ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № №846-mr6-2019

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
____________________ Борислав № ______
 
 
 
Про затвердження Програми термомодернізації багатоквартирних житлових будинків для ОСББ та ЖБК у             м. Борислав  на 2019-2023 роки
 
Відповідно до п.22 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, Закону України “Про енергозбереження“, Закону України “Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку“, рішення виконавчого комітету від 07.02.2019 року № 25  «Про погодження Програми термомодернізації багатоквартирних житлових будинків для ОСББ та ЖБК у м. Бориславі на 2019-2023 роки», з метою забезпечення участі власників квартир у будинках ОСББ і ЖБК щодо впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків через залучення кредитних коштів, беручи до уваги рішення постійної комісії з питань планування бюджету, фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від ______2019 року  № ______, розглянувши доповідну записку управління житлово-комунального господарства та енергозбереження від  08.02.2019 року № 33-жк, міська рада
 
ВИРІШИЛА:

            1. Затвердити Програму термомодернізації багатоквартирних житлових будинків для ОСББ та ЖБК у м. Бориславі  на 2019-2023 роки  (далі – Програма),  що додається.
 
2. Фінансовому управлінню міської ради (Ю.Петрів) при формуванні бюджету міста передбачити кошти на реалізацію заходів Програми, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів міського бюджету.
 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Ю.Химина та постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку,  оборонної роботи (І.Тарновецький), постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики (Б.Городиський).
 
 
Міський голова                                                                                       І.Яворський
 
                                              ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                  рішення  міської ради                                     
                                                                 _______________ № _____
 
 
ПРОГРАМА

термомодернізації багатоквартирних житлових будинків для ОСББ та ЖБК у м. Бориславі  на 2019-2023 роки
 
 1. Мета Програми
 
Метою Програми термомодернізації багатоквартирних житлових будинків для ОСББ та ЖБК у м. Бориславі  на  2019-2023 роки (далі – Програма) є:
1.1. Стимулювання залучення інвестицій приватних власників для проведення заходів з термомодернізації багатоповерхівок, підвищення енергоефективності та рівня комфорту житлового фонду м. Борислава.
1.2. Зниження видатків мешканців багатоквартирних будинків на опалення, електричну  та інші види енергії.
1.3. Розвиток ініціативи мешканців багатоквартирних будинків, створення ефективного власника.
 
 1. Завдання Програми
 
2.1. Завданням програми є створення і запуск інституційного механізму стимулювання довгострокових і сталих джерел комерційного фінансування заходів з енергозбереження та термомодернізації багатоквартирних будинків шляхом запровадження механізму відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження заходів з енергозбереження.
 
