ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 875-mr5-2023

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
__________    2023 року м.Борислав _______
 
Про затвердження Бориславській міській територіальній громаді в особі Бориславської міської ради Львівської області технічну документацію із  землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на вул.Дорошенка у м.Бориславі Львівської області (кадастровий номер 4610300000:02:006:0042), про включення до переліку вільних земельних ділянок для підготовки Лота з продажу  права оренди земельної ділянки на земельних торгах у формі електронного аукціону та продаж права оренди цієї земельної ділянки на  конкурентних засадах (на земельних торгах у формі електронного аукціону)
 
Відповідно до пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, 38, 791, 83, 93, 123, 124, 127, 134, 135 – 139 Земельного кодексу України, статей 25, 55 Закону України “Про землеустрій”,  частини 5 статті 16 Закону України “Про Державний земельний кадастр”, з метою ефективного використання земель,  сприяння соціального та економічного розвитку, для забезпечення надходжень до бюджету територіальної громади, розглянувши доповідну записку начальника  управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури Любомира Бреня, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури від ______________ 2023 року №_______, міська рада
 
В И Р І Ш И Л А:
 
1. Затвердити Бориславській міській територіальній громаді в особі Бориславської міської ради Львівської області технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0140 га на вул.Дорошенка у м.Бориславі Львівської області (кадастровий номер 4610300000:02:006:0042) для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (тимчасова споруда) код КВЦПЗ - 03.07 (землі житлової та громадської забудови).       
  
2. Включити до переліку вільних земельних ділянок для підготовки Лота для продажу права оренди на земельних торгах у формі аукціону земельну ділянку площею 0,0140 га, що розташована на вул..Дорошенка у м.Бориславі Львівської області для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (тимчасова споруда) код КВЦПЗ - 03.07, за рахунок земель запасу.
 
3. Продати право оренди земельної ділянки площею 0,0140 га, що розташована на вул.Дорошенка у м.Бориславі Львівської області, кадастровий номер 4610300000:02:006:0042, категорія земель – землі житлової та громадської забудови; цільове призначення – для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (тимчасова споруда) КВЦПЗ 03.07.
 
4. Затвердити стартовий розмір річної орендної плати за користування земельною ділянкою в розмірі 3,5 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
 
5. Встановити термін оренди земельної ділянки ______ років.
 
6. Використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням та відповідно до умов договору оренди землі з дотриманням обмежень, встановлених згідно Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 №  1051.
 
7.  Торги провести в порядку, визначеному  статтями 135-139 Земельного кодексу України.
 
8. Опублікувати в торговій системі через особистий кабінет, створений через оператора електронного майданчика e-somgiz.com, підключеного до електронної торгової системи, на виконання умов Договору з ПП “Фірма “СОМГІЗ” про організацію та проведення земельних торгів, оголошення про проведення земельних торгів та документи і матеріали на Лот (документацію), що підтверджують виконання вимог, визначених частиною третьою статті 135 і частиною першою статті 136 Земельного кодексу України.
 
9. Дату проведення земельних торгів у формі електронного аукціону визначити у межах термінів, визначених пунктом 6 статті 137 Земельного кодексу України.
 
  10. Зобов’язати Переможця земельних торгів на виконання пункту 24 статті 137 Земельного кодексу України відшкодувати витрати, здійснені на підготовку лоту до проведення земельних торгів, згідно з виставленими рахунками у порядку та строки,  визначені Кабінетом Міністрів України.
 
  11. Уповноважити міського голову Ігоря Яворського від імені  Організатора  підписати протокол про результати земельних торгів, договір оренди земельної ділянки, право на яку виставляється на земельні торги та інші документи з питань проведення земельних торгів у формі електронного аукціону.
 
    12. Затвердити проект договору оренди землі, згідно з додатком 1.
 
    13. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Юрія Химина та постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури (Дмитро Герман).
 
