РІШЕННЯ № 1060

Про надання дозволу комунальному підприємству «Бориславтеплоенерго» на укладання договору постачання природного газу на опалювальний період

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
 
30 серпня 2022 року Борислав №1060
 
Про надання дозволу комунальному підприємству «Бориславтеплоенерго» на укладання договору постачання природного газу на опалювальний період
          
Відповідно до статті 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Цивільного кодексу України, ст. 23, 78, 78` Господарського кодексу України, враховуючи рішення постійної  комісії з питань житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку, оборонної роботи  від 30.08.2022 року  №23/2,  з питань  планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики   від 30.08.2022 року №28/4, беручи до уваги лист комунального підприємства «Бориславтеплоенерго» від 01.08.2022 року № 449 та клопотання управління житлово-комунального господарства та  енергозбереження  міської  ради  від  10.08.2022 р. №01-10/155, міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
   1. Дозволити комунальному підприємству «Бориславтеплоенерго»  (Дубас Богдан):
  1.1) укласти з Товариством з обмеженою відповідальністю «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» договір постачання природного газу на опалювальний період 2022/23 р.р. (далі Договір), що додається;
  1.2) платежі, передбачені укладеним Договором, сплачувати за рахунок затвердженого економічно обгрунтованого тарифу на послуги теплопостачання.
 
  2. Управлінню житлово-комунального господарства та енергозбереження міської ради (Корпан Роман) визначити істотні умови Договору та джерела фінансування платежів за Договором, погодити їх з постійною комісією з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики.
 
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови  Садлівського Романа, постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики (Зелінський Руслан) та  з питань житлово-комунального  господарства, транспорту та  зв’язку, оборонної  роботи (Тарновецький Ігор).
 
 Міський голова                                                                                  Ігор  ЯВОРСЬКИЙ                                                                      
                                
                                                                
 
 
        Додаток
                                                                                                   до рішення міської ради
                                                                                                   від 30.08.2022 р. №1060
 
Договір №
постачання природного газу
м. Київ                                                                                                              «  »             2022 року
                                                                                                                
Товариство з обмеженою відповідальністю «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг», ЕІС-код 56Х930000010610Х, юридична особа, що створена та діє відповідно до законодавства України, діє на підставі ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу (постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 04.09.2018 №962), надалі - Постачальник, в особі тимчасово виконуючої обов’язки Генерального Директора Журавльової Ірини Леонідівни, яка діє на підставі Рішення учасника №188 від 20 травня 2021 року та Статуту, з однієї сторони, та
ЕІС-код                   _
відповідно
до законодавства України, _, юридична особа, що створена надалі   -                     Споживач,                в та діє особі
__________________________________________________________________________ ,
який діє на підставі ________________________________________________________ ,
з іншої сторони, в подальшому разом іменовані «Сторони», а кожен окремо - «Сторона», керуючись Законом України «Про ринок природного газу», Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП) №2496 від 30.09.2015 «Про затвердження Правил постачання природного газу» (надалі - Правила постачання природного газу), Постановою НКРЕКП №2493 від 30.09.2015 «Про затвердження Кодексу газотранспортної системи» (надалі - Кодекс ГТС), Постановою НКРЕКП №2494 від 30.09.2015 «Про затвердження Кодексу газорозподільних систем» (далі - Кодекс ГРМ), Постановою НКРЕКП №3013 від 24.12.2019 «Про встановлення тарифів для ТОВ «ОПЕРАТОР ГТС УКРАЇНИ» на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу на регуляторний період 2020 - 2024 роки» та іншими нормативно- правовими актами України, що регулюють відносини у сфері постачання природного газу, уклали цей договір постачання природного газу (надалі - Договір) про наступне:
 
 1. Предмет договору
  1. Постачальник зобов'язується поставити Споживачеві природний газ, а Споживач зобов'язується прийняти його та оплатити на умовах цього Договору.
  2. Природний газ, що постачається за цим Договором, використовується Споживачем для власних потреб, або в якості сировини, а не для перепродажу.
  3. За цим Договором може бути поставлений природний газ (за кодом згідно з УКТЗЕД 2711 21 00 00) власного видобутку (природний газ, видобутий на території України) та/або імпортований природний газ, ввезений на митну територію України.
  4. Споживач підтверджує та гарантує, що на момент підписання цього Договору у Споживача є в наявності укладений договір на розподіл природного газу між Споживачем та Оператором газорозподільчої мережі (надалі - Оператор ГРМ) та присвоєний Оператором ГРМ персональний ЕІС-код та/або укладений договір транспортування природного газу між Споживачем та Оператором газотранспортної системи (надалі - Оператор ГТС) та присвоєний Оператором ГТС персональний ЕІС-код (якщо об’єкти Споживача безпосередньо приєднані до газотранспортної мережи).
Відповідальність за достовірність інформації, зазначеної в цьому пункті, несе Споживач.
 1. У разі якщо об’єкти Споживача підключені до газорозподільних мереж, розподіл природного газу, який постачається за цим Договором, здійснює(ють) оператор(и) газорозподільних мереж, а саме:                    , з яким (якими)
Споживач уклав відповідний договір (договори).
 
 1. Кількість та фізико-хімічні показники природного газу
  1. Постачальник передає Споживачу на умовах цього Договору замовлений Споживачем обсяг (об’єм) природного газу у період з червня 2021 року до червня 2024 року, а саме:
   1. З червня 2021 року до червня 2022 року в кількості __________  тис.куб.метрів
(_________________________________________________________________________
________________________________________________________________ куб.метрів), в тому числі по місяцях (далі також - розрахункові періоди) (тис.куб.м.):
Розрахунковий період Замовлений обсяг, тис.куб.м
Обсяг І (фіксований) Обсяг ІІ Загальний обсяг
Червень 2021      
Липень 2021      
Серпень 2021      
Вересень 2021      
Жовтень 2021      
Листопад 2021      
Грудень 2021      
Січень 2022      
Лютий 2022      
Березень 2022      
Квітень 2022      
Травень 2022      
ВСЬОГО      
 
