РІШЕННЯ № 1921

Про затвердження Статуту Дитячого будинку «Оріана» у новій редакції


 

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
27 червня  2019  року Борислав №1921
 
 Про  затвердження Статуту  Дитячого будинку
 «Оріана»  у новій редакції
 
           Відповідно до п.30 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанови Кабінету Міністрів України  від 24 вересня 2008 р. № 866 "Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини", Положення про дитячі будинки і загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, затвердженого  спільним  наказом  Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України,  Міністерства соціальної  політики  України від 10.09.2012 р. №995/557, беручи до уваги рішення постійної комісії з питань освіти, культури,  сім’ї і молоді, фізкультури і  спорту від 24.06.2019 р. №44/1 та з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від 27.06.2019 р. №74/9, доповідну записку начальника відділу освіти від 16.04.2019 року № 01-18/275, міська рада

ВИРІШИЛА

           1.  Затвердити Статут  Дитячого будинку  «Оріана»   у новій редакції,   що додається.

           2. Відділу освіти міської ради (Е.Качмарчик) забезпечити здійснення організаційних заходів, пов’язаних з поданням у встановленому законом порядку необхідних документів для державної реєстрації Статуту у новій редакції.
 
           3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Р.Гарасимів, постійну комісію з питань освіти, культури,  сім’ї і молоді, фізкультури і  спорту (А.Спас) та  постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики (Б.Городиський).
 
 
Міський голова                                                                                                     І.Р. Яворський
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення Бориславської міської ради
від 27.06.2019 р. №1921
 
 
                                                       Міський голова                                  І.Яворський
 
 
 
 
 

 
СТАТУТ
Дитячого будинку «Оріана» 
(нова редакція)
 
 
м.Борислав
2019 р.
 
 
 
І. Загальні положення
 
1.1. Дитячий будинок «Оріана»  є  комунальним бюджетним навчальним закладом  освіти.  
1.2. Повна назва -  Дитячий будинок «Оріана».
1.3. Засновником Дитячого будинку «Оріана» є Бориславська міська рада (далі-засновник), уповноваженим органом управління є відділ освіти Бориславської міської ради.
1.4. Юридична адреса Дитячого будинку «Оріана»: 82300, Львівська обл.,м.Борислав , вул.Шевченка, 111.
1.5. Дитячий будинок  є юридичною особою публічного права, може мати самостійний баланс, рахунок в установі банку, ідентифікаційний код, печатку, кутовий штамп та фірмовий бланк.
1.6. Дитячий будинок створюються для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах  у якому  вони перебувають від трьох років до здобуття базової чи повної загальної середньої освіти, а в разі необхідності - до повноліття.
При цьому діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти  які опинилися у складних життєвих обставинах  знаходяться на повному державному утриманні за рахунок коштів міського бюджету та інших, не заборонених законодавством, джерел фінансування.
      1.6. Дитячий будинок у своїй діяльності керуються Конституцією України, Конвенцією ООН “Про права дитини”, Законами України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про охорону дитинства”, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими законодавчими актами в галузі освіти і охорони дитинства, нормативно-правовими актами Міністерства освіти , іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.
      1.7. У своїй діяльності Дитячий будинок підпорядковується засновнику, відділу освіти міської ради.
1.8. Дитячий будинок є неприбутковим закладом та не має на меті отримання доходів.
                   ІІ. Основна мета та завдання Дитячого будинку «Оріана»
2.1. Дитячий будинок «Оріана» створений для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах з метою забезпечення належного рівня задоволення їх життєвих та освітніх потреб за умов повного утримання їх за рахунок засновника. Забезпечує розвиток, виховання, навчання та соціальну адаптацію дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах  дошкільного та шкільного віку.
2.2. Головними завданнями  Дитячого будинку  «Оріана» є:
забезпечення  умов проживання, навчання, виховання та розвитку, наближених до сімейних для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,  дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах ;
забезпечення соціального захисту, медико-психолого-педагогічної реабілітації та соціальної адаптації вихованців з урахуванням стану здоров’я, індивідуальних особливостей психофізичного розвитку вихованців;
забезпечення захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах на належні умови проживання, виховання, здобуття певного рівня освіти, професійної орієнтації, соціальної адаптації та підготовки їх до самостійного життя та праці;
формування правової культури, загальнолюдських цінностей;
створення умов для збереження та підтримки родинних зв’язків дітей;
сприяння влаштуванню дітей у різні форми сімейного виховання.
     2.3. Створення, реорганізація та ліквідація Дитячого будинку «Оріана»  проводяться у порядку, встановленому законодавством.
2.4. З метою ранньої соціалізації вихованці, що проживають у Дитячому будинку «Оріана», відвідують  заклади дошкільної освіти, а діти шкільного віку - навчаються у  закладах  загальної середньої освіти.
Педагогічні працівники та керівники закладів загальної середньої освіти, закладів дошкільної освіти, які відвідують вихованці Дитячого будинку «Оріана», надають відповідну допомогу педагогічному  колективу Дитячого будинку  «Оріана» в організації освітньої роботи, відвідують заняття із самопідготовки, виховні заходи, проводять індивідуальні заняття з вихованцями.
2.5. Учні (вихованці) Дитячого Будинку «Оріана» можуть відвідувати позашкільні заклади  освіти .
 
