РІШЕННЯ № 2284

Про затвердження  положення про відділ освіти Бориславської міської ради у новій редакції

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
 Р І Ш Е Н Н Я
 
30 січня   2020  року                     Борислав                                                     №2284
 
 
Про затвердження  положення про відділ освіти
Бориславської міської ради у новій редакції
 
 
Відповідно до п.30 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , беручи до уваги рішення постійної комісії з питання планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від 19.12.2019 р. №80/13 та постійної комісії з питань освіти, культури, сім’ї і молоді, фізичної культури і спорту від 27.01.2020 р. 47/1 та доповідну записку начальника відділу освіти від 24.10.2019 року № №01-18/717, міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Затвердити положення про відділ освіти Бориславської міської ради у новій редакції, що додається.
 
2. Рішення Бориславської міської ради від 29.02.2012 року №523 «Про затвердження положення про відділ освіти Бориславської міської ради та його штату у новій редакції»  вважати таким, що втратило чинність.
 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови  Р.Гарасимів та постійну комісію   з питань освіти, культури, сім’ї і молоді, фізкультури і спорту (А.Спас) та з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики (Б.Городиський)
 
 
 
 
Міський голова                                                                                                    І. Яворський
 
 
 
 Затверджено
рішення міської ради
від  30.01.2020 р. №2284
                           
ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ВІДДІЛ ОСВІТИ БОРИСЛАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
 
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
1.1. Відділ освіти Бориславської міської ради (далі - Відділ) є виконавчим органом Бориславської міської ради Львівської області.
1.2.  Повна назва: Відділ освіти  Бориславської міської ради.
1.3. Засновником Відділу є Бориславська міська рада Львівської області. Відділ є підзвітним і підконтрольним Бориславській міській раді Львівської області, підпорядкованим виконавчому комітету Бориславської міської ради Львівської області, міському голові та заступнику міського голови відповідно до розподілу обов’язків. Відділ є відповідальним за виконання частини повноважень виконавчих органів ради, покладених на нього у встановленому порядку, а з питань здійснення делегованих йому повноважень підконтрольний Департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації.
1.4. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України  «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту»,  «Про позашкільну освіту», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», «Про звернення громадян», «Про інформацію», «Про відкритість використання публічних коштів», «Про охорону праці», Кодексом законів про працю України, актами Президента України і  Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, наказами Міністерства освіти і науки України, рішеннями Бориславської міської ради, виконавчого комітету Бориславської міської ради, розпорядженнями міського голови, цим Положенням, іншими нормами чинного законодавства України.
1.5. Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки у територіальних представництвах Державного казначейства України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, кутовий штамп та бланк зі своїми реквізитами.
1.6. Відділ є неприбутковою організацією та немає на меті отримання доходів.
1.7. Місцезнаходження Відділу: 82300, Львівська область, м. Борислав, вул. Шевченка, 42.
 
ІІ.  ЗАВДАННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ВІДДІЛУ
 
2.1.Основними завданнями Відділу є:
2.1.1. Реалізація державної політики у сфері освіти та забезпечення якості освіти на території Бориславської міської ради, забезпечення дошкільної, початкової та базової середньої освіти, позашкільної освіти.
2.1.2. Аналіз стану освіти в місті, прогнозування розвитку  початкової  і  повної загальної освіти, дошкільної та позашкільної освіти, удосконалення мережі відповідних закладів освіти незалежно від типів і форм власності згідно з освітніми потребами громадян; розробка та організація виконання міської програми розвитку освіти.
2.1.3. Планування та забезпечення розвитку мережі закладів профільної середньої освіти академічного спрямування (міські ради міст з населенням більше 50 тисяч - самостійно; міські ради міст з населенням менше 50 тисяч - за погодженням з обласною радою).
2.1.4. Закріплення за закладами освіти території обслуговування (крім випадків, встановлених спеціальними законами).
2.1.5. Забезпечення  доступності дошкільної та середньої освіти для всіх громадян, які проживають на відповідній території, та здійснення заходів для забезпечення потреби у дошкільній та позашкільній освіті.
2.1.6. Фінансове  забезпечення закладів освіти, зміцнення їх матеріальної бази, координація діяльності закладів освіти різних форм власності.
2.1.7. Ведення обліку дітей дошкільного та шкільного віку у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.
2.1.8. Укладання строкового трудового договору (контракту) з керівником закладу освіти, обраним у порядку, встановленому законодавством та установчими документами відділу освіти.
2.1.9. Контроль за комплектуванням  закладів педагогічними кадрами, удосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників, їх перепідготовка та атестація у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.
2.1.10. Оприлюднення офіційної звітності про всі отримані та використані кошти, а також перелік і вартість товарів, робіт, послуг, спрямованих на потреби кожного із заснованих закладів освіти, та інші видатки у сфері освіти.
2.1.11. Забезпечення рівних умов розвитку закладів освіти всіх форм власності.
2.1.12.  Забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я та захисту прав учасників освітнього процесу в закладах освіти міста.
2.1.13.  Сприяння розробці плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти.
2.1.14.  Сприяння проведенню експериментальної та інноваційної діяльності в освітньому процесі закладів освіти  міста.
2.1.15.  Здійснення  інші повноваження у сфері освіти, передбачені законом.
 