 1. На період з червня 2022 року до червня 2023 року та на період з червня 2023 року до червня 2024 року замовлені обсяги визначаються Сторонами окремими додатковими угодами до цього Договору. У випадку, якщо Сторони не узгодили замовлені обсяги газу на зазначені періоди та не підписали відповідні додаткові угоди, Постачальник має право розірвати Договір в односторонньому порядку. У такому випадку Постачальник надсилає рекомендованим листом відповідне письмове повідомлення Споживачу про розірвання цього Договору, при цьому Договір буде вважатися розірваним з дати, визначеної Постачальником у такому повідомленні.
 2. Загальний обсяг природного газу, замовлений Споживачем за цим Договором, складається з сум обсягів природного газу, замовлених Споживачем за весь період дії Договору.
 3. Споживач підтверджує, що замовлені ним обсяги природного газу, які визначені в п.2.1 цього Договору повністю покривають потреби Споживача у відповідному розрахунковому періоді для потреб, визначених пунктом 1.2 цього Договору.
Фіксований обсяг (Обсяг І) природного газу розраховується як середньо-арифметичне значення обсягу фактичного використання природного газу Споживачем за останні три роки у відповідному місяці для потреб виробництва теплової енергії для надання послуг з опалення та постачання гарячої води населенню.
У разі відсутності у Споживача фактичних даних за будь-якими календарними місяцями (розрахунковими періодами) щодо використання природного газу для потреб виробництва теплової енергії для надання послуг з опалення та постачання гарячої води населенню протягом останніх трьох років, для розрахунку фіксованого обсягу (Обсягу І), як виняток, приймаються лише наявні дані: за два роки або за один (попередній) рік.
У разі, якщо Споживач за останні три роки не використовув природний газ для потреб виробництва теплової енергії для надання послуг з опалення та постачання гарячої води населенню в окремих розрахункових періодах (календарних місяцях), фіксований обсяг (Обсяг І) за відповідними місяцями приймається равним нулю.
У разі, якщо Споживач є новим підприємством і не має відповідних даних для розрахунку Обсягу І, Споживач самостійно визначає фіксований обсяг (Обсяг І) на підставі своїх прогнозних даних щодо обсягів використання природного газу для потреб виробництва теплової енергії для надання послуг з опалення та постачання гарячої води населенню у відповідних розрахункових періодах.
Обсяг ІІ розраховується як різниця між загальним замовленим обсягом газу Споживачем на відповідний розрахунковий період та Обсягом І (фіксованим).
 1. Підписанням цього Договору Споживач дає згоду Постачальнику на включення його до Реєстру споживачів Постачальника (надалі - Реєстр або Реєстр споживачів), розміщеного на інформаційній платформі Оператора ГТС відповідно до вимог Кодексу ГТС.
 2. Перегляд та коригування замовлених Споживачем обсягів природного газу за цим Договором може відбуватися шляхом підписання Сторонами додаткової угоди, в тому числі протягом відповідного розрахункового періоду.
Споживач зобов’язується самостійно контролювати обсяги використання природного газу і своєчасно обмежувати (припиняти) використання природного газу у разі перевищення замовлених обсягів або своєчасно (до кінця відповідного розрахункового періоду) надавати коригування замовлених обсягів за цим Договором.
 1. Режим використання природного газу протягом розрахункового періоду (в т.ч. добове використання) Споживач визначає самостійно в залежності від своїх виробничих потреб.
 2. За розрахункову одиницю газу приймається один метр кубічний (м[3]), приведений до стандартних умов: температура (і) 293,18 К (20 оС) , тиск газу (Р) 101,325 кПа (760 мм рт. ст.).
 3. Фізико-хімічні показники природного газу, який передається Постачальником Споживачеві у пунктах приймання-передачі, зазначених у пункті 3.1 цього Договору, повинні відповідати вимогам, визначеним розділом ІІІ Кодексу ГТС та Кодексом ГРМ.
 4. Постачальник із застосуванням ресурсів Інформаційної платформи Оператора ГТС та Споживач здійснюють щоденний моніторинг фактично відібраного Споживачем обсягу природного газу.
На запит Постачальника Споживач надає інформацію щодо планового використання газу за розрахунковий період (місяць) в розрізі добових обсягів та до 13:00 поточної доби - оперативну інформацію щодо фактичних обсягів використання газу за минулу добу, планових обсягів використання газу на наступну добу та до 24:00 поточної доби - оперативну інформацію щодо використання газу за поточну добу.
 1. Приймання-передача газу, переданого Постачальником Споживачеві у відповідному розрахунковому періоді, оформлюється актом приймання-передачі газу.
  1. Споживач зобов'язується надати Постачальнику не пізніше 5-го (п’ятого) числа місяця, наступного за розрахунковим періодом завірену належним чином копію відповідного акту надання послуг з розподілу/транспортування газу за такий період, що складений між Оператором(ами) ГРМ та/або Оператором ГТС та Споживачем, на підставі даних комерційного вузла обліку Споживача, відповідно до вимог Кодексу ГТС/Кодексу ГРМ.
  2. На підставі отриманих від Споживача даних та даних щодо остаточної алокації відборів Споживача на Інформаційній платформі Оператора ГТС Постачальник протягом 3-х (трьох) робочих днів готує та надає Споживачу два примірники акту приймання-передачі за відповідний розрахунковий період (далі також - акт), підписані уповноваженим представником Постачальника.
  3. Споживач протягом 2-х (двох) робочих днів з дати одержання акту зобов'язується повернути Постачальнику один примірник оригіналу акту, підписаний уповноваженим представником Споживача, або надати в письмовій формі мотивовану відмову від його підписання.
  4. У випадку неповернення Споживачем підписаного оригіналу акту, ненадання письмової обґрунтованої відмови проти підписання акту до 15-го (п’ятнадцятого) числа місяця, наступного за розрахунковим періодом, а також у випадку розбіжностей між даними, отриманими від Споживача відповідно до підпункту 3.5.1 цього пункту, та даних щодо остаточної алокації відборів Споживача на Інформаційній платформі Оператора ГТС обсяг (об’єм) спожитого газу вважається встановленим, узгодженим відповідно до даних Інформаційної платформи Оператора ГТС та переданим у власність Споживачу, а вартість поставленого протягом відповідного розрахункового періоду газу розраховується з урахуванням цін, визначених в розділі 4 цього Договору.
 2. Звірка фактично використаного обсягу газу за цим Договором на певну дату чи протягом відповідного розрахункового періоду, ведеться Сторонами на підставі даних комерційних вузлів обліку газу та інформації про фактично поставлений Споживачу обсяг газу згідно з даними Інформаційної платформи Оператора ГТС.
 