ІІІ. Комплектування Дитячого будинку «Оріана»
 
3.1. Комплектування Дитячого будинку вихованцями здійснюється   відділом освіти  на підставі  відповідного рішення міської ради.
3.2. Комплектування Дитячого будинку «Оріана»  здійснюється протягом календарного року. Переведення вихованців з одного інтернатного закладу до іншого проводиться з 01 вересня поточного до 30 травня наступного року.
3.3. Наповнюваність  груп  Дитячого будинку «Оріана» здійснюються відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20 лютого 2002 року № 128   “Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп продовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 березня 2002 року за № 229/6517.
3.4. В Дитячий будинок  «Оріана»  приймаються:
діти-сироти;
діти, позбавлені батьківського піклування;
діти, які перебувають у складних життєвих обставинах.
Не приймаються до Дитячого будинку «Оріана» діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, влаштовані у сімейні форми виховання (опіка, піклування, прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу).
3.5. Діти, члени однієї сім'ї (брати і сестри), направляються в один інтернатний заклад, за винятком, коли за медичними показниками їх виховання має здійснюватись окремо.
3.6. Зарахування вихованців до Дитячого будинку  «Оріана»  проводиться наказом директора закладу на підставі таких документів:
направлення  служби у справах дітей за погодженням з відділом освітою на підставі рішення Бориславської міської ради ;
свідоцтва про народження;
реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності);
відомостей про батьків та близьких родичів дитини;
довідки про склад сім'ї або осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні, будинку;
документів, що підтверджують право власності дитини на нерухомість (у разі наявності);
опису майна дитини;
копії рішення органів опіки та піклування про встановлення опіки над житлом (майном) дитини (у разі наявності);
довідки про взяття дитини на квартирний облік осіб, які потребують поліпшення житлових умов, після досягнення нею 16-річного віку (у разі відсутності в дитини житла);
висновку про стан здоров'я, фізичний та розумовий розвиток дитини;
відомостей або документів про освіту дитини (для дітей шкільного віку);
дубліката обліково-статистичної картки дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;
довідки про призначення та виплату пенсії, державної соціальної допомоги, аліментів тощо (у разі наявності);
ощадної книжки дитини або договору про відкриття рахунка в установі банку (у разі наявності);
рішення виконавчого комітету  про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, рішення виконавчого комітету про  зарахування дитини, яка  опинилася у складних життєвих обставинах, в дитячий будинок  «Оріана» .
3.7. У разі випуску чи переходу до іншого  закладу освіти вихованцю видаються:
довідка про перебування в Дитячому будинку;
документи про освіту (для дітей шкільного віку);
матеріальна допомога відповідно до законодавства;
свідоцтво про народження; тим, хто досяг 16-річного віку – паспорт  громадянина  України;
відомості про батьків або близьких родичів;
документи, які підтверджують права вихованців на майно, житлову площу, яку попередньо займали вони або їх батьки, майновий сертифікат, ощадна книжка, цінні папери, пенсійна книжка, реєстраційний номер облікової картки платника податків та інші документи тощо.
 
