РІШЕННЯ № 1984

Про затвердження Програми з відшкодування різниці в тарифах на теплову енергію та послуги централізованого опалення між затвердженими тарифами та фактичними витратами за період січень – квітень 2019 року КП «Бориславтеплоенерго»

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
22 серпня 2019 року Борислав №1984
Про затвердження Програми з відшкодування різниці в тарифах на теплову енергію та послуги централізованого опалення між затвердженими тарифами та фактичними витратами  за період  січень – квітень 2019 року КП «Бориславтеплоенерго»
 
Відповідно до п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 5, п. 21 ст. 91 Бюджетного Кодексу України, ст. 4 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», розглянувши клопотання КП «Бориславтеплоенерго» від 31 липня 2019 року № 339, беручи до уваги розгляд постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від 21 серпня 2019 року,  міська рада        
ВИРІШИЛА:
1.  Затвердити Програму з відшкодування різниці в тарифах на теплову енергію та послуги централізованого опалення між затвердженими тарифами та фактичними витратами  за період січень – квітень 2019 року КП «Бориславтеплоенерго», що додається.
 
2. Начальнику фінансового управління (Ю.Петрів) здійснювати фінансування заходів Програми в межах коштів, затверджених бюджетом міста на 2019 рік.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови С.Солоненко.
 
Міський голова                                                                                   І.Яворський
 
 
 
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
від 22.08.2019 р. №1984
 
ПРОГРАМА
з відшкодування різниці в тарифах на теплову енергію та послуги централізованого опалення між затвердженими тарифами та фактичними витратами  за період  січень – квітень 2019 року КП «Бориславтеплоенерго»
 
1.Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована програма
 
Згідно зі статтею 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 24 червня 2004 року № 1875-IV орган місцевого самоврядування встановлює тарифи на житлово-комунальні послуги в розмірі не нижче економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання). У разі встановлення органом місцевого самоврядування тарифів на житлово-комунальні послуги на рівні, що унеможливлює отримання прибутку, орган, який їх затвердив, зобов’язаний відшкодувати з відповідного місцевого бюджету виконавцям/виробникам (КП «Бориславтеплоенерго») різницю між встановленим розміром цін/тарифів та економічно обґрунтованими витратами на виробництво цих послуг.
Статтею 1 Закону України «Про теплопостачання» визначено, що тариф (ціна) на теплову енергію – грошовий вираз витрат на виробництво, транспортування, постачання одиниці теплової енергії (1 Гкал) з урахуванням рентабельності виробництва, інвестиційної та інших складових.
При цьому, статтею 20 цього ж Закону України визначено наступне:
         - тарифи на теплову енергію повинні забезпечувати відшкодування всіх економічно обґрунтованих витрат на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії;
- тарифи повинні враховувати собівартість теплової енергії і забезпечувати рентабельність суб’єкта господарювання;
- встановлення тарифів на теплову енергію нижче розміру економічно обґрунтованих витрат на її виробництво, транспортування та постачання не допускається.
         Статтею 10 Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг» передбачено, що тарифи на комунальні послуги суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання на суміжних ринках повинні забезпечувати відшкодування всіх економічно обґрунтованих планованих витрат на їх виробництво з урахуванням планованого прибутку.
У разі зміни ціни на паливно-енергетичні та матеріальні ресурси, рівня заробітної плати у виконавця, ставок податків та зборів тощо діючі нормативно-правові акти (зокрема постанова Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги») з метою недопущення збитковості підприємств, які надають такі послуги, передбачають коригування тарифів за відповідними складовими.
Проте, сама процедура коригування, організаційні та технологічні зміни на підприємствах не дозволяють здійснювати коригування діючих тарифів при кожній зміні цін на складові. В результаті на підприємствах створюються значні суми кредиторської заборгованості, в тому числі із заробітної плати, податків, оплати за енергоносії.
На сьогоднішній день відсутність відшкодовування витрат комунальних підприємств в розмірі різниці між фактичними витратами та нарахуваннями за надані послуги відповідно до діючих тарифів ставить під загрозу стабільність забезпечення населення житлово-комунальними послугами належної якості і може призвести до:
- припинення або суттєвого обмеження надання цих послуг;
- збільшення заборгованості за спожиту електроенергію і інші товарно-матеріальні цінності;
- виникнення заборгованості із заробітної плати;
- нарахування підприємствам штрафних санкцій і пені за несвоєчасні і неповні розрахунки за енергоносії та несвоєчасну оплату податкових зобов’язань.
Таким чином, виділення коштів з міського бюджету на відшкодування різниці між фактичною вартістю послуг і тарифами для населення є найбільш реальним джерелом забезпечення фінансової діяльності КП «Бориславтеплоенерго» за період січень – квітень 2019 року .
Відповідно до п. 5, 21 ст. 91 Бюджетного кодексу України місцеві бюджети можуть здійснювати видатки на програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів та інші програми, пов’язані з виконанням власних повноважень.
Враховуючи вищезазначене, відшкодування міською радою різниці в тарифах можливе за рахунок коштів міського бюджету за умови прийняття відповідної Програми.
Для відображення видатків на відшкодування різниці в тарифах Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» зі змінами передбачено код 6071 «Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)».
Ця Програма розроблена на виконання та з дотриманням вимог Бюджетного кодексу України, Законів України «Про Місцеве самоврядування в Україні», «Про житлово-комунальні послуги», «Про теплопостачання», постанови Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги».
2. Мета Програми
Прийняття Програми має за мету:
         - прогнозування та виділення з міського бюджету коштів для відшкодування різниці між діючими тарифами та економічно обґрунтованими витратами, пов’язаними з наданням послуг з теплопостачання для населення міста;
         - забезпечення беззбиткової діяльності КП «Бориславтеплоенерго» відповідно до вимог Закону України «Про житлово-комунальні послуги»;
         - збереження кількості і покращення якості послуг з постачання теплової енергії населенню міста;
         - забезпечення своєчасного розрахунку за надані послуги;
         - гарантування своєчасної оплати податків, зборів та інших платежів, належного виконання зобов’язань роботодавця перед працівниками КП «Бориславтеплоенерго» з оплати праці. 
3. Завдання програми
Основними завданнями Програми є:
         - надання фінансової підтримки КП «Бориславтеплоенерго», що надає послуги у місті Бориславі з теплопостачання населенню за тарифами, затвердженими рішенням міської ради, які є нижчими від економічно обґрунтованих витрат на її виробництво і транспортування;
         - сприяння стабільній роботі КП «Бориславтеплоенерго», покращенню його матеріально-технічної бази;
         - підвищення якості послуг, які надаються населенню міста.
 
