РІШЕННЯ № 2405

Про затвердження Програми з відшкодування різниці в тарифах за послуги з водопостачання та водовідведення для населення за період квітень-грудень 2018 та 2019 рік  КП «Вододар»

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
 
19 березня 2020 року Борислав 2405
 
Про затвердження Програми з відшкодування різниці в тарифах за послуги з водопостачання та водовідведення для населення за період квітень-грудень 2018 та 2019 рік  КП «Вододар»

Відповідно до п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 5, п. 21 ст. 91 Бюджетного Кодексу України, ст. 4 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», беручи до уваги рішення виконавчого комітету Бориславської міської ради  від 05 лютого 2020 року № 29, доповідну записку начальника відділу економіки та торгівлі Л.Попеля від 26 лютого 2020 року та рішення постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від 18.03.2020 року №83/6, міська рада    
 
ВИРІШИЛА:
 
1.  Затвердити Програму з відшкодування різниці в тарифах за послуги з водопостачання та водовідведення для населення за період квітень-грудень 2018 та 2019 рік КП «Вододар», що додається.
 
2. Начальнику фінансового управління (Ю.Петрів) здійснювати фінансування заходів Програми в межах коштів, затверджених бюджетом міста на 2020 рік.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Р.Садлівського та постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики (Б.Городиський)
 
Міський голова                                                                                             І.Яворський
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
від 19.03.2020 р. №2405
 
ПРОГРАМА
з відшкодування різниці в тарифах за послуги з водопостачання та водовідведення для населення за період квітень-грудень 2018 року та 2019 рік КП «Вододар»
 
1.Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована програма
 
Згідно Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 9 листопада 2017 року № 2189-VIII орган місцевого самоврядування встановлює тарифи на житлово-комунальні послуги в розмірі не нижче економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання). У разі встановлення органом місцевого самоврядування тарифів на житлово-комунальні послуги на рівні, що унеможливлює отримання прибутку, орган, який їх затвердив, зобов’язаний відшкодувати з відповідного місцевого бюджету виконавцям/виробникам (КП «Вододар») різницю між встановленим розміром цін/тарифів та економічно обґрунтованими витратами на виробництво цих послуг.
Послуги з водопостачання та водовідведення для населення міста надає комунальне підприємство Бориславської міської ради «Вододар».
Пунктом 2 рішення виконавчого комітету Бориславської міської ради від 30.11.2018 року № 282 «Про внесення змін до пунктів 1, 2, 3, 4 рішення виконавчого комітету від 14 березня 2018 року № 62  Про встановлення тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення  комунальному підприємству «Вододар» та пунктом 4 рішення виконавчого комітету Бориславської міської ради від 14.12.2018 року № 300 «Про коригування тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення комунальному підприємству «Вододар» передбачається часткове відшкодування витрат з міського бюджету на послугу з водопостачання та водовідведення
На сьогоднішній день відсутність відшкодовування витрат комунальних підприємств в розмірі різниці між фактичними витратами та нарахуваннями за надані послуги відповідно до діючих тарифів ставить під загрозу стабільність забезпечення населення житлово-комунальними послугами належної якості і може призвести до:
- припинення або суттєвого обмеження надання цих послуг;
- збільшення заборгованості за спожиту електроенергію і інші товарно-матеріальні цінності;
- виникнення заборгованості із заробітної плати;
- нарахування підприємству штрафних санкцій і пені за несвоєчасні і неповні розрахунки за енергоносії та несвоєчасну оплату податкових зобов’язань.
Таким чином, виділення коштів з міського бюджету на відшкодування різниці між фактичною вартістю послуг і тарифами для населення є найбільш реальним джерелом забезпечення фінансової діяльності КП «Вододар» за період січень – квітень 2018 року .
Відповідно до п. 5, 21 ст. 91 Бюджетного кодексу України місцеві бюджети можуть здійснювати видатки на програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів та інші програми, пов’язані з виконанням власних повноважень.
Враховуючи вищезазначене, відшкодування міською радою різниці в тарифах можливе за рахунок коштів міського бюджету за умови прийняття відповідної Програми.
Для відображення видатків на відшкодування різниці в тарифах Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» зі змінами передбачено код 6071 «Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)».
Ця Програма розроблена на виконання та з дотриманням вимог Бюджетного кодексу України, Законів України «Про Місцеве самоврядування в Україні», «Про житлово-комунальні послуги», «Про теплопостачання», постанови Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги».
2. Мета Програми
Прийняття Програми має за мету:
         - прогнозування та виділення з міського бюджету коштів для відшкодування різниці між діючими тарифами та економічно обґрунтованими витратами, пов’язаними з наданням послуг з водопостачання та водовідведення для населення міста;
         - забезпечення беззбиткової діяльності КП «Вододар» відповідно до вимог Закону України «Про житлово-комунальні послуги»;
         - збереження кількості і покращення якості послуг з водопостачання та водовідведення населенню міста;
         - гарантування своєчасної сплати податків та зборів до бюджетів всіх рівнів, розрахунків за спожиту електроенергію;
         - забезпечення належного виконання зобов’язань роботодавця перед працівниками КП «Вододар» з оплати праці. 
3. Завдання програми
Основними завданнями Програми є:
         - надання фінансової підтримки КП «Вододар», що надає послуги у місті Бориславі з водопостачання та водовідведення населенню за тарифами, затвердженими рішенням міської ради, які є нижчими від економічно обґрунтованих витрат на її виробництво і транспортування;
         - сприяння стабільній роботі КП «Вододар», покращенню його матеріально-технічної бази;
         - підвищення якості послуг, які надаються населенню міста.
 
