РІШЕННЯ № 1253

Про затвердження в новій редакції Статуту закладу культури  «Бориславська публічна бібліотека»

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІРІШЕННЯ
14 березня  2023 року Борислав №1253   
 
Про затвердження в новій редакції Статуту закладу культури  «Бориславська публічна бібліотека»
 
Відповідно до п.30 ч.1 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», рішення  міської ради від 01 грудня 2022 року № 1140 «Про внесення змін до складу закладу культури «Бориславська публічна бібліотека», беручи до уваги листа закладу культури «Бориславська публічна бібліотека» від 23 січня 2023 року №10,  рішення постійної комісії з гуманітарних питань, депутатської етики та законності від 01.03.2023 року №37/2,  міська рада
 
В И Р І Ш И Л А:
 
1. Затвердити  Статут закладу культури «Бориславська публічна бібліотека» в новій редакції, згідно з додатком.
    2. Директору закладу культури «Бориславська публічна бібліотека» Бараняк Наталії забезпечити здійснення усіх необхідних організаційно-правових заходів  у встановленому законодавством України порядку.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Роксоляну Гарасимів та постійну комісію з гуманітарних питань, депутатської етики та законності (Андрій Спас).
 
 
Міський  голова (підпис) Ігор  ЯВОРСЬКИЙ
                                                       
 
1.Загальні положення.
1.1 Заклад культури «Бориславська публічна бібліотека» (далі - Бібліотека)  є публічним, інформаційним, культурно-просвітницьким, освітнім закладом (установою), що має упорядкований фонд документів, доступ до інших джерел інформації та головним завданням якого є забезпечення бібліотечно - інформаційних, науково-дослідних, освітніх, культурних та інших потреб користувачів бібліотек.
1.2 Бібліотека у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про культуру», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури України, рішеннями  Бориславської міської ради та її виконавчого комітету, наказами управління культури, молоді, фізичної культури та спорту міської ради  та цим Статутом.
1.3 Бібліотека заснована на комунальній власності Бориславської міської територіальної громади. Засновником Бібліотеки є Бориславська міська рада Львівської області (далі – Засновник). Органом управління Бібліотекою є управління культури, молоді, фізичної культури і спорту Бориславської міської ради (далі –  орган управління).
1.4 Бібліотека має єдиний штат працівників, єдиний бібліотечний фонд з централізованим комплектуванням, обробкою документів і центральним документосховищем, єдиний довідково-пошуковий апарат зі зведеними каталогами (абетковим та систематичним).
1.5 Майно  Бібліотеки є комунальною  власністю Бориславської міської територіальної громади і закріплюється за нею на праві оперативного управління.
         1.6. Бібліотека об’єднує бібліотеки за адміністративно-територіальним принципом у єдине структурно-цілісне утворення для найбільш ефективного використання бібліотечних ресурсів .
1.7. Головною бібліотекою ЗК «БПБ» є Опорна публічна бібліотека закладу культури «БПБ» (далі – Головна бібліотека), яка формує, зберігає та організовує єдиний фонд документів, визначає його структуру та здійснює розподіл між публічними бібліотеками-філіями, організовує його використання, надає методичну допомогу публічним бібліотекам-філіям.
1.8. Головна бібліотека є управлінським, методичним центром для всіх структурних підрозділів, а також вона виконує комплектування фонду документів, обробку нових надходжень друкованих видань, інформаційно-бібліографічне обслуговування та здійснює контроль роботи бібліотек – структурних підрозділів.
1.9. Структурні підрозділи, які входять до складу Бібліотеки, є загальнодоступними і забезпечують реалізацію прав громадян на знання, освіту, користування культурними цінностями та інформацією.
1.10. Бібліотека несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах, передбачених законодавством України, і не несе відповідальності за зобов’язаннями Власника, так само як і Засновник та Власник не несе відповідальності за її зобов’язаннями.
1.15. Повна назва  Бібліотеки: заклад культури « Бориславська публічна бібліотека» . Скорочена – ЗК «БПБ».
1.16. Юридична адреса: вул. Шевченка, 20, м. Борислав, Львівська область, 82300.
 