 
ІV. Організаційно-правові основи діяльності Дитячого будинку «Оріана»
 
4.1. Режим роботи Дитячого будинку «Оріана» встановлюється  відділом освіти міської ради.
4.2. Харчування вихованців в  Дитячому будинку «Оріана» організовується за нормами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 року № 1591 “Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах”.
Відповідальність за організацію харчування покладається на відділ освіти та керівника Дитячого будинку «Оріана».
4.3. Медичне обслуговування вихованців Дитячого будинку «Оріана» забезпечується відділом освіти і здійснюється медичними працівниками, які входять до штату цих закладів, та медичними працівниками  КНП « Центральна міська лікарня м.Борислава».
Заклади охорони здоров'я спільно з медичними працівниками Дитячого будинку «Оріана» двічі на рік безоплатно проводять медичні огляди всіх вихованців, у разі потреби беруть їх на диспансерний облік, здійснюють постійний медичний нагляд і своєчасне лікування.
4.4. Контроль за організацією медичних, санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів, якістю харчування вихованців покладається на керівника закладу, відділ освіти   відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 червня 1999 року № 1109 “Про затвердження Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні”.
4.5. Матеріальне та фінансове забезпечення вихованців Дитячого будинку «Оріана»  здійснюється за нормами та нормативами, установленими законодавством.
Вихованцям Дитячого будинку «Оріана», які перебувають в ньому на повному державному утриманні, при їх працевлаштуванні видаються предмети гардеробу, текстильна білизна та товари господарського призначення відповідно до норм матеріального забезпечення, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 17 листопада 2003 року № 763, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 12 січня 2004 року за № 27/8626.
Вихованці Дитячого будинку «Оріана» отримують кошти на особисті витрати, щорічний розмір яких повинен становити не менше 1,5 неоподаткованого мінімуму доходів громадян.
4.6. Вихованцям Дитячого будинку «Оріана» видається єдиний квиток, який дає право на безоплатний проїзд у громадському міському (приміському) транспорті (крім таксі), безкоштовне відвідування кінотеатрів, виставок, музеїв, спортивних споруд.
4.7. На підставі письмової заяви осіб, які систематично беруть участь у вихованні дітей    Дитячого будинку «Оріана»,  вихованці можуть виїжджати в супроводі дорослих до родичів, знайомих на святкові (вихідні) дні або під час канікул відповідно до наказу директора Дитячого будинку «Оріана» за погодженням із службою у справах дітей, якщо це не шкодить фізичному і психічному здоров'ю дітей.
4.8. Учні професійно-технічних училищ та студенти вищих  закладів освіти, колишні вихованці Дитячого будинку «Оріана»,  під час своїх канікул можуть перебувати в закладі з безоплатним проживанням і харчуванням на
підставі рішення, що приймається засновником  під час затвердження кошторисів доходів і видатків чи змін до них.
 
V. Організація освітнього процесу
 
5.1. Освітній процес в Дитячому будинку «Оріана»  здійснюється  відповідно до робочих навчальних планів, складених на основі типових навчальних планів, затверджених МОН  України.
5.2. Режим дня затверджується рішенням педагогічної ради Дитячого будинку «Оріана» та погоджуються з відділом освіти і територіальною установою державної санітарно-епідеміологічної служби. Режим роботи  має забезпечувати науково обґрунтоване співвідношення навчання, праці і відпочинку вихованців.
5.3. Керівник Дитячого будинку «Оріана», вихованці якого навчаються в інших дошкільних або загальноосвітніх  закладах освіти, організовує освітню  роботу з такими закладами відповідно до наказу.
5.4. Трудове навчання вихованців здійснюється на принципах добровільності  на навчально-дослідних ділянках, земельних ділянках, на виробництві, в установах і організаціях з обов'язковим дотриманням правил безпеки, вимог навчальних програм  і вимог санітарного законодавства.
 