2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
2.2.1. Визначає потребу у закладах освіти усіх типів та подає пропозиції до міської ради щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб міста за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів тощо.
2.2.2. Здійснює в межах своєї компетенції інспектування закладів освіти, що належать до сфери управління органів місцевого самоврядування, забезпечує гласність його результатів.
2.2.3. Готує проекти рішень міської ради, виконавчого комітету та розпоряджень міського голови, які стосуються діяльності Відділу та підпорядкованих йому закладів освіти.
2.2.4. Вивчає потребу та вносить пропозиції до міської ради про утворення закладів освіти для дітей, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, організує їх навчання (у тому числі інклюзивне, індивідуальне) та виховання у загальних, спеціальних  закладах.
2.2.5. Вносить пропозиції до міської  ради про створення закладів   освіти, що здійснюють  освітню діяльність, сприяє їх матеріальній підтримці.
2.2.6. Забезпечує організацію в дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних закладах спортивного профілю роботи з фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи.
2.2.7. Організовує нормативно-правове забезпечення повної загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти в громаді.
2.2.8. Контролює дотримання підпорядкованими закладами усіх типів і форм власності законодавства у сфері освіти, державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання.
2.2.9. Контролює виконання конституційних вимог щодо обов’язковості здобуття дітьми і підлітками міста повної загальної середньої освіти.
2.2.10. Забезпечує в межах своїх повноважень виконання норм Конституції України щодо функціонування української мови як державної в закладах освіти.
2.2.11. Сприяє задоволенню освітніх запитів представників національних меншин в підпорядкованих закладах освіти міста.
2.2.12. Контролює відповідність статутів підпорядкованих закладів освіти вимогам нормативно-правових документів.
2.2.13. Сприяє навчально-методичному забезпеченню підпорядкованих закладів освіти.
2.2.14. Впроваджує навчальні плани і програми, затверджені Міністерством освіти і науки України, затверджує робочі навчальні плани, погоджує річні плани роботи закладів дошкільної, позашкільної, повної  загальної  освіти, погоджує навчальні плани приватних закладів  освіти, що здійснюють освітню діяльність на кількох рівнях; вносить пропозиції щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм.
2.2.15. Організує навчання обдарованих дітей, проводить в установленому порядку конкурси, олімпіади та інші змагання серед учнів.
2.2.16. Формує замовлення на видання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту, забезпечує ними  заклади  освіти.
2.2.17. Забезпечує фінансування   існуючої   мережі закладів освіти.
2.2.18. Вносить    пропозиції    щодо    обсягів    бюджетного фінансування  закладів   освіти,   аналізує їх використання.
2.2.19. Забезпечує  належний матеріально-технічний стан  закладів освіти.
2.2.20. Організовує підготовку закладів до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень.
2.2.21. Здійснює контроль за дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму в підпорядкованих закладах освіти та надання практичної допомоги у проведенні відповідної роботи.
2.2.22. Сприяє запобіганню бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх у закладах освіти, здійснює соціально-педагогічний патронаж. 
2.2.23. Сприяє діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об’єднань, товариств.
2.2.24. Координує роботу, пов’язану із здійсненням у закладах освіти професійної орієнтації учнів, вихованців.
2.2.25. Контролює організацію харчування дітей у закладах освіти .
2.2.26.  Організовує  безоплатне  медичне обслуговування дітей, учнів, вихованців у закладах освіти, здійснює оздоровчі заходи.
2.2.27. Прогнозує потребу закладів освіти у педагогічних кадрах.
2.2.28. Сприяє наданню педагогічним працівникам державних гарантій, передбачених законодавством, вживає заходів для  соціального захисту учасників освітнього процесу.
2.2.29. Організує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників.
2.2.30. Організовує проведення атестації педагогічних і керівних кадрів закладів освіти відповідно до нормативно-правових актів про атестацію педагогічних працівників України.
2.2.31. Розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохочення та нагородження працівників освіти.
2.2.32. Подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної освіти в місті, з цією метою організовує збирання та опрацювання інформації і формування банку даних.
2.2.33. Інформує населення про стан та перспективи розвитку дошкільної, загальної, позашкільної освіти на території міста (не рідше, ніж один раз на рік).