2. Мета та предмет діяльності
 
2.1. Основна мета діяльності Бібліотеки – забезпечення вільного доступу громадян до книги та інформації з метою набуття знань, духовного збагачення незалежно від соціального походження, майнового стану, національної належності, освіти, мовних ознак, політичних і релігійних переконань, місця проживання. Структурні підрозділи, які входять до складу Бібліотеки, здійснюють свою діяльність із врахуванням  інформаційних потреб та запитів мешканців своєї місцевості, забезпеченні їхніх громадянських прав на доступ до інформації та надбань культури.
2.2. Предметом діяльності Бібліотеки є формування та надання в користування найповнішого зібрання документів у межах міської територіальної громади, організація використання бібліотечних ресурсів і надання методичної допомоги бібліотекам усіх форм власності і підпорядкування.
2.3. Відповідно до предмета діяльності Бібліотека та її структурні підрозділи:
2.3.1. Формують, зберігають, надають у суспільне користування документи, організовують взаємовикористання бібліотечних ресурсів та  формують фонд документів з врахуванням інформаційних потреб місцевої громади.
2.3.2 Надають користувачам гарантований мінімум бібліотечних послуг, в тому числі на платній основі. Забезпечують належні умови для використання будь-якої частини фонду документів на засадах самостійності, свободи вибору творів друку та інших видів документів у поєднанні з цілеспрямованим формуванням потреб користувачів.
2.3.3. Забезпечують якісне оперативне обслуговування користувачів через абонемент, читальні зали, бібліотечні пункти.
2.3.4. Організовують диференційне обслуговування користувачів з врахуванням їхнього освітнього рівня, наукових, професійно-виробничих, освітніх, пізнавальних, інформаційних, культурних  потреб. Вивчають і задовольняють потреби користувачів у бізнес-інформації. Використовують інформаційні мережі для забезпечення доступу користувачів до баз даних.
2.3.5. Організовують інформаційно-бібліографічне обслуговування із пріоритетністю краєзнавчого аспекту інформації з використанням традиційних і електронних носіїв.
2.3.6. Проводять просвітницьку роботу, яка сприяє родинно-сімейному, трудовому, моральному, естетичному, екологічному, превентивному вихованню користувачів створюють для них об’єднання, товариства і клуби за інтересами, тощо.
2.3.7. Забезпечують розкриття фонду за допомогою картотек, каталогів.
2.3.8. Забезпечують належне збереження фонду документів, здійснюють контроль за їхнім використанням. Вилучають з бібліотечних фондів документи в порядку, визначеному нормативними документами.
2.3.9. Ведуть сумарний та індивідуальний облік: опорна бібліотека на фонд усіх бібліотек-філій  і на свій фонд документів ; публічні бібліотеки-філії  – кожна на свій фонд документів.
2.2.10. Надають користувачам  всіх вікових категорій (дорослим, юнацтву і дітям) гарантований мінімум бібліотечних послуг, в тому числі на платній основі.
2.3.11. Забезпечують створення в процесі бібліотечно-інформаційного обслуговування необхідних умов для використання будь-яких частин фонду документів; свободу вибору творів друку та інших документів у поєднанні з цілеспрямованим формуванням  потреб користувачів.
2.3.12. Бібліотеки-філії ведуть каталоги і картотеки на свої фонди.
2.3.13. Виконують функції:
- традиційні (збирання і збереження документів);
- новітні (забезпечення реалізації прав громадян на знання, освіту; користування культурними цінностями, інформацією та інноваціями,тощо).
2.3.14. Опорна публічна бібліотека закладу культури «БПБ»:
2.3.14.1. Здійснює формування, зберігання фонду документів публічних бібліотек-філій, обробку нових надходжень друкованих видань; вивчення інформаційних потреб користувачів та ступеня їхнього задоволення друкованими виданнями.
2.3.14.2. Веде сумарний та індивідуальний облік фонду документів бібліотек-філій.
2.3.14.3. Регулярно інформує структурні підрозділи про нові надходження, веде довідково-пошуковий апарат на фонд  опорної публічної бібліотеки.
2.3.14.4. Здійснює облік документів, що вибувають з єдиного бібліотечного фонду бібліотек-філій  і співпрацює з бухгалтерською службою з цього питання.
2.3.14.5. Забезпечує взаємодію бібліотек-філій, надає їм методичну, консультаційну допомогу, координує  та контролює діяльність цих бібліотек. Опорна публічна бібліотека Бориславської міської ради є:
● головним закладом у сфері бібліотечно-інформаційного обслуговування населення міської територіальної  громади
● центральним міським книгосховищем;
● центром формування місцевої бібліотечної політики.
2.3.14.6. Бере участь у розробленні та реалізації державних і регіональних програм у межах своєї компетенції та програм розвитку бібліотечної справи, створенні інформаційних мереж на основі єдиних стандартів обробки документів та обміну даних відповідно до чинного законодавства.
2.3.14.7. Комплектується документами різних видів, в т.ч. краєзнавчими виданнями, на основі придбання за бюджетні і позабюджетні кошти.
 
