РІШЕННЯ № 2468

Про зміну найменування Державного комунального підприємства  «Кінотеатр «Каменяр» та затвердження нової редакції Статуту комунального підприємства «Кінотеатр «Каменяр» Бориславської міської ради

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
30 квітня  2020 року Борислав №2468  
 
Про зміну найменування Державного комунального підприємства  «Кінотеатр «Каменяр» та затвердження нової редакції Статуту комунального підприємства «Кінотеатр «Каменяр» Бориславської міської ради
          
      Відповідно до п.30 ч.1 ст. 26 та ст.25 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та ч.4 ст.57, ч.4. ст.78 Господарського кодексу України, беручи до уваги  рішення постійної  комісії з питань освіти, культури, сім’ї і молоді, фізкультури і спорту від 29.04.2020 р. №51/1  , клопотання директора ДКП «Кінотеатр «Каменяр» від 08 квітня 2020 р. №3,  міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
  1. Перейменувати Державне комунальне підприємство  «Кінотеатр «Каменяр» на Комунальне підприємство «Кінотеатр «Каменяр» Бориславської міської ради.
 2. Затвердити Статут Комунального підприємства «Кінотеатр «Каменяр» Бориславської міської ради у новій редакції, що  додається.
 3. Створити статутний капітал в сумі 1000000 грн (один мільйон грн. 00 коп.)
 4. Директору Комунального підприємства «Кінотеатр «Каменяр» Л.Бринич забезпечити необхідні реєстраційні дії у встановленому законодавством України порядку.
 5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Р.Гарасимів  та постійну комісію з питань освіти, культури, сім’ї і молоді, фізкультури і спорту (А.Спас).         
         
 
 
Міський голова                                                                                            І.Яворський
 
 
 ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
від 30.04.2020 р. №2468
 
 
Міський голова                            І.Яворський
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СТАТУТ
Комунального підприємства «Кінотеатр «Каменяр»
Бориславської міської ради
(нова редакція)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Борислав, 2020 р.
 
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
1.1. Комунальне підприємство «Кінотеатр «Каменяр» Бориславської міської ради (далі Підприємство) перейменовано з Державно-комунального підприємства «Кінотеатр «Каменяр», створеного згідно з рішенням Бориславської міської ради Львівської області від 21.05.1992 року №194.
1.2. У своїй діяльності підприємство керується Конституцією України, законами України, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, рішеннями Бориславської міської ради Львівської області, рішенням виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Статутом.
1.3. Повне найменування підприємства: Комунальне підприємство «Кінотеатр «Каменяр» Бориславської міської ради, скорочене: КП «Кінотеатр «Каменяр».
1.4. Засновником підприємства є територіальна громада м.Борислава в особі Бориславської міської ради Львівської області.
1.5. Підприємство перебуває в комунальній власності.
1.6. Органом, за яким закріплено функції управління Підприємством, є управління культури, молоді, фізичної культури та спорту Бориславської міської ради.
1.7. Місцезнаходження Підприємства: Україна, Львівська обл., м.Борислав, вул. Шевченка, 25.
 
ІІ. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ПІДПРИЄМСТВА
 
2.1. Підприємство є юридичною особою з правами та обов'язками, передбаченим чинним законодавством України, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в банківських установах, печатку із своїм найменуванням та код ЄДРПОУ, інші реквізити, відповідно до чинного законодавства України. Підприємство діє на принципах повного госпрозрахунку.
2.2. Підприємство має право брати на себе зобов'язання, може бути позивачем і відповідачем у господарському, третейському, адміністративному судах України, та інших судах.
2.3. Підприємство має право відкривати рахунки в банківських установах у відповідності з чинним законодавством України.
2.4. Згідно з чинним законодавством Підприємство для здійснення своєї діяльності має право укладати від свого імені правочини, господарські договори, контракти тощо.
2.5. Підприємство має право найму працівників згідно з законодавством
України.
2.6. Підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями держави, Засновника та Органу управління.
2.7. Підприємство має право вступати до асоціацій, консорціумів, концернів та інших об’єднань підприємств лише за погодженням із Засновником.
2.8. Підприємство має дотримуватись положень відповідних законодавчих актів та цього Статуту.
2.9. Підприємство має дотримуватись діючих вимог з питань охорони праці, техніки безпеки на підприємстві.
2.10. Підприємство має вести облік військовозобов’язаних, виконувати заходи по цивільній обороні та протипожежній безпеці згідно з чинним законодавством України.
 
