РІШЕННЯ № 1300

Про затвердження Програми енергозбереження  для  населення Бориславської міської територіальної громади на 2023 – 2025 роки

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
27 квітня 2023 року Борислав                                №1300
 
 
Про затвердження Програми енергозбереження  для  населення Бориславської міської територіальної громади на 2023 – 2025 роки
 
Відповідно до п.22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч. 10 ст. 4 Закону України «Про енергетичну ефективність»,                             ст. 91 Бюджетного кодексу України, Стратегії розвитку Львівської області на період               2021-2027 років затвердженої рішенням Львівської обласної ради від 24.12.2019р.       № 948, беручи до уваги  рішення виконавчого комітету від 20 квітня  2023 року № 98 «Про схвалення проєкту Програми енергозбереження  для  населення Бориславської міської територіальної громади на 2023 – 2025 роки», рішення постійної комісії  з питань житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку, оборонної  роботи від 25.04.2023 р. №32/4,  з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від 26.04.2023 р.  №38/13, клопотання управління житлово-комунального господарства та енергозбереження міської ради від 21.04.2023 року № 01-10/79,   міська рада
 
 
ВИРІШИЛА:
 
 1. Затвердити  Програму енергозбереження  для  населення Бориславської міської територіальної громади на 2023 – 2025 роки (далі – Програма), що додається.
 
 1. Фінансовому управлінню міської ради (Юрій Петрів) при формуванні бюджету міста передбачити кошти на реалізацію заходів Програми, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів міського бюджету.
 
 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Садлівського Романа, постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку, оборонної роботи (Тарновецький Ігор) та з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики (Зелінський Руслан).
 
 
Міський голова                                                                                      Ігор  ЯВОРСЬКИЙ    
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення  міської ради
від 27.04.2023 р. №1300    
 
 
ПРОГРАМА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ БОРИСЛАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2023-2025 РОКИ
 