4. Напрямки діяльності та заходи програми
Напрями діяльності та заходи програми викладені у додатку до Програми.
 
5. Координація та контроль за ходом виконання програми
Координацію та контроль за ходом виконання програми здійснює у межах повноважень, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бориславська міська рада та її виконавчий комітет.
Контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів здійснює виконавчий комітет Бориславської міської ради 
 
 
 
6. Паспорт програми
 
1. Ініціатор розроблення програми виконавчий комітет Бориславської міської ради
2. Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми Бюджетний Кодекс України,
 ст. 4 Закону України «Про житлово-комунальні послуги»
3. Розробник програми відділ економіки та торгівлі Бориславької міської ради
4. Співрозробник програми КП «Бориславтеплоенерго»
5. Відповідальний виконавець програми виконавчий комітет Бориславськоїміської ради, КП «Бориславтеплоенерго»
6. Учасники програми КП «Бориславтеплоенерго»
7. Термін реалізації програми 2019 рік
7.1. Етапи виконання програми протягом 2019 року
 
 
7. Обсяги та джерела фінансування
 
Джерела фінансування Обсяг фінансування, грн. 2019
бюджет міста 554263 554263
УСЬОГО: 554263 554263
 
 
 
рограми
Секретар міської ради                                                                                          Ю.Химин
                                                                                                
                               

Додаток
до Програми
 
Перелік напрямів, завдань і заходів Програми з відшкодування різниці в тарифах
на теплову енергію та послуги централізованого опалення між затвердженими тарифами
та фактичними витратами за період січень – квітень 2019 року КП «Бориславтеплоенерго»
 
№ п/п
 
Назва напряму (пріоритетні завдання) Заходи програми Строк виконання Виконавці Орієнтовні обсяги фінансування, грн.
 
Джерела фінансування, грн. Очікуваний результат
1 Сприяння розвитку та беззбитковому функціонуванню підприємств житлово-комунального господарства міста Відшкодування різниці між затвердженим розміром тарифів та економічно-обґрунтованими витратами на теплову енергію та послуги центрального опалення між затвердженими тарифами
та фактичними тарифами за період з IV кварталу 2017 року по 01.04.2019 року
2019 Виконавчий комітет Бориславської міської ради,
КП «Бориславтеплоенерго»
554263 Бюджет міста Забезпечення беззбиткової роботи КП «Бориславтеплоенерго», надання населенню міста якісних послуг на теплову енергію та послуги центрального опалення
  ВСЬОГО:       554263    
 
                                 
 
                                 Секретар міської ради                                                                                                      Ю.Химин