РІШЕННЯ № 2285

Про затвердження  Програми національно-патріотичного виховання учнівської молоді  м.Борислава та смт. Східниця

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
30 січня 2020 року Борислав №2285

Про затверджеyня  Програми національно-патріотичного

виховання учнівської молоді  м.Борислава та смт. Східниця

на 2020-2022 роки

 
 
              Відповідно до  п.22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про загальну середню освіту», Стратегії національно-патріотичного виховання, затвердженої Указом Президента України від 18 травня 2019 року №286/2019,  з метою підтримки розвитку системи безперервного, комплексного патріотичного виховання, освіти та просвітницької діяльності учнівської молоді на основі збереження та примноження культурної спадщини Батьківщини, підвищенню соціального статусу патріотичного виховання в освітніх закладах,    беручи до уваги рішення постійної комісії з питання планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від 29.01.2020 р. №81/7 та постійної комісії з питань освіти, культури, сім’ї і молоді, фізичної культури і спорту від 27.01.2020 р. 47/2, міська рада
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити  Програму національно-патріотичного виховання учнівської молоді  м.Борислава та смт. Східниця на 2020-2022 роки , що додається.

2. Контроль за виконанням  цього рішення покласти на заступника міського голови  Р.Гарасимів.     

 
Міський голова                                                                                                 І.Р.Яворський
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
      від  30.01.2020 р.№2285
 
ПРОГРАМА
національно-патріотичного виховання учнівської молоді м.Борислава та смт.Східниця
 на 2020-2022 роки
1.  ВСТУП
 Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді м.Борислава та смт.Східниця на 2020-2022 роки (надалі – Програма) - це комплекс заходів, спрямованих на розкриття героїчного шляху національно-визвольної боротьби українського народу у становленні української державності, вшанування мужності та героїзму борців за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, виховання дітей та молоді у дусі поваги до Українського війська, відповідального ставлення громадян до обов’язку Захисника України.
 Програма передбачає забезпечення комплексної системної і цілеспрямованої діяльності щодо формування у молодого покоління високої патріотичної свідомості, почуття вірності, любові до Батьківщини, турботи про благо свого народу, готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку із захисту національних інтересів, цілісності, незалежності України із залученням всіх суб’єктів освітнього процесу: батьків, школи, громадськості, державних органів, церкви.
Програма визначає головну мету, завдання, напрямки та основну концепцію національно-патріотичного виховання дітей та молоді, конкретизує шляхи, механізми, терміни та перелік основних заходів з реалізації стратегічних завдань, їх виконавців, прогнозовані обсяги фінансового забезпечення виконання.
Програма має відкритий характер і може доповнюватися (змінюватися) в установленому чинним законодавством порядку в разі, коли в період її виконання відбуватимуться зміни в законодавстві України про освіту, державній освітній політиці, в реальній соціально-економічній ситуації в регіоні, що вимагатимуть відповідного безпосереднього реагування системи.
Програма діє відповідно до Паспорту Програми національно-патріотичного виховання учнівської молоді м.Борислава та смт.Східниця  на 2020-2022 роки  (додаток 1). 
 
 1. МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ
 
Мета Програми - утвердження патріотизму, посилення моральної складової в загальній системі формування у молоді національної гідності, готовності до виконання громадянських та конституційних обов’язків, особистісних рис громадянина Української держави, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури взаємин, набуття соціального досвіду, фізичної досконалості, художньо-естетичної, інтелектуальної, правової, трудової, екологічної культури, розвиток психологічних і професійних якостей.
 
Завдання Програми:
 • забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості відповідно до її інтересів та можливостей;
 • сприяння набуттю молоддю соціального досвіду, успадкування духовних та культурних надбань українського народу;
 • формування мовної культури, оволодіння та вживання української мови як духовного коду нації;
 • формування духовних цінностей українського патріота: почуття патріотизму, національної свідомості, любові до українського народу, його історії, Української Держави, рідної землі, родини, гордості за минуле і сучасне на прикладах героїчної історії українського народу та кращих зразків культурної спадщини;
 • утвердження в свідомості здобувачів освіти об'єктивної оцінки ролі українського війська в українській історії, спадкоємності розвитку Збройних сил у відстоюванні ідеалів свободи та державності України і її громадян від Княжої доби, Гетьманського козацького війська, військ Української народної республіки, Української повстанської армії до часів Незалежності;
 • відродження та розвиток українського козацтва як важливої громадської сили військово-патріотичного виховання молоді;
 • підтримка кращих рис української нації - працелюбності, прагнення до свободи, любові до природи та мистецтва, поваги до батьків та родини;
 • формування громадянської ідентичності, відчуття належності до рідної землі, народу; визнання духовної єдності поколінь та спільності культурної спадщини; утвердження почуття патріотизму, відданості у служінні Батьківщині.
 
 1.  ПРИНЦИПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ
Програма національно-патріотичного виховання здійснюється за принципами:
 • державна спрямованість;
 • національна спрямованість;
 • гуманізація освітнього процесу;
 • соціальна відповідність;
 • пріоритет гуманістичних і демократичних цінностей, повага до конституційних прав і свобод людини і громадянина;
 • виховання молоді на патріотичних, історичних та бойових традиціях українського народу;
 • взаємозалежність та узгодженість змісту, форм і методів патріотичного виховання.
 
4. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
Виконання програми дасть змогу:
 • забезпечити утвердження патріотизму, посилення виховної складової в загальній системі формування у здобувачів освіти національної гідності, готовності до виконання громадянських і конституційних обов’язків, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури взаємин, набуття соціального досвіду, фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, інтелектуальної, правової, трудової, екологічної культури, розвиток особистісних рис громадянина Української держави, психологічних і професійних якостей;
 • посилити формування у молоді поваги до України, її державних символів;
 • підвищити професіоналізм організаторів та фахівців з питань патріотичного виховання;
 • посилити формування у молодіжному середовищі світоглядних ідеалів та цінностей, патріотичних переконань щодо відданості та вірності Українському народові, готовності до оборони України, забезпечення захисту її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканості;
 • забезпечити злагодженість дій органів місцевого самоврядування, громадських установ та закладів освіти, засобів масової інформації щодо здійснення системних заходів, спрямованих на патріотичне виховання молоді;
      5 . ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ
Головний розпорядник коштів і виконавець цієї Програми – Відділ освіти Бориславської міської ради.
Програма виконується згідно заходів реалізації програми розвитку національно-патріотичного виховання в м. Бориславі та смт.Східниця на 2020 – 2022 роки за рахунок коштів міського бюджету, обласного бюджету та інших коштів, не заборонених чинним законодавством (додаток 2).
Бориславська міська рада передбачає в проектах міського бюджету необхідні кошти для виконання Програми з урахуванням можливостей бюджету на відповідний рік.
 
     6. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ
     Контроль за виконанням Програми здійснює Бориславська міська рада.
 
 
Секретар міської ради                                                                                    Ю.Химин
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток 1
до Програми національно-патріотичного  виховання учнівської молоді  м.Борислава та смт.Східниця  на 2020-2022 роки
 
ПАСПОРТ ПРОГРАМИ
національно-патріотичного виховання учнівської молоді м.Борислава та смт.Східниця  на 2020-2022 роки
1. Ініціатор розроблення Програми Бориславська міська рада
2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми Рішення  міської ради
від 30.01.2020 р.  №2285
3. Розробник Програми Відділ освіти Бориславської міської ради
4. Співрозробники Програми Заклади освіти
5. Відповідальний виконавець Програми Відділ освіти Бориславської міської ради
6. Учасники Програми Заклади  освіти
7. Термін реалізації Програми 2020– 2022 роки
8. Етапи реалізації Програми І етап – 2020  рік;
ІІ етап – 2021 рік;
ІІІ етап – 2022 рік.
 
9. Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми Місцевий бюджет, обласний бюджет та інші кошти, не заборонені чинним законодавством
10 Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього 99.2

 
Секретар міської ради                                                                                    Ю.Химин
Додаток 2
до Програми національно-патріотичного
 виховання учнівської молоді  м.Борислава та смт.Східниця 
на 2020-2022 роки
 
 Заходи реалізації програми розвитку національно-патріотичного виховання  м. Борислава та смт.Східниця на 2020 – 2022 роки
 
№ з/п
 
 
Пріоритетні завдання
 
 
Найменування заходу
Учасники заходу  
Всього
(тис.
грн.)
 
2020
 
2021
 
2022
І. Формування духовних цінностей українського патріота: почуття патріотизму, національної свідомості, любові до українського народу, його історії, Української Держави, рідної землі, родини
  1 Проведення  І етапу  Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») 10 ЗЗСО 12.0 4.0 4.0 4.0
2 Проведення І етапу Всеукраїнського дитячо-юнацького фестивалю мистецтв «Сурми звитяги» 10 ЗЗСО
1 ЦДЮТ
3.0 1.0 1.0 1.0
3 Проведення заключного гала-концерту дитячої творчості, присвяченого Дню матері (за підсумками творчих звітів ЗЗСО, ЦДЮТ) 10 ЗЗСО
1 ЦДЮТ
3.0 1.0 1.0 1.0
4 Організація екскурсій історичними місцями Львівщини для лідерів шкільного самоврядування закладів освіти 30 учнів 9.0 3.0 3.0 3.0
5 Проведення фестивалю-конкурсу стройової патріотичної пісні, присвяченої роковинам створення УПА та Дню захисника України
 
10 ЗЗСО 3.0 1.0 1.0 1.0
ІІ. Забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості відповідно до її інтересів та можливостей
 
 
  1 Міський етап конкурсу з образотворчого та декоративно-ужиткових видів мистецтва «Таланти твої Україно» 10 ЗЗСО
1 ЦДЮТ
1.5 0.5 0.5 0.5
2  Відзначення Бориславською міською радою обдарованої молоді (переможці конкурсів, змагань, олімпіад) 30 учнів 3.0 1.0 1.0 1.0
3
 
Проведення фестивалю хореографічного мистецтва «Єднаймося у танці» 7
колекти
вів
0.6 0.2 0.2 0.2
ІІІ. Формування мовної культури, оволодіння та вживання української мови як духовного коду нації
 
  1 Організація та проведення літературно-мовних конкурсів:
 • Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика;
 • Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської молоді імені Тараса Шевченка 
10 ЗЗСО 0.6 0.2 0.2 0.2
2
 
 
Випуск дитячої поетичної збірки (творчі доробки учнів закладів освіти міста) 10 ЗЗСО,
1 відділ освіти
(12 екз.)
1,5   1,5  
ІУ. Поповнення матеріально-технічної бази закладів освіти з метою створення якісного освітнього середовища для реалізації Програми національно-патріотичного виховання учнівської молоді
 
  1 Поповнення матеріально-технічної бази кабінетів «Захист Вітчизни» 8 ЗЗСО 8.0  4.0 4.0  
2 Придбання технічних засобів  для проведення міських заходів в  ЦДЮТ 1 ЦДЮТ 45.0 25.0 10.0 10.0
3
 
Придбання туристичного спорядження для організації піших походів та екскурсій
 
1 ЦДЮТ 9.0 3.0 3.0 3.0
  Всього       99.2 39.9 34.4 24.9

                                    

                                    Секретар міської ради                                                                                                     Ю.Химин