1. Обґрунтування прийняття Програми енергозбереження для населення  на 2023-2025 роки.
Відшкодування мешканцям Бориславської міської територіальної громади частини відсотків за користування кредитами на заходи з енергозбереження помешкань, орієнтовано на підвищення ефективності і зменшення обсягів використання енергетичних ресурсів населенням.
Метою відшкодування мешканцям Бориславської міської територіальної громади частини відсотків за користування кредитами на заходи з енергозбереження помешкань є зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів населенням Бориславської міської територіальної громади через стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів і відшкодування з міського бюджету різниці між процентною ставкою кредитно-фінансової установи та відсотком, відшкодованим обласним бюджетом за наданими кредитами на цілі, які забезпечують енергозбереження.
Юридичними підставами відшкодування мешканцям Бориславської міської територіальної громади частини відсотків за користування кредитами є: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 № 605-р «Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2035 року» «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність”, ч. 10 ст. 4 Закону України «Про енергетичну ефективність», ст. 91 Бюджетного кодексу України, Стратегії розвитку Львівської області на період  2021-2027 років затвердженої рішенням Львівської обласної ради від 24.12.2019р. № 948.
Стан енергетичного забезпечення та споживання.
Характеризуючи галузь енергетичного забезпечення, необхідно відзначити, що з метою опалення у світі споживається понад 40% всіх енергоресурсів. Проблема України в тому, що при дотриманні світових пропорцій ефективність енергетичного забезпечення залишається вкрай низькою. Реально потенціал економії енергії в Україні, на загал і на Львівщині зокрема, сягає 70%. Це стосується населення, закладів бюджетної сфери, комунальної енергетики та теплогенерації.
Проблеми раціонального використання енергії (енергозбереження). Енергозбереження – організаційна, наукова, практична, інформаційна діяльність державних органів, юридичних і фізичних осіб, скерована на зниження витрат (втрат) паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) у процесі їх видобування, перероблення, транспортування, зберігання, виробництва, використання та утилізації. Враховуючи, що на сьогодні економія паливної одиниці є в три рази більш ефективною, ніж її видобуток, інтенсифікація енергозбереження стає одним з вузлових питань розвитку економіки. Суть її полягає у використанні всього комплексу ефективних заходів, що скеровані на зниження питомих енерговитрат на виробництво продукції (у т. ч. товарної енергії) і підвищення продуктивності праці.
Енергоспоживання і енергозбереження як критерій добробуту.
Подолання значної диспропорції в економічному розвитку України та провідних країн ЄС, особливо з урахуванням європейського вибору держави, зумовлюють потребу в інноваційному підході прискорення розвитку високотехнологічних виробництв з пріоритетом на вітчизняні науково-технічні розробки, пов’язані з термомодернізацією житлового фонду, енергетичної галузі, енергопостачання і енергоспоживання.
Україна при існуючому рівні споживання енергоресурсів забезпечує себе власними паливними ресурсами приблизно на 40%. Потенціал підвищення ефективності використання становить: у промисловості – 67%, теплогенерації та транспортуванні теплоносіїв – 40%, житловому секторі – 55%. Вирішення проблем енергоефективності переводить Україну (і регіон) у категорію енергонезалежності.
Сучасний стан проблеми енергоспоживання і енергозбереження.
Україна – країна з надзвичайно високим рівнем енергозатрат, викликаним незбалансованою структурою енергоспоживання та нераціональним використанням енергії.
Основні проблеми енергетичного сектору:
- високий рівень енергоємності, значна залежність від імпортного газу, нафти і ядерного палива, низька ефективність використання енергії;
- місцеві (власні) природні джерела енергії обмежені запасами вугілля, нафти та газу, невеликими запасами гідроресурсів і значними запасами низькоякісного урану.
Структура енергоспоживання в житлово-комунальному господарстві. У розрізі енергоспоживання житлово-комунальне господарство регіону посідає третє місце після населення та промисловості і перше місце за споживанням тепла.
Концептуальні положення і головні напрями енерго- та ресурсозбереження. Кінцева мета енергоресурсоощадної політики в житлово-комунальному господарстві та бюджетній сфері – скорочення витрат на утримання та експлуатацію житла і соціальної інфраструктури. Зауважимо, що будинки всіх типів є найбільшими споживачами енергії (понад 40% ресурсу).
За оцінками як вітчизняних, так і закордонних експертів, потенціал економії електроенергії в будинках і спорудах дорівнює 50 – 65%, а теплової                              енергії – близько 50%.
           До економії витрат ресурсів і зниження тепловтрат, у першу чергу, слід віднести енергозбереження у споживачів, системах теплопостачання, опалення, вентиляції і кондиціювання повітря. Вирішення цього завдання пов'язане із здійсненням комплексу інженерно-технічних заходів, головними з яких є:
Збільшення термічного опору огороджувальних конструкцій будинків через:
                - використання під час будівництва нових об'єктів теплоефективних стінових панелей, перехід на нові конструктивні рішення з урахуванням підвищених вимог у частині опору теплопередачі конструкцій;
                - розроблення нових технічних рішень з підвищення теплоефективності зовнішніх стін.
Поряд з утепленням стін новозбудованих споруд важлива роль належить теплоізоляційним роботам з реконструкції будинків старої забудови, пов'язаними з нанесенням на стіни будинків додаткових теплоізоляційних шарів, підвищення теплозахисту вікон і балконних дверей до сучасних вимог щодо теплозахисту. Частина вітчизняних розробок з термореновації перевищує відомі світові аналоги за якістю, економічною ефективністю та вартістю проведення робіт.
Послідовність вирішення проблем підвищення енергоефективності:
            - створення на місцях постійних консультаційних центрів з енергоефективності та формування на цій базі ініціативних груп з енергоефективності та енергозбереження з широким залученням представників місцевих управлінських структур, неурядових організацій і громадськості;
            - виконання демонстраційних енергоефективних пілотних проектів з навчанням місцевого персоналу та розповсюдженням їх знань на реалізацію нових об’єктів будівництва (реконструкції) на території реалізації аналогічних пілотних проектів;
            - створення умов на державному рівні для координації зусиль управлінських структур усіх рівнів, неурядових організацій і громадськості щодо розповсюдження накопиченого досвіду в інших регіонах, у тому числі розробка й узгодження змін і доповнень до чинної законодавчої бази.
Очікувані результати.
Враховуючи, що в Україні протягом десятків років сформувався великий потенціал економії ПЕР, який перевищує 55% до загального обсягу їх споживання, здійснення програмних енергоощадних заходів стає надзвичайно ефективним бізнесом. Реально можна прогнозувати на 5-річний період, що в режимі самоокупності споживання енергії на побутові цілі та цілі опалення в регіоні може бути зменшено на 30%. Альтернативна енергетика та використання місцевих видів палива за відповідних капіталовкладень може зменшити споживання газу в регіоні до дебету власного видобутку.
Заходи із створення та реалізації механізмів енергозбереження:
1. Визначення джерел фінансування заходів з енерго- і ресурсозбереження: обласний та місцевий бюджети, позабюджетні джерела, у тому числі кредитні ресурси, кошти населення.
2. Стимулювання енерго- і ресурсозбереження: розробка прозорих обґрунтованих норм споживання тепло- й електроенергії, води, природного газу та залишення в розпорядженні організацій економії, здобутої внаслідок реалізації заходів ресурсозбереження. Економічні важелі управління енергозбереженням мають діяти на різних рівнях: суб'єктів області, міста та органів місцевого самоврядування; організацій ЖКГ; організацій бюджетної сфери; товариств власників житла тощо; перехід на грошову форму додаткових заходів соціального захисту малозабезпечених громадян.
3. Правові й організаційно-економічні заходи: удосконалення нормативно-правової бази, тарифної політики, стандартизації, метрології та сертифікації; інформаційне забезпечення.
 