 
Міський голова   Ігор ЯВОРСЬКИЙ
 
 
Додаток №1
до рішення Бориславської міської ради  ___________р. №____
 
проект
ДОГОВІР   ОРЕНДИ ЗЕМЛІ
 
м. Борислав Львівської області                                                                «____» _____ 20___ рік
 
           Бориславська міська рада Львівської області в особі міського голови Яворського Ігоря Романовича, діючого на підставі  статті 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, надалі  “Орендодавець” з одного боку, та
ОРЕНДАР _____________________________________________________________________, з другого, уклали цей договір про нижченаведене:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1. Орендодавець на підставі протоколу результатів електронних земельних торгів з продажу права оренди земельної ділянки від __________________2023 року №________ надає, а Орендар приймає в строкове платне користування земельну ділянку несільськогосподарського призначення для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 03.07, з кадастровим номером 4610300000:02:006:0042, яка розташована за адресою: вул.Дорошенка, м.Борислав, Львівська область.
ОБ’ЄКТ ОРЕНДИ
2. В оренду передається земельна ділянка загальною площею: 0,0140 га, кадастровий номер: 4610300000:02:006:0042.
3. На земельній ділянці не розміщені об'єкти нерухомого майна, а також інші об'єкти інфраструктури.
4. Земельна ділянка передається в оренду без об'єктів нерухомого майна Орендодавця.
 5.Нормативна грошова оцінка земельної ділянки кадастровий номер 4610300000:02:006:0042 на дату укладення договору  становить _______________ гривень відповідно до витягу №_______________ з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки формованого  ______________________ року. 
6. На земельній ділянці, яка передається в оренду недоліків, що можуть перешкоджати її ефективному використанню не виявлено.
7. Інші особливості об'єкта оренди, які можуть вплинути на орендні відносини відсутні.
 
СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
8. Договір укладено на ________ років. Після закінчення строку договору Орендар, який має намір скористатися переважним правом на укладання договору оренди землі на новий термін, зобов’язаний письмово повідомити про це орендодавця у строк не пізніше ніж за 60 днів до закінчення строку дії договору оренди землі, повідомити письмово.
  До листа – повідомлення про укладання договору оренди землі на новий термін орендар додає проект договору. При укладанні договору оренди землі на новий термін його умови можуть бути змінені за згодою сторін. У разі недосягнення домовленості щодо орендної плати та інших істотних умов договору переважне право орендаря на укладання договору оренди землі припиняється.
Якщо Орендар після закінчення договору оренди не має бажання продовжити термін дії договору на новий строк і по акту приймання-передачі не передав земельну ділянку Орендодавцеві, Орендар зобов'язаний відшкодувати Орендодавцю збитки в розмірі не отриманої орендної плати, нарахованої на підставі нормативної грошової оцінки, яка діяла на момент нарахування збитків, за весь період до моменту передачі земельної ділянки Орендодавцю, або до моменту набрання чинності нового договору оренди.
 
 
 