 1. Ціна природного газу
  1. Ціна та порядок зміни ціни на природний газ, який постачається за цим Договором, встановлюється наступним чином:
   1. Ціна обсягів газу, визначених в пункті 2.1 цього Договору як Обсяг І (фіксований) визначається наступим чином:
    1. В період з 01.06.2021 до 31.05.2022 ціна природного газу за 1000 куб. м газу без ПДВ - 6 183,33 грн.,
крім того податок на додану вартість за ставкою 20%,
крім того тариф на послуги транспортування природного газу для внутрішньої точки виходу з газотранспортної системи - 124,16 грн. без ПДВ, коефіцієнт, який застосовується при замовленні потужності на добу наперед у відповідному періоді на рівні 1,10 умовних одиниць, всього з коефіцієнтом - 136,58 грн., крім того ПДВ 20% - 27,31 грн., всього з ПДВ - 163,89 грн. за 1000 куб. м.
Всього ціна газу за 1000 куб. м з ПДВ, з урахуванням тарифу на послуги транспортування та коефіцієнту, який застосовується при замовленні потужності на добу наперед, обсягів газу в період з 01.06.2021 до 31.05.2022 становить 7 583,89 грн.
 1. В період з 01.06.2022 по 31.05.2023 ціна природного газу розраховується за формулою:
Ціна= ((ЦінаБ х К^с х Кнбу) + ПДВ, де
о    Ціна - ціна купівлі-продажу природного газу, гривень за 1 (одну) тис. куб. м з ПДВ;
о    ЦінаБ - встановлюється на рівні першого року постачання природного газу з 01.06.2021
по 31.05.2022, що становить 6 183,33 грн без ПДВ.
о    Ксб - індекс зміни котирувань на європейському хабі N00, визначається як:
відношення поміж середньоарифметичних значень між цінами “Від” та “Азк”, в євро/МВттод, які опубліковані під заголовком “Сотріеїе Еигореап баз ргісез”: NСб (відповідних місяців, кварталів та сезонів за період постачання газу з 01.06.2022 по 31.05.2023) у джерелі котирувань (звіт «Агдиз Еигореап №Шга1 баз»), що визначаються за період з 01 жовтня 2021 року по 30 квітня 2022 року та середньоарифметичних значень між цінами “Від” та “Азк”, в євро/МВттод, які опубліковані під заголовком “Сотріеїе Еигореап баз ргісез”: NСб (відповідних місяців, кварталів та сезонів за період постачання газу з 01.06.2021 по 31.05.2022) у джерелі котирувань (звіт «Агдиз Еигореап №іша1 баз»), що визначаються за період з 01 жовтня 2020 року по 30 квітня 2021 року.
о Кнбу - Індекс зміни офіційного курсу гривні до євро, визначається як: відношення офіційного курсу гривні до євро встановленого Національним банком України, середнього за період з 1 по 20 травня 2022 року та офіційного курсу гривні до євро, встановленого Національним банком України, середнього за період з 1 по 20 травня 2021 року.
о ПДВ = 20%*((ЦінаБ х Кхо, х Кнбу).
До ціни газу, визначеної за наведеною формулою, додається тариф на послуги транспортування природного газу для внутрішньої точки виходу з газотранспортної системи - 124,16 грн. без ПДВ, коефіцієнт, який застосовується при замовленні потужності на добу наперед у відповідному періоді на рівні 1,10 умовних одиниць, всього з коефіцієнтом - 136,58 грн., крім того ПДВ 20% - 27,31 грн., всього з ПДВ - 163,89 грн. за 1000 куб. м.
 1. В період з 01.06.2023 по 31.05.2024 ціна природного газу розраховується за формулою:
Ціна= ((ЦінаБ х Кхсс х Кнбу) + ПДВ, де
о    Ціна - ціна купівлі-продажу природного газу, гривень за 1 (одну) тис. куб. м з ПДВ;
о    ЦінаБ - встановлюється на рівні першого року постачання природного газу з 01.06.2021
по 31.05.2022, що становить 6 183,33 грн без ПДВ.
о    Кнсс - індекс зміни котирувань на європейському хабі N66, визначається як:
відношення поміж середньоарифметичних значень між цінами “Від” та “Азк”, в євро/МВттод, які опубліковані під заголовком “Сотріеїе Еигореап баз ргісез”: NСб (відповідних місяців, кварталів та сезонів за період постачання газу з 01.06.2023 по 31.05.2024) у джерелі котирувань (звіт «Агдиз Еигореап Хаіигаі баз»), що визначаються за період з 01 жовтня 2022 року по 30 квітня 2023 року та середньоарифметичних значень між цінами “Від” та “Азк”, в євро/МВттод, які опубліковані під заголовком “Сотріеїе Еигореап баз ргісез”: NСб (відповідних місяців, кварталів та сезонів за період постачання газу з 01.06.2021 по 31.05.2022) у джерелі котирувань (звіт «Акциз Еигореап №їига1 баз»), що визначаються за період з 01 жовтня 2020 року по 30 квітня 2021 року.
о    Кнбу - Індекс зміни офіційного курсу гривні до євро, визначається як:
відношення офіційного курсу гривні до євро встановленого Національним банком України, середнього за період з 1 по 20 травня 2023 року та офіційного курсу гривні до євро, встановленого Національним банком України, середнього за період з 1 по 20 травня 2021 року.
о ПДВ = 20%*((ЦінаБ х К^с х Кнбу).
До ціни газу, визначеної за наведеною формулою, додається тариф на послуги транспортування природного газу для внутрішньої точки виходу з газотранспортної системи - 124,16 грн. без ПДВ, коефіцієнт, який застосовується при замовленні потужності на добу наперед у відповідному періоді на рівні 1,10 умовних одиниць, всього з коефіцієнтом - 136,58 грн., крім того ПДВ 20% - 27,31 грн., всього з ПДВ - 163,89 грн. за 1000 куб. м.
 1. Ціна обсягів газу, визначених в пункті 2.1 цього Договору як Обсяг ІІ за 1000 куб. м визначається щомісячно шляхом підписання додаткової угоди на рівні середньоарифметичного значення ціни, що враховує розрахункові ціни (середньоарифметичне значення котирувань) із застосуванням коригуючого коефіцієнта 1,02 , зокрема:
середньозважена ціна ресурсу для місяця постачання (наступний місяць) за результатами електронних біржових торгів на Товарній біржі “Українська енергетична біржа” за всіма договорами, умовами оплати та базисами (віртуальна торгова точка, підземні сховища газу АТ “Укртрансгаз”) за період з 1 по 15 (включно) число місяця, що передує місяцю постачання, без ПДВ, у грн. за 1 тис. куб. м;
середньоарифметична ціна иА VТР даз ргісе (наступний місяць, МаН), що розраховується як середньоарифметичне значення між цінами “Від” та “Азк”, опублікованими у звіті Агдиз Еигореап Хаіигаі баз під заголовком “икгаіпе Магкеї Іпі'оппаїіоп апд Ргісез” за період з 1 по 15 (включно) число місяця, що передує місяцю постачання, без ПДВ, у грн. за 1 тис. куб. м;
середньоарифметична ціна иА VТР баз Ргісе (наступний місяць, МаН), що розраховується як середньоарифметичне значення між цінами “Від” та “Азк”, опублікованими у звіті ІСІ8 Еигореап 8рої баз Магкеї під заголовком “иА VТР баз Ргісе Аззеззтепї” за період з 1 по 15 (включно) число місяця, що передує місяцю постачання, без ПДВ, у грн. за 1 тис. куб. м;
середньоарифметична ціна иА VТР баз Ргісе (наступний місяць, МаН), що розраховується як середньоарифметичне значення між цінами “Від” та “Азк”, опублікованими у звіті ЕхРго баз&Оі1 під заголовком “Ринок газу” за період з 1 по 15 (включно) число місяця, що передує місяцю постачання, без ПДВ, у грн. за 1 тис. куб. м.
До ціни газу, визначеної за наведеною формулою, додається тариф на послуги транспортування природного газу для внутрішньої точки виходу з газотранспортної системи - 124,16 грн. без ПДВ, коефіцієнт, який застосовується при замовленні потужності на добу наперед у відповідному періоді на рівні 1,10 умовних одиниць, всього з коефіцієнтом - 136,58 грн., крім того ПДВ 20% - 27,31 грн., всього з ПДВ - 163,89 грн. за 1000 куб. м.
При розрахунках ціна за 1 тис.куб.м газу округлюється до другої цифри після коми (якщо наступна за другим знаком цифра є більшою або рівною 5 (п’ять), то ця друга цифра збільшується на 1 (одиницю), якщо наступна за другим знаком цифра є меншою або рівною 4 (чотирьом), то цифра другого знаку, до якого виконується округлення, залишається без змін).
 1. Ціна для Обсягу ІІ на червень 2021 року, визначеного в пункті 2.1 цього Договору, за 1000 куб.м природного газу встановлюється на рівні 9 131,24 грн без ПДВ;
крім того податок на додану вартість за ставкою 20%,
крім того тариф на послуги транспортування природного газу для внутрішньої точки виходу з газотранспортної системи - 124,16 грн. без ПДВ, коефіцієнт, який застосовується при замовленні потужності на добу наперед у відповідному періоді на рівні 1,10 умовних одиниць, всього з коефіцієнтом - 136,58 грн., крім того ПДВ 20% - 27,31 грн., всього з ПДВ - 163,89 грн. за 1000 куб. м.
Всього ціна газу за 1000 куб. м з ПДВ, з урахуванням тарифу на послуги транспортування та коефіцієнту, який застосовується при замовленні потужності на добу наперед, для Обсягу ІІ на червень 2021 року становить 11 121,38 грн.
 1. У разі зміни тарифу на послуги транспортування природного газу для внутрішньої точки виходу з газотранспортної системи та/або коефіцієнту, який застосовується при замовленні потужності на добу наперед у відповідному періоді, вони є обов’язковими для Сторін за цим Договором з дати набрання чинності відповідних змін.
 2. Загальна фактична вартість цього Договору дорівнює вартості фактично використаного за цим Договором природного газу з урахуванням вартості послуг його транспортування.
 1. Порядок та умови проведення розрахунків
  1. Оплата за природний газ за цим Договором (окрім розрахункових періодів: жовтень 2021р., жовтень 2022р., жовтень 2023р., листопад 2021р., листопад 2022р., листопад 2023р., квітень 2022р., квітень 2023р., квітень 2024р., травень 2022р., травень 2023р., травень 2024р.) здійснюється Споживачем виключно грошовими коштами в наступному порядку:
- 50% вартості замовленого на відповідний розрахунковий період природного газу в обсягах, визначених в пункті 2.1. цього Договору, - до 22 числа (включно) розрахункового періоду, в якому здійснюється постачання газу.
Остаточний розрахунок за фактично переданий відповідно до акту приймання-передачі природний газ здійснюється до 22 числа (включно) місяця, наступного за розрахунковим періодом. У разі відсутності акту приймання-передачі, фактична вартість використаного Споживачем газу розраховується відповідно до умов підпункту 3.5.4 пункту 3.5 цього Договору.
 1. Оплата за природний газ за розрахунковий період - жовтень 2021р., жовтень 2022р., жовтень 2023р. здійснюється Споживачем виключно грошовими коштами в наступному порядку:
- 30% вартості замовленого на відповідний розрахунковий період природного газу в обсягах, визначених в пункті 2.1. цього Договору, - до 22 числа (включно) розрахункового періоду, в якому здійснюється постачання газу;