III. МЕТА І ПРЕДМЕТ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
 
3.1. Основними видами діяльності Підприємства є:
- надання послуг кіно та відео обслуговування;
- організація та проведення кінофестивалів, кінопрем'єр, кіновечорів, Днів українського кіно, кінодвориків, творчих зустрічей, виставок, кінолекторїїв, конкурсів тощо;
- створення різноманітних кіноклубів, кінолекторїїв, мистецьких колективів, гуртків за інтересами громадян та юнацтва, в т.ч. платних курсів, гуртків різного спрямування;
- здача в оренду та надання у користування рухомого і нерухомого майна відповідно до чинного законодавства та Статуту, в т.ч. приміщення кінозали для проведення просвітницьких, громадських та інших заходів;
- здійснення рекламної та інформаційної діяльності, пов'язаної з демонструванням кінофільмів та проведенням різноманітних культурно-мистецьких заходів.
3.2. Інша діяльність:
- різновекторна діяльність у сфері «Культура», що не суперечить чинному законодавству;
- надання інших послуг відповідно до чинного законодавства України.
 
IV. МАЙНО ТА КОШТИ
 
4.1. Майно Підприємства складають виробничі і невиробничі фонди, оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства.
4.2. Майно Підприємства перебуває у комунальній власності і є власністю територіальної громади м.Борислава і закріплюється за Підприємством на праві господарського відання. Майном, яке належить Підприємству на правах господарського відання, Підприємство користується без права його відчуження, вчиняючи щодо нього будь-які дії, які не суперечать чинному законодавству та Статуту. На це майно не може бути звернено стягнення на вимогу кредиторів Підприємства. Відчуження майна Підприємство може здійснювати на підставі рішення Бориславської міської ради Львівської області.
4.3. Джерелом формування майна Підприємства є:
- майно, передане йому Засновником в користування;
- доходи, одержані від реалізації продукції (виконання робіт, надання послуг), товарів, а також від інших видів господарської діяльності;
- капітальні та поточні трансферти з бюджету Бориславської міської ради Львівської області;
- цільове фінансування підприємствами, установами та організаціями за проведення окремих заходів та кінопоказу;
- безплатні, благодійні внески, пожертвування тощо фізичних осіб у встановленому чинним законодавством України порядку;
- інші доходи, не заборонені чинним законодавством України;
- інше майно, отримане на підставах не заборонених чинним законодавством України.
 4.4. До доходів Підприємства включаються всі надходження, одержані як готівкою, так і безготівковими розрахунками.
4.5. Належність майна на правах господарського відання надає Підприємству право за погодженням з Засновником:
- списувати основні засоби з балансу Підприємства згідно з чинним законодавством України та у порядку, встановленому рішенням засновника;
- здавати в оренду майно підприємствам, організаціям та установам;
 4.6. Відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями і громадянами в усіх сферах виробничої діяльності здійснюються на основі договорів.
4.7. Підприємство відповідно до чинного законодавства України користується землею, майном, іншими природними ресурсами, відповідно до мети своєї діяльності та чинного законодавства України, і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.
4.8. Збитки, завдані Підприємству внаслідок порушень майнових та особистих немайнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства України.
4.9. Аудит фінансової діяльності Підприємства здійснюється згідно з чинним законодавством України.
4.10. Статутний капітал Підприємства становить 1 млн. грн.  (один мільйон грн., 00 коп.)
 
V. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ І САМОВРЯДУВАННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ
 