 
ОРЕНДНА ПЛАТА
9. За оренду земельної ділянки Орендар сплачує орендну плату у грошовій формі, у національній валюті України. Розмір річної орендної плати визначається за результатами земельних торгів (Протокол №____ про результати земельних торгів з продажу права оренди земельної ділянки від «___» _____ 20___р.) і становить ___грн.__коп. (______ грн.___коп.)  без ПДВ в рік, що становить ______% від нормативної грошової оцінки сплачується на розрахунковий рахунок Бориславської міської територіальної громади: п/р: UA_________,  ЄДРПОУ отримувача коштів: ________,  банк отримувача: Казначейство України (ел.адм.подат), код платежу ______.
10. Обчислення розміру річної плати за оренду земельної ділянки здійснюється з урахуванням їх цільового призначення та коефіцієнтів індексації, визначених законодавством, затвердженими Кабінетом Міністрів України формами, що заповнюється під час укладання або зміни умов договору оренди чи продовження його дії.
11. Орендна плата за перший рік оренди підлягає сплаті Орендарем у порядку та строки, визначені Кабінетом Міністрів України. 
Відповідно до ч. 21 ст.137 Земельного кодексу України,  гарантійний внесок, сплачений до початку торгів (за вирахуванням винагороди оператора електронного майданчика, через який учасник став переможцем електронних торгів) зараховується до сплати річної орендної плати.
 Орендар доплачує за перший рік оренди земельної ділянки в сумі ______грн.___коп. (______ грн.______коп.)  без ПДВ, яка перераховується на розрахунковий рахунок Бориславської міської територіальної громади: п/р: UA_________,  ЄДРПОУ отримувача коштів: ________, Банк отримувача: Казначейство України (ел.адм.подат., отримувач: ГУК Львів/Борислав тг ______, код платежу ______.
Гарантійний внесок (за вирахуванням винагороди оператора електронного майданчика з гарантійного внеску переможця) оператор електронного майданчика  у строк, перераховує на розрахунковий рахунок бюджету Бориславської міської територіальної громади у строк, встановлений Кабінетом Міністрів України, відповідно до ч. 22 ст. 137 Земельного кодексу України.
 12. Орендна плата за наступні роки оренди земельної ділянки перераховується Орендарем відповідно до Податкового кодексу України.
13.Орендна плата Орендарем вноситься виключно в грошовій формі.
14. Розмір орендної плати переглядається щорічно у разі:
-   зміни умов господарювання, передбачених договором;
- зміни граничних розмірів орендної плати, визначених Податковим кодексом України, підвищення цін, тарифів, зміни коефіцієнтів індексації, визначених законодавством;
- погіршення стану орендованої земельної ділянки не з вини Орендаря, що підтверджено документами;
- зміни нормативної грошової оцінки орендованої  земельної ділянки;
-  в інших випадках, передбачених законом.
Розмір орендної плати за земельну ділянку комунальної власності, яка передана в оренду за результатами земельних торгів, не може переглядатися у бік зменшення.
15. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором:
у 10-денний строк сплачується штраф у розмірі 100 відсотків річної орендної плати, встановленої цим договором;
стягується пеня, яка нараховується на суму податкового боргу із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на день виникнення такого податкового  боргу або на день його (його частини) погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожний календарний день прострочення у його сплаті.
УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
16. Земельна ділянка передається в оренду для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.
17. Цільове призначення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 03.07 .
Категорія земель – землі житлової та громадської забудови.
18. Умови збереження стану об’єкта оренди:
- Орендар несе відповідальність за неналежне використання земельної ділянки та погіршення її стану;
- у разі погіршення Орендарем корисних властивостей орендованої земельної ділянки, пов’язаних із зміною її стану, Орендодавець має право на відшкодування збитків;
- забороняється самовільна забудова земельної ділянки.
 
УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
19. Після припинення дії договору Орендар повертає Орендодавцеві земельну ділянку у стані, не гіршому порівняно з тим, у якому він одержав її в оренду.
Орендодавець у разі погіршення корисних властивостей орендованої земельної ділянки, пов’язаних із зміною її стану, має право на відшкодування збитків у розмірі, визначеному сторонами. Якщо сторонами не досягнуто згоди про розмір відшкодування збитків, спір розв’язується у судовому порядку.
20. Здійснені Орендарем без згоди Орендодавця витрати на поліпшення орендованої земельної ділянки, які неможливо відокремити без заподіяння шкоди цій ділянці, не підлягають відшкодуванню.
21. Поліпшення стану земельної ділянки, проводиться Орендарем за письмовою згодою Орендавця.
У разі погіршення якості ґрунтового покриву та інших корисних властивостей орендованої земельної ділянки (орендованих земельних ділянок) або приведення її (їх) у непридатний для використання за цільовим призначенням стан збитки, що підлягають відшкодуванню, визначаються відповідно до Порядку визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 р. № 284 (ЗП України, 1993 р., № 10, ст. 193);
22. Орендар має право на відшкодування збитків, заподіяних унаслідок невиконання Орендодавцем зобов’язань, передбачених цим договором.
Збитками вважаються:
- фактичні втрати, яких Орендар зазнав у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням умов договору Орендодавцем, а також витрати, які Орендар здійснив або повинен здійснити для відновлення свого порушеного права;
- доходи, які Орендар міг би реально отримати в разі належного виконання Орендодавцем умов договору.
23. Розмір фактичних витрат Орендаря визначається на підставі документально підтверджених даних.
ОБМЕЖЕННЯ (ОБТЯЖЕННЯ) ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
          23. На орендовану земельну ділянку не встановлено  обмеження (обтяження)  та інші права  третіх осіб.
           24. Передача в оренду земельної ділянки не  є  підставою  для припинення або зміни обмежень (обтяжень) та інших прав третіх осіб на цю ділянку.
 
ІНШІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
26. Права Орендодавця:
Орендодавець гарантує, що:
- земельна ділянка є у його власності і він має законні повноваження передавати цю ділянку в оренду;
- жодна із умов та жодне із положень цього договору не порушує чинного законодавства України;
- особа, яка підписує цей договір, є належним чином уповноважена на те, щоб діяти від імені Орендодавця для цілей укладення цього договору і на умовах, визначених в ньому.
Орендодавець має право:
- вимагати від Орендаря використання земельної ділянки у відповідності до мети, визначеної у пункті 16, 17 цього договору; забезпечення екологічної безпеки землекористування шляхом додержання вимог земельного і природоохоронного законодавства України, державних та місцевих стандартів, норм і правил щодо використання землі; своєчасного внесення орендної плати;
- вільного доступу до переданої в оренду земельної ділянки для контролю за додержанням Орендарем умов договору.
- вимагати від Орендаря збільшення розмірів орендної плати у разі збільшення, відповідно до законодавства України, розмірів земельного податку та з інших мотивів, визначених у пункті 14 цього договору;
- вимагати дострокового припинення дії договору в разі суспільної необхідності зміни цільового призначення земельної ділянки.
27. Обов’язки Орендодавця:
Орендодавець зобов’язаний:
- забезпечувати, відповідно до закону, права третіх осіб щодо орендованої земельної ділянки;
- передати Орендарю земельну ділянку у належному стані та у визначених межах згідно з цим договором;
- не втручатись у господарську діяльність Орендаря і не створювати йому будь-яких перешкод при виконанні умов цього договору.
28. Права Орендаря.
Орендар має право:
- використовувати орендовану земельну ділянку на власний розсуд у відповідності до мети, обумовленої у договорі; одержувати доходи від її використання;
- переважного придбання у власність орендованої земельної ділянки у відповідності до закону та переважного права за різних інших умов на поновлення договору оренди.
29. Обов’язки Орендаря:
Орендар зобов’язаний:
- в п’ятиденний термін з дня державної реєстрації договору оренди земельної ділянки подати його копію  відповідному органу доходів і зборів
- приступити до використання орендованої земельної ділянки після державної реєстрації договору оренди;
- використовувати орендовану земельну ділянку відповідно до мети, визначеної у пункті 16 цього договору, дотримуючись при цьому вимог чинного земельного і екологічного законодавства, державних і місцевих стандартів, норм і правил щодо використання землі;
- у відповідності з пунктом 9-14 цього договору своєчасно вносити орендну плату;
- враховувати при використанні земельної ділянки права третіх осіб, набуті відповідно до закону і цього договору;
- у належному стані повернути Орендодавцю земельну ділянку після закінчення строку оренди;
- на вимогу Орендодавця вчасно звільнити земельну ділянку в разі суспільної необхідності;
- відповідно до частини 24 статті 137 Земельного  кодексу України відшкодувати витрати, здійсненні на підготовку Лоту до проведення земельних торгів в сумі ______грн._____коп.(_______ грн._____коп.) згідно виставлених рахунків.  
30. Ризик випадкового знищення або пошкодження об’єкта оренди чи його частини несе Орендар.
СТРАХУВАННЯ ОБ’ЄКТА ОРЕНДИ
31. Згідно з цим договором об’єкт оренди не підлягає страхуванню на весь період дії цього договору за згодою сторін, у порядку встановленому законодавством України.
ЗМІНА УМОВ ДОГОВОРУ І ПРИПИНЕННЯ ЙОГО ДІЇ
32. Зміна умов договору здійснюється у письмовій формі за взаємною згодою сторін.
У разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору спір розв’язується у судовому порядку.
33. Дія договору припиняється у разі:
- закінчення строку, на який його було укладено;
- викупу земельної ділянки для суспільних потреб або примусового відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності в порядку, встановленому законом;
- ліквідації юридичної особи-Орендаря.
Договір припиняється також в інших випадках, передбачених законом.
34. Дія договору припиняється шляхом його розірвання за:
- взаємною згодою сторін;
- рішенням суду на вимогу однієї із сторін унаслідок невиконання другою стороною обов’язків, передбачених договором та внаслідок випадкового знищення, пошкодження орендованої земельної ділянки, яке істотно перешкоджає її використанню, а також з інших підстав, визначених законом.
35. Розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку допускається.
Умовами розірвання договору в односторонньому порядку є:
- несплата орендарем орендної плати терміном більше трьох місяців підряд;
- недосягнення  згоди між сторонами щодо умов, передбачених пункту 14 цього договору;
- передача земельної ділянки в суборенду без згоди Орендодавця;
- використання земельної ділянки не за цільовим призначенням.
      Розірвання договору в односторонньому порядку здійснюється за рішенням міської ради.
36. Перехід права власності на орендовану земельну ділянку до другої особи, а також реорганізація юридичної особи - Орендаря не є підставою для зміни умов або розірвання договору.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА НЕВИКОНАННЯ АБО НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ
37. За невиконання або неналежне виконання договору сторони несуть відповідальність відповідно до закону та цього договору.
38. Сторона, яка порушила зобов’язання, звільняється від відповідальності, якщо вона доведе, що це порушення сталося не з її вини.
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
39. Цей договір набирає чинності після підписання сторонами.
Цей договір укладено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких знаходиться в Орендодавця, другий – в Орендаря.
Невід’ємними частинами договору є:
- акт приймання - передачі об'єкта оренди;  
- протокол №___________________про результати земельних  торгів з продажу права оренди земельної ділянки   від ________ 20_____р.
- кадастровий план  земельної ділянки;     
          - витяг з технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
 