Остаточний розрахунок за фактично переданий відповідно до акту приймання-передачі природний газ здійснюється до 22 числа (включно) місяця, наступного за розрахунковим періодом. У разі відсутності акту приймання-передачі, фактична вартість використаного Споживачем газу розраховується відповідно до умов підпункту 3.5.4 пункту 3.5 цього Договору.
 1. Оплата за природний газ за розрахунковий період - листопад 2021р., листопад 2022р., листопад 2023р. здійснюється Споживачем виключно грошовими коштами в наступному порядку:
- 40% вартості замовленого на відповідний розрахунковий період природного газу в обсягах, визначених в пункті 2.1. цього Договору, - до 22 числа (включно) розрахункового періоду, в якому здійснюється постачання газу;
Остаточний розрахунок за фактично переданий відповідно до акту приймання-передачі природний газ здійснюється до 22 числа (включно) місяця, наступного за розрахунковим періодом. У разі відсутності акту приймання-передачі, фактична вартість використаного Споживачем газу розраховується відповідно до умов підпункту 3.5.4 пункту 3.5 цього Договору.
 1. Оплата за природний газ за розрахунковий період - квітень 2022р., квітень 2023р., квітень 2024р., здійснюється Споживачем виключно грошовими коштами в наступному порядку:
- 60% вартості замовленого на відповідний розрахунковий період природного газу в обсягах, визначених в пункті 2.1. цього Договору, - до 22 числа (включно) розрахункового періоду, в якому здійснюється постачання газу;
Остаточний розрахунок за фактично переданий відповідно до акту приймання-передачі природний газ здійснюється до 22 числа (включно) місяця, наступного за розрахунковим періодом. У разі відсутності акту приймання-передачі, фактична вартість використаного Споживачем газу розраховується відповідно до умов підпункту 3.5.4 пункту 3.5 цього Договору.
 1. Оплата за природний газ за розрахунковий період - травень 2022р., травень 2023р., травень 2024р. здійснюється Споживачем виключно грошовими коштами в наступному порядку:
- 70% вартості замовленого на відповідний розрахунковий період природного газу в обсягах, визначених в пункті 2.1. цього Договору, - до 22 числа (включно) розрахункового періоду, в якому здійснюється постачання газу;
Остаточний розрахунок за фактично переданий відповідно до акту приймання-передачі природний газ здійснюється до 22 числа (включно) місяця, наступного за розрахунковим періодом. У разі відсутності акту приймання-передачі, фактична вартість використаного Споживачем газу розраховується відповідно до умов підпункту 3.5.4 пункту 3.5 цього Договору.
 1. Для цілей виконання пункту 5.1. цього Договору Споживач, починаючи з вересня 2021 року, за п’ять робочих днів до початку відповідного розрахункового періоду зобов’язується для проведення розрахунків за цим Договором виконати одну з таких умов:
 1. надати Постачальнику безвідкличну безумовну банківську гарантію (Гарантія) для забезпечення виконання Споживачем грошових зобов’язань Споживача за цим Договором по оплаті Постачальнику за природний газ. Сума Гарантії має бути не менше суми грошових зобов’язань Споживача за цим Договором, що виникають протягом відповідного розрахункового періоду. Ця сума розраховуються як різниця між вартістю замовленого обсягу газу на відповідний розрахунковий період, зазначеного в пункті 2.1, та сумою грошових коштів, сплачених Споживачем, як попередня оплата за цей обсяг.
Строк дії Гарантії - протягом відповідного розрахункового періоду і додатково протягом 50 календарних днів після його закінчення. Гарантія має бути видана банківською установою та відповідати вимогам, що наведені у Додатку №1 до цього Договору. Усі витрати, пов'язані з Гарантією, здійснюються за рахунок Споживача.
 1. укласти Договори або додаткові угоди до Договорів банківського рахунку щодо здійснення Договірного списання (надалі - Договір про Договірне списання) з рахунків Споживача, на який надходять кошти в оплату за послуги, для надання яких використано поставлений природний газ.
Договір про Договірне списання укладається між Споживачем, Постачальником та банком, в якому обслуговується відповідний рахунок Споживача. Споживач також зобов’язується не відкривати інших рахунків в будь-яких банківських установах для отримання коштів в якості оплати за послуги, для надання яких використано поставлений природний газ, та не здійснювати розрахунки за послуги, для надання яких використано поставлений природний газ, із застосуванням будь-яких інших рахунків, ніж рахунок, відносно якого укладений Договір про Договірне списання.
Умови Договору банківського рахунку, укладеного між банком і Споживачем, згідно з яким обслуговується рахунок Споживача, на який надходять кошти в оплату за послуги, для надання яких використано поставлений природний газ, підлягають виконанню сторонами Договору банківського рахунку у частині, в якій вони не суперечать умовам Договору про Договірне списання, та сторони підтверджують свої зобов'язання за ними.
Договором про Договірне списання повинно бути передбачено, що у разі одночасного надходження до банку кількох документів, на підставі яких здійснюється списання грошових коштів, банк списує кошти з рахунку Споживача в такій черговості:
 1. у першу чергу списуються грошові кошти на підставі рішення суду для задоволення вимог про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю, а також вимог про стягнення аліментів;
 2. у другу чергу списуються грошові кошти на підставі рішення суду для розрахунків щодо виплати вихідної допомоги та оплати праці особам, які працюють за трудовим договором (контрактом), а також виплати за авторським договором;
 3. у третю чергу списуються грошові кошти на підставі інших рішень суду;
 4. у четверту чергу списуються грошові кошти за розрахунковими документами, що передбачають платежі до бюджету;
 5. у п'яту чергу списуються грошові кошти для виконання грошових зобов’язань Споживача перед банком в порядку договірного списання;
 6. у шосту чергу списуються грошові кошти для виконання грошових зобов’язань Споживача перед Постачальником за цим Договором постачання природного газу; у разі надходження до банку більше одного повідомлення договірне списання здійснюється в порядку черговості їх надхоження до банку.
 7. у сьому чергу списуються грошові кошти за іншими розрахунковими документами в порядку черговості їх надходження до банку, та на підставі інших умов договорів про здійснення договірного списання.
У разі порушення Споживачем умов розрахунків за поставлений природний газ оплата за природний газ за цим Договором здійснюється шляхом щоденного Договірного списання банками залишку грошових коштів з банківських рахунків Споживача, на які надходять кошти в оплату за послуги, для надання яких використано поставлений природний газ, на банківський рахунок Постачальника.
Договірне списання (перерахування) з поточного рахунку Споживача на поточний рахунок Постачальника здійснюється з дати отримання банком повідомлення Постачальника про порушення строків розрахунків за цим Договором, на підставі відповідного Договору про Договірне списання до повного виконання зобов’язань Споживача в частині розрахунків за поставлений природний газ за цим Договором без застосування платіжних вимог від Постачальника.
У випадку порушення Споживачем будь-яких зобов’язань, передбачених даним пунктом цього Договору, Споживач зобов’язаний сплатити Постачальнику штраф у розмірі 10% від вартості природного газу, поставленого протягом відповідного розрахункового періоду.
Споживач має право здійснити передоплату за природний газ до початку розрахункового періоду.
 1. Сторони погоджуються, що під час перерахування коштів у призначенні платежу посилання на номер Договору є обов'язковим. Зміна Споживачем призначення платежу здійснюється виключно листом, який надається Постачальнику, але в будь-якому випадку не пізніше 10 календарних діб з дня надходження відповідних коштів на рахунок Постачальника.
 2. Оплата за природний газ здійснюється Споживачем шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Постачальника, зазначений в розділі 14 цього Договору.
Споживач зобов'язаний своєчасно та в повному обсязі розрахуватися за поставлений природний газ відповідно до пункту 5.1 цього Договору.
Кошти, які надійшли від Споживача, зараховуються як передоплата за умови відсутності заборгованості за попередні розрахункові періоди за цим Договором.
 1. У разі наявності заборгованості за минулі періоди та/або заборгованості із сплати пені, штрафів, інфляційних нарахувань, відсотків річних та судового збору Сторони погоджуються, що грошова сума, яка надійшла від Споживача, погашає вимоги Постачальника у такій черговості незалежно від призначення платежу, визначеного Споживачем:
 1. у першу чергу відшкодовуються витрати постачальника, пов'язані з одержанням виконання;
 2. у другу - сплачуються інфляційні нарахування, відсотки річних, пені, штрафи;
 3. у третю чергу - погашається основна сума заборгованості за використаний природний газ та компенсація вартості робіт, пов’язаних з припиненням (обмеженням) газопостачання Споживачу.
  1. Звірка розрахунків та/або фактичного обсягу використання природного газу здійснюється Сторонами протягом десяти днів з моменту письмової вимоги однієї із сторін, підписаної уповноваженою особою на підставі відомостей про фактичну оплату вартості використаного природного газу Споживачем та актів його приймання-передачі.
  2. Виконання Споживачем зобов’язань по сплаті реструктуризованої заборгованності за цим Договором забезпечується банківською гарантією. В такому випадку Споживач надає Постачальнику безвідкличну безумовну банківську гарантію (Гарантія) для забезпечення виконання Споживачем реструктуризованих на підставі відповідної угоди грошових зобов’язань Споживача за цим Договором по оплаті Постачальнику за природний газ, вимог Постачальника по сплаті штрафів, пені, відсотків річних, втрат від інфляції, збитків, спричинених Споживачем внаслідок порушення ним умов Договору.
Сума Гарантії має бути не менше суми реструктуризованої заборгованності Споживача за цим Договором (включаючи зобов’язання по сплаті штрафів, пені, відсотків річних, втрат від інфляції, тощо).
Строк дії Гарантії - протягом всього строку дії Договору відповідно та додатково протягом 50 календарних днів після його закінчення.
Гарантія має бути видана банківською установою за відповідати вимогам, що наведені у Додатку №1 до цього Договору.
Усі витрати, пов'язані з Гарантією, здійснюються за рахунок Споживача.
 
