РІШЕННЯ № 2499

Про  затвердження  Положення  про порядок   проведення конкурсу на посаду керівника  комунального закладу загальної середньої освіти

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
09 липня 2020 року Борислав №2499
 
Про  затвердження  Положення  про порядок  
проведення конкурсу на посаду керівника 
комунального закладу загальної середньої освіти
 
 
          Відповідно до ст.25 Закону України «Про місцеве  самоврядування в Україні»,   ст. 37,39 Закону України “Про повну загальну середню освіту”, листа Міністерства освіти і науки України від 20.05.2020 року № 19-264 «Щодо окремих питань проведення конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти»  та з метою визначення загальних засад проведення конкурсу на посаду керівника  комунального закладу загальної середньої освіти,  беручи до уваги рішення постійної  комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від 23.06.2020 р. №86/11 та постійної комісії  з питань освіти, культури, сім’ї і молоді, фізкультури і спорту від 19.06.2020 р. №52/1, враховуючи клопотання відділу освіти від 10.06.2020 року № 01-18303,   міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
           1. Затвердити   Положення   про порядок  проведення конкурсу на посаду керівника  комунального закладу загальної середньої освіти, що додається.
 
           2. Визнати таким, що втратило чинність рішення Бориславської міської ради від 06.12.2018 року №1624  «Про затвердження Положення  про порядок  проведення конкурсу на посаду керівника   закладу загальної середньої освіти, що перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Борислава».
 
          3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Р. Гарасимів   та постійну комісію з питань освіти, культури, сім’ї  і молоді, фізкультури і спорту (А.Спас).
 
 
Міський  голова                                                                                            І.  Яворський

 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
від 09.07.2020 р. №2499
 
ПОЛОЖЕННЯ 
про порядок проведення конкурсу на посаду керівника  комунального закладу загальної середньої освіти
 