3. Організаційно-правові засади діяльності Бібліотеки
 
3.1. Бібліотека є юридичною особою з моменту її державної реєстрації, що діє на підставі Статуту, має рахунки в органах державного казначейства, самостійний кошторис, самостійний баланс, печатку з власним найменуванням, кутовий та інші штампи.
 3.2. До складу Бібліотеки входять:
- Опорна публічна бібліотека закладу культури  «Бориславської публічна бібліотека»  є головною бібліотекою (м. Борислав вул.Шевченка,20).
-міська бібліотека для дітей закладу культури  «Бориславської публічна бібліотека» ( вул.Шевченка,60. м. Борислав);
-бібліотека-філія № 1 закладу культури  «Бориславської публічна бібліотека» (вул. Дрогобицька, 439.  м. Борислав);
-бібліотека-філія № 3 закладу культури  «Бориславської публічна бібліотека» (вул. Січових Стрільців, 17 м. Борислав);
-бібліотека-філія № 5, для дітей закладу культури  «Бориславської публічна бібліотека» (вул.Коваліва,32 м. Борислав);
 -бібліотека-філія № 6, для юнацтва закладу культури  «Бориславської публічна бібліотека» (вул.Коваліва,32 м. Борислав);
-бібліотека-філія № 7 с.Попелі закладу культури  «Бориславської публічна бібліотека» (вул. І.Франка,16.  с.Попелі);
-бібліотека-філія № 8 с.Ясениця-Сільна закладу культури  «Бориславської публічна бібліотека» (вул. Миру,27.  с.Ясениця-Сільна);
-бібліотека-філія № 9 с.Уріж закладу культури  «Бориславської публічна бібліотека» (вул. Л.Українки,83  с.Уріж);
- бібліотечний пункт при бібліотеці-філії № 9  закладу культури  «Бориславської публічна бібліотека» (вул. У.Кармелюка,124.  с.Винники);
- бібліотечний пункт при  бібліотеці-філії № 9   закладу культури  «Бориславської публічна бібліотека» (вул.Шевченка,13  с.Мокряни).
Методичним центром є Головна  бібліотека із відділом обслуговування користувачів, відділом комплектування та каталогізацією фондів, методико-інформаційним та краєзнавчо-бібліографічним відділом, бухгалтерською службою.
3.3. Опорна публічна бібліотека, міська бібліотека для дітей, бібліотеки-філії не є самостійними юридичними особами. Завдання, зміст їх роботи, звільнення та призначення керівників визначаються Положеннями про опорну публічну бібліотеку,  міську бібліотеку для дітей та бібліотеку-філію, яке затверджується директором Бібліотеки, за погодженням з Органом управління.
4. Управління Бібліотекою
4.1. Бібліотеку очолює директор, який призначається і звільняється з посади міським головою  (відповідно до вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та  Закону України «Про культуру».
 