 1. Права та обов'язки сторін
  1. Споживач має право:
 1. використовувати (відбирати) природний газ відповідно до умов цього Договору;
 2. розірвати цей Договір або припинити його в частині поставки природного газу, в тому числі у разі вибору іншого постачальника, але не раніше ніж в останній день розрахункового періоду, попередивши Постачальника не менш ніж за 20 діб до розірвання/припинення договору. При цьому Споживач зобов'язаний виконати свої обов'язки за цим Договором у частині оформлення використаних обсягів природного газу та їх оплати відповідно до умов Договору;
 3. достроково розірвати Договір, якщо Постачальник повідомив споживача про намір щодо внесення змін до Договору в частині умов постачання і водночас нові умови постачання виявилися для Споживача неприйнятними. При цьому Споживач зобов'язаний попередити постачальника не менш ніж за 20 діб до розірвання договору, а також виконати свої обов'язки за цим Договором у частині оформлення використаних обсягів природного газу та їх оплати відповідно до умов Договору;
 4. безоплатно отримувати інформацію, визначену Законом України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення».
  1. Споживач зобов'язаний:
 1. укласти договір/договори на розподіл природного газу з оператором(ами) газорозподільних мереж на обсяги газу, що постачаються за цим Договором (для Споживачів, об’єкти яких приєднані до газорозподільних мереж);
 2. самостійно контролювати власне використання природного газу за цим Договором і своєчасно коригувати замовлені обсяги шляхом підписання додаткової угоди;
 3. самостійно припиняти (обмежувати) використання природного газу в разі:
 • порушення строків оплати за договором про постачання природного газу;
 • перевищення обсягів використання газу, зазначених в пункті 2.1 цього Договору, без їх коригування додатковою угодою;
 • невключення/виключення Споживача до/з Реєстру споживачів Постачальника в інформаційній платформі Оператора ГТС;
 • інших випадках, передбачених цим Договором та законодавством;
 1. прийняти газ на умовах цього Договору, своєчасно оплачувати вартість поставленого природного газу в розмірі та порядку, що передбачені цим Договором;
 2. компенсувати Постачальнику вартість послуг на відключення газопостачання Споживачу;
 3. не допускати використання природного газу за договорами, укладеними з іншими постачальниками, в розрахункових періодах, в яких діє цей Договір без його розірвання в порядку, передбаченому розділом 9 Договору.
  1. Постачальник має право:
 1. ініціювати заходи з припинення (обмеження) постачання природного газу Споживачеві в разі:
 • невиконання Споживачем пунктів 5.1., 5.2 та 8.4. цього Договору;
 • відмови Споживача від підписання акта приймання-передачі без відповідного письмового обґрунтування.
Газопостачання споживачу може бути припинено в інших випадках, передбачених чинним законодавством України;
 1. в односторонньому порядку розірвати цей Договір у разі невиконання Споживачем умов цього Договору в частині оплати (забезпечення оплати) використаних за Договором обсягів газу (пункти 5.1 та 5.2) та/або їх документального оформлення, в тому числі неповернення належним чином оформлених актів приймання-передачі природного газу, неузгодження Сторонами ціни (непідписання додаткової угоди) та у разі укладання Споживачем договорів з іншим постачальником без розірвання даного Договору в порядку, передбаченому розділом 9 Договору. В такому випадку Постачальник надсилає рекомендованим листом відповідне письмове повідомлення Споживачу про розірвання цього Договору, при цьому Договір буде вважатися розірваним з дати, визначеної Постачальником у такому повідомленні;
 2. інші права, що визначаються Законом України "Про ринок природного газу", Цивільним і Господарським кодексами України, Правилами постачання природного газу, затвердженими постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 р. № 2496, іншими нормативно- правовими актами України, цим договором;
 3. отримати оплату за переданий за цим Договором природний газ в розмірі та в строки, визначені цим Договором;
 4. передавати права та обов’язки або право вимоги по борговим зобов’язанням Споживача, що виникли відповідно до цього Договору, третім особам в порядку, передбаченому Цивільним кодексом України, без узгодження зі Споживачем.
  1. Постачальник зобов'язаний:
 1. виконувати умови цього Договору;
 2. забезпечувати відповідно до вимог Кодексу ГТС своєчасну реєстрацію Споживача у Реєстрі при дотриманні Споживачем умов цього Договору;
 3. повідомити Споживача про намір внесення змін до Договору постачання природного газу не пізніше ніж за 20 днів до набрання чинності таких змін (окрім змін, обумовлених зміною норм чинного законодавства України). Така інформація може бути надана Споживачу в будь-який спосіб: розміщення на веб-сайті Постачальника, відправлення електронного повідомлення на електронну пошту Споживача, письмове повідомлення тощо;
 4. забезпечити Споживача прозорими та простими способами досудового вирішення спорів, розглянути скарги Споживача і протягом одного місяця повідомити про результати їх розгляду;
 5. виконувати інші обов'язки, передбачені Правилами постачання природного газу та чинним законодавством України.
 