 1. Передумови
 
3.1. За оцінками як вітчизняних, так і закордонних експертів, потенціал економії електроенергії у будинках і спорудах складає більше 50%, а теплової енергії – біля 50%. Для реалізації цього потенціалу необхідно здійснювати комплексну термомодернізацію будинків.
3.2. Впровадження проектів з комплексної термомодернізації багатоквартирних будинків не лише дозволяє значно скоротити витрати населення на оплату енергоресурсів, але й підвищує комфорт проживання, поліпшує зовнішній вигляд будинків та термін експлуатації їх конструкції і інженерних мереж, а також збільшує ринкову вартість житла. Окремо слід зазначити, що скорочення споживання енергоресурсів є виключно важливим чинником енергетичної незалежності України.
3.3. Основною перешкодою на шляху до термомодернізації багатоквартирних будинків є брак коштів. Потреби в коштах є настільки значними, що покрити їх виключно за рахунок міського бюджету не є можливим. Громада міста не має на сьогодні у своєму розпорядженні фондів спеціального призначення, які повинні були акумулюватися з часу введення будинків в експлуатацію, а механізм, який би дозволив на постійній основі акумулювати доступні на сьогодні кошти, відсутній.
3.4. Об’єктивно найбільш зацікавленими в оновленні та термомодернізації житлових будинків є мешканці цих будинків. Але вони практично не приймають участі у фінансуванні капітальних вкладень, спрямованих на модернізацію конструкцій і мереж спільної сумісної власності та продовжують очікувати, що кошти виділять з міського бюджету або Державного бюджету України.
3.5. Процес створення ОСББ, як ефективного власника багатоквартирного будинку, значною мірою гальмується внаслідок небажання мешканців приймати на себе відповідальність за спільне володіння фізично зношеним та морально застарілим інженерним обладнанням будинків та через відсутність довгострокового, стійкого, зрозумілого і прозорого механізму фінансування робіт з модернізації застарілого житлового фонду, який би давав рівні умови доступу до фінансування усім ОСББ та ЖБК.
3.6. У той же час, як підказує досвід вже реалізованих проектів з термомодернізації у різних містах України, основним джерелом коштів для термомодернізації будинків є банківські кредити. Однак дорожнеча кредитів відштовхує ОСББ та ЖБК від їх використання. Відповідно, саме здешевлення кредитних коштів є основним механізмом розширення доступу ОСББ та ЖБК до фінансування з метою здійснення термомодернізації своїх будинків.
3.7. Назріла гостра необхідність створення та реалізації довгострокової міської програми термомодернізації багатоквартирних будинків (далі – Програми), яка забезпечила б прозорий механізм здешевлення кредитів для ОСББ та ЖБК, так само, як і рівний доступ до неї усіх бажаючих. 
3.8. Така програма також сприятиме більш активному залученню коштів на термомодернізацію з інших джерел: з державного бюджету, власних коштів мешканців будинків тощо, що дасть кумулятивний ефект.
3.9. Зазначена програма стимулюватиме також активність і відповідальність мешканців багатоквартирних будинків.
 
 1. Інноваційна складова Програми
 
4.1. Невід’ємною умовою реалізації є залучення за Програмою ОСББ, ЖБК у процес запозичення і управління коштами, спеціально призначеними для фінансування інвестицій у термомодернізацію житлового фонду.
4.2. Реалізація проектів термомодернізації багатоквартирних будинків, у свою чергу, дозволить ОСББ/ЖБК отримувати економію одразу після впровадження проектів. Повернення залучених коштів буде відбуватися, у першу чергу, за рахунок економії енергії.
4.3. Важливим є те, що у процесі реалізації Програми виключно співвласники багатоквартирного будинку самостійно прийматимуть рішення щодо залучення кредитних коштів для термомодернізації свого будинку, а також щодо вибору обладнання, матеріалів, виконавців робіт та надавачів послуг, отримуючи при цьому відповідну допомогу з міського бюджету.
 
 1. Організаційна та інформаційна підтримка Програми
 
Для успішної реалізації Програми має бути здійснено такі заходи:
5.1. Популяризація Програми серед мешканців міста, у першу чергу, серед ОСББ та ЖБК, через засоби масової інформації, друковані інформаційно-рекламні матеріали, Інтернет, а також шляхом проведення семінарів, тренінгів та «круглих столів» із залученням міжнародних та громадських організацій.
5.2. Залучення до розробки бізнес-планів та техніко-економічних обґрунтувань усіх зацікавлених сторін, зокрема, виконавчих органів місцевого самоврядування, ОСББ, ЖБК, фінансово-кредитних установ, міжнародних і громадських організацій, організацій та постачальників ресурсів.
5.3. Залучення до фінансування заходів Програми всіх доступних джерел: коштів міського бюджету, кредитних коштів, коштів мешканців, коштів донорських організацій тощо.
5.4. Програма вступає в законну силу з моменту розпочинання дії Програми Фонду енергоефективності (надалі Фонду).
 
