РІШЕННЯ № 2283

Про затвердження міської Програми «Молодь Борислава та смт. Східниця» на 2020-2021 роки

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
 
30 січня_2020 року Борислав            №2283        
 
 
Про затвердження міської Програми
«Молодь Борислава та смт. Східниця»
на 2020-2021 роки
           
Відповідно до п.22 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, беручи до уваги рішення  постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від 29.01.2020 р. №81/10 та постійної комісії з питань освіти, культури, сім’ї і молоді, фізичної культури і спорту від 27.01.2020 р. року №47/4, клопотання управління культури, молоді, фізичної культури та спорту від 09.01.2020 року №10 міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 1. Затвердити міську Програму «Молодь Борислава та смт. Східниця» на 2020-2021 роки, що додається.
 2. Затвердити Паспорт міської Програми «Молодь Борислава та смт. Східниці» на 2020-2021 роки,  згідно з додатком.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Р.Гарасимів та постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики (Б.Городиський).
 
Міський голова                                                                             І. Яворський

Затверджено

        рішення міської ради

            від 30.01.2020 р. №2283

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
МІСЬКА ПРОГРАМА
«Молодь Борислава та смт.Східниця» на 2020-2021 роки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Зміст
 
Розділи Програми:
 
 1. Загальні положення та нормативно-правова база
 2. Визначення проблем, на вирішення яких спрямована Програма
 3. Мета Програми
 4. Шляхи і засоби вирішення проблем
 5. Завдання та результативні показники Програми
 6. Напрями діяльності та заходи Програми
 7. Обсяги та джерела фінансування
 8. Строки виконання Програми
 1. Очікувані результати реалізації Програми.
 
Додаток до Програми
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Загальні положення
Міська Програма «Молодь Борислава та смт.Східниця» на 2020-2021 роки  (далі – Програма) розроблена на виконання постанови КМУ від 18.02.2016 року №148 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми “Молодь України” на 2016-2020 роки та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України».
В основу Програми покладено  ідею  розвитку  української  державності  як консолідуючий чинник розвитку суспільства й нації в цілому.
Необхідність розроблення Програми обумовлена визначеними пріоритетними напрямами державної молодіжної політики:
 • сприяння творчому та інтелектуальному розвитку молодих людей;
 • забезпечення зайнятості та розвиток підприємницької діяльності молоді;
 • формування здорового способу життя молоді;
 • сприяння розвитку духовності, моральності, організації змістовного
дозвілля молоді;
 • підготовка молоді до сімейного життя та підтримка молодих сімей;
 • розвиток громадянської активності;
 • інтеграція молоді до світової та європейської молодіжної спільноти.
 
2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма
В останні роки в Україні відбуваються доленосні події – Революція Гідності, жертовний подвиг Героїв Небесної Сотні, збройне протистояння на сході країни, на тлі яких спостерігається пробудження громадянської і громадської ініціативи, виникають різні громадські та волонтерські  рухи.
 Вони чітко засвідчили життєву необхідність щодо активізації  національно-патріотичного та військово-патріотичного виховання дітей та молоді, що є питанням національної безпеки.
Тому зараз, як ніколи, потрібні нові підходи і нові шляхи до виховання патріотизму як почуття і як базової якості особистості. При цьому потрібно враховувати, що Україна має древню і величну культуру та історію, досвід державницького життя, які виступають потужним джерелом і міцним підґрунтям виховання дітей і молоді.
Саме виховання національних почуттів і патріотизму є одним з основних засобів консолідації української політичної нації.
Серед найголовніших проблем, які стоять перед третиною населення
міста, є соціальні проблеми:
 • працевлаштування;
 • будівництво власного житла;
 • змістовне дозвілля та можливість творчого, фізичного і духовного
розвитку;
 • подолання негативних явищ в молодіжному середовищі;
 • проблема соціального сирітства дітей та молоді.
 
3. Мета Програми
Програма розроблена з метою проведення цілісної молодіжної політики, сприяння соціальному становленню та розвитку молоді, умов для життєвого самовизначення та самореалізації молодих громадян, вирішення нагальних проблем молоді міста, формування свідомого громадянина-патріота Української держави,  представника української національної еліти через набуття молодим  поколінням національної свідомості, активної громадянської позиції,  високих моральних якостей та духовних цінностей.
Основними завданнями Програми є:
 • створення умов для оволодіння духовними і культурними цінностями українського народу та для безпосередньої участі молодих людей у їх відродженні і розвитку;
 • створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді міста;
 • формування у молоді міста почуття національної гордості, патріотизму, готовності захищати суверенітет України;
 • забезпечення якісно нового рівня інформованості та обізнаності молодих бориславців і східничан з життєво значущими питаннями;
 • позитивні зрушення у вирішенні проблеми зайнятості міської молоді;
 • зниження рівня антигромадських, негативних проявів у молодіжному середовищі.
 