 1. Відповідальність сторін
  1. За невиконання або неналежне виконання договірних зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність у випадках, передбачених законодавством і цим Договором.
  2. У разі прострочення Споживачем оплати згідно пунктів 5.1 та 8.4 цього Договору, він зобов'язується сплатити Постачальнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який нараховується пеня, розраховану від суми простроченого платежу за кожний день прострочення.
  3. Постачальник не відповідає за підтримання належного тиску на газорозподільних станціях.
  4. Постачальник не несе відповідальності за недопоставку природного газу за цим Договором у разі припинення/обмеження газопостачання відповідно до чинного законодавства України та умов цього Договору.
  5. Споживач зобов’язаний компенсувати Постачальнику будь-які штрафні санкції, які виникли у Постачальника у разі несвоєчасного повідомлення Постачальника Споживачем про випадки, визначені в п.п. 13.5 та 13.6 цього Договору.
  6. Збитки, завдані одній із Сторін внаслідок невиконання (неналежного виконання) іншою Стороною своїх зобов'язань, відшкодовуються винною у невиконанні (неналежному виконанні) Стороною в порядку та розмірі, визначених цим Договором та чинним законодавством України.
 
 1. Порядок припинення(обмеження) та відновлення газопостачання
  1. Якщо Споживач порушив умови пункту 5.1 цього Договору, Постачальник має право припинити постачання газу шляхом виключення Споживача з Реєстру без погодження із Споживачем.
При цьому Постачальник направляє Споживачу Повідомлення (з позначкою про вручення) про необхідність самостійно обмежити чи припинити газоспоживання з дати, зазначеної в Повідомленні. Копія цього Повідомлення надається Споживачу на електронну адресу, зазначену в розділі 14 цього Договору, а також оператору ГРМ, зазначеному в п.1.5 цього Договору.
Газопостачання припиняється Постачальником з дати, зазначеної в Повідомленні.
Споживач не має права вимагати від Постачальника відшкодування збитків за невключення його до Реєстру внаслідок невиконання Споживачем умов цього Договору.
Постачальник не припиняє постачання Споживачу у випадках:
 • укладення угоди про реструктуризацію заборгованності Споживача та надання Споживачем банківської гарантії, передбаченої п. 5.7 Договору, про забезпечення виконання Споживачем зобовязань за такою угодою;
 • надання Споживачем іншого виду забезпечення, погодженого з Постачальником;
 • прийняття рішення учасника Постачальника щодо продовження постачання природного газу Споживачу;
 • у разі прийняття рішення спеціально створеним органом Постачальника (або його учасника) щодо продовження постачання природного газу Споживачу.
  1. Відповідальність за будь-які наслідки, що виникають в результаті порушення Споживачем умов пункту 5.1 цього Договору, покладаються виключно на Споживача.
  2. Фізичне припинення постачання природного газу за цим Договором здійснює(ють) Оператор(и) ГРМ та Оператор ГТС. За необхідності здійснення заходів з обмеження чи припинення газопостачання Споживачу Оператором ГРМ/ГТС Постачальник надсилає Оператору ГРМ/ГТС відповідне письмове повідомлення (з позначкою про вручення) про необхідність здійснення ним заходів з припинення/обмеження розподілу/транспортування природного газу Споживачу, копію якого надсилає Споживачу (з позначкою про вручення).
  3. Компенсація Постачальнику вартості послуг з припинення (обмеження) газопостачання здійснюється Споживачем в такому порядку:
 • Споживач компенсує Постачальнику вартість наданих Оператором ГРМ/ГТС послуг з припинення (обмеження) газопостачання на об’єкти Споживача на підставі отриманого від Постачальника рахунка-фактури;
 • компенсація вартості послуг з припинення (обмеження) газопостачання здійснюється Споживачем до 22 - го числа місяця, наступного за місяцем, в якому Постачальником було надано Повідомлення про припинення (обмеження) газопостачання, на розрахунковий рахунок Постачальника, який зазначається в надісланому Споживачеві рахунку-фактурі із призначенням платежу;
 • якщо протягом зазначеного періоду Споживач не компенсував (не повністю компенсував) Постачальнику вартість послуг з припинення (обмеження) газопостачання, Споживач несе відповідальність на загальних умовах, визначених цим Договором та чинним законодавством України.
 1. Порядок зміни постачальника
  1. Споживач має право на вільний вибір постачальника шляхом укладення з ним договору постачання природного газу відповідно до умов та положень, передбачених Правилами постачання природного газу.
  2. Якщо Споживач має намір укласти договір з іншим постачальником, Споживач повинен виконати свої зобов'язання по розрахунках за природний газ перед Постачальником, підписати з Постачальником угоду про розірвання цього Договору з першого дня наступного розрахункового періоду.
  3. Угода про розірвання договору надається Споживачем Постачальнику в строк не пізніше ніж за 20 діб до припинення газопостачання.
  4. При цьому Споживач втрачає право по червень 2024 року (включно) отримувати природний газ з ресурсу Постачальника за фіксованою ціною, визначеною підпунктом 4.1.1 пункту 4.1 Договору.
 2. Форс-мажор
  1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання обов'язків згідно з цим Договором внаслідок настання форс-мажорних обставин, що виникли після укладення Договору, і Сторони не могли передбачити їх.
  2. Строк виконання зобов'язань відкладається на строк дії форс-мажорних обставин.
  3. Сторони зобов'язані негайно повідомити про виникнення форс-мажорних обставин та протягом 14 днів з дати їх виникнення подати підтвердні документи відповідно до законодавства.
  4. Настання форс-мажорних обставин підтверджується в порядку, встановленому чинним законодавством України.
  5. Виникнення форс-мажорних обставин не є підставою для відмови Споживача від сплати Постачальнику вартості природного газу, поставленого до їх настання.
  6. Якщо форс-мажорні обставини продовжуються понад один місяць, Сторони вирішують питання про доцільність продовження дії цього Договору. У випадку прийняття рішення про припинення його дії, Сторони укладають відповідну додаткову угоду.
 