2. Відшкодування мешканцям Бориславської міської територіальної громади частини відсотків за користування кредитами на заходи з енергозбереження помешкань.
Населення є на сьогодні найбільшим споживачем природного газу в місті.
У рамках реалізації обласної Програми енергозбереження для населення Львівщини на 2021-2025 роки розроблено ефективний механізм стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів. Суть даного механізму полягає в тому, що обласний бюджет відшкодовує позичальникам, які отримали кредит на заходи з енергозбереження, 5% відсоткової ставки.
У рамка реалізації Програми енергозбереження для населення Бориславської міської територіальної громади на 2023-2025 роки, механізм стимулювання впровадження енергоощадних заходів полягає в тому, що міський бюджет відшкодовує позичальнику 10% відсоткової ставки.
З метою практичного запровадження даного механізму розроблено та затверджено Порядок відшкодування відсотків за кредитами (додаток 2 до програми), залученими фізичними особами на впровадження енергозберігаючих заходів.
Згідно даного Порядку, відшкодування відсотків здійснюється на підставі генерального договору про співробітництво (додаток 3 до програми) між головним розпорядником коштів міського бюджету, передбачених на фінансування заходів з енергозбереження, та кредитно-фінансовою установою.
Відшкодування відсотків за кредитами здійснюється на впровадження таких енергозберігаючих заходів: утеплення стін будинків, підлоги, горищ та дахів; встановлення рекуператорів тепла; встановлення та заміну вікон, віконно-балконних конструкцій; встановлення та реконструкцію електроопалення за енергозберігаючими технологіями; встановлення та реконструкцію індивідуальних систем опалення, у тому числі альтернативних до природного газу.
Прогнозується, що за час дії програми населенням буде отримано до 150 кредитів на загальну суму понад 3 млн. грн., компенсаційні виплати за якими становитимуть близько 100 тис. грн. щорічно.
Потреби в коштах на фінансування заходів Програми енергозбереження для населення Бориславської міської територіальної громади на 2023 – 2025 роки наведено в додатку 4 до Програми.
Для оптимізації технічних рішень, спрямованих на досягнення максимального рівня енергоефективності від впроваджування заходів та мінімізації фінансових видатків, необхідно в рамках заходів Програми розробити та погодити методичні рекомендації для населення з ефективного енергозбереження з урахуванням сучасного стану проектних рішень, матеріалів та технологій.
Головною причиною низької ефективності споживання енергетичних ресурсів у населення є відсутність достатньої кількості аналітичних та практичних матеріалів. На сьогодні основне джерело інформації – це виставки та рекламні пропозиції, часто не високої якості.
Враховуючи наведене, для управління ефективністю енергоспоживання у населення Програма передбачає проведення ряду інформаційних заходів, залучення експертної і тематичної допомоги, у тому числі і за рахунок міжнародної технічної допомоги та відповідних грантових коштів. Перелік заходів із популяризації затверджується щорічно в межах бюджетного року.
 