 1. Основні положення Програми
 
6.1. Суть механізму реалізації Програми полягає у тому, що з міського бюджету відшкодовується позичальникам – ОСББ і ЖБК – частина кредитних коштів, залучених ними на впровадження заходів з термомодернізації багатоквартирних будинків.
6.2. Відшкодування частини кредитних коштів здійснюється на підставі Генерального договору про співробітництво між головним розпорядником коштів міського бюджету, передбачених на фінансування заходів цієї Програми, та кредитно-фінансовою установою, (надалі – Генеральний договір, див. додаток до цієї Програми). У програмі можуть брати участь будь-які кредитно-фінансові установи зазначені в програмі Фонду, з якими ОСББ/ЖБК укладатимуть кредитні угоди. Місцева влада не впливає на вибір кредитора.
6.3. Відшкодування частини кредитів за отриманими і використаними кредитними коштами ОСББ/ЖБК здійснюється на впровадження таких енергозберігаючих заходів, вартість яких також частково відшкодовується в рамках Фонду. Перелік заходів з енергоефективності (далі Перелік Фонду), вартість яких частково відшкодовується в рамках програм Фонду, визначається Наглядовою радою Фонду та оприлюднена на офіційному веб-сайті Фонду.
6.4. За рішення міськвиконкому може бути складено «Додатковий перелік енергоефективного обладнання та/або матеріалів і робіт на придбання якого буде здійснюватися відшкодування частини кредиту з міського бюджету» (далі – Додатковий Перелік). Він може включати додаткові матеріали та обладнання, а також заходи з термомодернізації, не передбачені Переліком Фонду ), наприклад, придбання та установку енергоощадних ліфтів.
6.5. У разі прийняття нової програми держенергоефективності або початку роботи Фонду з енергоефективності тощо у дану програму може бути внесено зміни.
 
 1. Кроки реалізації Програми
 
7.1. ОСББ/ЖБК самостійно визначає перелік робіт з термомодернізації будинку, виконавця робіт, приймає рішення про залучення кредитних коштів, їхню суму та оптимальний термін кредиту. Ці рішення мають бути затверджені загальними зборами у відповідності до статуту.
7.2.  Правління ОСББ/ЖБК, на підставі рішення загальних зборів, укладає кредитний договір з кредитно-фінансовою установою відповідно до внутрішніх нормативних документів кредитно-фінансової установи, а також договір з виконавцем (постачальником) на виконання робіт з термомодернізації (постачання матеріалів та/або обладнання).
7.3.    Кредитно-фінансові установи перед підписанням кредитного договору між кредитно-фінансовою установою та ОСББ/ЖБК узгоджують з головним розпорядником коштів міського бюджету можливість відшкодування частини кредиту для ОСББ/ЖБК з місцевого бюджету.
7.3.  Кредитно-фінансові установи не пізніше шістнадцятиденного терміну від дати підписання кредитного договору між кредитно-фінансовою установою та ОСББ/ЖБК подають головному розпоряднику коштів міського бюджету Pеєстр нових позичальників, які отримали кредит для термомодернізації своїх будинків.
7.4. Після виконання та приймання-передачі робіт з термомодернізації будинку ОСББ/ЖБК готує і передає кредитно-фінансовій установі пакет документів, який підтверджує цільове використання кредитних коштів. При цьому перелік документів повинен відповідати тому, який встановлено Програмами Фонду. У разі припинення дії зазначеної програми чинним вважається останній перелік документів, який був дійсним на момент припинення дії програми.
7.5. Після отримання від позичальника повного пакету документів, кредитно-фінансові установи протягом шістнадцяти днів з моменту отримання пакету документів подають головному розпоряднику коштів міського бюджету Зведений реєстр позичальників, які завершили виконання проектів з термомодернізації своїх будинків. У цьому реєстрі зазначається, зокрема, сума відшкодування частини кредиту з місцевого бюджету.
7.6. Відшкодування з міського бюджету здійснюється у розмірі 40% від загальної суми (тіла) кредиту, але не більше 600 тис.грн., якщо Програма Фонду не діє, або якщо кредит видано банком, який не є учасником Фонду, або якщо даний проект не підпадає під компенсацію  Фонду  (не входить у Перелік Фонду ), але входить у Додатковий Перелік Бориславської міської ради.
7.7. У всіх інших випадках компенсація складає 30% від суми кредиту, але не більше 500 тис. грн. і за умови, що кредит взято на обладнання, матеріали, роботи, передбачені Переліком Фонду.
7.8. Відшкодування частини кредиту здійснюється не пізніше тридцяти денного терміну від дати отримання зведеного реєстру від кредитно-фінансової установи, але також не пізніше 20 грудня року, у якому був отриманий кредит, шляхом перерахунку головним розпорядником коштів міського бюджету на транзитний рахунок відповідної кредитно-фінансової установи, яка, у свою чергу, розподіляє ці кошти на позичкові рахунки Позичальників, про що головному розпоряднику коштів міського бюджету надаються відповідні виписки чи підтверджуючі документи.
7.9. Відшкодування частини кредиту проводиться розпорядником коштів у порядку надходження від кредитно-фінансових установ зведених реєстрів позичальників у межах бюджетного асигнування на виконання Програми. У разі вичерпання ліміту бюджетного асигнування розпорядник коштів повідомляє про це усі кредитно-фінансові установи, з якими має відповідні угоди не пізніше, як за            2 місяці до передбачуваного вичерпання ліміту.
7.10. Розпорядник коштів міського бюджету має право здійснювати заходи щодо перевірки пакетів документів позичальників та контроль цільового використання кредитів, отриманих відповідно до цієї Програми, за умови попереднього письмового повідомлення про це кредитно-фінансової установи за 10 робочих днів.
 