2.2.34. Здійснює розгляд звернень громадян  та прийом громадян, вживає заходи щодо усунення недоліків у роботі з питань, що відноситься до компетенції відділу освіти.
2.2.35.Забезпечує створення у закладах освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування.
2.2.36.Забезпечує виконання заходів державних освітніх програм.
2.2.37.Аналізує стан освіти в територіальній громаді, розробляє міську програму розвитку освіти та забезпечує виконання заходів програми.
2.2.38.Розробляє плани діяльності відділу на плановий та наступні роки.
2.2.39.Виконує функції головного розпорядника коштів міського бюджету по галузі освіти.
2.2.40.Здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю закладів освіти.
2.2.41.Складає проект кошторису та бюджетного запиту галузі освіти при формуванні проекту бюджету на  плановий та 2 наступні роки.
2.2.42.Доводить лімітними довідками розподіл зведених бюджетних асигнувань по галузі освіти до розпорядника нижчого рівня.
2.2.43.Затверджує кошториси закладів освіти (плани використання бюджетних коштів одержувачів бюджетних коштів).
2.2.44.Розробляє проекти порядків використання коштів бюджету за бюджетними програмами.
2.2.45.Розробляє паспорти бюджетних програм галузі освіти.
2.2.46.Складає аналіз показників виконання бюджетних програм по галузі освіти.
2.2.47.Здійснює управління бюджетними коштами, що виділені на утримання галузі освіта, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове їх використання.
2.2.48. Координує роботу розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі.
2.2.49.Здійснює внутрішній контроль за повнотою надходжень, взяттям бюджетних зобов’язань, розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів і витрачанням ними бюджетних коштів.
2.2.50.Складає консолідовану фінансову і бюджетну звітність галузі освіта.
2.2.51.Оприлюднює публічну інформацію відповідно до вимог законів України «Про доступ до публічної інформації» та «Про відкритість використання публічних коштів».
2.2.52.Забезпечує формування, публікацію та підтримку в актуальному стані матеріалів, які відносяться до компетенції Відділу на веб-сайті міської ради.
2.2.53.Забезпечує дотримання конституційних прав та  свобод людини і громадянина, які закріплені в Конституції та законодавстві України.
2.2.54.Забезпечує виконання вимог діючого законодавства України щодо конфіденційності інформації відносно особи.
2.2.55.Не допускає  в своїй діяльності порушення вимог антикорупційного законодавства.
2.3. Відділ має право: 
2.3.1. Залучати до розроблення програми розвитку освіти міста та розгляду питань, що належать до його компетенції, педагогічних, науково-педагогічних працівників і спеціалістів.
2.3.2. Брати участь в утворенні, реорганізації та ліквідації закладів  освіти всіх типів і форм власності.
2.3.3. Скликати конференції педагогічних працівників, у тому числі щороку серпневі, проводити семінари, наради керівників підпорядкованих закладів освіти з питань, що належать до його компетенції.
2.3.4. Вносити органам місцевого самоврядування пропозиції щодо фінансування підпорядкованих закладів та відділу освіти, брати безпосередню участь у формуванні бюджету освітньої галузі міста.
2.3.5.Оприлюднювати офіційну звітність про всі отримані та використані кошти, а також перелік і вартість робіт, товарів, послуг, спрямованих на потреби кожного закладу освіти.
2.3.6. Контролювати надання платних послуг закладами освіти для освітнього, естетичного та фізичного розвитку дітей.
2.3.7. Надавати в оренду фізичним та юридичним особам не експлуатоване майно та вільні площі, які знаходяться на балансі відділу освіти відповідно до нормативних документів.
2.3.8. Укладати угоди про співробітництво та встановлювати прямі зв’язки з закладами освіти зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.
2.3.9.Одержувати у встановленому порядку від посадових осіб виконавчих органів міської ради, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності документи, довідки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на відділ завдань.
2.3.10.Інформувати міського голову у разі покладання на відділ виконання роботи, що не відноситься до функцій відділу чи виходить за його межі, а також у випадках, коли відповідні виконавчі органи міської ради чи посадові особи не надають документи , інші матеріали , необхідні для вирішення покладених задач з метою вжиття відповідних заходів.
2.3.11.Залучати за узгодженням з керівником виконавчого органу міської ради відповідних спеціалістів для підготовки нормативних і інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводяться відділом відповідно до покладених на нього завдань.
2.3.12.Брати  участь у пленарних засіданнях сесій міської ради, засіданнях постійних комісій міської ради та виконавчого комітету, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених міською радою, її виконавчими органами, міським головою.
 
