РІШЕННЯ № 2068

Про затвердження  Програми безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань на 2019 рік

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 
04 жовтня 2019 року Борислав                     №2068    
 
Про затвердження  Програми безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих  груп населення та за певними категоріями  захворювань на 2019 рік
 
Відповідно до п. 22 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 р.№ 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань», з метою забезпечення лікарськими засобами пільгових категорій населення та окремих груп хворих і покращення якості та ефективності їх лікування, забезпечення раціонального використання бюджетних коштів, беручи до уваги рішення  постійної  комісії з питань планування бюджету  і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від 03.10.2019 р. №77/5, міська рада
 
ВИРІШИЛА :
                 
1. Затвердити міську Програму безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань на 2019 рік, що додається.
 
2. Фінансовому  управлінню міської ради (Ю.Петрів) проводити фінансування в межах затверджених асигнувань в бюджеті на відповідні роки.
 
3. Координацію за ходом виконання Програми покласти на директора КНП «Центральна міська лікаря м. Борислава». Після закінчення встановленого строку виконання Програми звіт про результати її виконання надати на розгляд сесії міської ради.
 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Р. Гарасимів  та постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики (Б. Городиський).
 
Міський голова                                                                                        І.Р.Яворський
 
 
                                                                                              Затверджено
                                                                                               рішення міської ради
                                                                                               від 04.10.2019  №2068
                                                          
МІСЬКА ПРОГРАМА
безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів
за рецептами лікарів, у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань
на 2019 рік
 
І. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ
(загальна характеристика програми)
 
1. Ініціатор розроблення програми КНП «ЦМЛ м. Борислава»
2. Підстава для розроблення програми Програма розроблена відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 р. № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань»
Стаття 26 п.22 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
3. Розробник програми КНП «ЦМЛ м. Борислава»
4. Співрозробники програми -
5. Головний розпорядник коштів Фінансове управління Бориславської міської ради
5.1 Відповідальний виконавець програми КНП «ЦМЛ м. Борислава», ФОП
6. Учасники програми  
7. Термін реалізації програми
 
2019  рік
7.1. Етапи виконання програми
(для довгострокових програм)
І етап – 2019 р.;
 
8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм) Міський бюджет
9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього,
у тому числі:
100, 0
9.1. коштів міського бюджету 100, 0
  коштів інших джерел -
 
ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма
Програма спрямована на оптимальне забезпечення доступності окремих груп населення та певних категорій хворих до якісної медичної допомоги і вдоволеністю їх такою допомогою.
 
ІІІ. Визначення мети програми (мета програми)
Метою Програми є забезпечення безоплатного або пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів, у разі амбулаторного лікування групам населення та за категоріями захворювань за рахунок міського бюджету.
 
ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсяг та джерела фінансування, строки та етапи виконання програми
Виконання Програми забезпечить зниження ризиків загострень, рецидивів, ускладнень наявних захворювань та появи нових, продовженню активного життя і зниження рівня передчасної смертності з керованих причин смерті серед окремих груп населення та певних категорій хворих.
Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюватиметься за рахунок міського бюджету в суммі 100 тис.грн., передбаченого на охорону здоров’я, а також коштів фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення в частині безоплатного забезпечення лікарськими засобами населення відповідно до Закону України «Про соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» та інших незаборонених джерел.
Ресурсне забезпечення здійснюватиметься за рахунок коштів міського бюджету протягом 2019  року (згідно Додатку1 до Програми).
 
V. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники
Основне завдання Програми полягає у покращенні здоров’я окремих груп населення та певних категорій хворих, збільшення тривалості та якості їх життя.
Результативним показником є забезпечення окремих груп населення за певними категоріями захворювань безоплатним та пільговим відпуском лікарських засобів за рецептами лікарів.
 
            VІ. Напрями діяльності та заходи програми
Головний напрям діяльності Програми – це здійснення заходів, спрямованих на забезпечення окремих груп населення за певними категоріями захворювань безоплатним та пільговим відпуском лікарських засобів за рецептами лікарів (згідно Додатку 2 до Програми).
Перелік груп населення наведений згідно Додатку 2А до Програми.
Орієнтовний перелік категорій захворювань та кількість хворих на 2019  рік, яких необхідно забезпечити безоплатними або пільговими медикаментами з необхідними обсягами фінансування надається згідно Додатку 2Б до Програми.
 
VІІ. Координація та контроль за ходом виконання програми
Координацію дій спрямованих на виконання заходів Програми покласти на директора КНП «Центральна міська лікаря м. Борислава».
Відповідальний виконавець програми щоквартально готує та подає фінансовому управлінню та відділу економіки  узагальнену інформацію про стан її виконання згідно з Додатком 3 Програми.
 
