РІШЕННЯ № 1394

Про затвердження Порядку відрахування частини чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств до бюджету Бориславської  міської територіальної громади

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
 
29 червня 2023 року Борислав                                №1394  
 
Про затвердження Порядку відрахування частини чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств до бюджету Бориславської  міської територіальної громади
Відповідно до підпункту 29 частини першої статті 26, підпункту 2 пункту "а" статті 29 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",  пункту 35 частини першої статті 64 Бюджетного кодексу України, підпункту 19ˡ.1.51 пункту 19ˡ.1 статті 19ˡ Податкового кодексу України,  з метою наповнення бюджету Бориславської міської територіальної громади, беручи до уваги рішення постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від 28 червня 2023 року №41/3 та листа начальника фінансового управління міської ради Юрія Петріва від 27 червня  2023 року №01-35/441 , міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Порядок відрахування частини чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств до бюджету Бориславської міської територіальної громади (далі - Порядок), що додається.
2. Керівникам комунальних підприємств Бориславської міської територіальної громади забезпечити своєчасну та у повному обсязі сплату частини чистого прибутку (доходу) до бюджету Бориславської міської територіальної громади згідно з Порядком, що додається.
3. Рекомендувати Головному управлінню ДПС у Львівській області здійснювати контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахувань та сплати частини чистого прибутку (доходу) до бюджету Бориславської міської територіальної громади комунальними підприємствами.
 4. Визнати таким , що втратило чинність рішення Бориславської міської ради від 30 серпня 2007 року №419 «Про встановлення нормативу відрахувань від частини прибутку до міського бюджету міста Борислава господарськими організаціями (які належать до міської комунальної власності або в статутних фондах яких є частка міської комунальної власності)».
 5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Романа Садлівського, заступників міського голови Світлану Солоненко,  Роксоляну Гарасимів, згідно з розподілом їх функціональних обов'язків та постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики (Руслан Зелінський).
 
 
Міський голова                                                                                         Ігор ЯВОРСЬКИЙ
 
                                                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                   рішення міської ради
                                                                                   29 червня 2023 року №1394
 
 
ПОРЯДОК
ВІДРАХУВАННЯ ЧАСТИНИ ЧИСТОГО ПРИБУТКУ (ДОХОДУ) КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ДО БЮДЖЕТУ БОРИСЛАВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 Порядок відрахування частини чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств до бюджету Бориславської міської територіальної громади (далі - Порядок) розроблено відповідно до підпункту 35 частини першої статті 64 Бюджетного кодексу України; з урахуванням повноважень, визначених пунктом 29 частини першої статті 26, підпунктом 2 пункту "а" статті 29 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".
 Даний Порядок регламентує процедуру відрахування та розмір частини чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств, яка підлягає зарахуванню до загального фонду бюджету Бориславської міської територіальної громади (далі – бюджет громади), за результатами їх фінансово-господарської діяльності.
ІІ. ПЛАТНИКИ ТА НОРМАТИВ ВІДРАХУВАННЯ ДО БЮДЖЕТУ ГРОМАДИ ЧАСТИНИ ЧИСТОГО ПРИБУТКУ (ДОХОДУ)
 Платниками частини чистого прибутку (доходу) є комунальні підприємства, які належать до комунальної власності Бориславської міської ради Львівської області (далі - Платник).
 Комунальні підприємства самостійно здійснюють розрахунок та перерахування до загального фонду бюджету громади частину чистого прибутку згідно з нормативом відрахувань у розмірі 10%.
 
ІІІ. ПОРЯДОК СПЛАТИ, ЗАРАХУВАННЯ ДО БЮДЖЕТУТА ПОДАННЯ ЗВІТНОСТІ
1.Частина чистого прибутку (доходу) сплачується Платником до бюджету громади наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності за відповідний період у строк, встановлений для сплати податку на прибуток підприємств.
 Відрахування зараховуються на відповідний рахунок бюджету громади, відкритий в казначействі України (ЕАП) за кодом класифікації доходів 21010300.
2. Чистий прибуток комунальних підприємств Бориславської територіальної громади, з якого розраховується та сплачується частина чистого прибутку (доходу) зменшується на:
суму цільових коштів (обсяг інвестиційної складової), що надійшли у складі тарифу і спрямовуються на реалізацію інвестиційних проектів, рішення щодо яких приймаються органами місцевого самоврядування, та на обсяг повернення кредитних коштів (у складі тарифу), що були запозичені для фінансування капітальних вкладень на будівництво (реконструкцію, модернізацію) об'єктів згідно з відповідними рішеннями органів самоврядування;
суму доходу та збільшується на суму витрат визнаних у зв`язку з визначенням курсових різниць за монетарними статтями в іноземній валюті, що проводиться на дату здійснення господарської операції (в межах її обсягу) та на дату балансу згідно вимог Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів»;
суму доходу визнаного у зв`язку з отриманням відшкодування з державного бюджету або бюджету громади на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися споживачам, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії, послуг з водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися або погоджувалися відповідними органами державної влади чи органами місцевого самоврядування.
 3. Кошти, що сплачуються до загального фонду бюджету громади, не мають цільового призначення і витрачаються згідно з напрямками, затвердженими Бориславською міською радою.
 Розрахунок частини чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, подається комунальними підприємствами до Головного управління ДПС у Львівській області у строк, передбачений для подання декларації з податку на прибуток підприємства, та копії - до відділу економіки та торгівлі Бориславської  міської ради.
ІV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЛАТНИКІВ ТА КОНТРОЛЬ ПОДАТКОВОГО ОРГАНУ
Відповідальність за правильність обчислення, повноту і своєчасність сплати до бюджету громади частини чистого прибутку (доходу) покладається на керівництво комунальних підприємств.
 Контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахувань та сплати частини чистого прибутку (доходу) до бюджету громади комунальними підприємствами здійснюється Головним управлінням ДПС у Львівській області відповідно до пункту 19ˡ.1.51 статті 19ˡ Податкового кодексу України.
 
 
Секретар міської ради                                                                                    Юрій ХИМИН