РІШЕННЯ № 1953

Про затвердження Положення про Бориславський міський центр  соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді міської ради у новій редакції

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
11 липня 2019 року Борислав №1953
 
Про затвердження Положення про Бориславський міський центр  соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді міської ради у новій редакції
 
              Відповідно до п.30 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, постанови Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 року №573 „Про затвердження Загального положення про центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді” (зі змінами), розглянувши лист директора Бориславського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді В.Плоскодняка від 04 червня 2019 року №98, беручи до уваги рішення постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від 09.07.2019 року №75/2,  міська рада
 
В И Р І Ш И Л А :
 
          1. Затвердити Положення про Бориславський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у новій редакції, що додається.
 
          2. Визнати таким, що втратив чинність п.1 рішення Бориславської міської ради від 28 вересня 2017 року №853 „Про затвердження Положення про Бориславський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у новій редакції”.
 
         3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Р.Гарасимів та постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики (Б.Городиський) відповідно до розподілу їх функціональних обов'язків.
 
 
В.о.міського голови,
секретар міської ради                                                                                Ю.М.Химин
 
 
 
 
 
                                               
                            Затверджено
                                                                                     рішення міської ради
                                                                                     від 11.07. 2019 року №1953         
 
Положення
ПРО БОРИСЛАВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ
ДЛЯ СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ
 
І. Загальні положення
1. БОРИСЛАВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ (далі - ЦЕНТР) — спеціальний заклад, що проводить у м.Бориславі та смт.Східниця соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.
 
2. Повне найменування ЦЕНТРУ: БОРИСЛАВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ. Скорочене найменування ЦЕНТРУ: БМЦСССДМ.
 
3. ЦЕНТР утворюється, реорганізується та ліквідовується за рішенням Бориславської міської ради, належить до сфери її управління.
Діяльність ЦЕНТРУ спрямовується управлінням праці та соціального захисту населення Бориславської міської ради.
 
4. Штатний розпис ЦЕНТРУ в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці працівників затверджується рішенням Бориславської міської ради.
 
5. Місцезнаходження ЦЕНТРУ: 82300, Львівська область, м.Борислав, вул. Грушевського, 7.
 
6. ЦЕНТР у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, іншими нормативно-правовими актами з питань сім’ї, дітей та молоді, розпорядженнями Львівської облдержадміністрації, рішеннями Львівської облдержадміністрації, Бориславської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також Положенням про ЦЕНТР.
 
ІІ. Основні завдання і принципи діяльності ЦЕНТРУ
1. Основними принципами діяльності ЦЕНТРУ є:
- законність;
- соціальна справедливість;
- доступність та відкритість;
- конфіденційність та відповідальність за дотримання етичних і правових норм;
- додержання і захист прав людини;
- адресність та індивідуальний підхід;
- добровільність вибору в отриманні чи відмові від отримання соціальних послуг;
- комплексність та системність під час надання соціальних послуг;
- дотримання державних стандартів і нормативів соціальних послуг;
- максимальна ефективність використання бюджетних та позабюджетних коштів.
 
2. Основними завданнями ЦЕНТРУ є:
2.1) проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини сімей, дітей та молоді;
2.2) виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;
2.3) здійснення соціального супроводу сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, надання їм соціальних послуг за результатами проведеної оцінки потреб їх у таких послугах;
2.4) організація здійснення наставництва над дитиною, яка проживає у закладах для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, іншому закладі для дітей;
2.4) забезпечення взаємодії із структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, а також залучення потенціалу територіальної громади до проведення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю.
 