VІ. Права, обов'язки та соціальні гарантії учасників освітнього  процесу
 
6.1. Учасниками освітнього процесу в Дитячому будинку «Оріана» є: вихованці, керівник, педагогічні, медичні працівники,  інші працівники закладу.
6.3. Психологічний супровід освітнього процесу в закладах здійснюється практичним психологом згідно із законодавством.
6.4. Учні (вихованці) мають право на:
умови проживання, навчання, виховання та розвитку, наближені до сімейних;
здобуття дошкільної, базової, повної загальної середньої та позашкільної освіти;
медичну та соціальну допомогу згідно із законодавством;
утримання за рахунок відповідних бюджетів у державних і комунальних навчальних закладах, за рахунок коштів власника (засновника) - у приватних;
повноцінне якісне харчування;
збереження родинних стосунків;
безпечні і нешкідливі умови проживання, виховання, навчання, праці;
отримання кваліфікованої допомоги в навчанні, корекції психофізичного розвитку;
оздоровлення, відпочинок, організоване дозвілля у вихідні, святкові дні та під час канікул;
вибір форм навчання, факультативів, спецкурсів, позакласних занять;
розвиток своїх творчих здібностей та інтересів через участь у різних видах навчальної, наукової, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;
користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортиою, корекційно-відновлювальною та лікувально-оздоровчою базою Дитячого будинку «Оріана»;
вільне вираження поглядів, переконань;
захист своїх особистих, житлових і майнових прав;
захист від будь-яких форм експлуатації, психічного, фізичного та інших видів насильства з боку працівників, які порушують їх права, честь і гідність;
участь в органах громадського самоврядування закладу.
6.5. Влаштування дитини до Дитячого будинку «Оріана» не припиняє її права на аліменти, пенсії та інші соціальні виплати, а також на відшкодування шкоди у зв’язку з втратою годувальника.
6.6. Вихованці  зобов'язані:
дотримуватися вимог статуту, внутрішнього розпорядку Дитячого будинку  «Оріана»;
дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;
дотримуватися правил особистої гігієни;
оволодівати знаннями, уміннями, практичними навичками в обсязі Базового компонента дошкільної освіти, Державного стандарту загальної середньої освіти, підвищувати загальний культурний рівень;
бережливо ставитися до особистого майна та майна Дитячого будинку «Оріана»;
поважати честь і гідність інших вихованців і працівників закладу.
6.7. Вихованці  можуть бути усиновлені громадянами України, іноземцями, передані на виховання опікунам, піклувальникам, влаштовані у прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу в порядку, установленому законодавством України.
6.8. Відділ освіти, керівник Дитячого будинку «Оріана» під час канікул організовує відпочинок та оздоровлення вихованців у дитячих санаторіях, оздоровчих і спортивних таборах, таборах відпочинку тощо. Дітям, які потребують санаторно-курортного лікування, першочергово виділяються путівки до відповідних закладів протягом року.
6.9. Права, обов'язки і соціальні гарантії педагогічних та інших працівників Дитячого будинку «Оріана» визначаються законодавством про освіту, працю, охорону здоров'я, статутом  закладу, правилами внутрішнього розпорядку та  трудовим договором.
 