 
 
Секретар міської ради                                                                      Юрій ХИМИН
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток 2
до Програми енергозбереження для населення Бориславської міської територіальної громади на 2023-2025 роки
 
 
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДОГОВІР №____
про співробітництво
 
м. Борислав                                                                   «___»_________20__ року
 
            Управління житлово-комунального господарства та енергозбереження Бориславської міської ради  (далі – Управління), в особі начальника управління ________, який діє на підставі Положення про управління з однієї сторони та ______________________(далі – Кредитно-фінансова установа), в особі ______________________, який діє на підставі ____________, з іншої сторони, уклали цей Договір про наступне:
 
1. Предмет Договору
1.1. Предметом цього Договору є встановлення основних умов та принципів співпраці Сторін у процесі надання Управлінням часткової компенсації відсотків за кредитами фізичним особам (далі – Позичальникам), які отримали кредит у Кредитно-фінансовій установі на цілі, передбачені в додатку 1 до цього Договору, в межах  Програми енергозбереження для населення Бориславської міської територіальної громади на 2023 – 2025 роки, затвердженої  Рішенням сесій Бориславської міської ради від  «   »                2023 року № _______ (далі – Програма), у розмірах та порядку, що визначено цим Договором.
1.2. Кредитування Позичальників здійснюється Кредитно-фінансовою установою відповідно до внутрішніх нормативних документів Кредитно-фінансової установи.
1.3. Управління надає компенсацію відсоткової ставки у розмірі:
 - 10 % річних за кредитами на заходи з енергозбереження згідно з Програмою;
1.4. Кредити надаються в національній валюті, на строк не більше 3 (трьох) років на підставі цього Договору та поданих зведених Реєстрів.
 
2. Основні завдання Сторін
2.1. Для  досягнення цілей за цим Договором Сторони зобов'язуються:
- спрямовувати зусилля на виконання умов Програми;
- проводити заходи щодо пошуку Позичальників, які бажають отримати кредит у Кредитно-фінансовій установі та отримати право на часткове погашення відсотків за кредитом, відповідно до умов Програми;
- обмінюватися наявною в їх розпорядженні інформацією, що стосується предмету цього Договору, проводити спільні консультації і переговори, встановлювати науково-технічні та комерційно-фінансові зв’язки з третіми особами й інформувати один одного про результати подібних контактів.
 
3. Обов'язки і права Управління:
3.1. Управління зобов'язується:
3.1.1. Прийняти, розглянути сформовані Кредитно-фінансовою установою Реєстри Позичальників, які отримали кредит на цілі, передбачені в додатку 1 до цього Договору.
3.1.2. Резервувати за Позичальниками кошти, необхідні для часткової компенсації відсотків за Кредитним договором, відповідно до Реєстру Позичальників, наданого Кредитно-фінансовою установою, згідно з п. 3.1.1 цього Договору.
 3.1.3. Прийняти, розглянути сформовані Кредитно-фінансовою установою зведені реєстри Позичальників, згідно з п. 4.1.6 цього Договору.
3.1.4. Не пізніше двадцять п’ятого числа наступного місяця перераховувати кошти часткової компенсації процентів, згідно із зведеними Реєстрами на транзитний рахунок №__________, що відкритий у Кредитно-фінансовій установі __________.
3.1.5. Надавати Кредитно-фінансовій установі на її письмову вимогу (але не частіше одного разу на місяць) довідку-розрахунок про суму коштів, які зарезервовані за Позичальниками і використані на часткове погашення відсотків за Кредитними договорами.
3.1.6. Повідомляти Кредитно-фінансову установу про всі зміни, що можуть вплинути на виконання Сторонами  умов цього Договору  за 3 дні до набрання ними чинності.
            3.1.7. Не розголошувати відомості, які становлять банківську та комерційну таємницю Кредитно-фінансової установи, а також відомості, які стали відомі Департаментові у зв'язку з виконанням обов'язків за цим Договором.
 3.1.8. Виконувати інші зобов’язання  за цим Договором.
                        3.2. Управління має право
3.2.1. Вносити на розгляд Кредитно-фінансової установи пропозиції щодо вдосконалення правовідносин за цим Договором, а також схеми кредитування Позичальників.
3.2.2. Здійснювати контроль за дотриманням Кредитно-фінансовою установою умов цього Договору.
3.2.3. Здійснювати заходи із перевірки пакетів документів Позичальників (згідно з додатком 4 до цього Договору) та контроль за цільовим використання кредитів, отриманих за Програмою, відповідно до умов цього Договору, за умови попереднього письмового повідомлення про це Кредитно-фінансової установи за 10 робочих днів.
 