4. Шляхи і засоби розв’язання проблем
Форми й методи виховання  базуються  на  українських народних традиціях, прикладах героїчної боротьби українського народу за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, відстоювання демократичного вибору України.
Визначення проблем молодіжного середовища:
 • недбале ставлення до здорового способу життя переважної частини молоді;
- низький рівень зайнятості молоді на ринку праці за обраною професією;
- повільні темпи розвитку молодіжного підприємництва;
- низький рівень залученості молоді до неформальної освіти,
- низький рівень забезпечення власним житлом молодих сімей, включно з тими, що мають у своєму складі учасників військових дій, а також загиблих і постраждалих захисників Вітчизни;
- несистемний характер формування патріотизму й громадянськості молоді;
- відсутність сталої тенденції зниження рівня молодіжної злочинності;
- відсутність ефективного механізму формування й реалізації молодіжної політики на засадах громадянського суспільства;
- слабка інтегрованість української молоді у європейське молодіжне співтовариство.
Оптимальним способом розв’язання проблеми є розроблення  комплексу заходів з відповідним фінансуванням, виконання яких сприятиме послідовному та системному вирішенню питань реалізації пріоритетних завдань Програми. Необхідно також забезпечити скоординовану діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадських об'єднань з питань реалізації державної молодіжної політики.
Це підвищуватиме ефективність діяльності суб’єктів у вирішенні суспільно значущих проблем, створенні умов для формування особистості.
 
5. Завдання та результативні показники Програми
Для досягнення поставленої мети необхідна реалізація таких завдань:
- виховання поваги до Конституції України, законів України, державної символіки - Герба,  Прапора,  Гімну України ;
- формування у дітей та молоді високої патріотичної свідомості,
національної гідності, готовності до виконання громадянського і
конституційного обов'язку щодо захисту національних інтересів
України;
- утвердження в свідомості і почуттях особистості патріотичних цінностей, переконань і поваги до культурного та історичного минулого України;
- популяризація здорового способу життя як важливої складової розвитку та виховання людини, підготовки її до високопродуктивної праці, та організації змістовного дозвілля;
- виховання здатності протидії проявам аморальності, правопорушень, бездуховності, антигромадської діяльності;
- спрямування на всебічний розвиток особистості.
 
 Реалізація Програми сприятиме:
- розвитку у молодого покоління патріотичної свідомості і відповідальності, почуття вірності, любові до Батьківщини, турботи про спільне благо, збереження та шанування національної пам’яті;
- формуванню культури соціальних і політичних стосунків у молоді;
- залученню дітей та молоді до активної участі у національно-культурному житті українського народу;
- підвищенню фізичного здоров’я молоді, збільшенню кількості молоді, яка займається фізичною культурою;
- впровадженню системи заходів щодо підвищення культурно-освітнього рівня молодих громадян, їх духовному самовдосконаленню та змістовному дозвіллю;
- підвищенню національної свідомості молоді, що сприятиме відродженню духовного потенціалу українського народу;
- створенню ефективної виховної системи засобами неформальної освіти та профорієнтаційних заходів;
- консолідації зусиль суспільних інституцій у справі виховання підростаючого покоління.
 