 1. Порядок розв'язання спорів (розбіжностей)
  1. У разі виникнення спорів (розбіжностей) Сторони зобов'язуються розв'язувати їх шляхом проведення переговорів та консультацій. Будь-яка із Сторін має право ініціювати їх проведення.
  2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) розв'язуються у судовому порядку.
  3. Строк, у межах якого Сторони можуть звернутися до суду з вимогою про захист своїх прав за цим Договором (строк позовної давності), у тому числі щодо стягнення основної заборгованості, пені, штрафів, інфляційних нарахувань, відсотків річних, збитків становить п'ять років.
 2. Санкційне та антикорупційне застереження
  1. Постачальник має право в односторонньому порядку відмовитися від виконання своїх зобов’язань за Договором та/або розірвати Договір у разі, якщо:
   1. Споживача, та/або учасника Споживача, та/або кінцевого бенефіціарного власника Споживача внесено до списку санкцій ОГАС Сполучених Штатів Америки (перелік осіб, до яких застосовано санкції, що визначається ТІїе Ойісе оі Гогеідп Аззеїз Сопігоі оі 11іе и§ Оерагітепі оГ 11іе Тгеазигу);
   2. до Споживача, та/або учасника Споживача, та/або кінцевого бенефіціарного власника Споживача, та/або товарів чи послуг Споживача застосовано обмеження (санкції) інших, ніж ОГАС, державних органів США, режим дотримання яких може бути порушено виконанням Договору;
   3. Споживача, та/або учасника Споживача, та/або кінцевого бенефіціарного власника Споживача внесено до списку санкцій Європейського Союзу (Сопзоіідаїед 1І8Ї оі рег80П8, дгоир8 апС епііііез 8иЬ|ес1 Ю Еи йпапсіаі 8апсйоіі8);
   4. Споживача, та/або учасника Споживача, та/або кінцевого бенефіціарного власника Споживача внесено до списку санкцій Нег Ма|Є81у‘8 Тгеазшу Великої Британії (список осіб, включених до Сопзоіідаїед 1Ї8ї оі йпапсіаі запсйопз 1агде18 іп 11іе ик та до І .і81 оі регзопз 8иЬ]есї 1о ге81гіс1і'е теа8иге8 іп 'іеу оі' Ки88Їа‘8 асйоп8 де8їаЬі1І8Їпд 11іе 8і1иа1іоп іп Икгаіпе, що ведеться 11іе ик Ойісе оі Гіпапсіаі 8апсйоп8 Ітріетепїайоп (ОГ8І) оі 11іе Нег Ма|Є81у‘8 Тгеа8игу);
   5. Споживача, та/або учасника Споживача, та/або кінцевого бенефіціарного власника Споживача внесено до списку санкцій Ради Безпеки ООН (зведений список санкцій Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй (Соп8о1ідаїед йпііес! а1іоіі8 8есигііу Соипсії 8апсІіоп8 ^І8±), до якого включено фізичних та юридичних осіб, щодо яких застосовано санкційні заходи Ради Безпеки ООН).
  2. Постачальник має право в односторонньому порядку відмовитися від виконання своїх зобов’язань за Договором та/або розірвати Договір у разі, якщо:
   1. Споживача, та/або учасника Споживача, та/або кінцевого бенефіціарного власника Споживача внесено до списку санкцій Ради національної безпеки і оборони України (перелік осіб, до яких рішеннями Ради національної безпеки і оборони України, введеними в дію указами Президента України, застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до статті 5 Закону України “Про санкції”), якщо виконання Договору суперечитиме дотриманню санкцій Ради національної безпеки і оборони України;
   2. щодо товарів та/або послуг за Договором та/або щодо виконання інших умов Договору рішеннями Ради національної безпеки і оборони України, введеними в дію указами Президента України, застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до статті 5 Закону України “Про санкції”), якщо виконання Договору суперечитиме дотриманню санкцій Ради національної безпеки і оборони України.
  3. Під час виконання своїх зобов’язань за цим Договором Сторони, їхні афілійовані особи, працівники або уповноважені представники не виплачують, не пропонують виплатити і не дозволяють виплату будь-яких грошових коштів або цінностей, прямо або опосередковано, будь-яким особам для впливу на дії чи рішення цих осіб з метою отримання яких-небудь неправомірних переваг чи досягнення інших неправомірних цілей.
  4. Під час виконання своїх зобов’язань за цим Договором Сторони, їхні афілійовані особи, працівники або уповноважені представники не вчиняють дії, що можуть кваліфікуватися як надання/отримання грошових коштів або іншого майна, переваг, пільг, послуг, нематеріальних активів, будь-яких інших переваг нематеріального чи негрошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав, а також дії, що порушують вимоги чинного законодавства та міжнародних актів про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
  5. Кожна із Сторін цього Договору відмовляється від стимулювання будь-яким чином представників іншої Сторони, у тому числі шляхом надання грошових сум, подарунків, безоплатного виконання робіт чи надання послуг тощо, не перерахованими у цьому пункті способами, що ставлять представника в певну залежність і спрямовані на забезпечення виконання цим представником будь-яких дій на користь стимулюючої його Сторони.
 
