споживчих цін тощо.
 
VІ. Координація за ходом виконання Програми
Програма виконується шляхом здійснення її заходів та завдань відповідними виконавцями.
   


            Додаток
      до  Програми прийому та створення умов
для належного перебування дітей
зі східних областей України на 2023 рік
 
ПАСПОРТ
до Програми прийому та створення умов для належного перебування
дітей зі східних областей України на 2023 рік
 
 
1. Назва Програми Програма  прийому та створення умов для належного перебування дітей зі східних областей України на 2023 рік
2. Ініціатор  розроблення Програми Бориславська міська рада Львівської області,
Відділ освіти  Бориславської міської ради
3. Дата, номер і назва документа органу виконавчої влади про розроблення Програми  Рішення виконавчого комітету Бориславської міської ради від «____»_____________2023 р. №_______ «Про схвалення Програми прийому та створення умов для належного перебування
дітей зі східних областей України на 2023 рік
4. Розробник Програми Відділ освіти Бориславської міської ради
5. Відповідальний виконавець Програми Відділ освіти Бориславської міської ради
Управління культури, молоді,
фізичної культури та спорту Бориславської міської ради                                               
6. Учасники Програми Відділ освіти Бориславської міської ради, Управління культури, молоді,
фізичної культури та спорту Бориславської міської ради                                                
7. Дія Програми Дія Програми поширюється на території Бориславської міської територіальної громади
8. Термін реалізації Програми 2023 рік
     
9.
 
 
Загальний орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, у тому числі:
- кошти бюджету територіальної громади
 
- кошти інших джерел незаборонені законодавством
 
250 тис. грн
 
 
 
200 тис. грн
 
50 тис. грн
 
Секретар міської ради                                                  Юрій ХИМИН