4. Обов'язки і права Кредитно-фінансової установи
4.1. Кредитно-фінансова установа зобов'язується:
4.1.1. Надавати кредити Позичальникам на цілі, передбачені в додатку 1 до цього Договору, у порядку, встановленому внутрішніми нормативними документами кредитно-фінансової установи.
4.1.2. Визначати суму коштів, яка необхідна для часткової компенсації відсотків за Кредитним договором для кожного Позичальника, виходячи з умов передбачених у п.1.3 цього Договору, та відобразити це у зведеному реєстрі.
4.1.3. Формувати та зберігати в Кредитно-фінансовій установі щодо кожного Позичальника, який отримав кредит у Кредитно-фінансовій установі, відповідно до умов цього Договору, пакет документів, згідно з переліком, визначеним у додатку 4 до цього Договору.
4.1.4 Формувати Реєстр Позичальників, які отримали кредит у Кредитно-фінансовій установі на цілі, передбачені цим Договором, згідно з формою, наведеною в додатку 2 до цього Договору.
4.1.5. Не рідше одного разу на тиждень подавати Управлінню сформований за цей час Реєстр нових Позичальників, які отримали кредит за Програмою.
4.1.6. Формувати та подавати Управлінню, не пізніше п’ятнадцятого числа наступного місяця, зведений Реєстр Позичальників, згідно з формою додатку 3 до цього Договору.
4.1.7. Перераховувати скеровані Управлінню на рахунок Кредитно-фінансової установи кошти, призначені для часткової компенсації процентів на поточні рахунки Позичальників, відповідно до умов цього Договору та інших договорів, укладених у межах цього Договору.
4.1.8. Повідомляти Управління про дострокове погашення кредиту на наступний робочий день після його погашення, а залишок коштів, призначених на часткове відшкодування відсотків за кредитом, повертати на рахунок Управління.
4.1.9. Здійснювати заходи з популяризації Програми, зокрема щодо надання часткової компенсації процентів Позичальникам, які отримали кредит у Кредитно-фінансовій установі на цілі, передбачені в додатку 1 до цього Договору.
4.1.10. Виконувати інші зобов’язання  за цим Договором.
4.1.11. У Кредитних договорах, які укладатимуться з Позичальниками, у графі «Ціль кредитування» зазначати: «за Програмою енергозбереження для населення Бориславської міської територіальної громади на 2023 – 2025 роки» з подальшим переліком товарів і послуг, на які надається кредит.
 
4.2. Кредитно-фінансова установа має право:
            4.2.1. Відмовити Позичальникові в наданні кредиту у випадку:
            - невідповідності Позичальника вимогам Кредитно-фінансової установи та умовам цього Договору;
            - прийняття кредитним комітетом Кредитно-фінансової установи рішення про відмову у видачі кредиту.
 
5. Відповідальність Сторін
            5.1.У разі невиконання чи неналежного виконання зобов’язань, передбачених цим Договором, винна Сторона відшкодовує іншій Стороні всі завдані у зв’язку з цим збитки.
            5.2. Кредитно-фінансова установа несе відповідальність за не включення осіб, які отримали кредит за Програмою, у Зведений реєстр згідно з додатком 3 до цього Договору.
            5.3. Управління не несе відповідальності за несвоєчасне, до 2-х місяців, перерахування коштів часткової компенсації відсотків Позичальників з міського бюджету.
5.4. Кредитно-фінансова установа не несе відповідальності за відмову Департаменту здійснювати часткове погашення процентів за кредитами, згідно із сформованими Кредитно-фінансовою установою зведеними Реєстрами.
 