 1. Строк дії Договору та інші умови.
  1. Даний Договір набирає чинності з дати його укладання і діє до «30» червня 2024 р. включно, а в частині розрахунків - до повного їх виконання. Продовження або припинення Договору можливе за взаємною згодою Сторін шляхом підписання додаткової угоди до Договору.
  2. Цей Договір складений у двох примірниках - по одному для кожної із сторін, які мають однакову юридичну силу.
Визнання окремих положень цього Договору недійсними, не тягне за собою визнання Договору недійсним в цілому.
 1. У разі припинення дії цього Договору шляхом його розірвання Споживач втрачає право до «30» червня 2024 р. включно отримувати природний газ з ресурсу Постачальника за фіксованою ціною, визначеною підпунктом 4.1.1 пункту 4.1 Договору.
 2. Сторони погодили такий порядок внесення змін до цього Договору: усі зміни і доповнення до цього Договору оформлюються письмово у формі додаткової угоди про внесення змін до цього Договору та підписуються уповноваженими представниками Сторін, крім випадків, зазначених у пунктах 13.5 та 13.6 цього Договору.
 3. Сторони зобов'язуються повідомляти одна одну рекомендованим листом з повідомленням про зміни власних платіжних реквізитів, ЕІС-коду, адреси, номерів телефонів, факсів у п'ятиденний строк з дня виникнення відповідних змін.
 4. Постачальник має статус платника податку на прибуток на загальних підставах, передбачених Податковим кодексом України, а також є платником податку на додану вартість.
Споживач ______ платником податку на додану вартість та ___________ статус
(є/ не є, потрібне зазначити)                         (має/ не має, потрібне зазначити)
платника податку на прибуток на загальних умовах, передбачених Податковим кодексом України.
У разі будь-яких змін у статусі платника податків Сторони зобов'язані повідомити одна одну про такі зміни протягом трьох робочих днів з дати таких змін рекомендованим листом з повідомленням.
 1. Цей Договір разом з усіма додатками і доповненнями, складений за повного розуміння Сторонами предмета та умов Договору.
 2. Споживач розуміє та погоджується з тим, що отримав повну, достовірну та достатню інформацію, необхідну для підписання Договору.
 3. Підписанням цього Договору Споживач підтверджує, що йому завчасно Постачальником була надана повна інформація і роз’яснення щодо умов цього Договору.
 
 
ПОСТАЧАЛЬНИК
Товариство з обмеженою відповідальністю «Газопостачальна компанія
«Нафтогаз Трейдинг»
(код ЕІС - 56Х930000010610Х)
Поштова адреса:
04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 1
Рахунок №:
иА793204780000026002924444775
в АБ «Укргазбанк»
иА983004650000000260073002043
в АТ «Ощадбанк»
Код ЄДРПОУ: 42399676
ІПН: 423996726590
Телефон: (044) 364-76-54
Е-таі1: пц1@паі~1оцах1гас1іпц.соіп.ііа
(код ЕІС - _________________________ )
Поштова адреса: ____________________
Рахунок №: _________________________
IВАN______________________________
в _________________________________
Код ЄДРПОУ: _____________________
ІПН: ______________________________
Телефон: ___________________________
Е-таі1:______________________________
СПОЖИВАЧ
Підпис: ПОСТАЧАЛЬНИК
Товариство з обмеженою відповідальністю «Газопостачальна компанія
«Нафтогаз Трейдинг»
(код ЕІС - 56Х930000010610Х)
Поштова адреса:
04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 1
Рахунок №:
иА793204780000026002924444775
в АБ «Укргазбанк»
иА983004650000000260073002043
в АТ «Ощадбанк»
Код ЄДРПОУ: 42399676
ІПН: 423996726590
Телефон: (044) 364-76-54
Е-таі1: пц1@паі~1оцах1гас1іпц.соіп.ііа
Підпис: СПОЖИВАЧ
Підпис: (код ЕІС - 	)
Поштова адреса: 	
Рахунок №: 	
IВАN	
в 	
Код ЄДРПОУ: 	
ІПН: 	
Телефон: 	
Е-таі1:

 
Додаток №1 до
Договору постачання природного газу
_______________від ________2022 р.
Вимоги до банківських гарантій
як забезпечення виконання грошових зобов'язань за Договором та Проект банківської
гарантії виконання платіжних зобов'язань за Договором

< >Банківська гарантія має бути надана:Банківська гарантія має бути оформлена:Банківська гарантія оформляється відповідно до вимог Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 №639.Банківська гарантія повинна бути безвідкличною та містити:положення, що банківська гарантія забезпечує виконання грошових зобов’язань Принципала за Договором постачання природного газу від№(далі - Договір);зобов'язання банка-гаранта сплатити протягом 5 (п'яти) банківських днів з дати отримання першої письмової вимоги Бенефіціара повну суму, визначену у вимозі, в межах суми гарантії, за умови, що в тексті вимоги буде посилання на порушення Принципалом будь- яких грошових зобов’язань, передбачених Договором, без необхідності додаткового обґрунтування та надання додаткових документів;положення, що усі платежі за гарантією мають бути здійснені банком-гарантом на користь бенефіціара незалежно від будь-яких заперечень принципала або будь-якої третьої особи;покладення усіх витрат, пов'язаних з гарантією, на принципала;положення, що гарантія є чинною з дати її видачі банком-гарантом;підпорядкування банківської гарантії чинному законодавству УкраїниТекст банківської гарантії не може містити:
[3] Порядок та умови передачі природного газу
3.1. Постачальник передає Споживачу у загальному потоці природний газ у внутрішній точці виходу з газотранспортної системи.
Право власності на природний газ переходить від Постачальника до Споживача після підписання актів приймання-передачі. Після переходу права власності на природний газ Споживач несе всі ризики і бере на себе відповідальність, пов'язану з правом власності на природний газ.
3.2. Постачання газу за цим Договором здійснюється Постачальником виключно за умови включення Споживача до Реєстру споживачів Постачальника, розміщеного на інформаційній платформі Оператора ГТС.
3.3. Постачання (включення Споживача до Реєстру споживачів Постачальника) та використання (відбір) природного газу за цим Договором здійснюється виключно за умови дотримання Споживачем вимог пункту 5.1 цього Договорору та відсутності реєстрації Споживача в реєстрі будь-якого іншого постачальника природного газу.