РІШЕННЯ № 1250

Про  затвердження Програми національно-патріотичного виховання учнівської молоді  Бориславської міської територіальної  громади на 2023-2025 роки

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
14 березня 2023 року Борислав №1250
 
Про  затвердження Програми національно-патріотичного
виховання учнівської молоді  Бориславської міської територіальної
 громади на 2023-2025 роки
 
 
         Відповідно до  п.22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про повну загальну середню освіту», Стратегії національно-патріотичного виховання, затвердженої Указом Президента України від 18 травня 2019 року №286/2019,  розпорядження Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2020 року №1233-Р «Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання на період до 2025 року», Постанови Кабінету Міністрів України від 30 червня 2021 року № 673 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання на період до 2025 року та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»,  рішення виконавчого комітету Бориславської міської ради від 08.12.2022 року № 239 «Про схвалення проекту Програми національно-патріотичного виховання учнівської молоді  Бориславської міської територіальної  громади на 2023-2025 роки», з метою збереження та примноження культурної спадщини, підвищенню соціального статусу патріотичного виховання в освітніх закладах, беручи до уваги рішення постійної комісії з гуманітарних питань, депутатської етики та законності від 01.03.2023 р. №37/3, з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від 13.03.2023 р. №37/6, клопотання відділу освіти міської ради  від 21.11.2022 року  № 01-18/491,   міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Затвердити Програму національно-патріотичного виховання учнівської молоді  Бориславської міської територіальної громади на 2023-2025 роки, що додається.
 
 
        2. Контроль за виконанням  цього рішення покласти на заступника міського голови  Роксоляну Гарасимів та постійну комісію з гуманітарних питань,  депутатської етики та законності (Андрій Спас).
  
 
 
Міський голова                                                                                              Ігор ЯВОРСЬКИЙ
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення  міської ради
 від 14.03.2023 р. №1250
 
ПРОГРАМА
національно-патріотичного виховання учнівської молоді  Бориславської  міської  територіальної  громади  на 2023-2025 роки
1.  ВСТУП
 Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді Бориславської міської територіальної громади на 2023-2025 роки (надалі – Програма) - це комплекс заходів, спрямованих на розкриття героїчного шляху національно-визвольної боротьби українського народу у становленні української державності, вшанування мужності та героїзму борців за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, виховання дітей та молоді у дусі поваги до Українського війська, відповідального ставлення громадян до обов’язку Захисника України.
 Програма передбачає забезпечення комплексної системної і цілеспрямованої діяльності щодо формування у молодого покоління високої патріотичної свідомості, почуття вірності, любові до Батьківщини, турботи про благо свого народу, готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку із захисту національних інтересів, цілісності, незалежності України із залученням всіх суб’єктів освітнього процесу: батьків, школи, громадськості, державних органів, церкви.  На сьогодні, як ніколи, потрібні нові підходи й нові шляхи до виховання патріотизму як почуття і як базової якості особистості. При цьому потрібно враховувати, що Україна має величну культуру та історію, досвід державницького життя, які виступають потужним джерелом і міцним підґрунтям виховання дітей і молоді.
       Програма визначає головну мету, завдання, напрямки та основну концепцію національно-патріотичного виховання дітей та молоді, конкретизує шляхи, механізми, терміни та перелік основних заходів з реалізації стратегічних завдань, їх виконавців, прогнозовані обсяги фінансового забезпечення .
Програма має відкритий характер і може доповнюватися (змінюватися) в установленому чинним законодавством порядку в разі, коли в період її виконання відбуватимуться зміни в законодавстві України про освіту, державній освітній політиці, в реальній соціально-економічній ситуації в регіоні, що вимагатимуть відповідного безпосереднього реагування системи.
Програма діє відповідно до Паспорту Програми національно-патріотичного виховання учнівської молоді Бориславської територіальної громади  на 2023-2025 роки  (додаток 1). 
 
 1. МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ
 
Мета Програми - утвердження патріотизму,  формування у молоді національної гідності, готовності до виконання громадянських та конституційних обов’язків, особистісних рис громадянина Української держави, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури взаємин, формування активної громадянської позиції, набуття соціального досвіду, фізичної досконалості, художньо-естетичної, інтелектуальної, правової, трудової, екологічної культури, розвиток психологічних і професійних якостей.
 