1. Це  Положення визначає загальні засади проведення конкурсу на посаду   керівника  комунального закладу загальної середньої освіти (далі-заклад).
 2. Керівником закладу загальної середньої освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу.
2.1. Не може обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти особа, яка:
 • є недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена;
 • має судимість за вчинення злочину;
 • позбавлена права обіймати відповідну посаду;
 • за рішенням суду визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення;
 • за рішенням суду визнана винною у вчиненні правопорушення, пов’язаного з корупцією;
 • підпадає під заборону, встановлену Законом України "Про очищення влади»;
3. Керівник закладу  призначається на посаду начальником  відділу освіти Бориславської міської ради за результатами конкурсного відбору строком на шість років(строком на два роки - для особи, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше)  на підставі рішення конкурсної комісії.
4. Рішення про проведення конкурсу приймає відділ освіти Бориславської міської ради:
 -  одночасно з прийняттям рішення про утворення нового закладу загальної    середньої освіти;
 - не менше ніж за два місяці до завершення строкового трудового договору, укладеного з керівником закладу загальної середньої освіти;
- не пізніше  десяти робочих днів з дня дострокового припинення договору, укладеного з керівником відповідного закладу загальної середньої освіти, чи визнання попереднього конкурсу таким, що не відбувся.
5. Конкурс складається з таких етапів:
- прийняття рішення про проведення конкурсу та затвердження складу конкурсної комісії;
- оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;
- прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у
конкурсі;
- перевірка поданих документів на відповідність установленим  законодавством вимогам;
- допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;
- ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу;
- проведення конкурсного відбору;
- визначення переможця конкурсу;
- оприлюднення результатів конкурсу.
6. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на офіційному вебсайті засновника та на офіційному вебсайті закладу освіти  наступного робочого дня після  прийняття рішення про проведення конкурсу та  повинне містити:
-найменування і місцезнаходження закладу освіти;
-найменування посади та умови оплати праці;
-кваліфікаційні вимоги до керівника закладу відповідно до Закону України  «Про повну загальну середню освіту»;
-вичерпний перелік, кінцевий строк і місце подання документів для участі у конкурсі;
-дату та місце початку конкурсного відбору, етапи його проведення та тривалість;
-прізвище та ім’я, номер телефону та адресу електронної пошти уповноваженої надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі.
7. Для проведення конкурсу наказом відділу освіти міської ради не пізніше, ніж через 15 днів з моменту оприлюднення оголошення про проведення конкурсу, утворюється конкурсна комісія.
 Для проведення конкурсного відбору відділ освіти   формує та затверджує конкурсну комісію, до складу якої на паритетних засадах відповідно  статті 39  Закону України «Про повну загальну середню освіту» входять представники :
 • засновника ( депутати міської ради) (не більше однієї особи від однієї фракції чи групи);
 • міської ради та відділу освіти;
 • інститутів громадянського суспільства (громадських об’єднань керівників закладів освіти, професійних об’єднань педагогічних працівників, міської профспілкової організації та інших громадських формувань, а також експертів, фахівців у сфері загальної середньої освіти тощо).
      Зміни до складу конкурсної комісії (за потреби) вносяться наказом відділу освіти міської ради. 
         Загальна чисельність членів конкурсної комісії становить від 6 до 15 осіб.
          До складу конкурсної комісії не може бути включена особа, яка:
-визнана в установленому законом порядку недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена;
-має судимість або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення;
-відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" є близькою особою учасника конкурсу або особою, яка може мати конфлікт інтересів.
Члени конкурсної комісії зобов’язані:
-брати участь у роботі конкурсної комісії та голосувати з питань порядку денного;
-заявляти самовідвід у разі наявності чи настання підстав, передбачених ст.39  Закону України «Про повну загальну середню освіту», що унеможливлюють їх участь у складі конкурсної комісії.
       У роботі конкурсної комісії з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники органів громадського самоврядування закладу освіти, на посаду керівника якого оголошено конкурс.
         Конкурсна комісія є повноважною за умови присутності на її засіданні не менше двох третин  її затвердженого складу. Конкурсна комісія приймає рішення більшістю від її затвердженого складу. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.
        Рішення конкурсної комісії оформлюються протоколами, які підписуються усіма присутніми членами конкурсної комісії та оприлюднюються на вебсайті міської ради впродовж наступного робочого дня з дня проведення засідання конкурсної комісії. Секретар веде і зберігає протоколи засідань конкурсної комісії, які підписують усі члени конкурсної комісії.
        Конкурсна комісія та її члени діють на засадах неупередженості, об’єктивності, незалежності, недискримінації, відкритості, прозорості. Не допускаються будь-які втручання в діяльність конкурсної комісії, тиск на членів комісії та учасників конкурсу.
        8. Для участі у конкурсі подають такі документи:
 • заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";
 • автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
 • копія паспорта громадянина України;
 • копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);
 • документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;
 • копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання;
 • довідка про відсутність судимості;
 • довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;
 • мотиваційний лист, складений у довільній формі.
Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.
Визначені у цьому пункті документи подаються особисто (або уповноваженою згідно з довіреністю особою) до конкурсної комісії у визначений в оголошенні строк, що може становити від 20 до 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.
Уповноважена особа приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає.
9. Упродовж п’яти робочих днів з дня завершення строку подання документів для участі в конкурсі конкурсна комісія:
-перевіряє подані документи щодо  відповідності  установленим  вимогам;
-приймає рішення про допущення та/або недопущення до участі у конкурсі;
-оприлюднює на вебсайті міської ради  перелік осіб, яких допущено до участі у конкурсному відборі (далі - кандидати).
 