 1. Очікувані результати
 
8.1. Апробація та формування простого і прозорого механізму полегшення доступу до фінансів ОСББ/ЖБК шляхом здешевлення кредитів на термомодернізацію багатоквартирних будинків.
8.2. Створення та подальший розвиток спеціалізованих нових джерел фінансування та забезпечення інвестицій у енергоефективне оновлення житлового фонду міста.
8.3. Поліпшення енергоефективності конструкцій і внутрішньобудинкових систем тепло- та водопостачання житлових будівель, підвищення комфортності проживання у них.
8.4. Створення сприятливих умов для розвитку суспільних відносин та довіри між міською владою, кредитно-фінансовими установами та мешканцями міста.
 
 1. Фінансове забезпечення Програми

              9.1. Фінансування Програми буде здійснюватися за рахунок міського бюджету та залучених коштів мешканців ОСББ і ЖБК міста (кредитних коштів).
9.2.   Обсяги та джерела фінансування Програми наведені у таблиці 1.
 
 
Таблиця 1
 
Обсяги та джерела фінансування Програми
 
Джерела 
фінансування
Обсяг
фінансу-
вання,
тис.грн.
у тому числі за роками, тис. грн.
2019 рік 2020 рік 2021 рік 2022 рік 2023рік
Міський 
бюджет 
7000 1000 1500 1500 1500 1500
 
 1. Цільовий сегмент
 
 1.  Скористатися Програмою можуть мешканці ОСББ та ЖБК, які за рахунок кредитних коштів впроваджують заходи з термомодернізації багатоквартирних будинків. За попереднім аналізом до таких будинків належить близько 18 %  житлового фонду. Відповідно чисельність мешканців, які можуть скористатися Програмою, становить 3,5  тис. осіб.
 
 1. Керівництво Програмою
 
11.1. Керівництво процесом реалізації Програми здійснює перший заступник міського голови.
11.2. Виконавцем Програми є уповноважений представник управління житлово-комунального господарства та енергозбереження.
 