Завдання Програми:
 • забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості відповідно до її інтересів та можливостей;
 • сприяння набуттю молоддю соціального досвіду, успадкування духовних та культурних надбань українського народу;
 • формування мовної культури;
 • формування духовних цінностей українського патріота: почуття патріотизму, національної свідомості, любові до українського народу, його історії, Української Держави, рідної землі, родини, гордості за минуле і сучасне на прикладах героїчної історії українського народу та кращих зразків культурної спадщини;
 • утвердження в свідомості здобувачів освіти об'єктивної оцінки ролі українського війська в українській історії, спадкоємності розвитку Збройних сил у відстоюванні ідеалів свободи та державності України і її громадян від Княжої доби, Гетьманського козацького війська, військ Української народної республіки, Української повстанської армії до часів Незалежності;
 • підтримка кращих рис української нації - працелюбності, прагнення до свободи, до        любові, до природи та мистецтва, поваги до батьків та родини;
 • сприяння зацікавленості молоді у службі у Збройних Силах України, готовності до        захисту України та виконання громадянського і конституційного обов’язку із захисту національних інтересів, цілісності, незалежності України.
 
 1.  ПРИНЦИПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ
Програма національно-патріотичного виховання здійснюється за принципами:
 • державна спрямованість;
 • національна спрямованість;
 • гуманізація освітнього процесу;
 • соціальна відповідність;
 • пріоритет гуманістичних і демократичних цінностей, повага до конституційних прав і свобод людини і громадянина;
 • виховання молоді на патріотичних, історичних та бойових традиціях українського народу;
 • взаємозалежність та узгодженість змісту, форм і методів патріотичного виховання;
 • християнських цінностей
 
4. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
Виконання програми дасть змогу:
 • забезпечити утвердження патріотизму, посилення виховної складової в загальній системі формування у здобувачів освіти національної гідності, готовності до виконання громадянських і конституційних обов’язків, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури взаємин, набуття соціального досвіду, фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, інтелектуальної, правової, трудової, екологічної культури, розвиток особистісних рис громадянина Української держави, психологічних і професійних якостей;
 • посилити формування у молоді поваги до України, її державних символів;
 • підвищити професіоналізм організаторів та фахівців з питань патріотичного виховання;
 • посилити формування у молодіжному середовищі світоглядних ідеалів та цінностей, патріотичних переконань щодо відданості та вірності Українському народові, готовності до оборони України, забезпечення захисту її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканості;
 • забезпечити злагодженість дій органів місцевого самоврядування, громадських установ та закладів освіти, засобів масової інформації щодо здійснення системних заходів, спрямованих на патріотичне виховання молоді;
      5. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ
Головний розпорядник коштів і виконавець цієї Програми – Відділ освіти Бориславської міської ради.
Програма виконується згідно заходів реалізації програми розвитку національно-патріотичного виховання в Бориславській територіальній громаді на 2023 – 2025 роки за рахунок коштів міського бюджету, обласного бюджету та інших коштів, не заборонених чинним законодавством (додаток 2).
Бориславська міська рада передбачає в проектах міського бюджету необхідні кошти для виконання Програми з урахуванням можливостей бюджету на відповідний рік.
 
     6. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ
     Контроль за виконанням Програми здійснює Бориславська міська рада.
 
 
 
   Секретар міської ради                                                                                 Юрій ХИМИН
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток 1
до Програми національно-патріотичного  виховання учнівської молоді  Бориславської міської територіальної громади 
на 2023-2025 роки
 
ПАСПОРТ ПРОГРАМИ
національно-патріотичного виховання учнівської молоді Бориславської міської територіальної громади на 2023-2025 роки
1. Ініціатор розроблення Програми Бориславська міська рада
2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу  місцевого самоврядування про розроблення Програми Рішення Бориславської міської ради
від 14.03.2023 р. №1250
3. Розробник Програми Відділ освіти Бориславської міської ради
4. Співрозробники Програми Заклади освіти
5. Відповідальний виконавець Програми Відділ освіти Бориславської міської ради
6. Учасники Програми Заклади  освіти
7. Термін реалізації Програми 2023– 2025роки
8. Етапи реалізації Програми І етап – 2023  рік;
ІІ етап – 2024 рік;
ІІІ етап – 2025 рік.
 
9. Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми бюджет Бориславської міської територіальної громади, обласний бюджет та інші кошти, не заборонені чинним законодавством
10 Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього 447 тис.грн.  2023 – 245 тис.грн
2024  - 100 тис.грн
2025 -  102 тис.грн
 
 
 Секретар міської ради                                                                                Юрій ХИМИН

Додаток 2
до Програми національно-патріотичного
 виховання учнівської молоді   Бориславської міської територіальної громади
на 2023-2025 роки
 
 Заходи реалізації програми розвитку національно-патріотичного виховання  Бориславської міської територіальної громади
на 2023 – 2025 роки
 
 
Пріоритетні завдання
 
 
Найменування заходу
Учасники заходу  
Всього
(тис.
грн.)
   