6. Форс-мажорні обставини
      6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання будь-якого з положень цього Договору, якщо це стало наслідком причин, що не контролюються невиконуючою стороною. До таких причин належать: стихійне лихо, екстремальні погодні умови, перебої в постачанні електроенергії та вихід з ладу телекомунікацій, збої комп’ютерних систем, пожежі, страйки, військові дії, і таке інше, але не обмежуються ними.
7. Строк дії Договору
7.1. Цей Договір набуває чинності з дня його підписання Сторонами і діє в межах фінансування Програми на поточний рік до повного виконання Сторонами зобов’язань.
            7.2. Цей Договір може бути розірваний лише за згодою Сторін. Сторона, що бажає розірвати Договір, подає заяву не раніше, ніж за 30 днів до пропонованого дня припинення дії Договору.
7.3. Після закінчення дії Договору Управління зобов’язується здійснювати часткове погашення процентів за кредитами, згідно із сформованими Кредитно-фінансовою установою зведеними Реєстрами, до повного виконання Позичальником зобов’язань за кредитом.
 
8. Прикінцеві положення
            8.1. Будь-які зміни і доповнення  до цього Договору вносяться лише за згодою Сторін, шляхом укладання додаткових договорів.
8.2. У разі виникнення спорів у ході виконання цього Договору Сторони намагатимуться вирішувати їх шляхом переговорів. Зацікавлена Сторона має право звернутися до господарського суду, якщо під час переговорів Сторони не дійшли згоди щодо врегулювання спору.
8.3. Цей Договір складено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із Сторін, кожний з яких має однакову юридичну силу.
8.4. Управління підтверджує, що Позичальники, внесені до зведених Реєстрів згідно з кредитними договорами та умов цього Договору, є учасниками Програми та зобов’язуються відповідно до умов цього Договору здійснювати часткову компенсацію процентів.
 
9. Місцезнаходження та реквізити Сторін
 
Кредитно-фінансова установа
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
 
 
 
_____________________
   м.п.
Управління житлово-комунального господарства та енергозбереження Бориславської  міської  ради
вул. Шевченка, 42, м.Борислав, Львівська область, 82300,
тел./факс: (03248) 5-26-56
E-mail:info@boryslavmvk.gov.ua Web:http://www.boryslavmvk.gov.ua
 Код ЄДРПОУ 26412705
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
 
 
 
  __________________
  м.п.
 
 
 
 
Секретар міської ради                                                                      Юрій ХИМИН
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток 1
до Генерального договору
про співробітництво
 
№______від  «____»________20__ року
 
 
Цілі кредитування,
які забезпечують енергоощадність та підпадають
під відшкодування відсотків з місцевого бюджету по кредитах для населення
 
№ з/п Цілі  
Ставка
%
 
1 Утеплення стін будинків, підлоги, горищ, та дахів
 
10
2 Встановлення енергозберігаючих вентиляційних систем
 
10
3 Встановлення та заміна вікон, віконно-балконних конструкцій
 
10
4 Встановлення та реконструкція електроопалення за енергоощадними технологіями. 10
5 Встановлення та реконструкція індивідуальних систем опалення 10
6 Використання альтернативних до газу джерел енергії 10
 
 
Кредитно-фінансова установа                      Управління житлово-комунального
                                                                             господарства та енергозбереження
                                                                             Бориславської міської ради
 
_______________________                                 ______________  Роман КОРПАН
                                                                                                                                                                                                                                   Додаток 2
до Генерального договору                                       №_____________________
                                                                                                                                                                                                                                  від___»__________ 20__ р.
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Кредитно-фінансова установа                                                                                                                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО
Управління житлово-комунального господарства та енергозбереження
                                                                                                                                                                                                                                                           Бориславської міської ради
______________                                                                                                                                                                                                       ______________ Роман КОРПАН
 
Реєстр № ________
Позичальників, які отримали кредит у ________________
за Програмою енергозбереження для населення Львівщини на 2023 – 2025 роки
за _______________  20__ р.
                                                                                                                                                      (місяць)
Реквізити  Кредитно-фінансової установи:
__________________
_________________
 