 
4. Напрямки діяльності та заходи програми
Напрями діяльності та заходи програми викладені у додатку до Програми.
 
5. Координація та контроль за ходом виконання програми
Координацію та контроль за ходом виконання програми здійснює у межах повноважень, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», управління житлово-комунального господарства та енергозбереження Бориславської міської ради.
Контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів здійснює управління житлово-комунального господарства та енергозбереження Бориславської міської ради.
 
6. Паспорт програми
 
1. Ініціатор розроблення програми Управління житлово-комунального господарства  та енергозбереження Бориславської міської ради, виконавчий комітет Бориславської міської ради
2. Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми Бюджетний Кодекс України,
ст. 4 Закону України «Про житлово-комунальні послуги»
3. Розробник програми відділ економіки та торгівлі Бориславської міської ради, управління житлово-комунального господарства  та енергозбереження Бориславської міської ради
4. Співрозробник програми КП «Вододар»
5. Відповідальний виконавець програми Управління житлово-комунального господарства  та енергозбереження Бориславської міської ради
6. Учасники програми КП «Вододар»
7. Термін реалізації програми 2020 рік
7.1. Етапи виконання програми протягом 2020 року
 
 
7. Обсяги та джерела фінансування
 
Джерела фінансування Обсяг фінансування, грн. 2020
Міський бюджет 5149389,29 5149389,29
УСЬОГО: 5149389,29 5149389,29
 
 
 
Секретар міської ради                                                                                        Ю.Химин

Додаток
до Програми
 
Перелік напрямів, завдань і заходів Програми з відшкодування різниці в тарифах за послуги з водопостачання та водовідведення для населення за період квітень-грудень 2018 року та 2019 рік
КП «Вододар»
 
№ п/п
 
Назва напряму (пріоритетні завдання) Заходи програми Строк виконання Виконавці Орієнтовні обсяги фінансування, грн.
 
Джерела фінансування, грн. Очікуваний результат
1 Сприяння розвитку та беззбитковому функціонуванню підприємств житлово-комунального господарства міста Відшкодування різниці між затвердженим розміром тарифів та економічно-обґрунтованими витратами на водопостачання та водовідведення для населення міста між затвердженими тарифами
та фактичними тарифами за квітень-грудень 2018 року та 2019 рік
2020 Виконавчий комітет Бориславської міської ради,
КП «Вододар»
5149389,29 Бюджет міста Забезпечення беззбиткової роботи КП «Вододар», надання населенню міста якісних послуг з водопостачання та водовідведення для населення міста
  ВСЬОГО:       5149389,29    
 
                                 
                                
 
                  Секретар міської ради                                                                                                                                                                    Ю.Химин