 
2023
 
 
2024
 
 
2025
 
 
І.  Формування духовних цінностей українського патріота: почуття патріотизму, національної свідомості,  любові до українського народу, його історії, Української Держави, рідної землі, родини
1 Проведення у закладах освіти   інформаційно-просвітницьких та виховних заходів,"Уроків Мужності", "Уроків Пам’яті", годин спілкування”.  ЗЗСО - - - -  
2 Проведення І етапу Всеукраїнського дитячо-юнацького фестивалю мистецтв «Сурми звитяги»  ЗЗСО
 ЦДЮТ
9.0 3.0 3.0 3.0  
3 Проведення заключного гала-концерту дитячої творчості, присвяченого Дню матері (за підсумками творчих звітів ЗЗСО, ЦДЮТ)  ЗЗСО
 ЦДЮТ
9.0 3.0 3.0 3.0  
4 Організація екскурсій історичними місцями Львівщини для лідерів шкільного самоврядування закладів освіти ЗЗСО 10.5 3.5 3.5 3.5  
5 Проведення фестивалю-конкурсу стройової патріотичної пісні, присвяченої роковинам створення УПА та Дню захисника України
 
 ЗЗСО 6.0 2.0 2.0 2.0  
ІІ.  Забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості відповідно до її інтересів та можливостей 1 Міський етап конкурсу з образотворчого та декоративно-ужиткових видів мистецтва «Таланти твої Україно»  ЗЗСО
 ЦДЮТ
4.5 1.5 1.5 1.5  
2 Відзначення Бориславською міською радою обдарованої молоді (переможці конкурсів, змагань, олімпіад)  ЗЗСО
 ЦДЮТ
15.0 5.0 5.0 5.0  
3 Проведення, підтримка та участь у ЗЗСО 6.0 2.0 2.0 2.0  
  всеукраїнських та регіональних фестивалях, конкурсах, майстер-класах та інших заходах різних форматів, спрямованих на формування ціннісних орієнтирів молоді, проведення заходів щодо активізації туристично-екскурсійної діяльності з вивчення духовно- історичної спадщини України та Бориславської громади ЦДЮТ          
4 Всеукраїнський місячник у рамках проведення міжнародного місячника шкільної бібліотеки “Виховуємо громадянина- патріота України” ЗЗСО - - - -  
ІІІ.  Формування мовної культури, оволодіння та вживання української мови як духовного коду нації 1 Організація та проведення літературно-мовних конкурсів:
 • Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика;
 • Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської молоді імені Тараса Шевченка
 ЗЗСО 6.0 2.0 2.0 2.0  
2 Відзначення Дня української писемності та мови.  ЗЗСО - - - -  
3 Залучення учасників освітнього процесу до пошуку, охорони,  збереження народної культурної спадщини України .  ЗЗСО, ЦДЮТ - - - -  
IV. Утвердження в свідомості здобувачів освіти ролі українського війська, Збройних Сил в історії держави
 
 
 
 
 
1 Проведення заходів з виховної роботи серед учнів старшої школи щодо їх готовності стати на захист незалежності й територіальної цілісності України та подальшої служби в військах Збройних Сил України через проведення тематичних конкурсів, вікторин, змагань . 12 ЗЗСО 10.0 3.0 3.0 4.0  
2 Проведення  І етапу  Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). 12 ЗЗСО 15.0 5.0 5.0 5.0  
3 Проведення військово-польових зборів з учнями 11 класів ЗЗСО. 8 ЗЗСО 6.0 2.0 2.0 2.0  
4 Організація зустрічей з воїнами АТО, ООС, ЗСУ, Революції Гідності, героями Майдану, волонтерами.  ЗЗСО - - - -  
V. Поповнення матеріально-технічної бази закладів освіти з метою створення якісного освітнього середовища для реалізації програми національно-патріотичного виховання учнівської молоді 1 Поповнення матеріально-технічної бази кабінетів «Захист України». Систематичне оновлення тематичних стендів . 8 ЗЗСО 300.0 200.0 50.0 50.0  
2 Придбання технічних засобів  для проведення міських заходів в  ЦДЮТ.  ЦДЮТ 10.0 3.0 3.0 4.0  
3
 
Придбання туристичного спорядження для організації піших походів та екскурсій, роботи гуртків патріотичного спрямування. ЗЗСО ЦДЮТ 40.0 10.0 15.0 15.0  
  Всього       447.0 245.0 100.0 102.00
 
 
 
                               Секретар міської ради                                                                                                    Юрій ХИМИН