4.2. Директор:
● забезпечує розробку та виконання планів з метою сприяння формуванню та забезпеченню потреб населення у бібліотечно-бібліографічних послугах, соціальному розвитку колективу;
● забезпечує підготовку і вчасне подання Органу Управління планово-звітної документації;
● призначає і звільняє працівників Бібліотеки;
  • затверджує посадові (функціональні) обов’язки працівників;
● представляє інтереси Бібліотеки в усіх підприємствах і установах та  організаціях;
● укладає угоди з юридичними та фізичними особами;
● користується правом розпоряджатися коштами; видає, приймає до платежів зобов’язання;
● в межах своєї компетенції видає накази та контролює їх виконання;
  • встановлює надбавки, доплати, премії та надає матеріальну допомогу працівникам Бібліотеки у межах фонду заробітної плати, відповідно до чинного законодавства України;
● створює безпечні і сприятливі умови праці;
● застосовує заходи  заохочення та дисциплінарні стягнення до працівників Бібліотеки;
  • погоджує та розробляє  штатний розпис за погодженням з Органом управління;
● забезпечує ефективне використання і зберігання закріпленого за  Бібліотекою майна;
● організовує формування фонду документів.
4.3 При Опорній публічній бібліотеці, міській бібліотеці для дітей та бібліотеках-філіях створюються бібліотечні ради.
4.4 Управління Бібліотекою здійснюється відповідно до принципів демократизму, гуманізму, свободи і відповідальності, на основі поєднання прав власника і принципів самоврядування трудового колективу.
4.5 При директорі можуть створюватись дорадчі органи для прийняття рішень з основних напрямків роботи Бібліотеки.
4.6 Права і обов’язки працівників визначаються посадовими інструкціями та правилами внутрішнього трудового розпорядку;
4.7  Засновник :
-затверджує Статут Бібліотеки та зміни до нього;
- здійснює через управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури міської ради  контроль за використанням та збереженням Бібліотекою майна, яке передане їй на праві оперативного управління;
- забезпечує фінансуванням для належного функціонування Бібліотеки;
- приймає рішення про доцільність реорганізації та ліквідації за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури і мистецтв.
4.8 Орган управління:
- здійснює організаційне та матеріально-технічне забезпечення Бібліотеки;
- погоджує план роботи Бібліотеки та штатний розпис;
-здійснює контроль за додержанням Статуту;
-готує проєкт рішення міської ради про затвердження Статуту Бібліотеки
 
5. Фінансування. Майно.
 
5.1.Бібліотека є бюджетною установою. Основним джерелом фінансування є кошти Бориславської міської територіальної громади.
5.2. Бібліотека є неприбутковою установою та не має на меті отримання доходів (прибутків) або їх частини для розподілу серед власників (учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску). Доходи (прибутки) закладу використовуються виключно для фінансування видатків на утримання закладу, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених його установчими документами.
5.3. Фінансово-господарська діяльність Бібліотеки не має на меті отримання прибутку і здійснюється відповідно до діючого законодавства України та цього Статуту.
5.4. Кошторис Бібліотеки затверджується Органом управління.
5.5. Фінансування закладу здійснюється за рахунок коштів бюджету Бориславської міської територіальної громади.
5.6 Бібліотеки  можуть використовувати додаткові джерела фінансування, а саме:
● кошти, одержані за послуги, виконані на замовлення підприємств, установ, організацій та фізичних осіб;
● грантів, благодійних і грошових внесків, добровільних пожертвувань, матеріальних цінностей, одержаних від фізичних і юридичних осіб, в т.ч. іноземних;
  • від додаткової господарської діяльності;
  • від оренди майна бюджетних установ;
  • від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого);
● інших не заборонених законодавством джерел.
5.7 Кошти, одержані від надання платних послуг, добровільних пожертвувань фізичних і юридичних осіб, в т.ч. іноземних, з інших джерел, не заборонених законодавством, не ведуть до зменшення бюджетного асигнування відповідно до чинного законодавства.
5.8. Матеріально-технічна Бібліотеки  включає основні засоби (будівлі, приміщення, земельні ділянки, обладнання, інше рухоме та нерухоме майно) та інші цінності, що перебувають в її користуванні і вартість яких відображається в балансі.
 5.9. Бібліотека, у процесі провадження фінансово-господарської діяльності, згідно з чинним законодавством України, має право:
 - надавати у користування будівлі, споруди, транспортні засоби у порядку, встановленому Засновником;
- списувати з балансу майно, інвентар та інші необоротні активи, які стали непридатними, зношеними, або морально застарілими у порядку, встановленому міською радою;
- користуватись земельними ділянками, на яких вона розташована;
- розвивати власну матеріальну базу;
- володіти, користуватись, розпоряджатись майном;
- виконувати інші дії, що не суперечать законодавству України та цьому Статуту.
 