3. ЦЕНТР відповідно до покладених на нього завдань:
3.1) здійснює заходи щодо:
- виявлення та обліку сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;
- контролю у межах повноважень за цільовим використанням державної допомоги при народженні дитини;
- соціальної та психологічної адаптації дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою підготовки до самостійного життя, організації здійснення наставництва;
- соціального супроводження прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу, а також соціального супроводу дітей, які перебувають під опікою, піклуванням, за поданням служби у справах дітей;
- інформування населення про соціальні послуги, які надаються відповідно до законодавства;
- надання особам, які постраждали від домашнього насильства, та особам, які постраждали від насильства за ознакою статі, вичерпної інформації про їх права та можливість отримання допомоги;  
3.2) проводить оцінку потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, у тому числі сімей учасників антитерористичної операції, внутрішньо переміщених осіб, осіб, які постраждали від домашнього насильства, та осіб, які постраждали від насильства за ознакою статі, визначає соціальні послуги та методи соціальної роботи, забезпечує психологічну підтримку;
3.3) надає сім’ям, дітям і молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, в тому числі сім’ям учасників антитерористичної операції, внутрішньо переміщеним особам, особам, які постраждали від домашнього насильства, та особам, які постраждали від насильства за ознакою статі, соціальні послуги з:
- соціального супроводу;
- консультування;
- соціальної профілактики.
За результатами оцінки потреб центр надає послуги з:
- соціальної інтеграції та реінтеграції;
- соціальної адаптації;
- соціального супроводу сімей, в яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування;
- кризового та екстреного втручання;
- представництва інтересів;
- посередництва (медіації);
3.4) за забезпечує соціальний патронаж молодих осіб, які відбули покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на певний строк, а також звільнених від подальшого відбування зазначених видів покарань на підставах, передбачених законом, за повідомленням структурного підрозділу з питань соціального захисту населення Бориславської міської ради;
3.5) складає план реабілітації особи, яка постраждала від торгівлі людьми;
3.6) впроваджує новітні соціальні технології, спрямовані на недопущення, мінімізацію чи подолання складних життєвих обставин (у тому числі щодо патронату над дитиною);
3.7) узагальнює на місцевому рівні статистичні дані та готує інформаційно-аналітичні матеріали стосовно проведеної соціальної роботи, які подає обласному  центру та міській раді;
3.8) співпрацює з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, навчальними закладами, закладами охорони здоров’я, територіальними структурними підрозділами Національної поліції.
 
ІІІ. Права ЦЕНТРУ
1. ЦЕНТР має право:
- вносити Мінсоцполітики, місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо вдосконалення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю;
- подавати пропозиції до проектів відповідних місцевих бюджетів з питань, що належать до їх компетенції;
- укладати в установленому порядку договори з підприємствами, установами та організаціями (в тому числі іноземними) щодо проведення робіт, спрямованих на виконання покладених на нього завдань;
- залучати фахівців інших закладів, установ та організацій різних форм власності для здійснення соціального супроводу сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах; в установленому порядку одержувати від підприємств, установ та організацій інформацію з питань, що належать до його компетенції;
- вживати заходів для забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів сімей, дітей та молоді;
- утворювати спеціалізовані служби підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі, зокрема мобільні бригади соціально-психологічної допомоги, притулки у формі структурних підрозділів ЦЕНТРУ.
 
ІV. Керівництво ЦЕНТРУ
1. ЦЕНТР очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою за погодженням з обласним центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.
 
2. Директор ЦЕНТРУ:
- здійснює загальне керівництво діяльністю ЦЕНТРУ, несе персональну відповідальність за виконання покладених на центр завдань, законність прийнятих ним рішень;
- складає в установленому порядку штатний розпис ЦЕНТРУ в межах граничної чисельності працівників та фонду оплати праці відповідно до типової структури і штатів, що затверджуються Мінсоцполітики;
- затверджує положення про структурні підрозділи ЦЕНТРУ та посадові інструкції його працівників;
- видає в межах своїх повноважень накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує і контролює їх виконання;
- представляє ЦЕНТР у відносинах з органами державної влади,  органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;
- проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до компетенції ЦЕНТРУ;
-  розпоряджається в установленому порядку майном і коштами ЦЕНТРУ;
- утворює в ЦЕНТРІ атестаційну комісію, сприяє підвищенню кваліфікації працівників ЦЕНТРУ;
-  призначає на посаду та звільняє з посади працівників ЦЕНТРУ;
- приймає рішення щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників ЦЕНТРУ.
 
V. Заключні положення
1. Діяльність ЦЕНТРУ фінансується за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством. ЦЕНТР надає послуги на безоплатній основі.
 
2. Умови оплати праці, типова структура і штатна чисельність ЦЕНТРУ затверджуються  Бориславською міською радою відповідно до структури та штатів, які визначаються Міністерством соціальної політики України за погодженням з Мінфіном.
 
3. ЦЕНТР є юридичною особою, має самостійний баланс, відповідні рахунки в територіальних органах Казначейства, печатку та бланк із своїм найменуванням.
 
4. ЦЕНТР у своїй діяльності забезпечує дотримання вимог Закону України ”Про захист персональних даних”.
 
5. Положення про ЦЕНТР затверджується  рішенням Бориславської міської ради.
 
6. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому до його прийняття.
 
 
 
В.о.міського голови,
секретар міської ради                                                                             Ю.М.Химин