№ з/п Прізвище, ім’я та  по батькові
 
 
Ідентифікаційний номер
 
Ціль кредиту
№ і дата Кредитного
договору
Строк Кредитного договору Відсоткова ставка за користування кредитом, % Розмір компенсації,% Сума кредиту, грн. Розмір компенсації
 за весь строк
кредитування,
грн
Місце реєстрації Позичальника
(район, місто)
                     
                     
                     
                     
                     
Всього      
 
     Кредитно-фінансова установа:
“____” _______________ 20__ р.                                         ________________________                              ______________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    М.П.                                                                                                (посада, прізвище та ініціали)                                    (підпис)
Додаток  3                                                                                                                             до  Генерального договору
№_______________________
від “____” __________20__ р.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Кредитно-фінансова установа                                                                                                                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО
Управління житлово-комунального господарства та енергозбереження
                                                                                                                                                                                                                                                           Бориславської міської ради
______________                                                                                                                                                                                                       _____________  Роман Корпан
                  
Зведений реєстр № ________
Позичальників, які отримали кредит у ________________
за Програмою енергозбереження та енергоефективності на 2023– 2025 роки
за _______________  20__ р.
                                                                                                                                                      (місяць)
Реквізити  кредитно–фінансової установи:
___________________________________
№ з/п Прізвище, ім’я та 
по батькові
 
 
 
Ідентифікаційний номер
 
 
Ціль кредиту
№ і дата Кредитного
Договору
Строк Кредитного договору Сума кредиту,
грн
 
Відсоткова ставка за користування кредитом, %
 
 
Розмір
компенсації
%
 
Розмір
компенсації,
грн
Сума, з якої нараховується розмір компенсації, грн Період, за який нараховуються відсотки
(у днях)
                       
                       
                       
                       
                       
Всього      
 
Кредитно-фінансова установа:
“____” _____________________ 20__р.                                 _______________________                                                     ______________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               М.П.                                                                                                  (посада, прізвище та ініціали)                                                          (підпис)

Додаток 4
до Генерального договору
№___від «____»_____20__року
 
 
Перелік документів,
які необхідні для відшкодування відсотків за користування кредитом
 
 •  Паспорт Позичальника (1 - 4, 11 стор.), (копія, засвідчена Позичальником).
 • Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера.
 • Кредитний договір.
 • Документи, які підтверджують цільове використання кредитних коштів:
  • Рахунок – фактура;
  • Договір купівлі-продажу або документ, що підтверджує сплату коштів за придбаний товар або виконані роботи (копія);
  • Акт перевірки цільового використання коштів за кредитом або документ, що підтверджує факт впровадження енергозберігаючих заходів.
 • Акт прийому-передачі товару/Акт про надання послуг або накладна на товар.
 
 
 
 
 
 
 
Кредитно-фінансова установа        Управління житлово-комунального господарства та енергозбереження
Бориславської міської ради
 
 
__________________                                                                             _____________
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток 3
до Програми енергозбереження для населення міста Борислава на 2023-2025 роки
 
 
Порядок
відшкодування відсотків за кредитами, залученими фізичними особами на впровадження енергозберігаючих заходів
 