 
 
 
Секретар міської ради                                                                        Ю.М. Химин
 
 
  
 
Додаток 1 до Програми 
термомодернізації багатоквартирних
житлових будинків для ОСББ та ЖБК у
м. Бориславі  на 2019-2023 роки
 
 
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДОГОВІР №____
про співробітництво
м. Борислав                                                                             “___“______________року

Головний розпорядник коштів міського бюджету м. Борислава
(надалі – Розпорядник коштів) в особі _____________________________________,
який діє на підставі _____________________________________________________,
з однієї сторони та ______________________________________________________ ____________________________________ (надалі – Кредитно-фінансова установа),
в особі ________________________________________________________________,
який діє на підставі _______________________________________ з іншої сторони,
(надалі – Сторони), уклали цей договір про таке:
 
 1. Предмет договору
 
1.1. Предметом цього договору є встановлення основних умов та принцип і в співпраці Сторін у процесі відшкодування Розпорядником коштів частини кредитів (надалі – відшкодування частини кредиту), отриманих ОСББ/ЖБК у кредитно-фінансовій установі на цілі енергозбереження та термомодернізації житлових будинків, передбачені «Програмою термомодернізації багатоквартирних будинків у м.Борислав на 2019-2023 роки» (надалі – Програма) у розмірах та в порядку, визначених Програмою та цим договором.
1.2. Розпорядник коштів відшкодовує частину кредиту, отриманого ОСББ/ЖБК (надалі – Позичальники) на цілі енергозбереження та термомодернізації житлових будинків, передбачені Програмою, у розмірі 40% від суми (тіла) кредиту, але не більше 600 тис.грн., якщо у кредитно-фінансова установа не є учасником Програми Фонду, або якщо даний проект не підпадає під компенсацію Фонду (не входить у Перелік Фонду, але входить у Додатковий Перелік).
У всіх інших випадках Розпорядник коштів відшкодовує 30% від суми кредиту, але не більше 500 тис.грн. і за умови, що кредит взято на обладнання, матеріали, роботи, передбачені Програмою.
1.3. Кредитування позичальників здійснюється кредитно-фінансовою установою відповідно до внутрішніх нормативних документів кредитно-фінансової установи.
1.4. Кредити надаються виключно у національній валюті і відшкодовуються на підставі цього договору.
 
2. Основні завдання Сторін
 
2.1. Для досягнення цілей Програми Сторони зобов'язуються:
2.1.1. Спрямовувати зусилля на виконання умов Програми.
2.1.2. Проводити заходи щодо пошуку позичальників, які бажають отримати кредит у кредитно-фінансовій установі та отримати право на відшкодування частини такого кредиту відповідно до умов Програми.
2.1.3. Обмінюватися наявною в їх розпорядженні інформацією, яка стосується предмету цього договору, проводити спільні консультації і переговори, встановлювати науково-технічні та комерційно-фінансові зв’язки з третіми особами й інформувати один одного про результати подібних контактів. 
 