6. Напрями діяльності та заходи Програми
Вказані завдання Програми реалізуються через організацію та проведення заходів за напрямками:
1. Національно-патріотичне виховання:
- проведення заходів, спрямованих на реалізацію патріотичного виховання;
- забезпечення активної участі дітей та молоді в заходах національно-патріотичного спрямування, у тому числі, у відзначенні загальнодержавних свят;
- створення умов для популяризації кращих здобутків національної культурної і духовної спадщини, героїчного минулого і сучасного українського народу, підтримки професійної й самодіяльної творчості;
- активне залучення до патріотичного виховання дітей та молоді учасників бойових дій на сході України, членів сімей Героїв Небесної Сотні, діячів сучасної культури, мистецтва, науки, спорту, які виявляють активну громадянську і патріотичну позицію;
- підвищення рівня толерантності, запобігання проявам ксенофобії,  расової  та етнічної нетерпимості в молодіжному середовищі;
- удосконалення підготовки та перепідготовки кадрів, які займаються питаннями національного і патріотичного виховання дітей та молоді;
2. Співпраця з громадянським суспільством:
- активне залучення дітей та молоді до діяльності дитячих і молодіжних громадських організацій (об’єднань), використання їхнього досвіду, потенціалу, методів роботи;
- підтримка та сприяння волонтерським проектам, іншої громадської діяльності та самоорганізації, спрямованої на заохочення дітей та молоді до благодійних соціальних, інтелектуальних та творчих ініціатив і проектів;
- підтримка діяльності молодіжних громадських організацій та спілок.
3. Інформаційне забезпечення:
- організація у теле-, радіопрограмах, інтернет-ресурсах та в друкованих носіях молодіжних руху та ініціатив.
4. Неформальна освіта:
- організація та проведення екскурсій, тренінгів, семінарів, лекторіїв для вдосконалення галузевих знань.
5. Профорієнтаційні заходи:
- екскурсії на промислові, торгові, комунальні об’єкти;
- квести, проєкти, «дні відкритих дверей»;
- організація агітаційно-роз’яснювальної роботи;
- співробітництво за договорами з організаціями, установами, підприємствами, навчальними закладами.
6. Популяризація здорового способу життя, боротьби суспільно-небезпечними узалежненнями:
- підвищення рівня фізичного і духовного здоров’я молоді шляхом вдосконалення системи надання фізкультурно-оздоровчих послуг та пропаганди здорового способу життя, боротьби з ВІЛ/СНІДом та наркоманією.
 
7. Обсяги та джерела фінансування
Фінансування заходів щодо виконання Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету.
Загальний орієнтовний обсяг Програми на 2020-2021 роки становить 287 тис. грн. Обсяг видатків на виконання Програми з міського бюджету становитиме 287 тис. грн, у тому числі за роками:  2020 рік -  87 тис. грн, 2021 рік  - 200 тис. грн.
 
 
 
8. Строки виконання програми
Програма є короткостроковою та здійснюватиметься протягом  2020-2021 років. Коригування плану заходів Програми, термінів їх виконання, а також фінансування заходів програми здійснюватиметься за необхідністю.
 
9. Очікувані результати реалізації Програми.
 

Головним результатом реалізації Програми стане загальне покращення стану молоді, як наслідок, збільшення внеску молодих людей у розвиток міста.

Виконання програми передбачає досягнення 2-х груп основних результатів.

До першої групи результатів належать ті, що характеризують очікуване покращення стану молоді:

1) зростання народжуваності в молодих сім’ях;

2) збільшення рівня фізичного і духовного здоров’я молоді;

3) зростання рівня освіченості;

4) підвищення рівня зайнятості.

Друга група результатів характеризуватиме внесок молоді в соціально-економічний, суспільно-політичний і соціокультурний розвиток країни, а саме:

1) збільшення ділової, підприємницької, творчої, фізичної активності молоді;

2) підвищення рівня самоорганізації і самоврядування молодіжних спільнот;

3)посилення громадської активності молоді у житті громади;

4) зменшення рівня правопорушень серед молоді

Серетар міської ради                                                                                 Ю.Химин
 
 

Додаток

        до рішення міської ради      

                   від 30.01.2020 р. №2283

 
ПАСПОРТ
Програми «Молодь Борислава»
на 2020-2021 роки 
 
1.
 
Ініціатор розроблення Програми  Відділ  молоді та спорту управління культури, молоді, фізичної культури та спорту
 
2. 
Дата, номер документа про затвердження Програми  Рішення міської ради
від 30.01.2020 р. №2283
 
 
3. 
 
Розробник Програми 
управління культури, молоді, фізичної культури та спорту
 
 
4. 
Відповідальний за виконання Програми  управління культури, молоді, фізичної культури та спорту
 
5.  Учасники Програми  управління культури, молоді, фізичної культури та спорту,
Відділ освіти,
Бориславський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Бориславської міської ради,
Управління праці та соціального захисту населення Бориславської міської ради,
громадські організації міста
 
6.  Термін реалізації Програми  2020-2021 роки
 
 
7. 
Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми
(для комплексних програм) 
Міський бюджет
 
 
8. 
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього:  
314800,00 грн.
  У тому числі:
 8.1 коштів міського бюджету
2020 рік
2021 рік
 
КПКВК 1013133 на суму 114800 грн.
КПКВК 1013133 на суму 200000 грн.
 
 
Секретар міської ради                                                                              Ю.Химин