 1. Порядок відшкодування відсотків за кредитами, залученими фізичними особами на впровадження енергозберігаючих заходів, (далі – Порядок) визначає механізм використання коштів, передбачених в міському бюджеті на часткове відшкодування відсоткових ставок за залученими в кредитно-фінансових установах коротко- і середньостроковими кредитами, що надаються фізичним особам на впровадження енергозберігаючих технологій.
 2. Відшкодування відсотків передбачається за кредитами, залученими на термін до 3-х років.
 3. Розмір відшкодування відсотків за надані Кредитно-фінансовими установами кредити визначається відповідно до додатку 1 до Генерального договору.
 4. Відшкодування відсотків здійснюється на підставі Генерального договору про співробітництво між головним розпорядником коштів обласного бюджету, передбачених на фінансування заходів з енергозбереження та кредитно-фінансовою установою.
 5. Відшкодування відсотків за кредитами здійснюється на впровадження таких енергозберігаючих заходів:
  • Утеплення стін будинків, підлоги, горищ, та дахів.
  • Встановлення рекуператорів тепла.
  • Встановлення та заміну вікон, вхідних дверей та віконно-балконних конструкцій.
  • Встановлення та реконструкцію електроопалення за енергозберігаючими технологіями.
  • Встановлення та реконструкцію індивідуальних систем опалення.
  • Використання альтернативних до газу джерел енергії.
 6. Відшкодування відсотків відбувається на підставі такого пакета документів (зберігається в Кредитно-фінансовій установі і є доступним для ознайомлення за вимогою головного розпорядника коштів):
  1. Паспорт Позичальника ( 1 - 4,11 ст.), (копія завірена Позичальником)
  2. Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера (копія завірена Позичальником)
6.3.     Кредитний договір.
6.4.     Документи, які підтверджують цільове використання кредитних коштів:
 • Рахунок-фактура;
 • Договір купівлі-продажу або інший документ, який підтверджує сплату коштів за придбаний товар чи виконані роботи.
 • Акт перевірки цільового використання або документ, який підтверджує факт впровадження енергозберігаючих заходів;
 • Акт прийому - передачі товару або накладна.
 1. Вищезазначений пакет документів формує та зберігає в себе Кредитно-фінансова установа, яка видала відповідний кредит.
 2. Кредитно-фінансові установи у кредитному договорі в графі: «цілі кредитування» зобов’язані зазначати відповідно до "Програми енергозбереження для населення міста Борислава на 2023 - 2025 роки».
 3. Кредитно-фінансові установи щотижнево подають головному розпорядникові коштів міського бюджету Реєстр нових Позичальників, які отримали кредит на вищезазначені цілі, а також не пізніше п’ятнадцятого числа наступного місяця подають Зведений реєстр Позичальників, які взяли кредити в цих установах, де зазначається сума відшкодування за конкретний місяць.
 4. Відшкодування відбувається помісячно, шляхом переказу головним розпорядником коштів обласного бюджету на один, передбачений Генеральним договором чи іншими договорами транзитний чи поточний рахунок відповідної Кредитно-фінансової установи, яка, у свою чергу, розподіляє ці кошти на поточні рахунки Позичальників, про що головному розпорядникові коштів надаються відповідні виписки чи підтверджувальні документи.
 
 
 
 
 
   Секретар міської ради                                                                           Юрій ХИМИН
 
 
 
Додаток 4
до Програми енергозбереження для населення міста Борислава на 2023-2025 роки
 
 
Потреби в коштах на фінансування заходів Програми енергозбереження
для населення Львівщини на 2023 – 2025  роки (тис. грн)
 
Заходи 2023 рік 2024рік 2025 рік
1 Сплата відсотків за надані фінансово-банківськими установами позики населенню на енергозберігаючі заходи 100 105 110
  РАЗОМ 315
 
 
 
 
Секретар міської ради                                                                                   Юрій ХИМИН
 
                                                                                      
 
 
 
 
 
Додаток 1
до Програми енергозбереження для населення міста Борислава на 2023-2025 роки
 
ПАСПОРТ
Програми енергозбереження для населення міста Борислава на
2023 – 2025 роки
 
1 Ініціатор розроблення Програми Управління житлово-комунального господарства та енергозбереження
2 Дата, номер і назва документу про прийняття програми Рішення  міської ради від 27.04.2023 р. №1300 „Про затвердження Програми енергозбереження для населення Бориславської міської територіальної громади  на 2023 – 2025 роки”
3 Розробник Програми Управління житлово-комунального господарства та енергозбереження
4 Відповідальний виконавець Програми Управління житлово-комунального господарства та енергозбереження
5 Учасники Програми Бориславська міська рада, управління житлово-комунального господарства та енергозбереження міської ради, кредитно-фінансові установи
6 Етапи та терміни реалізації Програми 2023 – 2025 роки
7 Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми (для комплексних програм) Кошти обласного бюджету, кошти міського бюджету, залучені кошти
8 Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього тис.грн. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього   315  тис.грн.
 
 
 
Секретар міської ради                                                                                   Юрій ХИМИН