Секретар міської ради                                                                         Ю.Химин
 
 
Додаток 1
 до міської «Програми безоплатного та пільгового відпуску лікарських  засобів за рецептами лікарів у разі  амбулаторного лікування окремих  груп населення та за певними  категоріями захворювань  на 2019 рік»

Ресурсне забезпечення міської Програми безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів
за рецептами лікарів, у разі амбулаторного лікування окремих груп населення
та за певними категоріями захворювань на 2019 рік
 

тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми Етапи виконання програми Усього витрат на виконання програми
І ІІ ІІІ ІV
2019 рік      
Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: 100, 0        
міський бюджет 100, 0        
місцевий бюджет          
районні, міські (міст обласного підпорядкування) бюджети          
кошти не бюджетних джерел          
інші          
 
 
 
          Секретар міської ради                                                                                                                                                           Ю.Химин
 
 
 
 
 
 
Додаток 2
 до міської «Програми безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі  амбулаторного лікування окремих  груп населення та за певними категоріями захворювань
 на 2019 рік»
 
Перелік заходів і завдань
міської Програми безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів
за рецептами лікарів, у разі амбулаторного лікування окремих груп населення
та за певними категоріями захворювань на 2019  рік
 

з/п
Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) Перелік заходів програми Строк виконання заходу Виконавці Джерела фінансування Обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у тому числі: Очікуваний результат
І етап ІІ
етап
ІІІ етап ІV
етап
І
етап
ІІ
етап
ІІІ
етап
ІV
 етап
2019 рік              
  Медикаментозне забезпечення Забезпечення окремих груп населення за певними категоріями захворювань безоплатним та пільговим відпуском лікарських засобів за рецептами лікарів (згідно Додатку 2А та Додатку 2Б до Програми) Протягом
2019 р.
КНП «ЦМЛ
м. Борислава»
Міський бюджет 100, 0              
               
 
                                           Секретар міської ради                                                                                                     Ю.Химин
 
Додаток  2А
 до міської Програми безоплатного  та пільгового відпуску лікарських  засобів за рецептами лікарів
у разі амбулаторного лікування окремих  груп населення та за певними  категоріями захворювань
на 2019 рік
 
 
П Е Р Е Л І К
груп населення, у разі амбулаторного лікування яких
лікарські засоби за рецептами лікарів
відпускаються безоплатно або на пільгових умовах
 
 • Групи населення, у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються безоплатно:
 • особи, яким передбачено безоплатний відпуск лікарських засобів згідно із Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
 • особи, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною відповідно до Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»;
 • особи, яким передбачено безоплатний відпуск лікарських засобів згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;
 • пенсіонери, з числа колгоспників, робітників, службовців, які одержують пенсію за віком, по інвалідності та, у разі втрати годувальника в мінімальних розмірах (за винятком осіб, які одержують пенсію на дітей у разі втрати годувальника);
 • діти, віком до трьох років;
 • діти – інваліди, віком до 18 років;
 • діти, віком до 18 років, які перенесли у 1988 році хімічну інтоксикаційну алопецію у м. Чернівцях;
 • дівчата-підлітки та жінки з проти показаннями вагітності, а також жінки, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, забезпечуються безоплатно засобами контрацепції відповідно до «Національної програми планування сім’ї», затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 13.09.1995 року № 736.
 
 • Групи населення, при амбулаторному лікуванні яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються з оплатою 50% їх вартості:
 1. інваліди першої та другої груп, внаслідок трудового каліцтва, професійного або загального захворювання;
 2. інваліди з дитинства першої та другої груп;
 3. діти віком від трьох до шести років;
 4. особи, реабілітовані відповідно до Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на України», які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами;
 5. особи, нагороджені Знаком «Почесний донор України» та «Почесний донор СРСР» відповідно до Закону України «Про донорство крові та її компонентів».
 
 
Секретар міської ради                                                                                    Ю.Химин                               
Додаток 2 Б
 до міської «Програми безоплатного та пільгового відпуску лікарських  засобів за рецептами лікарів
у разі  амбулаторного лікування окремих  груп населення та за певними  категоріями захворювань  на 2019 рік»
 
Перелік категорій захворювань та необхідні обсяги фінансування
 

п/п
Перелік категорій захворювань Кількість осіб на обліку Обсяг фінансування
 (тис. грн.)
2019 р.      
1 Онкологічні захворювання   100, 0      
2 Гематологічні захворювання  
3 Діабет нецукровий 4
4 Ревматизм  
5 Ревматоїдний поліартрит  
6 Системні, хронічні тяжкі захворювання шкіри  
7 Цукровий діабет ІІ тип УП «Доступні ліки»
8 Пухирчатка  
9 Хвороба Бехтєрєва  
10 Аддісонова хвороба 3
11 Післяопераційний гіпотіреоз 81
12 Гіпопаратіреоз 1
13 Пангіпопітуітаризм 2
14 Шизофренія 189
15 Епілепсія 74
16 Психічні захворювання (інваліди І та ІІ групи) 181
17 Муковісцидоз  
18 Бронхіальна астма УП «Доступні ліки»
19 Міостенія 2
20 Міопатія 1
21 Хвороба Паркінсона 48
22 Дитячий церебральний параліч 36
23 Стан після операції протезування клапанів 20
24 Інфаркт міокарду (перші 6 міс.)  
25 Ветерани війни  
26 Реабілітовані  
27 Почесні донори  
28 Інваліди І-ІІ групи  
29 Інваліди дитинства І-ІІ групи  
30 Діти 0-3 роки  
31 Діти 3-6 років  
32 Особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною  
33 СНІД, ВІЧ-інфекція  
  Разом  
 
 
                          Секретар міської ради                                                                    Ю.Химин