5.11 Майно  Бібліотеки .
 
5.11.1 Майно Бібліотеки становлять основні та оборотні засоби.
5.11.2 Відчуження майна здійснюється лише за рішенням  Засновника.
5.11.3 Земельні ділянки, на яких розташовані бібліотеки, що є в комунальній власності, передаються їм у користування відповідно до земельного законодавства.
5.11.4 Бібліотеки  здійснюють господарську діяльність відповідно до законодавства та її Статуту з дотриманням вимог щодо збереження фонду документів.
5.11.5. Бібліотеки мають право самостійно розпоряджатися відповідно до законодавства майном, придбаним за рахунок господарської діяльності, в тому числі від надання платних послуг.
5.11.6. Майнові права бібліотек захищені державою відповідно до чинного законодавства.
5.11.7. Збитки, завдані бібліотекам в результаті порушення її майнових прав юридичними, фізичними особами або державними органами, відшкодовуються у порядку, встановленому законодавством України.
 
 
6. Права і обов’язки Бібліотеки
 
6.1. Бібліотеки  мають право:
● господарської, виробничої, правової самостійності у формуванні та використанні бібліотечних ресурсів;
● визначати програми, конкретні напрями та форми діяльності у відповідності до завдань, функцій, закріплених у Статуті;
● надавати платні послуги користувачам;
● встановлювати розмір відшкодувань з користувачів за втрачені чи пошкоджені твори друку та інші бібліотечні документи відповідно до їхньої ринкової або відновлюваної вартості;
● визначити джерела комплектування своїх фондів;
● встановлювати пільги для окремих категорій користувачів;
● здійснювати іншу діяльність, спрямовану на виконання статутних завдань, яка не суперечить чинному законодавству;
 
 6.2 Обов’язки Бібліотеки
 
Бібліотеки  зобов’язані:
● своєю діяльністю забезпечувати реалізацію прав громадян на бібліотечне обслуговування;
● обслуговувати користувачів згідно з правилами користування;
● забезпечувати реалізацію прав громадян на знання, освіту, користування культурними цінностями, інформацією;
● забезпечувати збирання, збереження і загальнодоступність творів друку та інших документів для суспільного користування;
● реалізовувати права користувачів на користування фондом документів повну інформацію про його склад; видачу їм творів друку та інших документів додому через абонемент, (пересувку, бібліотечний пункт), в читальних залах;
● не використовувати відомості про користувачів та їхні інтереси без їхньої згоди, крім дослідницької, і обробляти їх з дотриманням вимог законодавства України про захист персональних даних;
● забезпечувати належне зберігання особливо цінних та рідкісних видань, колекцій, віднесених до Державного реєстру національного культурного надбання; нести відповідальність за їхній облік і збереження;
● не вилучати документи, віднесені до цінних і рідкісних видань, крім випадків передбачених законодавством;
● звітувати про свою діяльність перед Засновником та Управлінням;
● свою діяльність здійснювати відповідно до нормативів і правил, встановлених у бібліотечній галузі.
 
7. Облік, звітність та контроль за діяльністю Публічної Бібліотеки
 
7.1. Бібліотека здійснює оперативний та статистичний  облік результатів своєї діяльності, веде статистичну та фінансову звітність. Порядок ведення статистичної та фінансової звітності визначається законодавством України.
7.2. Діловодство організовується відповідно до встановлених вимог. Звітність здійснюється відповідно до вимог державної статистики.
7.3. Контроль за діяльністю Бібліотеки здійснює Центральний орган виконавчої влади.
7.4. Бібліотека несе відповідальність за своєчасне і достовірне подання передбачених форм звітності відповідним органам влади.
7.5. Засновник та Управління мають право здійснювати контроль фінансово-господарської діяльності Бібліотеки.
7.6. Бібліотеки-філії ведуть документацію відповідно до затвердженої номенклатури, складають  статистичну звітність у встановленому порядку відповідно до законодавства України.
7.7. Напрями, зміст та показники, що відображають кінцеві результати і ефективність діяльності Бібліотеки  визначаються річною планово-звітною документацією. План і звіт Бібліотеки затверджуються органом управлінням.
7.8 Працівники Бібліотеки та її структурних підрозділів  за недостовірність державної звітності несуть персональну відповідальність відповідно до чинного законодавства.
7.9. Загальний контроль за діяльністю Бібліотеки здійснює Орган управління.
 