3. Обов'язки і права Розпорядника коштів
 
3.1. Розпорядник коштів зобов'язується:
3.1.1. Прийняти сформовані кредитно-фінансовою установою Реєстри нових позичальників, які отримали кредит на цілі, передбачені у Програмі згідно з підпунктом 4.1.4 цього договору.
3.1.2. У разі, якщо затверджені для виконання програми ліміти коштів наближаються до вичерпання, своєчасно інформувати про це кредитно-фінансову.
3.1.3. Прийняти сформовані кредитно-фінансовою установою Зведені реєстри позичальників, які завершили виконання проектів з термомодернізації своїх будинків (далі – Зведений реєстр) згідно з підпунктом 4.1.5 цього договору.
3.1.4. Відшкодовувати частину кредиту за кредитним договором, відповідно до Зведеного реєстру позичальників, наданого кредитно-фінансовою установою, згідно з підпунктами 3.1.3 цього договору.
3.1.5. Не пізніше шістдесятиденного терміну віддати отримання зведеного реєстру від кредитно-фінансової установи (але не пізніше 20 грудня року, у якому був отриманий кредит) перераховувати кошти відшкодування частини кредиту за залученими кредитними коштами ОСББ І ЖБК, відповідно до зведених реєстрів на транзитний рахунок №_______________, що відкритий у кредитно-фінансовій установі.
3.1.6. Повідомляти кредитно-фінансову установу про всі зміни, що можуть вплинути на виконання Сторонами умов цього договору за 3 дні до набрання ними чинності.
3.1.7. Не розголошувати відомості, які становлять банківську та комерційну таємницю кредитно-фінансової установи, а також відомості, які стали відомі управлінню _____________________ у зв'язку з виконанням обов'язків за цим договором.
3.1.7. Виконувати інші зобов’язання за цим договором.
3.2. Розпорядник коштів має право:
3.2.1. Вносити на розгляд кредитно-фінансової установи пропозиції щодо вдосконалення правовідносин за цим договором, а також схеми кредитування Позичальників.
3.2.2. Здійснювати контроль за дотриманням кредитно-фінансовою установою умов цього договору.
3.2.3. Здійснювати заходи з перевірки пакетів документів позичальників та контроль за цільовим використанням кредитів, отриманих за Програмою, відповідно до умов цього договору та за умови попереднього письмового повідомлення про це кредитно-фінансової установи за 10 робочих днів.
 
4. Обов'язки і права Кредитно-фінансової установи
4.1. Кредитно-фінансова установа зобов'язується:
4.1.1. Надавати кредити позичальникам на цілі, передбачені у Програмі, у порядку, передбаченому внутрішніми нормативними документами кредитно-фінансової установи.
4.1.2. Визначати суму коштів, яка необхідна для відшкодування частини кредиту за кредитним договором за кожним позичальником окремо, виходячи з умов, передбачених у пункті 1.2 цього договору та відображати це у Зведеному реєстрі.
4.1.3. Формувати та зберігати у кредитно-фінансовій установі за кожним позичальником, який отримав кредит у кредитно-фінансовій установі відповідно до умов цього договору, пакет документів передбачений Програмою.
4.1.4. Не пізніше десятиденного терміну віддати підписання кредитного договору між кредитно-фінансовою установою та ОСББ, ЖБК подавати розпоряднику коштів Реєстр нових позичальників, які отримали кредит за Програмою відповідно до Додатку №1 до цього договору.
4.1.5. Після отримання від клієнта повного пакету документів, який посвідчує виконання робіт з термомодернізації будинку, у 10-денний термін формувати та подавати розпоряднику коштів Зведений реєстр позичальників відповідно до Додатку №2 до цього договору.
4.1.6. Перераховувати кошти, скеровані розпорядником коштів на рахунок кредитно-фінансової установи і призначені для відшкодування частини кредитів позичальників, на позичкові рахунки позичальників, відповідно до умов цього договору та інших договорів, укладених у межах цього договору, для погашення основної суми кредиту (тіла кредиту) позичальника.
4.1.7. У разі повного дострокового погашення кредиту до часу надходження коштів, призначених на відшкодування частини кредиту, повідомляти розпорядника коштів про повне дострокове погашення кредиту на наступний робочий день після його погашення.
4.1.8. У разі, коли сума заборгованості за кредитом позичальника на час надходження коштів з відшкодування частини кредиту є меншою від розміру відшкодування частини кредиту, перераховувати різницю таких коштів на рахунок розпорядника коштів.
4.1.9. Здійснювати заходи з популяризації Програми щодо відшкодування частини кредиту серед позичальників, які отримали кредит у кредитно-фінансовій установі на цілі, передбачені у Програмі, а також серед потенційних клієнтів.
4.1.10. Виконувати інші зобов’язання за цим договором.
4.1.11. У кредитних договорах, які укладатимуться з Позичальниками у графі “Ціль кредитування “зазначати “у межах Програми“ з подальшим переліком робіт, на які надається кредит.
4.2. Кредитно-фінансова установа має право:
4.2.1. Відмовити позичальнику у наданні кредиту у разі:
4.2.1.1. Невідповідності позичальника вимогам кредитно-фінансової установи та умовам цього договору.
4.2.1.2. Прийняття кредитним комітетом кредитно-фінансової установи рішення про відмову у видачі кредиту.
5. Відповідальність сторін
5.1. У разі невиконання чи неналежного виконання зобов’язань, передбачених цим договором, винна Сторона відшкодовує іншій Стороні всі завдані у зв’язку із цим збитки.
5.2. Кредитно-фінансова установа несе відповідальність за не включення осіб, які отримали кредит за Програмою у реєстри відповідно до Додатків № 1 і 2 до цього договору.
5.3. Розпорядник коштів не несе відповідальності перед банком за несвоєчасне перерахування коштів для відшкодування частини кредиту позичальників з міського бюджету.
5.4. Кредитно-фінансова установа не несе відповідальності за відмову розпорядника коштів здійснювати відшкодування частини кредиту згідно зі сформованими кредитно-фінансовою установою зведеними реєстрами.
6. Форс-мажорні обставини
Сторони звільняються від відповідальності за невиконання будь-якого з положень цього договору, якщо це стало наслідком причин, що є поза сферою контролю сторони, яка не виконала свої обов’язки. Такі причини це: стихійне лихо, екстремальні погодні умови, перебої електроенергії та телекомунікації, збої комп’ютерних систем, пожежі, страйки, військові дії, громадське безладдя тощо, але не обмежуються ними.
 