ІІІ. СТРУКТУРА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВІДДІЛУ ОСВІТИ
 
3.1. Структура Відділу  затверджуються рішенням Бориславської міської ради за пропозицією міського голови
3.2. До складу Відділу освіти входять:
  • начальник відділу освіти,
  • головний спеціаліст  з  дошкільного виховання,
  • головний спеціаліст з питань роботи загальноосвітніх навчальних закладів та безпеки життєдіяльності  ,
  • провідний спеціаліст з питань роботи  загальноосвітніх навчальних закладів,
  • оператор комп’ютерного набору.
3.3. Відділ має право створювати відокремлені підрозділи без прав юридичної особи, в порядку передбаченому чинним законодавством.
3.4. Для організації методичної роботи, підвищення кваліфікації педагогічних працівників при відділі освіти утворюється міський методичний кабінет, як структурний підрозділ відділу, який діє відповідно до положення, затвердженого начальником відділу освіти за погодженням заступника міського голови.
3.5. Для  організації бухгалтерського обліку, контролю за правильним і економним витрачанням бюджетних коштів, нарахуванням і виплати  у відповідні терміни заробітної плати, формування інформаційної бази для планування, регулювання, аналізу і контролю за фінансово-господарською діяльністю закладів при відділі освіти створюється підрозділ централізованої  бухгалтерії, який діє відповідно до   положення, затвердженого  начальником відділу освіти за погодженням заступника міського голови.
3.6. Для обліку технічного стану будівель та споруд, ведення кадрової роботи, юридичного супроводу, обслуговування відомчого автотранспорту при відділі освіти створюється підрозділ групи по обслуговуванню, який діє відповідно до   положення, затвердженого  начальником відділу освіти за погодженням заступника міського голови.
3.7.Працівники  працюють відповідно до посадових інструкцій.
3.8.  Посадову  інструкцію  начальника відділу освіти розробляє заступник міського голови  і затверджує міський голова. Посадові інструкції спеціалістів відділу розробляє начальник відділу та затверджує заступник міського голови. Посадові інструкції методистів міського методичного кабінету, централізованої бухгалтерії, групи  по обслуговуванню  затверджує начальник відділу.
3.9. При Відділі створюється асоціація керівників закладів освіти (діяльність якої регламентується положенням про неї) . Склад асоціації  затверджується наказом керівника відділу. Рішення асоціації впроваджується в життя наказами керівника відділу освіти.
3.10. Відділ утворюється та реєструється в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації та вноситься контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.
3.11.Діяльність Відділу здійснюється на основі перспективного та поточних планів роботи. Спеціалісти Відділу працюють на основі плану роботи та індивідуальних планів роботи.
3.12. На період відпустки або на час відсутності начальника Відділу його обов’язки виконує працівник Відділу відповідно до розпорядження міського голови.
 