До участі у конкурсі не можуть бути допущені особи, які:
-не можуть обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти відповідно до Закону України  «Про повну загальну середню освіту»;
-подали не всі документи, визначені цим Положенням, для участі в конкурсі;
-подали документи після завершення строку їх подання.
10. Відділ освіти  зобов’язаний організувати та забезпечити ознайомлення кандидатів із закладом загальної середньої освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування не пізніше п»яти робочих днів до початку проведення конкурсного відбору.
11.Перелік тестових питань, зразок ситуаційних завдань та критерії оцінювання тестувань і завдань оприлюднюються на вебсайті міської ради та закладу освіти.
12. Умови та хід проведення  відбору претендентів на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти.
12.1. Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:
 • перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти;
 • перевірки професійних компетентностей шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання;
 • публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування.
 12.2. На другому засіданні конкурсної комісії кандидати, документи яких пройшли перевірку, передбачену у пункті 8, проходять перевірку на знання законодавства України у сфері освіти та загальної середньої освіти у формі письмового тестування за відкритими (з вибором однієї правильної відповіді) питаннями. Завдання включає 20 тестових питань. Перелік тестових питань затверджує відділ освіти.
12.2.1. Тестування складається державною мовою.
 12.2.2. Перед проходженням тестування кожен кандидат пред’являє паспорт або документ, який посвідчує особу.
 12.2.3. Під час проведення тестування кандидатам забороняється користуватися додатковими електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками, іншими матеріалами, а також спілкуватись один 
з одним. У разі порушення зазначених вимог кандидат відсторонюється 
від подальшого проходження конкурсу, про що складається відповідний акт, який підписується присутніми членами конкурсної комісії.
 12.2.4. Питання для кожного учасника тестування обираються з переліку питань. Кожне питання повинно передбачати три варіанти відповіді, одна 
з яких є правильною. Роздруковані тестові питання секретар конкурсної комісії пакує в конверти, а ключі правильних відповідей передає членам конкурсної комісії перед перевіркою тестових завдань.
12.2.5. Секретар перед початком тестування видає кожному кандидату конверт з бланком для заповнення кандидатом своїх персональних даних. Після чого кандидат обирає собі конверт з тестовими питаннями, не відкриваючи його.
 12.2.6. Кандидат відкриває конверт з тестовими питаннями після оголошення початку проведення тестування.
 12.2.7. Загальний час для проведення тестування становить 20 хвилин. Після закінчення часу, відведеного на складення тестування, кандидат пакує 
в один конверт бланк з відповідями, а у другий – заповнений бланк 
з персональними даними та повертає обидва конверти секретарю. Секретар присвоює однаковий номер для конвертів з відповідями на тестові питання 
та із заповненим бланком персональних даних кандидата. Визначення секретарем номера конвертів здійснюється за відсутності кандидата 
у приміщенні, в якому проходило тестування.
   12.2.8. Після отримання від усіх кандидатів конвертів секретар конкурсної комісії передає конверти з відповідями на тестові питання членам конкурсної комісії для визначення результатів тестування, а конверти з персональними даними кандидатів залишаються у нього.
 12.2.9. Члени конкурсної комісії визначають результати письмового тестування. Для визначення результатів тестування використовується така система:
- 2 бали виставляється кандидатам, які відповіли правильно на 16 питань тестового завдання і більше;
- 1 бал виставляється кандидатам, які відповіли правильно на 12-15 питань тестового завдання;
- 0 балів виставляється кандидатам, які відповіли на 11 і менше питань тестового завдання.
 12.2.10. У разі обрання кандидатом більш як одного варіанта відповіді тестове питання вважається неправильно вирішеним.
12.2.11. Після визначення результатів тестування члени конкурсної комісії повертають конверти з відповідями секретарю. Після отримання усіх конвертів з результатами тестування секретар відкриває конверти з відповідями 
та персональними даними кандидатів, які фіксує у відомості про результати тестування та оголошує кандидатам.
12.2.12. Повторне тестування не допускається, крім випадків, коли тестування не відбулося з технічних або інших причин, незалежних від членів конкурсної комісії та кандидатів. У такому разі призначається нова дата тестування та (або) час.
12.2.13. Кандидати, які за результатами тестування отримали 0 балів, 
є такими, що не пройшли тестування та не можуть бути допущені 