7. Строк дії договору
7.1. Цей договір набуває чинності з дня його підписання Сторонами і діє до повного виконання Сторонами зобов’язань за цим договором.
7.2. Цей договір може бути розірваний лише за згодою Сторін. Сторона, що бажає розірвати договір подає іншій стороні заяву про розірвання не менше, ніж за 30 днів до пропонованого дня припинення дії договору.
7.3. Після закінчення дії договору розпорядник коштів зобов’язується здійснити відшкодування частин кредитів, відповідно до сформованих кредитно-фінансовою установою Зведених реєстрів, сформованих до моменту припинення дії договору.
 
8. Прикінцеві положення
8.1. Будь-які зміни і доповнення до цього договору вносяться лише за згодою Сторін, шляхом укладення додаткових договорів.
8.2. У разі виникнення спорів у ході виконання цього договору Сторони намагатимуться вирішувати їх шляхом переговорів. Зацікавлена Сторона має право звернутися до суду, якщо під час переговорів Сторони не дійшли згоди щодо в регулювання спору.
8.3. Цей договір складено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної зі Сторін, кожний з яких має однакову юридичну силу.
8.4. Розпорядник коштів підтверджує, що позичальники, внесені до зведених реєстрів згідно з кредитними договорами та умовами цього договору, є учасниками Програми та зобов’язується відповідно до умов цього договору відшкодовувати їм частину їхніх кредитів. 
9. Місце знаходження та реквізити Сторін
Кредитно-фінансова установа
________________ 
________________
_________________
_________________
_________________ М. п.
Управління житлово-комунального господарства та енергозбереження Бориславської міської ради
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________


М. п.
 


 

Кредитно-фінансова установа                        Начальник Управління
__________/_______________                            __________/_______________
 
Секретар міської ради                                                                                            Ю.Химин
 

 
 
 Додаток 1
до Генерального договору про співробітництво
№ _____ від "__"________ 201__ року
 