5.1. Управління Підприємством здійснюється відповідно до Статуту на основі поєднання прав Засновника щодо господарського використання свого майна, делегованих повноважень і принципів самоврядування трудового колективу.
5.2. Повноваження Засновника:
- вносить зміни до Статуту та затверджує Статут у новій редакції;
- здійснює перевірки фінансово-господарської діяльності Підприємства;
- вирішує питання про реорганізацію, ліквідацію і перепрофілювання Підприємства.
5.3. Повноваження Органу управління:
- погоджує внесення змін до Статуту, здійснює контроль за додержанням Статуту;
- здійснює контроль за раціональним використанням енергоресурсів, виконанням заходів з енергозбереження;
- погоджує формування фонду оплати праці на умовах, визначених колективним договором (угодою);
- погоджує штатний розпис та організаційну структуру Підприємства;
- погоджує річні фінансові плани Підприємства та подає їх на затвердження виконкому, здійснює контроль за їх виконанням;
- погоджує плани використання бюджетних коштів;
- погоджує здійснення господарських операцій в частині придбання товарів, робіт, послуг (крім комунальних) в розмірах, що перевищують ліміт повноважень директора Підприємства;
- розробляє порядок використання коштів за бюджетними програмами.
5.4. Орган управління не має права втручатися в оперативну і господарську діяльність Підприємства, крім випадків, передбачених законодавством та Статутом.
5.5. Безпосереднє керівництво Підприємством здійснює директор. Відповідно до чинного законодавства. З директором укладається контракт, в якому визначаються строки найму, права та обов’язки, ліміт здійснення господарських операцій в частині придбання товарів, робіт, послуг (крім комунальних), відповідальність директора перед Засновником і трудовим колективом, умови матеріального забезпечення і звільнення з посади і припинення дії контракту) з урахуванням гарантій, передбачених контрактом і чинним законодавством України.
5.6. Директор самостійно вирішує питання діяльності Підприємства, за винятком тих, що віднесені Статутом та чинним законодавством до компетенції Засновника, Органу управління або трудового колективу Підприємства.
   Директор Підприємства:
- несе повну відповідальність за стан збереження майна та результати діяльності Підприємства;
- без доручення діє від імені Підприємства, представляє його в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, у відносинах з юридичними та фізичними особами;
- формує трудовий колектив Підприємства, вирішує питання діяльності Підприємства в межах та порядку, визначених Статутом та чинним законодавством України;
- укладає правочини, господарські договори, угоди, видає доручення відкривати рахунки в органах Державного казначейства відповідно до плану використання коштів;
- відкриває рахунки в установах банків;
- несе відповідальність за формування та виконання фінансових планів;
- за погодженням з Органом управління визначає структуру Підприємства, затверджує штатний розпис Підприємства;
- видає накази, обов'язкові для всіх працівників Підприємства;
- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Підприємства, укладає з ними трудові договори (контракти), застосовує до працівників міри заохочення та накладає стягнення;
- здійснює інші юридичні дії відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту;
- за погодженням з Органом управління проводить господарські операції в частині придбання товарів, робіт, послуг (крім комунальних), що перевищують ліміт його повноважень згідно трудового контракту.
5.7. Рішення з соціально-економічних питань, що стосуються діяльності Підприємства, розробляються і приймаються директором за участю трудового колективу Підприємства.
5.8. Трудовий колектив Підприємства складають усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі колективного договору (контракту, угоди) та чинного законодавства, що регулює трудові відносини працівника з Підприємством.
5.9. Загальні збори трудового колективу скликаються директором Підприємства не рідше одного разу на рік. Позачергові збори скликаються директором Підприємства, якщо цього вимагають інтереси трудового колективу.
5.10. Відповідно до вимог чинного законодавства укладається колективний договір між адміністрацією Підприємства та трудовим колективом.
5.11. Право укладання колективного договору від імені Засновника надається керівнику Підприємства, а від імені трудового колективу - уповноваженому ним органу (особі).
5.12. Колективний договір регулює виробничі, трудові і соціально економічні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства, питання охорони праці, соціального розвитку Підприємства.
5.13. Органом самоврядування трудового колективу є загальні збори трудового колективу Підприємства.
 
VI. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА
 
6.1. Підприємство відповідно до чинного законодавства та цього Статуту має право:
- складати, подавати на погодження Органу управління фінансовий план та забезпечувати його виконання;
- у відповідності з фінансовим планом здійснювати свою діяльність, визначати стратегію та основні напрями свого розвитку;
- надавати послуги за цінами, що формуються відповідно до умов економічної діяльності, умов дистриб'юторів на право прокату кінофільмів, а у випадках, передбачених чинним законодавством України, за державними фіксованими та регульованими цінами та тарифами;
- укладати правочини, господарські договори та угоди;
- самостійно, з дотриманням гарантій, визначених чинним законодавством України, встановлювати для своїх працівників тривалість відпусток, робочого дня;
- здійснювати інші види діяльності, що не суперечать установчим документам, не заборонені законодавством України.
6.2. Підприємство зобов'язане:
- при визначенні стратегії господарської діяльності враховувати регіональні контракти, замовлення, інтереси місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, інші договірні зобов'язання;
- забезпечувати своєчасну сплату податків, зборів, обов'язкових платежів та інших відрахувань до бюджету згідно з чинним законодавством України;
- забезпечувати своєчасну виплату заробітної плати, здійснювати заходи щодо підвищення матеріальної заінтересованості працюючих, як за результатами своєї праці, так і за загальними підсумками роботи Підприємства;
- відповідно до укладених правочинів забезпечувати надання послуг населенню;
- створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, правил та норм з охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;
- надавати необхідну інформацію Органу управління;
- виконувати норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки;
- здійснювати первинний (оперативний) та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, кадрову роботу, складати статистичну інформацію, а також надавати відповідно до вимог закону фінансову та статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності, інші дані, визначені законом;
- у повному обсязі і якісно реалізовувати інші функції, покладені на Підприємство цим Статутом.
6.3. Керівник Підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності.
6.4. Підприємство користується іншими правами, наданими підприємствам України згідно з чинним законодавством України.
 