VІІ. Управління  Дитячим будинком «Оріана»
 
7.1. Органом громадського самоврядування Дитячого будинку «Оріана» є загальні збори (конференція) його колективу, що скликаються не менше ніж один раз на рік.
Порядок скликання, повноваження, чисельність, склад загальних зборів (конференції) колективу визначаються  колективним договором.
На загальних зборах (конференціях) заслуховують звіт директора про здійснення керівництва закладом, розглядають питання освітньої, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності закладу.
7.2. У Дитячому будинку «Оріана» за рішенням загальних зборів (конференції) можуть створюватися і діяти рада закладу, діяльність якої регулюється його статутом, а також піклувальна рада, учнівський комітет, методичні об'єднання, комісії, асоціації.
Члени піклувальної ради закладу обираються на загальних зборах (конференціях). Склад піклувальної ради формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій,  закладів  освіти та окремих громадян.
Піклувальна рада вживає заходів щодо зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази, залучення додаткових джерел фінансування закладу, поліпшення умов для організації освітнього  процесу, стимулювання творчої праці педагогічних працівників.
7.3. Керівництво закладом здійснює його директор. Керівником  Дитячого будинку «Оріана»  може бути громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше ніж три роки, успішно пройшов атестацію керівних кадрів  закладів освіти у порядку, встановленому МОН  України.
7.4. Керівник  Дитячого будинку «Оріана» призначається на посаду відділом освіти відповідно до результатів конкурсного відбору на посаду директора Дитячого будинку  та звільняється з посади відділом освіти згідно із законодавством.
7.5. Керівник Дитячого будинку «Оріана»:
здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний підбір і розподіл кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;
створює умови проживання, навчання, виховання та розвитку вихованців, наближені до сімейних;
організовує освітній процес;
забезпечує навчання вихованців Дитячого будинку в закладах дошкільної або загальної середньої освіти ;
забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю здобуття знань, умінь та навичок вихованцями;
відповідає за дотримання вимог Базового компонента дошкільної освіти, Державного стандарту загальної середньої освіти;
створює необхідні умови для участі вихованців у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;
забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, вимог техніки безпеки;
розпоряджається в установленому порядку майном закладу та його коштами;
підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;
сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій до освітнього процесу, керівництва учнівськими об'єднаннями за інтересами;
забезпечує реалізацію права учнів (вихованців) на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
вживає заходів щодо запобігання вживанню учнями (вихованцями) алкоголю, наркотичних засобів та психотропних речовин, а також тютюнових виробів;
видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;
щороку звітує про свою роботу на загальних зборах (конференціях) колективу;
захищає особисті, житлові та майнові права та інтереси учнів (вихованців);
забезпечує організований випуск і сприяє подальшому влаштуванню учнів (вихованців);
контролює дотримання режиму роботи закладу, організацію харчування і медичного обслуговування учнів (вихованців), організовує оздоровлення дітей;
від імені Дитячого будинку укладає договори з юридичними та фізичними особами, представляє його в усіх державних органах, на підприємствах, в установах, громадських організаціях.
7.7. Керівник Дитячого будинку «Оріана» сприяє влаштуванню дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до різних форм сімейного виховання та виконує обов'язки опікуна (піклувальника) на час утримання дитини-сироти і дитини, позбавленої батьківського піклування, в  Дитячому будинку  «Оріана».
7.8. Керівник Дитячого будинку «Оріана» є головою педагогічної ради - постійно діючого колегіального органу управління закладом.
 
VІІІ. Матеріально-технічна база та фінансово-господарська діяльність
 
8.1. Матеріально-технічна база закладу включає нерухоме майно, земельні ділянки, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі.
8.2. Фінансово-господарська діяльність Дитячого будинку «Оріана» та використання матеріально-технічної бази здійснюються відповідно до нормативно-правових актів.
8.3. Майно, закріплене за Дитячим будинком «Оріана», належить закладу на правах оперативного управління та не може бути вилученим у нього, якщо інше не передбачено законодавством.
8.4. Фінансування Дитячого будинку «Оріана» здійснюється з міського бюджету, інших джерел, не заборонених законодавством, на основі кошторису, затвердженого відділом освіти.
8.5. Штатний розпис затверджується відділом освіти.
8.6.Дитячий будинок розташовується у сприятливій для здоров'я місцевості, має земельну ділянку, озеленений майданчик, обладнаний для ігор і занять дітей на повітрі, зону відпочинку, спортивний майданчик.
 
