РІШЕННЯ № 927

Про затвердження Програми з відшкодування різниці в тарифах на теплову енергію та послуги централізованого опалення між затвердженими тарифами та фактичними витратами на 2022 рік КП «Бориславтеплоенерго»

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
24 лютого 2022 року Борислав 927
 
Про затвердження Програми з відшкодування різниці в тарифах на теплову енергію та послуги централізованого опалення між затвердженими тарифами та фактичними витратами на 2022 рік КП «Бориславтеплоенерго»
Відповідно до п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 5, п. 21 ст. 91 Бюджетного Кодексу України, ст. 4 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», беручи до уваги рішення виконавчого комітету Бориславської міської ради від 17 лютого 2022 року № 40, доповідну записку начальника відділу економіки та торгівлі Попеля Лева від 18 лютого 2022 року та рішення постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від 23.02.2022 року №20/5, міська рада
           
ВИРІШИЛА:
 
1.  Затвердити Програму з відшкодування різниці в тарифах на теплову енергію та послуги централізованого опалення між затвердженими тарифами та фактичними витратами на 2022 рік КП «Бориславтеплоенерго», що додається.
 
2. Начальнику фінансового управління Петріву Юрію здійснювати фінансування заходів Програми в межах коштів, затверджених бюджетом міста на 2022 рік.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови  Садлівського Романа.
 
 
Міський голова                                                                      Ігор ЯВОРСЬКИЙ
 
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
від 24.02.2022 р. №927
ПРОГРАМА
з відшкодування різниці в тарифах на теплову енергію та послуги централізованого опалення між затвердженими тарифами та фактичними витратами  на 2022 рік КП «Бориславтеплоенерго»
 
Програмою передбачається відшкодування різниці в тарифах
за період червень -  грудень 2021 року
 
1.Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована програма
Пунктами статті 3 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017 № 2189-VІІI (далі – Закон № 2189-VІІI) (зі змінами від 07.06.2018 №2454-VIII «Про внесення змін до розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» щодо термінів застосування фінансових санкцій за порушення законодавства у сфері комерційного обліку теплової енергії та водопостачання та до розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про житлово-комунальні послуги» щодо уточнення порядку введення в дію Закону»), який введений в дію з 01.05.2019 року, визначено, що державна політика у сфері житлово-комунальних послуг ґрунтується на принципах, а саме:
- п.1 - забезпечення раціонального використання наявних ресурсів та сталого розвитку населених пунктів;
- п.2 - створення та підтримання конкурентного середовища при виробленні та наданні житлово-комунальних послуг, забезпечення контролю у сфері діяльності природних монополій;
- п. 3 - забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги, на умовах самофінансування, досягнення рівня економічно обґрунтованих витрат на виробництво таких послуг;
- п. 4 - регулювання цін/тарифів на житлово-комунальні послуги у випадках, визначених законом, з урахуванням досягнутого рівня соціально-економічного розвитку, природних особливостей відповідного регіону та технічних можливостей.
Підпунктом 2 п.3 ст.4 Закону № 2189-VІІI визначено, що до повноважень органів місцевого самоврядування належать встановлення цін/тарифів на комунальні послуги.
Статтею 15 Закону України «Про ціни і ціноутворення» визначено, що Кабінет Міністрів України органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які встановили державні регульовані ціни на товари в розмірі, нижчому від економічно обґрунтованого розміру, зобов’язані відшкодувати суб’єктам господарювання різницю між такими розмірами за рахунок коштів відповідних бюджетів.
У разі встановлення органом місцевого самоврядування тарифів на житлово-комунальні послуги на рівні, що унеможливлює отримання прибутку, орган, який їх затвердив, зобов’язаний відшкодувати з відповідного місцевого бюджету виконавцям/виробникам (КП «Бориславтеплоенерго») різницю між встановленим розміром цін/тарифів та економічно обґрунтованими витратами на виробництво цих послуг.
Статтею 1 Закону України «Про теплопостачання» визначено, що тариф (ціна) на теплову енергію – грошовий вираз витрат на виробництво, транспортування, постачання одиниці теплової енергії (1 Гкал) з урахуванням рентабельності виробництва, інвестиційної та інших складових.
При цьому, статтею 20 цього ж Закону України визначено наступне:
         - тарифи на теплову енергію повинні забезпечувати відшкодування всіх економічно обґрунтованих витрат на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії;
- тарифи повинні враховувати собівартість теплової енергії і забезпечувати рентабельність суб’єкта господарювання;
- встановлення тарифів на теплову енергію нижче розміру економічно обґрунтованих витрат на її виробництво, транспортування та постачання не допускається.
         Статтею 10 Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг» передбачено, що тарифи на комунальні послуги суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання на суміжних ринках повинні забезпечувати відшкодування всіх економічно обґрунтованих планованих витрат на їх виробництво з урахуванням планованого прибутку.
У разі зміни ціни на паливно-енергетичні та матеріальні ресурси, рівня заробітної плати у виконавця, ставок податків та зборів тощо діючі нормативно-правові акти (зокрема постанова Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги») з метою недопущення збитковості підприємств, які надають такі послуги, передбачають коригування тарифів за відповідними складовими.
Проте, сама процедура коригування, організаційні та технологічні зміни на підприємствах не дозволяють здійснювати коригування діючих тарифів при кожній зміні цін на складові. В результаті на підприємствах створюються значні суми кредиторської заборгованості, в тому числі із заробітної плати, податків, оплати за енергоносії.
На сьогоднішній день відсутність відшкодовування витрат комунальних підприємств в розмірі різниці між фактичними витратами та нарахуваннями за надані послуги відповідно до діючих тарифів ставить під загрозу стабільність забезпечення населення житлово-комунальними послугами належної якості і може призвести до:
- припинення або суттєвого обмеження надання цих послуг;
- збільшення заборгованості за спожиту електроенергію і інші товарно-матеріальні цінності;
- виникнення заборгованості із заробітної плати;
- нарахування підприємствам штрафних санкцій і пені за несвоєчасні і неповні розрахунки за енергоносії та несвоєчасну оплату податкових зобов’язань.
Таким чином, виділення коштів з бюджету міської територіальної громади на відшкодування різниці між фактичною вартістю послуг і тарифами для населення є найбільш реальним джерелом забезпечення фінансової стабільності КП «Бориславтеплоенерго».
Відповідно до п. 5, 21 ст. 91 Бюджетного кодексу України місцеві бюджети можуть здійснювати видатки на програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів та інші програми, пов’язані з виконанням власних повноважень.
Для відображення видатків на відшкодування різниці в тарифах Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» зі змінами передбачено код 6071 «Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)».
Ця Програма розроблена на виконання та з дотриманням вимог Бюджетного кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про житлово-комунальні послуги», «Про теплопостачання», постанови Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги».
2. Мета Програми
Прийняття Програми має за мету:
         - прогнозування та виділення бюджету громади коштів для відшкодування різниці між діючими тарифами та економічно обґрунтованими витратами, пов’язаними з наданням послуг з теплопостачання для населення міста;
         - забезпечення беззбиткової діяльності КП «Бориславтеплоенерго» відповідно до вимог Закону України «Про житлово-комунальні послуги»;
         - збереження кількості і покращення якості послуг з постачання теплової енергії населенню міста;
         - забезпечення своєчасного розрахунку за надані послуги;
         - гарантування своєчасної сплати податків та зборів до бюджетів всіх рівнів, розрахунків за спожитий газ;
         - забезпечення належного виконання зобов’язань роботодавця перед працівниками КП «Бориславтеплоенерго» з оплати праці. 
3. Завдання програми
Основними завданнями Програми є:
         - надання фінансової підтримки КП «Бориславтеплоенерго», що надає послуги у місті Бориславі з теплопостачання населенню за тарифами, затвердженими рішенням виконавчого комітету Бориславської міської ради, які є нижчими від економічно обґрунтованих витрат на її виробництво і транспортування;
         - сприяння стабільній роботі КП «Бориславтеплоенерго», покращенню його матеріально-технічної бази;
         - підвищення якості послуг, які надаються населенню міста.
4. Напрямки діяльності та заходи програми
Напрями діяльності та заходи програми викладені у додатку до Програми.
5. Координація та контроль за ходом виконання програми
Координацію та контроль за ходом виконання програми здійснює у межах повноважень, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», управління житлово-комунального господарства та енергозбереження Бориславської міської ради.
Контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів здійснює управління житлово-комунального господарства та енергозбереження Бориславської міської ради.
6. Паспорт програми
 