8. Матеріально-технічне забезпечення Бібліотеки
 
8.1. Забезпечення бібліотек будівлями, спорудами, приміщеннями, збудованими за спеціальними проєктами або іншими упорядкованими приміщеннями, що відповідають умовам обслуговування користувачів бібліотек, зберігання бібліотечних фондів, відповідними засобами механізації та автоматизації бібліотечних процесів, розмножувальною технікою, іншим обладнанням та технікою здійснюється Засновником.
8.2. Забороняється переміщення Бібліотеки, її структурних підрозділів без надання рівноцінного упорядкованого приміщення для обслуговування користувачів бібліотеки, роботи працівників, зберігання бібліотечного фонду.
 
9. Міжнародне співробітництво
 
9.1. Бібліотеки через опорну Публічну бібліотеку мають право відповідно до законодавства України:
  • укладати угоди і договори про співробітництво;
  • встановлювати прямі зв'язки з навчальними закладами, установами, підприємствами, організаціями, відомствами, фондами, товариствами, окремими громадянами як на території України, так і за її межами;
  • здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, в установленому порядку, укладати угоди і здійснювати інші юридичні акти з іноземними фізичними і юридичними особами за погодженням з Управлінням;
  • відкривати валютний рахунок.
 
10. Соціальні гарантії працівників Бібліотеки
 
10.1. Працівники Бібліотеки користуються гарантіями, встановленими законодавством про працю, соціальне страхування, пенсійне забезпечення.
10.2. Працівникам Бібліотекам можуть встановлюватись надбавки та доплати в межах затвердженого фонду оплати праці.
Заробітна плата працівників бібліотек складається з :
- посадового окладу (тарифної ставки);
- доплати за вислугу років (залежно від стажу роботи у комунальних закладах культури);
- доплати за особливі умови праці;
- інших надбавок та доплат, премій, передбачених  законодавством України.
10.3. Працівникам Бібліотеки виплачується допомога на оздоровлення при надані щорічної відпустки у розмірі посадового окладу, а також матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та доплату за вислугу років у розмірах та порядку, що встановлюються Кабінетом міністрів України.
 
11. Умови реорганізації або ліквідації Бібліотеки
11.1. Реорганізація (злиття, поділ, виділення, перетворення) Бібліотеки здійснюється за рішенням Засновника. При реорганізації Бібліотеки вся сукупність прав та обов’язків переходить до їх правонаступників.
11.2. Ліквідація Бібліотеки здійснюється за рішенням Засновника, або за рішенням суду.
11.3. У разі припинення діяльності закладу Бібліотеки (у результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи закладу за рішенням виконавчого комітету міської ради передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду в межах комунальної власності Бориславської міської територіальної громади, або зараховуються до доходу бюджету Бориславської міської територіальної громади в частині грошових коштів.
11.4. Ліквідація Бібліотеки здійснюється ліквідаційною комісією, яка створюється Засновником. Порядок і строки проведення ліквідації визначаються відповідно до чинного законодавства України.
11.5. З моменту призначення ліквідаційної комісії, до неї переходять повноваження по управлінню майном Бібліотеки.
 11.6. При реорганізації та ліквідації Бібліотеки працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів, передбачених трудовим законодавством України.
11.7. Бібліотека є такою, що припинила свою діяльність, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи
 
12. Зміни до Статуту
12.1 Зміни та доповнення до Статуту вносяться за рішенням Засновника  згідно з чинним законодавством України.
12.2 Зміни та доповнення до Статуту набувають юридичної сили з моменту їх державної реєстрації.