до наступного етапу конкурсу.
Кандидати, які набрали від 1 до 2 балів, вважаються такими, що пройшли тестування та є такими, що допущені до наступного етапу конкурсу.
12.3. На цьому ж засіданні конкурсна комісія перевіряє професійні компетентності шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання. Ситуаційні завдання проводяться з метою об’єктивного з’ясування спроможності кандидатів використовувати свої знання, досвід під час виконання посадових обов’язків, а також з метою комплексної перевірки кандидатів на відповідність професійній компетентності, оцінки комунікаційних якостей, та вміння приймати рішення.
Ситуаційні завдання затверджуються  відділом освіти. Усі кандидати, які претендують на одну посаду, розв’язують однакове ситуаційне завдання.
Розв’язання ситуаційного завдання кандидатом є успішним, якщо проведено детальний аналіз описаної ситуації, виявлена(і) проблема(и), обрана і обґрунтована проблема для вирішення, визначені критерії та обмеження для вирішення проблеми; виявлено декілька альтернатив при вирішенні проблеми; на основі критеріїв і обмежень обрана одна з альтернатив, обґрунтований вибір альтернативи; розроблено управлінське рішення, виявлені ризики і припущення; рішення оформлено у вигляді управлінського документа (переліку документів для складних ситуаційних завдань з виділенням і оформленням базового рішення).
12.3.1. Секретар конкурсної комісії перед оголошенням ситуаційного завдання надає кандидатам два конверти. Один конверт з бланком 
для заповнення кандидатом персональних даних, а інший – з бланком 
для розв’язання ситуаційного завдання.
Секретар конкурсної комісії оголошує ситуаційне завдання, 
яке розв’язують кандидати. На розв’язання одного ситуаційного завдання кандидатові надається 30 хвилин.
 12.3.2.  Після розв’язання ситуаційного завдання або після закінчення часу, відведеного на його розв’язання, кандидати пакують бланки відповідей 
та бланки персональних даних у конверти та надають секретарю, який присвоює однаковий номер для конвертів з відповідями та із заповненим бланком персональних даних кандидата.
Після отримання від усіх кандидатів конвертів секретар конкурсної комісії передає членам конкурсної комісії тільки конверти з розв’язанням ситуаційного завдання для визначення результатів, а конверти з персональними даними залишає у себе.
12.3.3. Неправильно заповнені дані можуть бути закреслені (виправлені) лише кандидатом з підтвердженням персонального підпису.
12.3.4. Конкурсна комісія визначає результати розв’язання ситуаційного завдання. Для оцінювання результатів розв’язання ситуаційного завдання використовується така система:
- 2 бали виставляється кандидатам, які виявили глибокі знання та успішно розв’язали ситуаційне завдання;
- 1 бал виставляється кандидатам, які розв’язали ситуаційне завдання 
в обсязі, достатньому для подальшої роботи;
- 0 балів виставляється кандидатам, які не розв’язали ситуаційне завдання в установлений строк.
12.3.5. Визначення результатів розв’язання ситуаційних завдань здійснюється кожним членом конкурсної комісії індивідуально та вноситься
до відомості про результати ситуаційних завдань. Остаточною оцінкою у балах за розв’язання ситуаційного завдання є середнє арифметичне значення індивідуальних оцінок членів конкурсної комісії.
12.3.6. Після оцінювання члени конкурсної комісії надають відомості
про результати розв’язання ситуаційних завдань кандидатів секретарю, який відкриває конверти з персональними даними кандидата та оголошує кандидатам. Кандидати, які отримали середній бал 0,5 або нижче за однією
з вимог, не можуть бути допущені до наступного етапу конкурсу.
 12.4. На своєму засіданні конкурсна комісія заслуховує публічні презентації (тривалістю до 15 хвилин) проєктів програм розвитку закладу 
на два і шість років загальним обсягом не більше десяти сторінок (у форматі Word, Times New Roman, 14 пт, 1,5 інт); проводить співбесіду з кандидатами щодо представленої презентації.
12.4.1.Оцінювання результатів публічної презентації та співбесіди щодо 
її змісту здійснюється відповідно до кожної окремо визначеної членами конкурсної комісії вимоги до професійної компетентності таким чином: 2 бали виставляється кандидатам, які відповідають вимозі; 1 бал виставляється кандидатам, які не повною мірою відповідають вимозі; 0 балів виставляється кандидатам, які не відповідають вимозі.
12.5.Визначення результатів презентації та співбесіди здійснюється кожним членом комісії індивідуально; остаточною оцінкою у балах є середнє арифметичне значення індивідуальних оцінок членів конкурсної комісії занесених у відомості.
13. За результатами усіх трьох етапів конкурсного відбору складається рейтинговий список кандидатів. Підсумковий рейтинг кандидатів визначається додаванням балу за знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти та остаточних оцінок за розв’язання ситуаційного завдання й публічної презентації проектів програм розвитку закладу і співбесіди за її змістом.