VII. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
 
7.1. На Підприємстві основним узагальнюючим показником фінансово- господарської діяльності є прибуток.
7.2. Фінансово-господарську діяльність Підприємство має проводити згідно з фінансовим планом, який затверджено рішенням виконавчого комітету міської ради.
7.3. Самостійно розпоряджатися чистим прибутком, що залишився в його розпорядженні після сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів до бюджету, відповідно до чинного законодавства України.
7.4. Підприємство за погодженням з Органом управління визначає порядок і розміри оплати праці.
7.5. Ведеться облік і контроль за використанням коштів та матеріальних цінностей.
7.6. Джерелом формування доходів кінотеатру є надходження від прокату фільмів, платежів інших організацій та приватних осіб за проведення заходів, виручки від реалізації послуг, добровільні внески, плата за оренду приміщень, та інші надходження, що не суперечать чинному законодавству України.
7.7. Виплати матеріальної допомоги, заохочення, проводяться у відповідності з колективним договором, на основі фактичних результатів роботи, згідно з положенням про преміювання в межах чистого прибутку, що залишився в розпорядженні Підприємства після сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів до бюджету, відповідно до чинного законодавства України. Положення про преміювання розробляється та затверджується адміністрацією Підприємства.
7.8. Ціноутворення здійснюється у відповідності до чинного господарства.
7.9. Для покращення фінансово-господарської діяльності Підприємство, за погодженням із Засновником, може брати банківські позики.
7.10. Для покриття збитків та покрашення матеріально-технічної бази Підприємство може отримувати з бюджету Бориславської міської ради фінансову підтримку у вигляді поточних та капітальних трансфертів, а також капітальні трансферти на поповнення Статутного капіталу Підприємства
7.11. Виконувати інші дії, що не суперечать законодавству України та цьому Статуту.
 
VIII. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ ЗАКЛАДУ
 
8.1. Підприємство здійснює бухгалтерський облік своєї господарської та фінансової діяльності, здає статистичну звітність у встановленому законодавством порядку.
8.2. Порядок ведення бухгалтерського (податкового) обліку та статистичної звітності визначається чинним законодавством України.
 
ІX. УМОВИ РЕОРГАНІЗАЦІЇ АБО ПРИПИНЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА
 
9.1. Ліквідація або реорганізація Підприємства здійснюється за рішенням Засновника або суду у випадках, передбачених чинним законодавством.
9.2 Ліквідація/реорганізація Підприємства здійснюється призначеною її ініціатором ліквідаційною комісією з припинення або арбітражним керуючим в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
9.3. 3 дня утворення ліквідаційної комісії або комісії з припинення до неї переходять повноваження по управлінню справами Підприємства.
9.4. Ліквідаційна комісія або комісія з припинення оцінює наявне майно Підприємства і розраховується з кредиторами, складає розподільчий/ліквідаційний баланс та подає його Засновнику.
9.5. При ліквідації Підприємства майно, що належить йому, повертається Засновнику або за рішенням Засновника передається іншому комунальному підприємству.
9.6. Підприємство вважається реорганізованим або ліквідованим з дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
 
X. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ
 
10.1. Внесення змін до Статуту Підприємства проводиться за рішенням Засновника.
10.2. Статут в новій редакції Підприємства підлягає державній реєстрації в установленому законодавством порядку.
10.3. Підприємство зобов'язане у встановлений законодавством України строк повідомити орган, що проводить державну реєстрацію про зміни, які сталися в Статуті, для внесення необхідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
 
ХІ. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ
 
11.1. Усі спори і розбіжності, які виникають з приводу цього Статуту, або у зв'язку з ним, врегульовуються під час переговорів.
11.2. У випадку, якщо спори, розбіжності не можливо вирішити переговорами, вони підлягають вирішенню у судових органах.
 
 
 
Секретар міської ради                                                                                        Ю.Химин