IV.  КЕРІВНИЦТВО ВІДДІЛУ
 
4.1.  Начальник відділу призначається міським головою на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.
4.2. Повноваження начальника відділу освіти:
4.2.1. Діє без доручення від імені відділу, представляє його інтереси в органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами.
4.2.2. Здійснює контроль за ефективним і раціональним використанням бюджетних коштів в межах затвердженого кошторису витрат, пов’язаних із функціонуванням галузі.
4.2.3 Несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань,в межах повноважень, дотримання трудової дисципліни.
4.2.4. Здійснює керівництво діяльністю Відділом, забезпечує виконання покладених на Відділ завдань, визначає посадові обов’язки і ступінь відповідальності працівників Відділу.
4.2.5. Видає у межах компетенції Відділу накази, організовує  і контролює їх виконання.
4.2.6. Інформує міську раду, виконавчий комітет міської ради та міського голову про виконання рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та про інші питання відповідно до компетенції.
4.2.7. Затверджує положення, структуру та штатний розпис за погодженням із заступником міського голови
4.2.8. Приймає на роботу та звільняє з роботи працівників відділу, які не відносяться до посадових осіб місцевого самоврядування.
4.2.9. Організовує проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних  посад керівників закладів освіти.
4.2.10. Призначає на посади керівників закладів освіти, за результатами конкурсного відбору шляхом укладення строкових трудових договорів (контрактів).  
4.2.11. Погоджує призначення на посаду та звільнення з посади керівника приватного закладу освіти.
4.2.12. Готує проекти рішень виконавчого комітету міської ради про закріплення за закладами початкової та базової середньої освіти території обслуговування (крім випадків, встановлених спеціальними законами).
4.2.13. Формує проект мережі, готує проекти рішень виконавчого комітету міської ради щодо затвердження мережі класів (груп)  закладів освіти.
4.2.14. Організовує проведення засідань, координаційних рад, комітетів та інших заходів з питань, які належать до компетенції відділу.
4.2.15. 3абезпечує виконання рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань, що віднесені до компетенції відділу.
4.2.16. Сприяє розвитку міжнародних зв’язків з питань освіти.
4.3.17. Відкриває рахунки у банках України, має право першого підпису.
4.3.18. Здійснює інші повноваження, покладені на відділ відповідно до чинного законодавства.
 
V. СИСТЕМА ВЗАЄМОДІЇ
 
5.1. Відділ при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з органами виконавчої влади та іншими виконавчими органами Бориславської міської ради, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, об єднаннями громадян.
 
VІ.  ФІНАНСОВЕ  ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛУ
 
6.1. Відділ фінансується за рахунок коштів міського бюджету, виділених на його утримання.
6.2. Відділ володіє і користується майном, що знаходиться в його оперативному управлінні. Розпорядження майном здійснюється відповідно до положень чинного законодавства України.
6.3. Доходи (прибутки) Відділу використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізацію мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених його установчими документами.
6.4. Отримані доходи (прибутки) або їх частина не може розподілятися серед засновників, працівників Відділу (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску).
6.5. Оплата праці працівників Відділу здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
 
VIІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСАДОВИХ ОСІБ ВІДДІЛУ
 
7.1. Працівник Відділу, який не вжив передбачених цим Положенням заходів до усунення порушень законодавства, що призвели до негативних економічних наслідків, ущемлення прав і законних інтересів працівників, несе відповідальність в установленому законодавством України порядку.
7.2. За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники Відділу притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.
 
VIIІ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
8.2. Зміни та доповнення до цього Положення у разі потреби вносяться Засновником шляхом викладення його у новій редакції та реєструється в установленому законом порядку
8.3. Реорганізація чи ліквідація Відділу здійснюється на підставі рішення Бориславської міської ради відповідно до вимог чинного законодавства України.
8.4. У разі припинення діяльності Відділу (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) його активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.
 
 
 
Секретар міської ради                                                       Ю.Химин