14. Конкурсна комісія на своєму засіданні приймає рішення про визначення переможця конкурсу за підсумковим рейтингом.
    Якщо два і більше кандидати мають однаковий підсумковий рейтинг,
за рішенням голови конкурсної комісії переможець конкурсу визначається відкритим голосуванням її членів. При рівному розподілі голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.
     Аркуші з відповідями претендентів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у відповідальної особи за ведення кадрової роботи у відділі освіти.
 15. Відділ освіти зобов’язаний забезпечити відеофіксацію та (за можливості) відеотрансляцію конкурсного відбору з подальшим оприлюдненням на   офіційному вебсайті міської ради відеозапису протягом одного робочого дня з дня його проведення.
16. Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців з дня його оголошення.
 17. Результати конкурсного відбору оприлюднюються  на офіційному  сайті міської ради  і закладу загальної середньої освіти.    
18. Конкурсна комісія визнає конкурс таким, що не відбувся, якщо:
-відсутні заяви про участь у конкурсі;
-до участі у конкурсі не допущено жодного кандидата;
-жоден  з кандидатів не визначений переможцем конкурсу.
У разі визнання конкурсу таким, що не відбувся, проводиться повторний конкурс.
19. Претендент має право:
 - відкликати свою заяву та документи до кінцевого строку їх прийняття, повідомивши про це письмово комісію;
- зняти з розгляду конкурсної комісії свою кандидатуру, повідомивши письмово про це комісію.
20. Рішення за результатами конкурсу може бути оскаржене в передбаченому законодавством порядку.
21. Впродовж трьох робочих днів з дня оприлюднення рішення про переможця конкурсу начальник відділу освіти призначає переможця конкурсу на посаду та укладає з ним строковий трудовий договір.
Не може бути укладено трудовий договір з особою, яка не може обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти відповідно до Закону «Про повну загальну середню освіту».
22. Трудовий договір укладається на шість років на підставі рішення конкурсної комісії. Після закінчення строку, на який укладено строковий трудовий договір, трудові відносини припиняються та не можуть бути продовжені на невизначений строк.
З особою, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше, укладається трудовий договір строком на два роки. Після закінчення строку дії такого строкового трудового договору та за умови належного його виконання сторони мають право продовжити строк дії відповідного строкового трудового договору ще на чотири роки без проведення конкурсу.
Особа не може бути керівником одного і того ж закладу загальної середньої освіти більше ніж два строки підряд . До першого шестирічного строку включається дворічний строк перебування на посаді керівника закладу загальної середньої освіти, призначеного вперше.
23. Контракт визначає основні вимоги до діяльності закладу, виконання яких є обов´язковим для керівника закладу, та інші умови.
Обов´язковими  умовами контракту з керівником закладу є:
- програма розвитку закладу (перспективний план) на 2(два) та 6 (шість) років,   яка розглядалася на засіданні конкурсної комісії;
- умови оплати праці керівника закладу;
- критерії оцінки праці керівника закладу;
-заходи відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов контракту;
-особливі підстави для дострокового розірвання контракту та відповідні наслідки для його сторін.
24. Керівник закладу загальної середньої освіти звільняється з посади у зв’язку із закінченням строку трудового договору або достроково відповідно до вимог законодавства та умов укладеного трудового договору.
Припинення трудового договору з керівником комунального закладу загальної середньої освіти у зв’язку із закінченням строку його дії або його дострокове розірвання здійснюється начальником відділу освіти з підстав та у порядку, визначених законодавством про працю.
Підставами для дострокового звільнення керівника закладу загальної середньої освіти, які повинні бути передбачені у трудовому договорі, є:
порушення вимог Закону «Про повну загальну середню освіту» щодо мови освітнього процесу;
порушення вимог статей 30 і 31 Закону України "Про освіту";
порушення прав учнів чи працівників, встановлене рішенням суду, яке набрало законної сили;
систематичне неналежне виконання інших обов’язків керівника, визначених Законом «Про повну загальну середню освіту»;
       неусунення у визначений строк порушень вимог законодавства, виявлених під час інституційного аудиту чи позапланового заходу державного нагляду (контролю).
 
 
Секретар міської ради                                                                                    Ю. Химин