Дитячий будинок «Оріана» повинен мати необхідну кількість будівель, приміщень та обладнання для організації навчально-виховного процесу, проживання вихованців, проведення позаурочної роботи, трудового навчання і виховання та забезпечення належних умов для роботи педагогічного, медичного персоналу і проведення лікувально-профілактичних заходів.
У приміщеннях повинні бути створені умови, наближені до родинних: кімнати, розраховані на 1-3 особи, обладнані вітальні, кухні, де діти можуть готувати їжу.
8.7. З метою здобуття поглиблених знань про живі організми, формування практичних умінь та навичок організації природоохоронної роботи в         Дитячому будинку  «Оріана»  може створюватись куточок живої природи.
8.8. Земельні ділянки Дитячого будинку «Оріана» передаються йому у постійне користування відповідно до Земельного кодексу України.
8.9. У кошторисі Дитячого будинку «Оріана» передбачаються кошти на витрати для здійснення соціальної адаптації, проведення родинних свят, організації культурно-масової роботи.
8.10. Порядок ведення діловодства, бухгалтерського обліку та статистичної звітності в Дитячому будинку «Оріана»  здійснюється відповідно до законодавства.
8.11. Дитячий будинок «Оріана» може здійснювати міжнародне співробітництво в порядку, установленому законодавством України.
8.12.     Доходи Дитячого будинку «Оріана»  використовуються виключно для фінансування видатків на утримання  дитячого будинку, реалізації мети ( цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.
8.13. Дитячому будинку «Оріана» забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) обо їх частини серед Засновника, працівників дитячого будинку (крім оплати  їхньої  праці, нарахування єдиного соціального внеску), органу управління та інші пов´язаних з ними  осіб.
 
ІХ. Контроль за діяльністю Дитячого будинку  «Оріана»
 
9.1. Контроль за діяльністю Дитячого будинку «Оріана» здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері дошкільної, загальної середньої освіти та соціально-правового захисту дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах .
9.2. Державний контроль за діяльністю Дитячого будинку здійснює засновник  та відділ освіти.
9.3. Основною формою державного контролю за діяльністю Дитячого будинку  «Оріана»  є державна атестація, що проводиться у порядку, установленому МОН України.
9.4. Позачергова атестація проводиться, як виняток, лише за рішенням МОН  України та за поданням органу громадського самоврядування закладу або відділу освіти .
9.5. У період між атестаціями проводяться перевірки (інспектування)  з питань, пов'язаних з його фінансово-господарською та освітньою діяльністю.
 
 
 
 
 
 
Х. Припинення діяльності
 
10.1. Діяльність Дитячого будинку «Оріана»  припиняється в результаті його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення ) або ліквідації. Рішення про організацію або ліквідацію Дитячого будинку «Оріана» приймається засновником. Припинення діяльності Дитячого будинку  здійснюється комісією з припинення (комісією з реорганізації, ліквідаційною комісією), утвореною в установленому законодавством порядку.
10.2. Під час реорганізації  Дитячого будинку  «Оріана» його права переходять до правонаступника, що визначається засновником.
10.3. Дитячий будинок «Оріана», що є юридичною особою, вважається реорганізованим  ( ліквідованим)  з  дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відповідного запису в установленому порядку.
10.4. У разі припинення діяльності Дитячого будинку ( у результаті його ліквідації, злиття ,приєднання, поділу або перетворення) активи Дитячого будинку  «Оріана» зараховуються до доходу місцевого бюджету.
 
ХІ. Внесення змін та доповнення до Статуту
 
11.1. Зміни та доповнення  до цього Статуту у  разі потреби вносяться засновником шляхом викладення його у новій редакції та реєструються в установленому  законом порядку.