РІШЕННЯ № 1546

Про затвердження Програми розвитку  земельних відносин на території Бориславської міської територіальної громади на 2024-2026 роки 

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
26 жовтня  2023 року м. Борислав 1546
 
 
Про затвердження Програми розвитку  земельних відносин на території Бориславської міської територіальної громади на 2024-2026 роки 
 
Відповідно до пунктів 22, 34 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  Земельного кодексу України,  Законів України “Про землеустрій”, “Про оцінку земель”, “Про Державний земельний кадастр”, з метою подальшого вдосконалення і розвитку ринкових земельних відносин, здійснення пріоритетних заходів в галузі ефективного використання та охорони земель, забезпечення проведення робіт по землеустрою, підготовки лотів до продажу, для проведення земельних торгів з продажу земельних ділянок у власність та прав на них, про виготовлення  проектів  землеустрою щодо відведення земельних  ділянок, беручи до уваги доповідну записку начальника управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури Любомира Бреня, враховуючи  рекомендації  постійних  комісій з питань  регулювання  земельних відносин, будівництва та архітектури від 25.10.2023 року №62/14 та з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики  від 26.10.2023 року №45/9,   міська рада
 
В И Р І Ш И Л А:
 
1. Затвердити Програму розвитку земельних відносин на території  Бориславської міської територіальної громади на 2024 - 2026 роки, що додається.
 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської  ради  Юрія Химина, на постійні комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики (Руслан Зелінський) та з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури  (Дмитро Герман).
 
 
Міський голова                                                                               Ігор ЯВОРСЬКИЙ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                       
                                                                     
                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО
     рішення міської ради
    від 26.10.2023 року 1546
 
ПРОГРАМА
розвитку земельних відносин
на території Бориславської міської територіальної громади на 2024 – 2026 роки
 
Загальні положення
 
Земля є одним із головних ресурсів життєдіяльності суспільства, територіальною основою для усіх видів діяльності людини та виробничим фактором багатьох галузей економіки.
            Земельна реформа є важливою складовою частиною загальнодержавного курсу економічної реформи, здійснюваної в Україні.
Основним завданням реформування земельних відносин є:
- здійснення переходу від монополії до різних форм власності на землю;
- забезпечення соціально-справедливого та економічно обґрунтованого перерозподілу земель і створення рівних умов для всіх форм господарювання на землі;
- створення економічного та юридичного механізмів регулювання земельних відносин, що складаються як у процесі, так і в результаті їх реформування, з метою забезпечення раціонального використання й охорони земель;
- розвиток ринкових земельних відносин в Бориславській міській  територіальній громаді.
Земельні відносини в місті вимагають розробки прогнозів та програм стратегічного характеру.
Земельні відносини пов’язано із збільшенням кількості власників землі і землекористувачів,  встановлення меж населених пунктів, встановлення меж земель природоохоронного призначення,   що вимагає відповідної законодавчої бази та фінансування.
Потрібен ефективний  організаційно-економічний  механізм  реалізації основних вимог реформування земельних відносин. Його  завдання полягає в тому, щоб за допомогою правових норм, фінансово-економічних важелів удосконалити проведення  робіт із землеустрою, створити автоматизований  державний банк даних власників землі і землекористувачів, підвищити відповідальність усіх суб’єктів  господарювання за  раціональне використання земель.
Програма розвитку земельних відносин на 2024-2026 роки розроблена в контексті вимог визначення основних засад реформування земельних відносин на основі раціонального та ефективного використання землі гарантування громадянам, юридичним особам  права власності на землю, формування ефективного механізму регулювання земельних відносин.
Реалізація Програми, як системи взаємопов'язаних організаційних, правових, нормативно-технічних та фінансових заходів має забезпечити продовження у Бориславській  міській  територіальній громаді  проведення земельної реформи, а також створити ефективний механізм регулювання земельних відносин та управління земельними ресурсами.
Фінансування заходів здійснюватиметься за рахунок місцевого бюджету,  бюджетів інших рівнів, залучення коштів підприємств та громадян, інших коштів, не заборонених законодавством.
 