 
РЕКВІЗИТИ СТОРІН
 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ                                                              
Бориславська міська рада Львівської області
ЄДРПОУ 26181298,
Адреса: 82300,Львівська обл.,
м.Борислав, вул.Шевченка,42
Реквізити для сплати орендної плати за землю: UA_____________________________
(для юридичних осіб), код доходу 18010600
п/р IBAN UA___________________________
(для фізичних осіб), код доходу 18010900
Казначейство України (ЕАП),
МФО 899998,
ЄДРПОУ отримувача коштів 38008294
Отримувач коштів: ГУК Львів/м.Бориславська тг/
             ОРЕНДАР                                                                             
 
Підписи сторін
ОРЕНДОДАВЕЦЬ                                                              ОРЕНДАР 
 
___________________ Ігор ЯВОРСЬКИЙ                                _________________
         МП                                                                                         МП                                                                                                                                                                         
 
АКТ ПРИЙОМУ – ПЕРЕДАЧІ
ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
 
м. Борислав                                                                                   «___» __________ 20_____ р.
 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ Бориславська міська рада Львівської області в особі міського голови Яворського Ігоря Романовича, що діє на підставі Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з однієї сторони, та Орендар ______________________________, з іншої сторони, уклали цей Акт прийому – передачі земельної ділянки площею 0,0140 га несільськогосподарського призначення комунальної власності для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 03.07, з кадастровим номером 4610300000:02:006:0042, яка розташована за адресою: вул.Дорошенка, м.Борислав, Львівська область. Орендодавець передає Орендарю земельну ділянку у належному стані та і визначених межах згідно з умовами договору.
  1. Датою набуття Орендарем права користування земельною ділянкою є дата складання цього акту.
  2. Цей акт прийому – передачі земельних ділянок є невід’ємною частиною договору оренди землі.
 
ПЕРЕДАВ
Від «Орендодавця»
Бориславська міська рада Львівської області
ЄДРПОУ 26181298,
Адреса: 82300,Львівська обл.,
м.Борислав, вул.Шевченка,42
Реквізити для сплати орендної плати за землю: UA_____________________________
(для юридичних осіб), код доходу 18010600
п/р IBAN UA___________________________
(для фізичних осіб), код доходу 18010900
Казначейство України (ЕАП),
МФО 899998,
ЄДРПОУ отримувача коштів 38008294
Отримувач коштів: ГУК Львів/м.Бориславська тг/
 
ПРИЙНЯВ
Від «Орендаря»
 
Підписи сторін
ОРЕНДОДАВЕЦЬ                                                                          ОРЕНДАР 
 
___________________ Ігор ЯВОРСЬКИЙ                                _________________
         МП                                                                                         МП     
 
 
Секретар міської ради   Юрій ХИМИН