РІШЕННЯ № 1986

Про затвердження Статуту комунального підприємства «Радіоредакція «Слово» у новій редакції

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
22 серпня  2019 року Борислав №1986
 
 
 
Про затвердження Статуту комунального підприємства
«Радіоредакція «Слово»  у новій редакції
 
Відповідно до ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.. 57 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», беручи до уваги рішення постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від  21.08.2019 року №76/9 та  уваги лист КП «Радіоредакція «Слово» від 17.07.2019 року №21,  міська рада
 
 
В И Р І Ш И Л А:
 
1. Затвердити Статут комунального підприємства «Радіоредакція «Слово» у новій редакції, що додається.
 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Ю. Химина та постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики (Б.Городиський).
 
 
 
 
 
Міський голова                                                                                         І.Р. Яворський

      
                                                                                 
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
від  22.08. 2019 року №1986
 
Міський голова                                               І.Яворський
 
 
 
С Т А Т У Т
 
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
 
„РАДІОРЕДАКЦІЯ „СЛОВО”
 
 
 
 
НОВА РЕДАКЦІЯ
 
 
 

 
м.Борислав
2019
 
 
 
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
1.І. Комунальне підприємство „Радіоредакція „Слово” утворене Бориславською міською радою (надалі - „Засновник”) та діє на підставі цього статуту, Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про телебачення і радіомовлення”.  
1.2. Підприємство належить до комунальної власності міської ради, має статус юридичної особи, розрахунковий та інші рахунки в державних та комерційних банках, самостійний баланс, круглу печатку, кутовий штамп, фірмові бланки, інші реквізити, необхідні для його діяльності.
1.3. Засновником радіоредакції „Слово” є Бориславська міська рада.
1.4. Підприємство набуває майнові і немайнові права і обов’язки, виступає позивачем та відповідачем у судових органах.
1.5. Підприємство у своїй діяльності є незалежним від будь-яких партій, громадсько-політичних організацій та рухів.
1.6. Повне найменування:
Комунальне підприємство „Радіоредакція „Слово”.
Скорочене найменування: КП „Радіоредакція „Слово”.
1.7. Місцезнаходження підприємства: м.Борислав, вул.Карпатська Брама,14.
           
2. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ.
 
2.1. Основною метою і цілями КП „Радіоредакція „Слово” є створення і розповсюдження через засоби масової інформації об’єктивних програм, незалежного їх коментування для забезпечення  права громадян України, визначеного Конституцією держави.
2.2. Предметом діяльності радіоредакції „Слово” є створення соціально-політичних, науково-пізнавальних, культурно-розважальних програм, діяльність у сфері радіомовлення, діяльність у сфері реклами та інформації, надання інших видів послуг, не заборонених законодавством України.
 
3. ПРАВА ПІДПРИЄМСТВА.
 
Для досягнення визначених статутних цілей КП ”Радіоредакція „Слово” має такі права:
3.1. Вступати у взаємовідносини з фірмами та юридичними особами, іноземними громадянами, підприємцями, трудовими та творчими колективами на підставі договорів (контрактів) з обумовленою оплатою.
3.2. Надавати послуги за цінами і тарифами, встановленими самостійно або на договірних засадах.
3.3. Виступати засновником товариств, осередків, інших об’єднань, діяльність, яких відповідає інтересам комунального підприємства з дозволу Засновника.
3.4. Брати на себе кредитні зобов’язання у гривні перед банками України і забезпечувати виплату запозичених коштів.
3.5. Вступати з дозволу засновника  в будь-які переговори з будь-якими державними та місцевими органами влади, службами, які можуть допомогти підприємству у виконанні статутних видів діяльності, і отримувати від таких органів влади будь-які права, які комунальне підприємство може вважати за необхідні для досягнення попередньо визначених цілей.
3.6. Брати та здавати в оренду, відчужувати і набувати рухоме та нерухоме майно з дозволу Бориславської міської ради.
3.7. Створювати структурні підрозділи, необхідні для діяльності підприємства.
3.8. Здійснювати репортерський збір, підготовку, коментування та розповсюдження (передавання) власної інформації та інформації, запозиченої з інших джерел.
3.9. Організувати і брати участь у доброчинних і громадських заходах, використовуючи на потреби радіоредакції надходження, отримані під час їх проведення. З метою захисту прав і повноважень створити при КП ”Радіоредакція „Слово” наглядову раду, до складу якої увійдуть: представник виконавчого органу (від „Засновника”) і керівник радіоредакції „Слово”.
                 
4. МАЙНО КП ”РАДІОРЕДАКЦІЯ „СЛОВО”.
 
4.1. Майно комунального підприємства „Радіоредакція ”Слово” перебуває у комунальній власності і закріплене за ним  на праві господарського відання.
4.2. Статутний капітал підприємства становить 1 (один) млн.  200 (двісті) тис. гривень.   
4.3. Майно підприємства становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображена у самостійному балансі.
 4.4.Джерелами формування майна є:
- майно, передане Засновником;
- майно, безкоштовно передане радіоредакції юридичними та фізичними особами;
- кредити банків та інших кредиторів;
- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.
 
5. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ.
 
5.1. Вищим органом радіоредакції є Бориславська міська рада.
5.2. На підприємстві створюється спеціальний наглядовий орган – Редакційна рада, половина складу якої призначається Засновником радіоредакції, а половина обирається творчим колективом радіоредакції. На Редакційну раду покладається контроль за дотриманням журналістами редакційного статуту, контроль за дотриманням прав журналістів, вимог щодо заборони цензури та втручання у творчу діяльність радіоредакції відповідно до Закону України «Про телебачення та радіомовлення».
5.3. Підприємство веде статистичну і бухгалтерську звітність у порядку, встановленому чинним законодавством, обліковує результати діяльності.
5.4. Кошторис погоджує головний розпорядник коштів.
 
План господарсько-фінансової діяльності на рік затверджує відділ економіки та торгівлі міської ради.
5.5. Контролюючими органами радіоредакції є: Національна рада з питань телебачення і радіомовлення, наглядова рада та інші органи, які відповідно до Закону мають право здійснювати контроль за діяльністю підприємства. Органи, що контролюють окремі сторони діяльності радіоредакції, здійснюють повноваження в межах своєї компетенції, встановленої законодавчими актами України.
5.6. Управління КП ”Радіоредакція „Слово” здійснює директор, який призначається та звільняється з посади розпорядженням міського голови на підставі укладеного контракту.
5.7. Директор вирішує усі питання діяльності підприємства, за винятком тих, що відносяться до виключної компетенції органу управління.  
5.8. На випадок необрання на керівну посаду за директором зберігається право працювати на іншій творчій посаді в даному підприємстві.
5.9. Директор здійснює керівництво діяльністю підприємства в межах своїх повноважень, визначених Статутом, чинним законодавством України та укладеним з ним трудовим контрактом (угодою).
5.10. При виконанні покладених на нього обов’язків Директор повинен діяти розсудливо та добросовісно, максимально враховуючи інтереси радіоредакції та не допускати виникнення конфлікту інтересів.
5.11. Директор визначає умови праці працівників підприємства, умови оплати праці.
5.12. Директор приймає рішення з питань, що належать до його компетенції, шляхом видання наказів, розпоряджень, інших локальних актів, які обов’язкові для виконання персоналом підприємства.
5.13. Згідно чинного законодавства Директор приймає на роботу і звільняє з роботи працівників радіоредакції, укладає з ними контракти, накладає дисциплінарні стягнення, визначає обов’язки працівників.
5.14. Керівник несе відповідальність за виконання вимог, що ставляться перед підприємством, представляє редакцію у суді, у відносинах із Засновником, тощо.
 
6. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ РАДІОРЕДАКЦІЇ.
 
6.1. Трудовий колектив підприємства становлять усі громадяни, які беруть участь у діяльності радіоредакції на основі трудового контракту (договору).
6.2. Повноваження трудового колективу визначаються чинним законодавством України.
6.3. Колектив має право залучати до співробітництва українських та іноземних фахівців, на засадах угоди визначати умови такого співробітництва в порядку, встановленому чинним законодавством України.
6.4. Мінімальний розмір заробітної плати членів колективу не може бути нижче мінімуму, встановленого чинним законодавством України.
6.5. Представницьким органом трудового колективу є рада трудового колективу, яку обирають на загальних зборах редакції у складі трьох чоловік.
6.6. Рада трудового колективу представляє інтереси трудового колективу під час укладання колективного договору і при вирішенні спірних питань.
6.7. Контроль за дотриманням чинного законодавства, забезпечення прав членів трудового колективу радіоредакції здійснює наглядова рада, до складу якої входять: від Засновника - міський голова, від редакції - директор.
6.8. Трудовий колектив здійснює повноваження через загальні збори, які призначаються не рідше одного разу на рік. Позачергові збори збираються на письмову вимогу членів колективу.
6.9. Загальні збори приймають Статут радіоредакції, вносять зміни і доповнення до нього, які погоджують із Засновником.
 
7. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.
 
7.1. Діяльність комунального підприємства „Радіоредакція „Слово” припиняється в порядку та у випадках, що передбачені законодавством України, шляхом ліквідації або реорганізації.
7.2. Підприємство ліквідується:
7.2.1. за рішенням зборів трудового колективу і засновника або за рішенням суду.
7.2.2. на інших підставах, встановлених чинним законодавством України.
 
8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.
 
            8.1. Враховуючи зміни у законодавстві, радіоредакція має право вносити пропозиції про зміни і доповнення до діючого Статуту.
8.2. Внесення змін та доповнень до Статуту здійснюється за рішенням Засновника, відповідно до чинного законодавства.