Мета програми
Мета програми полягає у проведенні державної політики, спрямованої на збалансоване забезпечення потреб населення і галузей економіки у земельних ресурсах, з подальшого розвитку ринкових земельних відносин, здійснення пріоритетних заходів у галузі використання та охорони земель, землеустрою, які б забезпечували гарантування прав на землю, ефективного використання та підвищення  цінності земельних ресурсів, запровадження цивілізованого земельного ринку, створення оптимальних умов для суттєвого підвищення інвестиційної привабливості землекористування, соціального і виробничого потенціалів землі, перетворення її у самостійний фактор економічного зростання. Програма повинна сприяти збалансованому та ресурсозберігаючому використанню земельних ресурсів у господарській діяльності.
Проведення земельної реформи пов’язане із зміною форм власності, перерозподілом земель, збільшенням кількості землекористувачів і власників землі, що потребує виконання великої кількості обґрунтувань, технічних розрахунків, виготовлення картографічних матеріалів, юридичного посвідчення прав на земельні ділянки, державної реєстрації і вимагає відповідної законодавчої бази та фінансування.
Головне завдання полягає в тому, щоб за допомогою правових норм, фінансово-економічних важелів забезпечити проведення робіт із землеустрою, з метою підготовки лотів до продажу, для проведення земельних торгів з продажу земельних ділянок у власність та прав на них, підвищити відповідальність усіх суб’єктів господарювання на землі за раціональне її використання та своєчасність платежів за землю.
 
Основні завдання  програми
 
Програмою визначені основні завдання проведення земельної реформи  та сприяти активізації  процесу загального розвитку земельних відносин в Бориславській  міській територіальні громаді, а саме:
- проведення аналізу стану використання та охорони земель в Бориславській міській територіальній громаді;
- проведення інвентаризації земель усіх форм власності;
-  формування території і встановлення меж населених пунктів першочерговими заходами мають бути роботи з формування території на встановлення меж  Бориславської міської територіальної громади;
- оновлення планово – картографічних матеріалів;
- проведення робіт з нормативно – грошової оцінки земель населених пунктів Бориславської міської територіальної громади;
- проведення експертних грошових оцінок земельних ділянок, що підлягають продажу;
- запровадження ефективних механізмів ринку землі, у тому числі проведення електронних земельних торгів у формі аукціону;
- виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності;
- виготовлення технічних документацій із встановлення (відновлення) меж земельних ділянок комунальної власності;
- проведення інвентаризації польових (проектних) доріг, реєстрація права комунальної власності на польові дороги та укладання договорів оренди із орендарями земельних часток (паїв);
- виявлення та повернення самовільно зайнятих земельних ділянок і приведення їх у стан,  придатний для подальшого використання.
 
Розвиток ринку землі
 
Запровадження ринку землі за умови оформлення права власності на землю є вирішальним для успішного формування земельних відносин і сприяє ефективному землекористуванню та проведенню робіт з охорони земель зі сторони землевласників, стабільному забезпечити проведення робіт по землеустрою,  з метою підготовки лотів до продажу, для проведення земельних торгів з продажу земельних ділянок у власність та прав на них, надходження до бюджету коштів від продажу землі та прав на неї на конкурентних засадах та розвитку економіки міста у цільому.
Розвиток ринку землі на сучасному етапі передбачає здійснення заходів з використання правових і економічних важелів регулювання ринкових земельних відносин щодо прискорення приватизації земельних ділянок  шляхом передачі з державної до приватної власності  шляхом купівлі-продажу (первинний ринок) і створення умов для вільного обігу земельних ділянок і прав на них (вторинний ринок).
При цьому, законом України “Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо порядку проведення земельних торгів у формі аукціону”  Верховною Радою України визначений чіткий порядок щодо проведення електронних земельних торгів у формі аукціону з продажу земельних ділянок або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису). Тому, з урахуванням прийнятих змін до Земельного кодексу України Бориславська міська  територіальна громада  може отримати одноразовий дохід від продажу земельних ділянок та від продажу  прав на них, який буде направлений на здійснення програм соціально-економічного розвитку та збільшення фінансування соціальної сфери.
 
Фінансове забезпечення програми
 
Фінансове забезпечення заходів, передбачених Програмою, здійснюється за рахунок бюджетного фінансування, коштів юридичних і фізичних осіб та  коштів, які надходять  від підприємств та організацій в порядку відшкодування втрат   лісогосподарського виробництва, коштів власників землі та землекористувачів.
 