1. Ініціатор розроблення програми Виконавчий комітет Бориславської міської ради
2. Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми Бюджетний Кодекс України,
п.п. 1 п. 3 ст. 4 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», ст. 9, ст.15 Закону України «Про ціни і ціноутворення»
 
3. Розробник програми відділ економіки та торгівлі Бориславської міської ради, управління житлово-комунального господарства  та енергозбереження Бориславської міської ради
 
4. Співрозробник програми КП «Бориславтеплоенерго»
 
5. Відповідальний виконавець програми Управління житлово-комунального господарства  та енергозбереження Бориславської міської ради
 
6. Учасники програми КП «Бориславтеплоенерго»
 
7. Термін реалізації програми 2022 рік
 
7.1. Етапи виконання програми протягом 2022 року
 
 
7. Обсяги та джерела фінансування
 
Джерела фінансування Обсяг фінансування, грн. 2021 рік
Бюджет Бориславської територіальної громади 2553879 2553879
УСЬОГО: 2553879 2553879
 
 
 
 
 
 
 
8. Розподіл коштів по Програмі відшкодування різниці між доходами, отриманими від реалізації теплової енергії та послуг централізованого опалення
 

п/п
Цільове призначення коштів Сума, грн.
1. Оплата за спожитий природний газ
 
2000000
3. Оплата за розподіл природного газу
 
300000
6.  Виплата заробітної плати працівникам підприємства
 
253879
  Разом:
 
2553879
 
 
 
 
Секретар міської ради                                                                            Юрій ХИМИН

Додаток
до Програми
 
Перелік напрямів, завдань і заходів Програми з відшкодування різниці в тарифах
на теплову енергію та послуги централізованого опалення між затвердженими тарифами
та фактичними витратами на 2022 рік КП «Бориславтеплоенерго»
 
№ п/п
 
Назва напряму (пріоритетні завдання) Заходи програми Строк виконання Виконавці Орієнтовні обсяги фінансування, грн.
 
Джерела фінансування Очікуваний результат
1 Сприяння розвитку та беззбитковому функціонуванню підприємств житлово-комунального господарства міста Відшкодування різниці між затвердженим розміром тарифів та економічно-обґрунтованими витратами на теплову енергію та послуги центрального опалення між затвердженими тарифами
та фактичними тарифами за період червень -  грудень 2021 року
 
2022 Управління житлово-комунального господарства  та енергозбереження Бориславської міської ради,
КП «Бориславтеплоенерго»
2553879 Бюджет територіаль
ної громади
Забезпечення беззбиткової роботи КП «Бориславтеплоенерго», надання населенню міста якісних послуг на теплову енергію та послуги центрального опалення
  ВСЬОГО:       2553879    
 
                                 
 
                  Секретар міської ради                                                                                                                                                                    Юрій ХИМИН