ПОГОДЖЕНО                                                                                                                                                   ПОГОДЖЕНО
Кредитно-фінансова установа                                                                                                      Управління житлово-комунального                                                    
________________________________                                                                                   господарства та      енергозбереження                                                                                                                                      
                                                                                                                                            _____________________________
Реєстр № ________
нових Позичальників, які отримали кредит у
_______________________________________________________________________________
на впровадження заходів з енергозбереження та термомодернізації багатоквартирних будинків    
за «Програмою термомодернізації багатоквартирних житлових будинків для ОСББ та ЖБК у  
м. Бориславі  на 2019-2023 роки » за ___________ 20__ р.
                                                        (період)
Реквізити кредитно-фінансової установи:_________________________________________________________________________________
№ пор. Назва
позичальника
ЄДРПОУ Місце реєстрації
позичальника
Ціль кредиту Адреса впровадження заходів № і дата кредитного
договору
Запланована дата виконання заходу Строк кредитного договору Сума кредиту,
грн
Участь у Програмі термомодернізації розмір компенсації,
%
Розмір
компенсації, %
Сума компенсації, грн
Разом:
Кредитно-фінансова установа: ____________________________________________________________________________________________
"____" ___________ 20__ року                                          ________________________                                _____________
                                                                                                           (посада, прізвище та ініціали)                                        (підпис)
                     
                                                  Секретар міської ради                                                                                     Ю.М. Химин
Додаток 2
до Генерального договору про співробітництво
№ _____ від "__"________ 201__ року
 
ПОГОДЖЕНО                                                                                                                                                   ПОГОДЖЕНО
Кредитно-фінансова установа                                                                                                                                  Управління житлово-комунального                                                     
________________________________                                                                                                             господарства та енергозбереження                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                    _____________________________
 
Зведений реєстр № ________
позичальників, які завершили реалізацію проектів з термомодернізації своїх будинків,
які отримали кредит у _______________________________________________________________________________
та мають право на відшкодування частини кредитів за «Програмою термомодернізації багатоквартирних житлових будинків для ОСББ та ЖБК у  
м. Бориславі  на 2019-2023 роки» за ___________ 20__ р.
                                                                           (період)
Реквізити кредитно-фінансової установи:________________________________________________________________________________
№ пор. Назва
позичальника
ЄДРПОУ Місце
реєстрації
позичальника
Ціль кредиту Адреса впровадження заходів № і дата кредитного
договору
Строк кредитного договору Сума
кредиту,
грн
Розмір
компенсації, %
Сума компенсації,
грн
Разом:
   Кредитно-фінансова установа: ____________________________________________________________________________________________
 
"____" ___________ 20__ року                                        ________________________                                _____________
                                                                                                       (посада, прізвище та ініціали)                                         (підпис)
                
                                                          Секретар міської ради                                                                                               Ю.Химин

 
 
  
ПАСПОРТ
Програми термомодернізації багатоквартирних житлових будинків
для ОСББ та ЖБК у м. Бориславі  на 2019-2023 роки
 
1 Ініціатор розроблення Програми Бориславська міська рада
2 Дата, номер і назва документу про прийняття програми Від ___________№______ рішення сесії             «Про затвердження Програми термомодернізації багатоквартирних житлових будинків для ОСББ та ЖБК у м. Бориславі  на 2019-2023 роки»
3 Розробник Програми Управління житлово-комунального господарства та енергозбереження
4 Відповідальний виконавець Програми Управління житлово-комунального господарства та енергозбереження
5 Учасники Програми Основні учасники:
1) Управління житлово-комунального господарства та енергозбереження Бориславської міської ради;
2) об’єднання співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельні кооперативи, що зареєстровані у м. Бориславі  (далі – об’єднання);
3) кредитно-фінансові установи:
- Публічне акціонерне товариство "Державний ощадний банк України";
- Публічне акціонерне товариство акціонерний банк "Укргазбанк";
- Публічне акціонерне товариство комерційний банк "Приватбанк";
- інші банки, які є учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
6 Етапи та терміни реалізації Програми 2019 – 2023 роки
7 Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми (для комплексних програм) Кошти міського бюджету, кошти Фонду, кредитні ресурси та кошти громади Житлових об’єднань
8 Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього тис.грн. Затверджується щорічно
 
 
Секретар міської ради                                                                             Ю.М.Химин