Очікувана результативність виконання Програми
 
Реалізація Програми дозволить досягти сталого розвитку землекористування, підвищить ефективність використання земельних ресурсів, здійснить раціоналізацію (оптимізацію) землекористування та створити інвестиційно-привабливе і стале землекористування;
- збільшити надходження від платежів за землю до бюджету ;
- забезпечити сприятливі умови для планового і сталого розвитку території територіальної громади та ефективного господарювання на землі;
- створити дієву систему захисту прав власності на землю;
Реалізація Програми дозволить врегулювати розмір земельного податку,  орендної плати за земельні ділянки комунальної власності, втрат лісогосподарського виробництва, а також при розробці показників та механізмів економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель.
 
Впровадження інвентаризації земель, яке дозволить забезпечити ефективне управління земельними ресурсами, повне, своєчасне та додаткове надходження плати за землю, контроль за використанням і охороною земель.
Реалізація Програми дозволить створити умови для удосконалення ведення земельного кадастру, гарантування прав власності на землю, забезпечить земельно-кадастровою інформацією органи  місцевого самоврядування та усіх землекористувачів.
Продаж земельних ділянок та отримання одноразового доходу від цього сприятиме прискоренню економічного зростання міста,  збільшенню надходженню до місцевого бюджету.
Запровадження ринку землі, а саме проведення аукціонів та конкурсів також дає прозорість в отриманні громадянами та юридичними особами земельні ділянки в приватну власність та отримання доходу від продажу земель несільськогосподарського призначення, що в значній мірі може забезпечити прискорити економічне зростання та збільшити надходження до бюджетів.
Здійснювати розвиток інфраструктури ринку землі й удосконалення місцевої  нормативної бази, налагодити постійний моніторинг цього процесу, що дасть змогу вирішувати питання продажу несільськогосподарських земель та прав на них з урахуванням ринкових тенденцій, забезпечити формування економічних важелів впливу на землекористувача (орендаря) щодо прийняття ним рішення про викуп земельної ділянки, удосконалити економічний механізм функціонування й регулювання ринку землі та створення прозорої інформаційної бази для цього;
Здійснити оновлення грошової оцінки, що дозволить збільшити бюджетні надходження від плати за землю, що  стане гарантією стабільного наповнення місцевого бюджету від плати за землю на наступні роки.
Результатом виконання Програми має стати підвищення ефективності раціонального використання земель.
Разом зі зростанням інвестиційного та виробничого потенціалів землі як самостійного фактора економічного зростання буде завершено здійснення більш важливих заходів і завдань, необхідних для розвитку земельних відносин, гарантування прав на землю, формування якісного екологічного середовища області.
 
 
Обсяги витрат на проведення заходів, згідно з  Програмою розвитку земельних відносин на території  Бориславської   міської  територіальної громади  на 2024 – 2026 роки
 
Заходи
 
 
 
Загальна вартість послуг, грн..
 
 
 грн.
2024 2025 2026
Виготовлення технічних документацій із нормативної грошової оцінки  земель  Бориславської територіальної громади
 
100 000  - 200 000
Виготовлення  технічної документації з земле-устрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 100 000 120 000 140 000
Виготовлення землеоціночної документації (експертних грошових оцінок) для продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення 100 000 150 000 120 000
Виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 100 000 150 000 250 000
Виготовлення документації із землеустрою  щодо встановлення меж міста Борислава 75 600 - -
Здійснення заходів із землеустрою (топогеопогеодезичні роботи) 3 500 000 - -
Винесення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 10 000 20 000 30 000
Всього 3 985 600 000   440 000 740 000
 
 
 
         Секретар міської ради                                                             Юрій ХИМИН
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                              Додаток до Програми
                                     розвитку земельних відносин
                                                              на території Бориславської міської  
                                                              територіальної громади на 2024 – 2026 роки
 
 
Паспорт програми розвитку земельних відносин  на 2024 – 2026 роки
 
1. Ініціатор розроблення програми Управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури Бориславської міської ради
 
2. Розробник програми Відділ земельних відносин Управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури Бориславської міської ради
 
3. Головний розпорядник бюджетних коштів Управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури Бориславської міської ради
 
4. Відповідальний виконавець Управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури Бориславської міської ради
 
5. Термін реалізації програми 2024-2026 роки
 
6. Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми Бюджет Бориславської міської територіальної громади
 
7. Загальний обсяг фінансових ресурсів необхідних для реалізації програми, всього
 
5 165 600 грн. (п’ять мільйонів сто шістдесят п’ять тисяч шістсот гривень)
 
 
Секретар міської ради                                                                           Юрій ХИМИН